Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

SPEECH/10/411

José Manuel Durão Barroso

Predseda Európskej komisie

Stav Európskej únie 2010

V Štrasburgu 7. septembra 2010

Vážený pán predseda,

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

je pre mňa veľkou cťou, že mám možnosť predniesť pred Parlamentom prvú správu o stave Európskej únie.

Odteraz bude správa o stave Európskej únie príležitosťou, keď si začneme plánovať prácu na nasledujúcich 12 mesiacov. Mnohé z rozhodnutí, ktoré tento rok prijmeme, budú mať dlhodobé dôsledky. Predznamenajú takú podobu Európy, akú chceme mať. Predznamenajú Európu, v ktorej dostanú šancu všetci, ktorí usilovne pracujú, a v ktorej ľudia v núdzi nezostanú opomenutí. Európu, ktorá je otvorená voči svetu aj voči svojim obyvateľom. Európu, ktorá prinesie hospodársku, sociálnu aj územnú súdržnosť.

Hospodárska a finančná kríza postavila v minulom roku Európsku úniu zoči-voči jednej z vôbec najnáročnejších výziev. Naša vzájomná závislosť sa zvýraznila a naša solidarita bola podrobená takej ťažkej skúške, ako nikdy predtým.

Keď spätne hodnotím to, ako sme reagovali, som presvedčený, že sme v tejto skúške obstáli dobre. Našli sme mnohé z potrebných riešení – týkajúcich sa finančnej pomoci členským štátom, ktoré sa ocitli vo výnimočnej situácii, ale aj riadenia v oblasti hospodárstva, riadenia finančnej sféry, hospodárskeho rastu a pracovných príležitostí. A dokázali sme vybudovať základný tábor, z ktorého sa môžeme vydať na cestu ďalšej modernizácie našich hospodárstiev. Európa dokázala, že odolá a že s ňou možno rátať. Ukázalo sa, že tí, čo predpovedali zánik Európskej únie, nemali pravdu. Európske inštitúcie a členské štáty preukázali, že disponujú vodcovskou schopnosťou. Všetkým obyvateľom Európy odkazujem, že Európskej únii môžu dôverovať – tá urobí všetko, čo bude potrebné, aby zabezpečila ich budúcnosť.

Hospodárske vyhliadky Európskej únie sú v súčasnosti lepšie, ako boli pred rokom. V nemalej miere je to výsledkom ráznych opatrení, ktoré sme prijali. Oživenie naberá tempo, hoci v rámci jednotlivých častí Európskej únie sa to nedeje rovnomerne. Rast bude tohto roku v porovnaní s pôvodnými prognózami vyšší. Miera nezamestnanosti je síce stále privysoká, prestala už avšak narastať. Je očividné, že bude pretrvávať aj neurčitosť a riziká – a to nielen mimo Európskej únie.

Nemali by sme podľahnúť ilúziám. Naša práca ešte zďaleka nie je ukončená. Nebolo by rozumné, keby sme zaspali na vavrínoch. Pri vyvažovaní poklesu hospodárskych činností zohralo svoju rolu zvýšenie rozpočtu. Nastal však čas, keď uvedenú etapu treba ukončiť. Udržateľný rast sa nám nepodarí dosiahnuť bez štrukturálnych reforiem. Nadchádzajúcich 12 mesiacov musíme využiť na urýchlenie realizácie nášho programu reforiem. Nastal čas, keď je potrebné našu sociálne orientovanú trhovú ekonomiku modernizovať, aby mohla v celosvetovom meradle obstáť zoči-voči konkurencii a správne zareagovať na demografickú výzvu. Nastal čas urobiť správne investície v záujme našej budúcnosti.

Pre Európu nastala hodina pravdy. Európa musí ukázať, že ponúka viac, ako len 27 rozmanitých riešení prijatých v jednotlivých štátoch. Buď spoločne vytrváme, alebo každý zvlášť podľahneme. Bez ohľadu na to, či pôjde o činnosti na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, uspejeme v nich iba vtedy, keď sa naučíme myslieť ako Európania.

Dnes vás oboznámim s tým, čo považujem za priority našej spoločnej práce na nasledujúci rok. Nie je možné zmieniť sa tu o každej otázke európskej politiky, ani o každej iniciatíve, ktorú vyvinieme. Podrobnejší programový dokument vám posielam prostredníctvom predsedu Európskeho parlamentu pána Buzeka.

