Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/507

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Ukrajina a svět: Přehodnocení a krok vpřed

7. výroční zasedání Jaltské evropské strategie (Konference JES)

V Jaltě dne 1. října 2010

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že se mohu zúčastnit této konference. Jsem vděčný představenstvu JES za toto milé pozvání. Těším se na podnětnou debatu.

Měl bych několik poznámek k tématu dnešního zvláštního zasedání „Světový řád a jeho klíčoví hráči“. Následně svůj proslov zaměřím na klíčového hráče, kterého znám nejlépe – Evropskou unii.

Od pádu komunistického režimu ve střední a východní Evropě v letech 1989 a 1991 bylo učiněno mnoho pokusů o vymezení „nového světového řádu“.

Dnes však nemám v úmyslu tyto pokusy vylepšovat, ale chtěl bych zdůraznit některé klíčové prvky, které nám pomohou porozumět světovým i regionálním výzvám, kterým čelíme na začátku 21. století.

V porovnání s jistotami studené války, která z části začala v únoru roku 1945 v této budově a která si vyžádala obrovské ztráty na lidských životech, je dnešní obraz velmi složitý a je složený z nejrůznějších aktérů.

Dopad globalizace je asi nejzřetelnějším a nejdůležitějším aspektem dnešního světového řádu. Poukazuji zde na výjimečné procesy, díky kterým se liberalizovaný trh a toky kapitálu spojily s velmi vylepšenými službami, dopravními sítěmi a revolučními komunikačními prostředky, aby společně vytvořily globalizované ekonomiky a společnosti. My všichni jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jaké jsou výhody a nebezpečí těchto procesů.

V důsledku toho dnes vidíme, jak se objevují mnozí světoví hráči a vzniká mnohopólový svět. Někteří z těchto hráčů jsou národní státy se silně se rozvíjejícími ekonomikami. Někteří jsou nestátními účastníky, kteří jsou však ekonomicky významnější než státy a mají větší vliv na veřejné mínění než vlády.

Nadnárodní podniky a investoři jsou samozřejmě nejjasnějším příkladem. Ale mezi nové světové hráče patří také národní a mezinárodní mediální organizace. Mnoho těchto organizací čerpá z mocných nových technologií. Výsledkem je, že jsou často rychlejší a pružnější než tradiční národní média. Občanská společnost a sítě také hrají čím dál tím důležitější roli doma i ve světě.

Jsou to nové skutečnosti, kterým se všichni musíme přizpůsobit: národní státy, stejně jako mezinárodní organizace jako je OSN, mezinárodní finanční instituce, OBSE a samozřejmě EU. Je jasné, že všechny tyto instituce, které jsem zmínil, se zapojily do procesu přemítání a reforem, aby se přizpůsobily rychle se měnícím podmínkám.

Zároveň máme pevnou dohodu, že společným výzvám se nejlépe čelí společně, ať už v oblasti boje proti chudobě, nemocem, změně klimatu, terorismu nebo podpoře ekonomického rozvoje. V některých případech je řešením užší koordinace, v jiných to jsou sdílené povinnosti a pro některé vymezené oblasti je nejlepším řešením sdílení národní suverenity.

Za posledních 20 let prošla Evropská unie výraznými změnami. Rozrostla se a nyní jsou jejími členy státy z jižní, střední i východní Evropy. Vznikl tak světově největší, nejúspěšnější a nejvýkonnější jednotný trh a byla vytvořena jednotná měna, která je nyní druhou světovou měnou. EU je světovou mocností v oblasti obchodu a vývozu a je druhým největším zdrojem přímých zahraničních investic. Je také největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci. Po přijetí Lisabonské smlouvy EU vytváří nástroje, které jí zajistí na mezinárodní scéně silnější a jednotný hlas.

Jelikož síla globalizace roste - zároveň s ekonomickým rozvojem a prosperitou - věřím, že nastolený trend dalšího sbližování a spolupráce v rámci EU se již nezastaví. Jak nedávno uvedl předseda Barroso ve svém projevu pro americké partnery:

„Buď můžeme držet spolu a vzkvétat nebo můžeme každý odděleně upadávat. To je pravda o životě v 21. století. 1

Dámy a pánové, co tento vývoj představuje pro Ukrajinu? Obraz, který jsem zde vykreslil o globalizovaných ekonomikách a společnostech, ve kterých na sebe vzájemně působí velké množství účastníků, představují dilema pro každý stát. Musí si vybrat, jestli se spolehne na to, co může být klamně nazváno jako „známé jistoty“ nebo na program reforem, který tím, že zahrnuje změny potřebné pro povzbuzení udržitelného růstu a prosperity, představuje určité riziko.

Takový program se zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti průmyslu a podniků, aby mohly působit na mezinárodních trzích a upozornit tak na sebe, dále na rozvoj přitažlivého a bezpečného klimatu pro investování, modernizaci infrastruktury a snahu zajistit, aby pracovní síla měla odpovídající dovednosti a zkušenosti. Aby bylo jasno, nemluvím jen o politické stabilitě, ale především o respektování právního státu.

Současně prostředí, ve kterém se inovace a kreativita mohou neomezeně rozvíjet, vyžaduje existenci otevřených společností, ve kterých se daří volným médiím, občanské společnosti a různým politickým činitelům. Tyto reformy jsou obzvláště důležité ve světě, ve kterém roste soutěž o přilákání pozornosti mnoha aktérů a investorů.

