Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/484

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Úvodní slovo k přeshraniční spolupráci v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství

Plenární zasedání Evropského parlamentu

Ve Štrasburku dne 23. září 2010

Vážený pane Van Nistelrooiji, vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu,

přeshraniční spolupráce představuje jednu z hlavních inovací v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství. Již v roce 2006 jsme přijali směrnici, která zkušenosti EU s přeshraniční spoluprací plně převedla do oblasti vnějších vztahů.

Chtěli jsme, aby byly nové programy společně vytvářeny a společně spravovány členskými státy a partnerskými zeměmi. Chtěli jsme plně zapojit místní aktéry a zajistit, aby byly projekty vybírány a prováděny společně. Tímto způsobem jsme chtěli dát pravomoci místním orgánům, podpořit místní rozvoj a v konečném důsledku posílit místní demokracii.

Nikdy jsme neřekli, že to půjde snadno a rychle. Vždyť hranice představují základní prvek státní suverenity.

Bylo potřeba partnerským zemím vysvětlit, jak přeshraniční spolupráce funguje a co přináší, a přizpůsobit její prováděcí mechanismy tak, aby zohledňovaly jejich administrativní a právní omezení. V „zahraničněpolitických“ otázkách se nepodařilo vždy nalézt schůdnou cestu:

Nebylo možné přesvědčit Maroko k účasti v programech, do nichž se mohly zapojit Ceuta a Melilla.

Nebylo možné přesvědčit Ázerbájdžán, aby se po boku Arménie zúčastnil černomořského programu.

Nebylo možné překonat politické a technické překážky, které vedly Rusko k rozhodnutí neúčastnit se programu pro Baltské moře.

To je veliká škoda. Chápete ovšem, že tu jde o dlouhodobé politické otázky týkající se základních zájmů jednotlivých zemí.

Není však třeba propadat beznaději: v současnosti funguje 13 programů. Pokrývají pozemní hranici EU v celé její délce, námořní hraniční přechod mezi Itálií a Tuniskem a tři velké přímořské oblasti, které EU sdílí se svými sousedy: oblast Černého, Baltského a Středozemního moře.

Také Rusko souhlasilo s tím, že se bude finančně podílet na programech, jichž se účastní, a to částkou přes 100 milionů EUR.

V rámci všech těchto programů jsme nyní zveřejnili výzvy k předkládání návrhů v hodnotě 275 milionů EUR. Odezva na tyto výzvy k předkládání návrhů není vůbec špatná – naopak, je výborná. Dostáváme stovky žádostí, téměř šestkrát víc, než kolik jsme schopni financovat. Jen v rámci programu „doprovodných opatření“ (MEDA) bylo podáno 598 návrhů.

Brzy by měly začít proudit finanční prostředky k příjemcům; neměly by nastat žádné potíže s absorpcí.

Komise právě provádí střednědobý přezkum strategického dokumentu a orientačního programu pro přeshraniční spolupráci. Je třeba provést řadu úprav, mimo jiné v rozpočtu.

Za prvé budou zrušeny oba programy marocko-španělské spolupráce. Složka rozpočtu pro regionální rozvoj se převede zpět ve prospěch Španělska, jež ji využije v souladu s nařízením o strukturálních fondech. Složka evropského nástroje sousedství a partnerství byla přerozdělena do jiných programů tohoto partnerství v rámci jižního sousedství.

Za druhé uvažujeme o omezení prostředků evropského nástroje sousedství a partnerství na programy pro Baltské moře. Díky tomu by tyto dodatečné prostředky mohly být použity ke zvýšení rozpočtu jiných programů pro přímořské oblasti. Z důvodu malého objemu, o který se jedná, se nepředpokládá vyčlenění odpovídajících prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Je logické, že si kladete otázku, zda nebude docházet ke zdvojování financování v rámci přeshraniční spolupráce a jiných programů evropského nástroje sousedství a partnerství. Tomuto aspektu se při přezkumu také budeme věnovat, ale každopádně není toto nebezpečí velké, protože

a) programy přeshraniční spolupráce mají jasné územní zaměření a

b) systematicky sledujeme všechny vybrané projekty, abychom zamezili vzniku tohoto problému.

V souvislosti s legislativním návrhem revidovaného nařízení, který hodlá předložit ke konci roku 2011, je Komise připravena zahájit reflexi evropského nástroje sousedství a partnerství. Budeme proto provádět konzultace s partnery z praxe a se zapojenými subjekty, abychom měli přehled o zjištěných nedostatcích a způsobech, jak je nejlépe odstranit.

Vážený pane Van Nistelrooiji, vážené poslankyně a vážení poslanci,

provádění složky přeshraničního partnerství v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství představuje velkou výzvu. Této výzvy jsme se chopili a již brzy uvidíme výsledky. Jsem přesvědčen o tom, že budou velmi dobré.

Komise se chystá provést přezkum fungování evropského nástroje sousedství a partnerství, při němž bude sledovat tytéž cíle jako Evropský parlament – mít programy, jež se snáze připravují a rychleji provádějí.

Komise proto bude intenzivně konzultovat s partnery z praxe, se zapojenými subjekty i s Evropským parlamentem.


Side Bar