V zásade sa nazdávam, že pred Úniou bude počas nasledujúceho roka stáť týchto päť hlavných výziev:

vysporiadať sa s hospodárskou krízou a so správou vecí verejných;

prostredníctvom urýchlenia realizácie reformného programu Európa 2020 obnoviť rast pracovných príležitostí;

vytvárať priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti;

začať rokovať o modernej podobe rozpočtu EÚ, a

plniť si úlohy na celosvetovej scéne.

xxx

Dovoľte, aby som sa najprv pristavil pri hospodárskej kríze a správe vecí verejných Začiatkom tohto roka, keď členské štáty eurozóny a samotné euro potrebovali našu pomoc, konali sme rozhodne.

Veľmi sme sa ponaučili. Teraz dosahujeme výrazný pokrok, pokiaľ ide o riadenie v oblasti hospodárstva. Komisia predložila svoje návrhy v máji a v júni. Návrhy boli priaznivo prijaté v Parlamente aj v pracovnej skupine vedenej predsedom Európskej rady. To sú základy, na ktorých sa vytvára konsenzus. Najnaliehavejšie legislatívne návrhy predložíme 29. septembra, aby sme nepoľavili v tempe.

Neudržateľné rozpočty nás robia zraniteľnými. Dlhy a deficit vedú k fenoménu „vzostup a pád“. A to všetko nahlodáva systém sociálnej istoty. Peniaze, ktoré treba vynaložiť na splácanie dlhov, potom chýbajú na dosiahnutie sociálneho blahobytu. A nebudeme si nimi môcť vypomôcť ani pri riešení problémov súvisiacich so starnutím obyvateľstva. Generácia, ktorá po sebe zanecháva dlhy, pripravuje pôdu pre vznik neudržateľnej situácie národa. Naše návrhy posilnia Pakt stability a rastu, a to prostredníctvom zvýšeného dohľadu a presadzovania uplatňovania predpisov.

Zároveň sa musíme vysporiadať s vážnou makroekonomickou nerovnováhou, a to predovšetkým v eurozóne. Práve preto sme dostatočne včas predložili návrhy na zistenie špekulácií v oblasti správy aktív, nedostatočnej konkurencieschopnosti a ďalších zdrojov nerovnováhy.

V súčasnosti pozorujem ochotu na strane vlád akceptovať nutnosť dôslednejšieho monitorovania, ktorého účinok je zosilnený motivačnými činiteľmi a skorším ukladaním sankcií. Komisia posilní svoju úlohu nezávislého arbitra a subjektu zodpovedného za presadzovanie nových pravidiel.

Menovú úniu rozvinieme na naozajstnú hospodársku úniu.

Ak sa tieto reformy zavedú tak, ako to navrhujeme, zaručia okrem iného dlhodobú stabilitu eura. Práve tá je kľúčom k našim ekonomickým úspechom.

Aby mohlo hospodárstvo rásť, potrebujeme nato mať okrem iného aj silný a zdravý finančný sektor. Sektor, ktorý slúži reálnej ekonomike. Sektor, ktorý sa hrdí riadnou reguláciou a riadnym dohľadom.

Podnikli sme kroky na zvýšenie transparentnosti bánk. Dnes sme v tejto oblasti na tom lepšie, ako pred rokom. Nadväzne na zverejňovanie výsledkov záťažových testov bánk by teraz banky mali byť schopné navzájom si požičiavať, aby mohli úvery prúdiť k občanom a do podnikov v Európe.

Navrhli sme chrániť úspory ľudí až do výšky 100 000 EUR. Navrhneme zákaz nežiaduceho tzv. nekrytého predaja nakrátko. Vysporiadame sa s problémom swapov úverového zlyhania. Časy, keď bolo možné profitovať z toho, že negatívne dôsledky ponesie niekto iný, sú už nenávratne preč. Naďalej trváme na tom, že náklady spojené s tým, že banky podstupujú riziko neúspechu, musia zostať na pleciach samotných bánk, a nie na pleciach daňových poplatníkov. Pripravujeme právne predpisy, ktorých cieľom je postaviť mimo zákona výnosy z transakcií prinášajúcich rýchle a neúmerne vysoké zisky, ktoré sa z večera do rána môžu zmeniť na priepastné straty. V rámci takéhoto prístupu som zástancom zdaňovania finančných transakcií. Na jeseň predložíme návrhy v tomto zmysle.

