Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/446

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Srbsko po deseti letech: směřování k EU – co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Veřejné slyšení, Evropský parlament

V Bruselu dne 16. září 2010

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení poslanci, vážení hosté,

soubor akcí, které jste dnes v Bruselu uspořádali, pane místopředsedo vlády, dokazuje, že Srbsko přikládá perspektivě vstupu do EU velký význam. Akce byly také velice dobře načasované, jen pár dní poté, co Valné shromáždění OSN dosáhlo velkého úspěchu pro Srbsko, pro Kosovo, pro stabilitu celého regionu.

Velice si cením odvážného a odpovědného přístupu srbského vedení i práce, kterou v této věci odvedlo ve spolupráci s EU. Přijaté usnesení ke stanovisku Mezinárodního soudního dvora představuje velký krok k procesu dialogu mezi Bělehradem a Kosovem, který EU podpoří.

Vzhledem k tomu, že dobré sousedské vztahy patří mezi základní prvky procesu stabilizace a přidružení, můžeme nyní také doufat, že nastane i nová fáze vztahů mezi EU a Srbskem.

Deset let vztahů mezi EU a Srbskem

Desetileté výročí vztahů mezi EU a Srbskem je příležitostí uvědomit si, jak velký rozsah již tyto vztahy mají.

Před deseti lety se Evropská unie postavila po bok srbského lidu v jeho úsilí o demokratickou obnovu. V předvečer 5. října 2000, když docházelo k událostem v Bělehradě a v ostatních částech země, předseda Komise Romano Prodi sdílel pocity srbského lidu a prohlásil:

„S obavami a s nadějí sleduji vývoj událostí v Bělehradě. Je čas řídit se vůlí veřejnosti. Je čas pro rychlý a mírový přechod k demokracii. Evropa je připravena uvítat Srbsko s otevřenou náručí. [...] Srbsko je Evropa. Cesta k míru a usmíření je otevřená, násilí a nenávist jsou za námi.“

Jen pár týdnů poté potvrdila EU evropskou perspektivu všech zemí západního Balkánu na summitu v Záhřebu, otevřela své trhy produktům z tohoto regionu a poskytla srbskému lidu mimořádnou pomoc ke stabilizaci situace, včetně tolik potřebného paliva, v hodnotě 200 milionů EUR.

Evropské orgány na přijatý závazek nikdy nezapomínaly, v Evropské komisi jsme si jasně uvědomovali, jak významnou roli bude Evropská unie v tomto regionu hrát.

Je pravda, že přísné uplatňování podmínek rozšiřování nedovolilo žádné zkratky, ale je rovněž pravda, že EU se neúnavně snažila podporovat znovuzačlenění Srbska do Evropy, pomáhala mu znovu propojit jeho sítě se sítěmi států, které s ním sousedí, zapojila Srbsko do mnoha svých strategií, například naposledy do Dunajské strategie. Minulý rok jsme Srbsko znovu podpořili, když jsme se rozhodli použít část naší finanční pomoci na podporu rozpočtu, což Srbsku pomůže vyrovnat se s dopady hospodářské krize.

Vývoj v poslední době

V poslední době jsme opět učinili značný pokrok.

– Lisabonská smlouva a politika rozšiřování

Dovolte mi, abych začal vývojem na straně EU a nejprve se zmínil o vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, protože se domnívám, že má pro proces rozšíření klíčový význam.

Je jasné, že Lisabonská smlouva vytváří nezbytnou institucionální jistotu, která dovoluje, aby rozšiřování pokračovalo. To je velice důležité, protože právě díky Lisabonské smlouvě může Evropská unie dodržet svůj hlavní slib, který dala západobalkánským zemím na záhřebském summitu před deseti lety. V tomto kontextu je třeba vidět i nedávný konsensus Rady ohledně usnesení Valného shromáždění OSN.

Je rovněž důležité poznamenat, že Lisabonská smlouva nevytváří žádná nová kritéria pro přistoupení ani neklade žádné nové překážky. Dále však zdůraznila hlavní rysy Evropské unie: jedná se o Unii sdílených hodnot, o Unii občanů a pro občany.

Dalším důvodem, kvůli němuž má Lisabonská smlouva význam pro rozšíření, je skutečnost, že položila nové základy evropské zahraniční politiky a poskytla nám správnou kombinaci nástrojů a pravomocí, které nám umožní zásadním způsobem přispět k řešení přetrvávajících problémů v regionu.