Prezident Janukovič několikrát prohlásil, že cesta k Evropské unii vede „přes reformu.“ A v tom má absolutní pravdu. Reforma je klíč k využití ohromných možností, které máme v rámci vztahů mezi EU a Ukrajinou. V EU jsme v naší strategii Evropa 20202 v reakci na celosvětový hospodářský a finanční pokles uznali, že reforma je velmi důležitá.

Ukrajina v současné době provedla mnoho důležitých ekonomických reforem. Je důležité, že tyto reformy odrážely reformní priority společné pro Ukrajinu i EU. A tím se nám ještě více přiblížila. EU bude na tato pozitivní opatření reagovat. Především bude i nadále podporovat Ukrajinu, aby pokračovala v reformních programech.

Nicméně reforma je více než politické rozhodnutí ubírat se určitým strategickým směrem. Reforma je proces, který musí být dokončen nejen v krátkém, ale i středním a dlouhém časovém horizontu. Například blížící se vstup Ukrajiny do Energetického společenství je výborným příkladem. Ale to je pouze začátek dlouhé cesty reformy, která změní energetický sektor, a tak přiláká důležité vnitřní investice. Dovolte, abych se vyjádřil zcela jasně: jakékoli strategické rozhodnutí o přiblížení se k EU, které nedoprovází žádný reformní proces, je iluzorní a pouze řečnické.

Drazí ukrajinští přátelé, Evropská Unie je připravena provázet Vás, když budete provádět Vaše ekonomické reformní programy. V této věci jsme Vaším oddaným partnerem. Tam, kde to bude možné, jsme připraveni ukázat naši flexibilitu. Tam, kde to bude možné, jsme připraveni přistoupit na kompromisy.

Ale musím zdůraznit, že je oblast, ve které na kompromis nepřistoupíme. Neustoupíme, pokud se jedná o společné hodnoty, které tvoří základy našeho vztahu, což jsou dodržování lidských práv, právní stát a demokratické zásady. To je základní dohoda, která drží členské státy Evropské unie pohromadě již od jejího založení. A zejména tento závazek bude určovat, jak těsně budou EU a Ukrajina společně kráčet.

Rád bych zdůraznil důležitost nové dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Tato dohoda přináší Ukrajině vyhlídky na politické přidružení k EU a ekonomickou integraci. Což znamená mnohem více, než pouhá slova na papíře. Je to v podstatě ambiciózní návrh reformy, který se dotýká všech oblastí, které jsem zmínil. Tato dohoda nabízí ukrajinským podnikům a investorům perspektivu postupného otvírání vnitřního trhu EU s 500-ti miliony spotřebitelů, tedy trhu 10krát většího než je trh kteréhokoliv jiného státu sousedícího s Ukrajinou.

Toto není abstraktní nebo teoretické cvičení. Odhaduje se, že rozsáhlá a komplexní zóna volného obchodu s Ukrajinou přinese našim občanům zásadní výhody. Dohoda bude mít pro Ukrajinu pravděpodobně velmi pozitivní dopad, a to včetně zvýšení reálné mzdy, zisků z mezinárodního obchodu, zvýšení produktivity, vytvoření pracovních míst a hlavně snížení chudoby. Bude mít pozitivní dopad na spotřebitele, podniky, investory i pracovníky. Studie z roku 2007 odhaduje zlepšení v rámci celého sociálního zabezpečení o více než 5 % a dlouhodobá mzda vzroste o více než 4 % jako přímý důsledek rozšíření zóny volného obchodu s Ukrajinou3. Tento druh plánování je sice užitečný, ale je pouze modelový. Výhody jako prosperita a zvýšení příjmů budou dosaženy, pouze pokud budou připraveny správné podmínky.

Stejně důležitý je i reformní proces pro přiblížení se normám EU prostřednictvím procesu modernizace, který posílí konkurenceschopnost Ukrajiny na mezinárodních trzích.

Pane předsedo, dámy a pánové, EU a Ukrajina mají před sebou ještě mnoho práce, pokud chtějí zcela těžit z výhod tohoto rozvíjejícího se vztahu. Jsme odhodláni dokončit naši práci na dohodě o přidružení. Věříme, že poskytne Ukrajině naději na přiblížení se Evropské unii, a to jak prakticky, tak konkrétně. Je to nejlepší způsob, jak pokročit dál v našem vztahu. Spoléháme se na naše ukrajinské partnery, politické vůdce, podniky a občanskou společnost, že se to stane skutečností.

Pouze díky úzké spolupráci budeme schopni reagovat na současné a budoucí výzvy. Je důležité, že v našem myšlení a aktivitách nejsme vězni minulosti. Měli bychom společně pracovat na tom, aby všichni naši občané mohli zcela využít možnosti, které nabízí naše partnerství.

Otázkou není, zda Ukrajina potřebuje Evropu. Nebo jak bylo zmíněno minulý večer, zda Evropa potřebuje Ukrajinu. Potřebujeme se navzájem, abychom mohli využít plně náš potenciál. To vyžaduje odhodlání obou stran. My jsme na to připraveni. A vy?

1 :

Projev předsedy Fóra světových vůdců na Univerzitě v Kolumbii ze dne 21. září 2010

2 :

Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, sdělení komise, Brusel, 3. březen 2010, (KOM(2010)2020

3 :

Hodnocení dopadu dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou v rámci posílených dohod ze dne 17. prosince 2007, ECORYS.


Side Bar