Za vynikajúcu správu považujem práve dosiahnutú politickú dohodu ohľadne balíka opatrení pre finančný dohľad. Návrhy Komisie vychádzajúce z de Larosièrovej správy nám poskytnú účinný európsky systém dohľadu. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať Parlamentu za konštruktívnu rolu, ktorú pritom zohral. Verím, že tieto návrhy definitívne odsúhlasí ešte v tomto mesiaci.

Pokročíme aj v oblasti riadenia finančného sektora. Čoskoro vám predložíme iniciatívy týkajúce sa derivátov, ďalšie opatrenia zamerané na ratingové agentúry a rámec na riešenie problémov bánk, ako aj rámec na krízové riadenie. Naším cieľom je dosiahnuť reformu finančného sektora do konca roku 2011.

Zdravé verejné financie a zodpovedné finančné trhy nám dodajú sebavedomie a ekonomickú váhu nevyhnutnú pre zabezpečenie udržateľného rastu. Musíme sa posunúť ďalej od diskusií zameraných na dilemu medzi fiškálnou konsolidáciou a rastom. Oba tieto javy môžu totiž koexistovať.

xxx

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

zdravé verejné financie sú prostriedkom na zabezpečenie rastu pracovných príležitostí. Naším cieľom je rast – udržateľný rast, inkluzívny rast. A práve to je našou najdôležitejšou prioritou. Práve sem musia smerovať naše investície.

Realizácia programu Európa 2020 sa práve začína. Musíme včas realizovať a urýchliť tie reformy z nášho programu, ktoré rast najviac podporujú. Tým by sa úroveň rastu mohla do roku 2020 zvýšiť o viac ako tretinu.

To znamená, že sa treba sústrediť na tri priority: zabezpečiť prácu pre viac ľudí, podporiť konkurencieschopnosť podnikov v EÚ a prehĺbiť jednotný trh.

Dovoľte, aby som sa najprv zmienil o ľuďoch a o pracovných príležitostiach.

Od roku 2008 prišlo o prácu viac ako 6,3 miliónov ľudí. Každý jeden z nich by mal dostať príležitosť opäť získať zamestnanie. Miera zamestnanosti v Európe tvorí v priemere 69 % u ľudí vo veku od 20 do 64 rokov. Zhodli sme sa na tom, že toto percento by a malo do roku 2020 zvýšiť na 75 %, pričom do pracovného pomeru by sa malo predovšetkým zapojiť viac žien a viac pracovníkov vyššieho veku.

Väčšina kompetencií v oblasti politiky zamestnanosti spočíva na pleciach členských štátov. My však nezostaneme bokom. Chceme vytvoriť Európsku úniu, ktorá pomáha svojim obyvateľom chopiť sa nových príležitostí. Európsku úniu, ktorá má sociálny a inkluzívny charakter. Práve takúto Európu sa nám podarí vybudovať, ak členské štáty, európske inštitúcie a naši sociálni partneri pokročia v realizácii nášho spoločného reformného programu.

Hlavný dôraz by sa mal klásť na zručnosti a pracovné miesta a na investície do celoživotného vzdelávania.

Mali by sme sa pritom sústrediť na uvoľňovanie rastového potenciálu jednotného trhu, aby sme mohli vytvoriť silnejší jednotný trh s pracovnými miestami.

Máme na to príležitosti. Je tu veľmi vysoká úroveň nezamestnanosti, avšak v Európe sú v súčasnosti 4 milióny voľných pracovných miest. Komisia koncom tohto roku navrhne vytvoriť „európsky monitor voľných pracovných miest“. Prostredníctvom tohto monitora bude možné ukázať ľuďom, kde v Európe sa nachádzajú pracovné miesta a aké zručnosti sú pre ne potrebné. Predložíme aj plány na zavedenie európskeho „pasu osobných zručností“.

Vysporiadať sa musíme aj s problémom chudoby a sociálneho vylúčenia. Musíme zabezpečiť, aby sa nezabudlo na tých najzraniteľnejších. Na to sa upriamuje naša „Platforma na boj proti chudobe“. V rámci tejto platformy sa zlúčia iniciatívy EÚ zamerané na pomoc zraniteľným skupinám, ako sú deti a ľudia vyššieho veku.

Keďže čoraz viac ľudí cestuje do zahraničia, prípadne študuje alebo pracuje v zahraničí, posilníme aj práva občanov, ktorí vycestujú cez hranice. Komisia sa bude už na túto jeseň zaoberať prekážkami pretrvávajúcimi v tejto oblasti.

xxx

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

základom rastu musí byť konkurencieschopnosť našich podnikov.