– Nové události v bilaterálních vztazích mezi Srbskem a EU

a) vstoupila v platnost prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech a Srbsko již více než 18 měsíců energicky provádí její ustanovení. Božidar Djelić díky svým zkušenostem dobře ví, jaký význam má takový ucelený rámec pro všechny domácí a zahraniční hospodářské subjekty, které v Srbsku působí nebo o takovém působení uvažují. V červnu se Rada rovněž rozhodla přistoupit k ratifikaci dohody o stabilizaci a přidružení a rovněž tak učinily již čtyři členské státy. Doufám, že brzy bude moci vyjádřit svůj souhlas i Evropský parlament.

b) dalším velkým úspěchem pro občany Srbska bylo uvolnění vízové povinnosti – zatím byly vydány dva miliony biometrických pasů, což svědčí o tom, že jsme reagovali na obrovské očekávání srbské veřejnosti.

Díky těmto krokům i dalším zavedeným opatřením, například v oblastech vzdělávání a mládeže, výzkumu nebo inovací, postupně obnovujeme vztahy velkých skupin srbské společnosti s EU a s odpovídajícími společenskými skupinami v členských státech.

Toto úsilí bude mít bezpochyby trvalý dopad a přispěje k vytváření nové atmosféry, příznivé pro evropský projekt.

Nové vyhlídky pro rozhodné kroky

V současné době se nacházíme ve velice důležité fázi. Srbsko požádalo o přistoupení k Evropské unii, čímž výrazně projevilo své odhodlání k evropské integraci.

Není obtížné vidět, jak přínosné mohou být pro vás i pro EU další kroky na cestě k přistoupení. Je to dlouhá a náročná cesta, ale na každém kroku nabízí nové příležitosti.

Komise je připravena vypracovat stanovisko k žádosti Srbska o přistoupení, jakmile ji o to Rada požádá. Dialog o vízech ukázal směr, zbývá vám energicky a vytrvale pokračovat v reformách, protože se to jistě pozitivně odrazí při přípravě stanoviska a v jeho závěrech.

Znamená to, a to je do velké míry v rukou vašeho místopředsedy vlády, že je třeba bez odkladu zvýšit úsilí na základě národního programu integrace do EU. Nejdříve byste se měli zaměřit na oblasti, k nimž jsme vyjádřili připomínky, aby se vaše úsilí projevilo ve stanovisku a připravilo půdu pro další kroky vaší evropské integrace. Je třeba upřesnit, že vypracování zprávy o letošním pokroku Srbska zatím není dokončeno. Zpráva bude zveřejněna v listopadu. Doufám, že do 1. října, kdy přípravu zprávy uzavřeme, ještě dojde k výrazným pokrokům.

Dovolte mi, abych tímto skončil.

Vážený pane místopředsedo vlády, srbská vláda nese zvláštní odpovědnost za pokrok programu reforem směřujících k přistoupení do EU a za řešení důležitých přetrvávajících problémů.

Byl bych rád, kdybyste do nadcházejícího období vstoupili v obnoveném evropském duchu. Evropský duch neznamená, že musíte částečně upustit od svých národních zájmů, znamená to, že si promítnete sami sebe v budoucnosti, že budete na své zájmy nahlížet více pragmaticky a realisticky a zároveň vezmete v úvahu zájmy druhých, abyste našli nejlepší kompromis, který je přínosný pro všechny strany. Jen dialog a vysoká úroveň odpovědnosti umožní jasně zachovat evropskou perspektivu.

Upřímně proto doufáme, že vaše země bude v nadcházejícím období dále projevovat vysoký smysl pro odpovědnost v otázkách, jako jsou regionální spolupráce a vztahy s Kosovem, stejně jako to dokázala minulý týden při přípravě diskuse ve Valném shromáždění OSN.

Chtěl bych vás pro nadcházející rozhodující období ujistit, že se na Evropskou komisi můžete spoléhat jako na náročného, ale upřímného partnera. Ujišťuji vás, že ve své funkci s vámi budu spolupracovat na vytváření proevropské atmosféry v Srbsku a že vám pomohu připravit pro Srbsko tu nejlepší budoucnost.

Děkuji vám za pozornost.


Side Bar