Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/65

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Východní partnerství - Nové výzvy pro podniky EU

Akce v rámci Východního partnerství v Českém domě v Bruselu

V Bruselu dne 4. března 2010

Děkuji vám za pozvání na dnešní setkání. Těší mě, že zde mohu být a přispět k řešení věci ve společném zájmu, tedy otevření obchodních příležitostí v šesti zemích zahrnutých do Východního partnerství.

Dovolte mi učinit několik poznámek v kontextu našeho společného úsilí, jímž je vytváření růstu EU. Včera Komise přijala strategii Evropa 2020.

V tomto dokumentu má naše strategie růstu a zaměstnanosti poprvé skutečný vnější rozměr.

Jako komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství věřím, že bychom měli zhodnotit přitažlivost našeho regulačního prostředí a rozšířit oblast, kde se uplatňují pravidla EU. Máme pro to k dispozici politiky a nástroje.

V posledních 5 letech jsme byli svědky stabilního růstu našeho obchodu jak se zeměmi, které jsou kandidáty pro rozšíření, tak se sousedními zeměmi – a to v absolutních číslech, ale také v poměru k celosvětovému obchodu EU. Objem obchodu EU s regionem EPS se zvyšoval během pětiletého období 2004–2008, kdy vývoz z EU stoupl o 63 % a dovoz o 91 %. I když nezohledníme energetické produkty, stoupl dovoz z regionu EPS o 31 %. Mnohé tyto země v sobě skrývají zdaleka nevyužitý potenciál pro růst a EU, jako jejich hlavní a vzhledem k zeměpisné blízkosti samozřejmý obchodní partner, má bezprostřední zájem podporovat jejich hospodářský rozvoj.

Je to rovněž příležitost pro sousední země, neboť jim to pomůže lépe upevnit své vlastní reformní úsilí: otvírá se tak cesta k dalšímu rozšíření dosahu našich pravidel jednotného trhu, například pomocí obsáhlých a komplexnějších dohod o volném obchodu.

To nám musí být vzájemně ku prospěchu. Jedno z klíčových poselství balíčku o politice sousedství (EPS), který představím v dubnu, by mělo znít velmi jasně a jednoznačně: vyšší stupeň spolupráce s našimi partnery, který nabízíme, by měly doprovázet silnější závazky ohledně právního státu a základních svobod na jejich straně, jelikož ty jsou předpokladem hospodářského růstu a prosperity.

To bylo také ústřední myšlenkou, na níž se EU shodla se šesti partnerskými zeměmi Východního partnerství v pražské deklaraci z května loňského roku: čím dále mohou partnerské země zajít ve své politické a hospodářské reformě, tím silnější bude odezva ze strany EU v podobě posíleného politického přidružení a další hospodářské integrace. Jsme připraveni nabídnout partnerům ve zkratce toto: nová smluvní ujednání v rámci jednání o dohodách o přidružení, obsáhlé a komplexní dohody o volném obchodu, za příhodných podmínek, a kroky směrem k dlouhodobému cíli bezvízového režimu. Kromě toho jsme vytvořili mnohostranný rámec pro debatu o otázkách společných všem partnerům, kteří si přejí přiblížit se EU. Práci již zahájily čtyři tematické platformy a v současné době startuje pět stěžejních iniciativ.

Rád bych krátce popsal, v jaké situaci se nyní nacházíme ve vztahu k Ukrajině.

Díky únorovým volbám nového ukrajinského prezidenta a pravděpodobnému sestavení nové vlády má EU možnost, ale i úkol využít prostředků, které máme k dispozici v rámci Východního partnerství. Především je třeba tlumočit novému vedení jasný vzkaz, že je EU odhodlána posílit svůj vztah s Ukrajinou. Je třeba zdůraznit, že reforma je pro budoucí stabilitu a prosperitu Ukrajiny zásadní.

Rád bych zmínil dva hlavní úkoly pro Ukrajinu: politickou stabilitu a hospodářské oživení. První otázku vyřeší nový prezident, pouze pokud bude připraven pracovat s širokou politickou voličskou podporou včetně opozice. Udržitelné řešení bude spočívat hlavně v ústavní reformě.

Pokud jde o hospodářskou situaci na Ukrajině, nová vláda musí provést řadu reforem. Zaprvé a především se Ukrajina musí vrátit k programu MMF. Musí provést reformy v plynárenském odvětví, schválit rozpočet na rok 2010 a pokračovat v práci na rekapitalizaci bankovního sektoru. Musí vyvinout značné úsilí v boji proti korupci.