Aj naďalej by sme mali uľahčovať existenciu malých a stredných podnikov. Tieto podniky v súkromnom sektore vytvárajú dve z každých troch pracovných príležitostí. Za ich hlavné slabiny možno označiť nedostatky v oblasti inovácií a byrokraciu. Pracujeme na odstránení obidvoch týchto problémov.

Tesne pred začiatkom leta Európska komisia oznámila vytvorenie doposiaľ vôbec najväčšieho balíka z prostriedkov siedmeho rámcového programu pre výskum – v hodnote 6,4 miliárd EUR. Tieto peniaze dostanú malé a stredné podniky, ale aj vedci.

Investovať do inovácií, to zároveň znamená aj presadzovať v Európe univerzity svetového mena. Bol by som rád, keby takéto univerzity priťahovali tých najbystrejších a najlepších – a to tak z Európy, ako aj z ostatného sveta. Vyvinieme preto iniciatívu, ktorej cieľom bude modernizovať univerzity v Európe. Chcem, aby Európa mala v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry silné postavenie.

Výkonnosť v oblasti inovácií v Európe potrebujeme zlepšiť nielen na univerzitách. Mám na mysli celý reťazec vytvárania inovácií – od výskumu až po maloobchod, a to predovšetkým prostredníctvom partnerstiev zameraných na podporenie inovácií. Potrebujeme inováciu v Únii. Komisia na budúci mesiac predloží návrhy, ako to dosiahnuť.

Ďalším kľúčovým testom bude to, či sú členské štáty pripravené dosiahnuť prielom v otázke patentov platných v celej Európskej únii. Naši inovátori často platia desaťnásobok ceny, ktorú znášajú ich konkurenti v Spojených štátoch alebo v Japonsku. Návrh na riešenie sme už predložili. Navrhovaný režim by mal výrazne znížiť náklady, pričom územná pôsobnosť by sa mala zdvojnásobiť. Po desaťročiach diskusií na túto tému nastal čas dospieť k rozhodnutiu.

Ďalšie opatrenia prijmeme aj na riešenie problému byrokracie. Malé a stredné podniky sú v húšťave normotvorných predpisov „priškrtené“. Nie menej ako 71 % výkonných riaditeľov uvádza, že najväčšiu prekážku na ceste k dosiahnutiu úspechu tvorí práve byrokracia. Komisia predložila návrhy, ktoré majú priniesť európskym spoločnostiam ročné úspory vo výške 38 miliárd EUR.

Stimulácia inovácií, obmedzovanie byrokracie a rozvíjanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily – toto sú prostriedky na zabezpečenie toho, aby výrobný sektor v Európe zostal i naďalej na svetovej úrovni. Pre našu budúcnosť má nesmierny význam prosperujúca priemyselná základňa v Európe. Komisia Vám na budúci mesiac predloží návrh novej priemyselnej politiky vo veku globalizácie.

xxx

Už som sa zmienil o ľuďoch aj o podnikoch. Pre ľudí aj pre podniky je nevyhnutná existencia otvoreného a moderného jednotného trhu.

Najväčším kapitálom Európy je vnútorný trh, my ho však dostatočne nevyužívame. Musíme to urýchlene napraviť.

Do cezhraničného obchodu sa zapája iba 8 % z 20 miliónov malých a stredných podnikov v Európe, pričom dokonca ešte nižšie percento podnikov investuje v iných členských štátoch. Analogickú situáciu badať v oblasti cezhraničných nákupov prostredníctvom internetu: viac ako tretina spotrebiteľov postráda dostatok dôvery a zdráha sa robiť cezhraničné nákupy.

Profesor Mario Monti na moju žiadosť predložil odbornú správu, v ktorej v oblasti vnútorného trhu identifikoval 150 chýbajúcich ohniviek a slabín.

Na budúci mesiac predložíme návrh na prehĺbenie jednotného trhu, a to v podobe komplexného a ambiciózneho Aktu o jednotnom trhu.

Energetika je kľúčovým faktorom rastu a ústrednou prioritou činnosti: musíme dokončiť vnútorný trh s energiou, vybudovať a vzájomne prepojiť energetické siete a zlepšiť energetickú bezpečnosť a solidárnosť. Musíme pre energetiku urobiť to, čo sme spravili pre mobilné telekomunikácie: umožniť skutočný výber v rámci jedného európskeho trhu.

To nám umožní vytvoriť v Európe skutočné energetické spoločenstvo.

Musíme dosiahnuť, aby v prípade potrubí a elektrických káblov boli hranice irelevantné.

Musíme vybudovať infraštruktúru pre solárnu a veternú energiu.

Musíme zabezpečiť spoločnú normu pre celú Európu, vďaka ktorej sa dobíjanie vozidiel na elektrický pohon stane rovnako prirodzeným ako naplnenie nádrže.

S cieľom zrealizovať túto víziu predložíme v priebehu budúceho roka akčný plán pre energetiku, balík opatrení týkajúci sa infraštruktúry a akčný plán energetickej účinnosti. Na jeseň tohto roku vycestujem do kaspickej oblasti s cieľom propagovať južný koridor ako prostriedok na lepšie zabezpečenie dodávok.

Na to, aby sme vybudovali zdrojovo-efektívnu Európu, musíme hľadieť ďalej, než len na energiu. V 20. storočí sa svet tešil mimoriadnemu zdrojovo náročnému rastu. Z globálneho hľadiska sme v 20. storočí zaznamenali štvornásobný nárast počtu obyvateľov sprevádzaný 40-násobným rastom hospodárskej produkcie. Ale v tom istom období sme 16-násobne zvýšili našu spotrebu fosílnych palív, 35-násobne naše rybárske úlovky a 9-násobne našu spotrebu vody. A naše emisie uhlíka sa zvýšili 17-násobne.

To znamená, že musíme realizovať náš klimaticko-energetický balík, ktorý je hlavnou hybnou silou zmeny. To znamená integrovať jednotlivé aspekty politík v oblasti zmeny klímy, energetiky, dopravy a životného prostredia do koherentného prístupu zameraného na efektívne využívanie zdrojov a nízkouhlíkovú budúcnosť.

Poľnohospodársky sektor orientovaný na budúcnosť bude zohrávať významnú úlohu v európskych opatreniach na riešenie niektorých z najdôležitejších výziev budúcnosti, akými sú globálna potravinová bezpečnosť, strata biodiverzity a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. To platí aj pre našu námornú politiku.

Toto všetko nielen posilní naše budúce hospodárstvo, ale poskytne aj nové možnosti pre súčasnosť. Od roku 2000 sa počet pracovných miest v environmentálnom odvetví zvyšoval o 7 % ročne. Chcem, aby sa do roku 2020 vytvorili 3 milióny ekologických pracovných miest – 3 milióny ekologických pracovníkov, ktorí doplnia našich administratívnych zamestnancov a robotníkov.

Potrebujeme udržateľný rast a potrebujeme inteligentný rast. Polovica rastu európskej produktivity za posledných 15 rokov bola poháňaná informačnými a komunikačnými technológiami. Tento trend sa bude ešte zvyšovať. Naša Digitálna agenda pre Európu zabezpečí do roku 2020 jednotný digitálny trh, ktorý z hľadiska obratu bude predstavovať 4 % HDP EÚ.

xxx

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

všetko, čo robíme, robíme pre občanov Európy. Základným rozmerom nášho európskeho projektu je práve vybudovanie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Intenzívne pracujeme na implementácii štokholmského akčného plánu. Budeme presadzovať skutočné riešenie otázok azylu a migrácie.

Európa bude pre legálnych migrantov miestom, kde sa rešpektujú a posilňujú ľudské hodnoty. Súčasne budeme zasahovať proti vykorisťovaniu nelegálnych prisťahovalcov v Európe a na našich hraniciach. Komisia predloží nové návrhy na ochranu našich vonkajších hraníc.

Vypracujeme tiež stratégiu vnútornej bezpečnosti na riešenie hrozieb organizovaného zločinu a terorizmu.

Základné práva a povinnosti Európanov budú platiť všade, kamkoľvek pôjdu. V Európe musí každý rešpektovať právo a vlády musia rešpektovať ľudské práva vrátane menšinových práv. Rasizmus a xenofóbia nemajú v Európe miesto. Keď v takýchto citlivých otázkach vznikne problém, musíme všetci konať zodpovedne. Dôrazne apelujem na všetkých, aby sme neoživovali prízraky z minulosti Európy.

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vytvorí miesto, kde môžu Európania prosperovať.

xxx

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

ďalšou výzvou je vyriešenie budúceho rozpočtu Európskej únie.

V nasledujúcom mesiaci predstavíme prvé úvahy Komisie týkajúce sa preskúmania rozpočtu. Začneme otvorenú diskusiu bez tabuizovaných tém týkajúcu sa prípravy našich legislatívnych návrhov, ktoré predstavíme v druhom štvrťroku budúceho roka.