Současně musíme Ukrajině nabídnout konkrétní a hmotnou podporu v jejím reformním úsilí, a to například tím, že jí poskytneme makrofinanční pomoc, budeme nadále podporovat reformy a modernizaci plynárenského odvětví a cíleně finančně i technicky spolupracovat. Pokud jde o otázky mobility, věřím, že jsme připraveni dále diskutovat o plánování přístupu k dlouhodobému cíli, kterým je bezvízový režim.

První fáze naší spolupráce byla velmi plodná a vyvolala pozitivní odezvy na obou stranách. V průběhu nedávné návštěvy prezidenta Janukoviče v Bruselu tento týden se EU a Ukrajina znovu zavázaly, že budou pracovat na uzavření jednání o dohodě o přidružení a o obsáhlé a komplexní dohodě o volném obchodu. Naše výzkumy ukazují, že tato dohoda přinese podstatné hospodářské zisky jak Ukrajině, tak EU: Ukrajina zdvojnásobí vývoz do EU a získá přístup na trh s 500 miliony spotřebitelů.

Krátce ještě o našich dalších partnerech. Kam až se vyvine vztah mezi Běloruskem a EU, to bude záležet na připravenosti Běloruska započít se zásadními demokratickými a ekonomickými reformami.

Jednání o dohodě o přidružení s Moldavskou republikou právě začala a pomáháme Moldavsku v přípravě na případná budoucí jednání o obsáhlé a komplexní dohodě o volném obchodu. Současný obchodní režim, založený na autonomních obchodních preferencích, je rovněž štědrý a nabízí podnikům velký potenciál.

Komise navrhla předlohy směrnic pro jednání o dohodě o přidružení s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií, které nyní projednává Rada a které počítají s přijetím cíle v podobě obsáhlé a komplexní dohody o volném obchodu.

Byl jsem požádán o vyjádření ke dvěma specifickým otázkám. Zaprvé: Jak mohou podnikatelské organizace EU pomoci při budování kapacit?

Z mého pohledu je potřeba podnikatelské organizace partnerských zemí zefektivnit, což byl případ mnoha členských států, když přistoupily k EU.

Musíme podporovat rozvoj nezávislého obchodu, aby se stal silným partnerem pro vládu a EU. Jsem přesvědčen, že evropské podnikatelské organizace mohou pomoci tím, že se podělí o vlastní zkušenosti.

Kromě toho, zlepšení podnikatelského prostředí je jedním z klíčových témat Východního partnerství. A k němu mohou podnikatelské organizace EU rovněž významně přispět.

Podnikatelská sféra již sehrála důležitou úlohu při přípravě zpráv Komise o hospodářské reformě. Nyní máme v úmyslu pozvat Business Europe na příští jednání platformy o „hospodářské integraci a soudržnosti s politikami EU“, která bude soustavně diskutovat o otázkách politiky v oblasti malých a středních podniků.

Pokud jde o vaši druhou otázku, zda je posílený dialog s Východním partnerstvím příležitostí pro podniky EU:

Odpověď je samozřejmě ano, jak je vidět již z mých poznámek ohledně Evropy 2020.

Otevřené trhy a hospodářská integrace jsou pro Východní partnerství zásadní, neboť jsou klíčem k modernizaci hospodářství partnerských zemí v souladu s mezinárodními standardy a standardy EU.

Avšak současně budou moci společnosti EU využít výhody lepšího přístupu na trhy partnerských zemí. Liberalizace trhu zvýší jejich vývozní potenciál a jejich možnosti pro budoucí investice.

Založili jsme obchodní komisi v rámci mnohostranné platformy Východního partnerství k výměně informací a zkušeností. Ta bude podporovat přiblížení k acquis EU týkajícímu se obchodu a investic a rovněž bude podporovat soudržnost opatření, která země Východního partnerství přijmou na vnitrostátní, dvoustranné a regionální úrovni.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že se shodneme na tom, že dosažení udržitelného růstu v EU vyžaduje, abychom pracovali na stabilitě a prosperitě v sousedních zemích. Východní partnerství představuje šanci, která přinese dvojí užitek – jednak zvýšenou stabilitu a prosperitu jak v EU, tak v partnerských zemích, a jednak lepší možnosti podnikání pro společnosti.


Side Bar