Musíme vynakladať prostriedky tam, kde nám prinesú čo najvyššie hodnoty. A mali by sme ich investovať tam, kde podnietia rast a prispejú k napĺňaniu našej európskej agendy. Kvalita výdavkov by mala byť meradlom pre nás všetkých.

Preto je dôležité diskutovať nielen o kvantite výdavkov a investícií, ale aj o ich kvalite.

Domnievam sa, že Európa poskytuje skutočnú pridanú hodnotu. To je dôvod, prečo budem pre Európu presadzovať ambiciózny rozpočet na obdobie nasledujúce po roku 2013.

Domnievam sa, že by sme mali zjednotiť naše prostriedky na podporu našich politických priorít.

Nejde o to, či by sme mali vynakladať viac alebo menej prostriedkov, ale o to, aby sme tieto prostriedky vynakladali rozumnejšie, a to spoločným zohľadňovaním rozpočtu EÚ a vnútroštátnych rozpočtov. Rozpočet EÚ sa nevytvára pre Brusel – vytvára sa pre ľudí, ktorých zastupujete – pre nezamestnaných, ktorí sa rekvalifikujú v rámci Sociálneho fondu, pre študentov, ktorí sa zúčastňujú programu Erazmus, pre regióny, ktoré dostávajú podporu z Kohézneho fondu.

Energetické prepojenie, pomoc na výskum a vývoj sú zjavné príklady oblastí, kde prostriedky vynaložené na európskej úrovni prinášajú viac, ako keď sa vynaložia na vnútroštátnej úrovni. Niektoré členské štáty vidia túto logiku dokonca aj v oblastiach, ktoré sú jadrom vnútroštátnej kompetencie, akou je napr. obrana. Uvedomujú si, že ak by zjednotili časť svojich prostriedkov a činností, bolo by možné dosiahnuť obrovské úspory. Zjednotenie prostriedkov na európskej úrovni umožňuje členským štátom znížiť náklady, vyhnúť sa prekrývaniu a dosiahnuť lepšiu návratnosť svojich investícií.

Z tohto dôvodu by sme mali takisto preskúmať nové zdroje financovania veľkých projektov európskych infraštruktúr. Navrhnem napríklad zriadenie dlhopisov na projekty EÚ, spoločne s Európskou investičnou bankou. Budeme tiež ďalej rozvíjať verejno-súkromné partnerstvá.

Ako už jasne uviedol tento Parlament, je potrebné riešiť aj otázku vlastných zdrojov. Súčasný systém je vyťažený na maximum a podopieraný spletitými súbormi opráv. Naši občania si zaslúžia spravodlivejší, účinnejší a transparentnejší systém. Niektorí nebudú súhlasiť so všetkými návrhmi, ktoré predložíme – považujem za zvláštne, že niektorí už naše návrhy vopred zamietajú, a to ešte pred tým, ako sa dozvedia o čo vôbec ide.

Viem, že jednou z otázok, ktorá Parlament zaujíma, je časové obdobie nasledujúceho rozpočtu. Existuje viacero možností. Rád by som sa zaoberal možnosťou 10-ročného rámca, s hodnotením finančného rozmeru v polovici trvania po piatich rokoch, teda možnosťou „päť plus päť“. Toto nám poskytne možnosť plánovania na dlhšie obdobie a jasnejšie prepojenie s mandátmi oboch našich inštitúcií.

Samozrejme, súčasťou vierohodného európskeho rozpočtu je prísne dosahovanie úspor. Zaoberám sa administratívnymi nákladmi v Komisii a v iných orgánoch Spoločenstva, akými sú agentúry. Musíme odstrániť všetky ohniská neefektívnosti. Budeme vychádzať z odporúčaní Dvora audítorov, aby sme zlepšili naše finančné hospodárenie.

xxx

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

posledná výzva, ktorou sa dnes chcem zaoberať, je zvýšenie našej politickej váhy na svetovej scéne.

Keď sa zaoberáme našimi každodennými problémami, niekedy strácame nadhľad a zabúdame na to, čo sme dosiahli. Pokojný a úspešný prechod k Európskej únii, ktorá zdvojnásobila svoju veľkosť a rokuje o ďalších pristúpeniach. Stabilnú menu, euro, ktorá je hlavnou svetovou menou. Pevné partnerstvo s našimi susedmi, ktoré nás všetkých posilňuje. Ak budeme konať rozhodne, potom sa v 21. storočí nemáme čoho obávať.

Pri vytváraní strategických partnerstiev 21. storočia by Európa mala využiť šancu na definovanie svojej budúcnosti. Netrpezlivo očakávam, kedy bude Únia v globálnych záležitostiach zohrávať rolu, ktorá zodpovedá jej ekonomickému významu. Naši partneri sa na nás pozerajú a očakávajú, že sa budeme angažovať ako Európa, a nie iba ako 27 individuálnych krajín. Ak nebudeme konať spoločne, Európa nebude svetovou silou a budú napredovať bez nás – bez Európskej únie ale aj bez jej členských štátov. To je dôvod, prečo som vo svojich politických usmerneniach vyzýval, aby Európa bola globálnym aktérom, globálnym vodcom – to je kľúčovou úlohou a skúškou našej generácie.

Spoločne s vysokou predstaviteľkou EÚ a podpredsedníčkou Európskej komisie Catherine Ashtonovou predstavím našu víziu toho, ako môžeme maximalizovať úlohu Európy vo svete. Európska služba pre vonkajšiu činnosť je prostriedkom na dosiahnutie našich ambícií.

V tomto globalizovanom svete sú vzťahy, ktoré si budujeme so strategickými partnermi, pre našu prosperitu rozhodujúce. Na to, aby sme mohli účinne pôsobiť na medzinárodnej scéne, potrebujeme váhu Európskej únie. Na veľkosti záleží, teraz viac než kedykoľvek predtým.

Dobrým príkladom je boj proti zmene klímy. Kodaň nám ukázala, že kým ostatní sa nevyrovnali našim ambíciám, my sami sme si nepomohli tým, že sme nevystupovali jednotne. Rokovania boli pozastavené, ale zmena klímy nie. Chcem, aby sme zintenzívnili našu spoluprácu s medzinárodnými partnermi a dosiahli, aby sa ich tlačové vyhlásenia zmenili na dôveryhodné záväzky v oblasti znižovania emisií a aby sme pristúpili k financovaniu urýchleného začatia činnosti.

V nasledujúcich dvoch mesiacoch sa uskutočnia rozhodujúce samity so strategickými partnermi. Čím viac sa nám na nich podarí stanoviť spoločnú agendu s jasne vymedzeným európskym záujmom, tým viac dosiahneme. Vidím napríklad obrovský potenciál v rozvoji transatlantickej agendy pre rast a zamestnanosť.

Oblasť, kde už využívame našu váhu je fórum G20, v ktorom kľúčoví ekonomickí globálni aktéri riešia spoločné výzvy. Keď v novembri pôjdeme s predsedom Van Rompuyom do Soulu reprezentovať Európsku úniu, chceme vidieť konkrétne výsledky:

Ďalší pokrok v globálnej hospodárskej koordinácii.

Stabilnejšie a zodpovednejšie finančné trhy a dohodu o reforme medzinárodných finančných inštitúcií.

Viac globálnych finančných záchranných sietí.

Výraznejší pokrok v rozvojovej agende G20.

Aj naďalej budeme v tomto fóre preukazovať naše vodcovstvo a budúci rok budeme úzko spolupracovať s francúzskym predsedníctvom G8/G20.

Chceme tiež dosiahnuť podporu rokovaní v Dauhe. Obchod podnecuje rast a prosperitu. Budeme sa tiež usilovať o bilaterálne a regionálne dohody o voľnom obchode. Komisia v októbri predstaví obnovenú obchodnú politiku, ktorá Európe prinesie nové výhody.

Byť otvorený svetu znamená aj spolupracovať s rozvojovými krajinami, a to najmä s Afrikou. Keď sa o dva týždne zúčastním v New Yorku rokovania na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia, mám v úmysle – a to s vašou podporou a v mene Európskej únie – zaviazať na rozvojové ciele tisícročia dodatočnú miliardu EUR.

Byť globálnym aktérom znamená aj hájiť naše hodnoty. O ľudských právach nie je možné vyjednávať. Som šokovaný, ako sa v mnohých krajinách porušujú práva žien. Som zhrozený, keď počujem, že Sakineh Mohammadi Ashtiani je odsúdená na smrť ukameňovaním. To je barbarstvo, aké sa nedá vyjadriť slovami. V Európe odsudzujeme takéto činy, ktoré nemajú ospravedlnenie v žiadnom morálnom ani náboženskom kódexe .

Naše hodnoty tiež znamenajú, že musíme prichádzať na pomoc tým, ktorí čelia krízovej situácii, nech je to kdekoľvek na svete.

Naša humanitárna pomoc Pakistanu je najnovším príkladom konkrétnej európskej solidarity. Je markantným príkladom potreby prezentovať rôzne príspevky Komisie a členských štátov ako skutočne európsky balík pomoci. Členské štáty majú helikoptéry, majú jednotky civilnej ochrany. Potrebujeme ich však spojiť, aby bola Európa skutočne schopná reagovať na krízy. Komisia v tejto súvislosti predloží v októbri návrh. A vyzývam členské štáty, aby preukázali, že zvýšenie významu Únie v tejto oblasti myslia vážne.

V oblasti spoločnej zahraničnej politiky dosahujeme pokrok. Nerobme si však ilúzie: bez spoločnej obrannej politiky nebudeme mať vo svete potrebnú váhu. Domnievam sa, že nastal čas na riešenie tejto výzvy.

xxx

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

ešte stále pripravujeme nové inštitucionálne usporiadanie Európy vytvorené Lisabonskou zmluvou.

Dôležité je, čo inštitúcie poskytujú ľuďom. Dôležitá je zmena, ktorú Európa prináša v ich každodenných životoch.

Tajomstvo úspechu Európy spočíva v jej jedinečnom modeli Spoločenstva. Komisia musí viac než kedykoľvek predtým viesť svoju politickú agendu v súlade so svojou víziou a návrhmi.

Vyzýval som, aby sa medzi Komisiou a Parlamentom, dvoma inštitúciami Spoločenstva par excellence, vytvorili osobitne úzke vzťahy. Pracujem na zintenzívnení mojej politickej spolupráce s Vami.

Európa nie je len Brusel alebo Štrasburg. Sú to regióny, mestá, mestečká a dediny, odkiaľ pochádzate. Keď sa prechádzate po svojich volebných obvodoch, môžete ukázať na jednotlivé európske projekty, ktoré sú tak dôležité pre ich prosperitu.

Koniec koncov, sme všetci na jednej lodi – európske inštitúcie, členské štáty, regióny. Únia nedosiahne svoje ciele v Európe bez členských štátov. A členské štáty nedosiahnu svoje ciele vo svete bez Európskej únie.

xxx

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

občania Európy očakávajú, že vykonáme potrebné opatrenia, aby sme sa dostali z tejto krízy.

Musíme im ukázať, že úsilie, ktoré dnes spoločne vyvíjame, povedie k vytvoreniu nových pracovných miest, k novým investíciám a k Európe, ktorá bude pripravená čeliť budúcnosti.

Verím, že Európa má všetko, čo je na to potrebné. Dosiahneme výsledky, o ktoré usilujeme.

Jedno je isté, s pesimizmom tento boj nevyhráme. Vyhráme ho so sebadôverou a s pevnou spoločnou vôľou.

Dnes som načrtol, ako to Európska únia dosiahne.

Zaviazal som sa, že predložím návrhy na vybudovanie našej hospodárskej únie.

Podporil som urýchlenie nášho programu reforiem.

Vytýčil som kroky, ako zmodernizovať našu sociálne orientovanú trhovú ekonomiku tak, aby podnecovala rast a vytváranie pracovných miest v inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom hospodárstve prostredníctvom našich prioritných iniciatív v rámci stratégie Európa 2020.

Vytýčil som, ako dosiahnuť spoločnú energetickú politiku v Európe.

Obhájil som potrebu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, kde budú základné práva a povinnosti pre Európanov platiť všade, kamkoľvek pôjdu.

Objasnil som, že Komisia bude presadzovať ambiciózny rozpočet.

Navrhol som vytvorenie dlhopisov na projekty EÚ s cieľom financovať veľké európske projekty.

Oznámil som posilnenie nášho záväzku týkajúceho sa rozvojových cieľov tisícročia.

Objasnil som, prečo potrebujeme spoločnú schopnosť reagovať na krízy, ako aj spoločnú zahraničnú a spoločnú obrannú politiku.

A nalieham na európskych lídrov, aby sme konali spoločne, ak chcú, aby Európa bola globálnym aktérom, ktorý dokáže hájiť svoje záujmy.

Je to vskutku transformačná, ambiciózna a náročná agenda.

Aby bola Európa úspešná, Komisia potrebuje Vašu podporu silnejšej a spravodlivejšej Európy v prospech všetkých našich občanov.

Ďakujem Vám.

MEMO/10/393


Side Bar