Navigation path

Left navigation

Additional tools

SPEECH/10/411

José Manuel Durão Barroso

Председател на Европейската комисия

Състоянието на Съюза, 2010 г.

Страсбург, 7 септември 2010 г.

Уважаеми г-н председател,

почитаеми депутати,

За мен е огромна чест да произнеса първата реч за състоянието на Съюза пред този парламентарен форум.

Отсега нататък речта за състоянието на Съюза ще бъде поводът да очертаем съвместната си работа за следващите 12 месеца.

Много от решенията, които ще вземем през тази година, ще имат дългосрочно отражение. Те ще очертаят тази Европа, която искаме. Те ще очертаят една Европа на възможностите, в която тези, които имат стремежи, са възнаградени, а тези, които са в нужда, не са забравени. Една Европа, която е отворена към света и към своите граждани, Европа, в която е постигната икономическа, социална и териториална хомогенност.

През последната година финансовата и икономическа криза подложи нашия съюз на едно от най-тежките изпитания в историята му. На преден план изпъкна взаимната ни зависимост, а солидарността ни беше подложена на изпитание както никога досега.

Обръщайки се назад към реакциите ни, вярвам, че сме издържали теста. Дадохме много от нужните отговори – за финансовата помощ на държави-членки, намиращи се в извънредни обстоятелства, за икономическото управление, за финансовото регулиране, за икономическия растеж и заетостта. И бяхме в състояние да изградим „базов лагер“, от който да тръгнем към модернизиране на нашите икономики. Европа даде знак, че ще се опълчи на кризата. Онези, които предричаха краха на Европейския съюз, бяха опровергани. Европейските институции и държавите-членки демонстрираха лидерство. Посланието ми към всеки един европейски гражданин е, че той може да разчита на това, че Европейския съюз ще направи необходимото, за да осигури бъдещето му.

Изгледите за икономиката в Европейския съюз днес са по-добри отколкото преди година и това се дължи, не на последно място, на нашите решителни действия. Макар и неравномерно, възстановяването набира скорост в рамките на Съюза. Икономическият ръст тази година ще бъде по-висок от предвижданото. Безработицата, макар и все още твърде висока, спря да нараства. Няма съмнение, че все още съществуват несигурност и рискове, не на последно място и извън Европейския съюз.

Не трябва да храним илюзии. Далеч не сме приключили работата си и няма място за самодоволство. Бюджетната експанзия изигра ролята си за овладяване на спада в икономическата активност и сега е време да се разделим с тази политика. Без структурни реформи няма да генерираме устойчив икономически растеж. Трябва да използваме следващите 12 месеца за ускоряване на изпълнението на нашата програма за реформи. Дошъл е моментът да модернизираме нашата социална пазарна икономика, за да може тя да се конкурира на глобално равнище и да посрещне демографските предизвикателства. Сега е моментът и за правилните инвестиции в името на нашето бъдеще.

За Европа това е моментът на истината. Европа трябва да докаже, че е нещо повече от 27 различни национални решения. Или ще плуваме заедно, или ще потъваме „поединично“. Независимо дали действаме на национално, регионално или местно равнище, ще успеем само ако мислим като европейци.

Днес ще очертая това, което по мое мнение следва да бъдат приоритетите на съвместната ни работа през следващата година. Сега не мога да застъпя всички въпроси на европейската политика или инициативите, които ще предприемем. Изпращам ви чрез председателя Бузек по-изчерпателен програмен документ.

В общи линии през следващата година според мен пред Съюза седят пет основни предизвикателства, а именно:

  • Икономическо управление и справяне с икономическата криза;

  • възстановяване на икономическия растеж в името на заетостта чрез ускоряване на изпълнението на програмата за реформи Европа 2020;

  • изграждането на пространство на свобода, правосъдие и сигурност;

  • начало на преговорите за осъвременяване на бюджета на ЕС и

  • придаване на по-голяма тежест на Съюза на световната сцена.

Нека да започна с икономическата криза и управлението. По-рано тази година ние реагирахме категорично, когато членове на евро зоната и самото евро имаха нужда от помощта ни.

Натрупахме труден, но поучителен опит и сега отбелязваме съществен напредък в икономическото управление. През май и юни Комисията представи идеите си и те бяха посрещнати добре както от този парламент, така и от работната група, оглавена от председателя на Европейския съвет. Тези идеи са основата, върху която сега се изгражда консенсус. На 29 септември ще представим най-спешните законодателни предложения, така че да не губим набраната скорост.

Неустойчивите бюджети ни правят уязвими. Дългът и дефицитът водят до възходи и спадове, а те „разнищват“ мрежата за социална сигурност. Парите, харчени за обслужване на дълг, са средства, които не могат да се вложат в социални блага. Нито в подготовката ни да посрещнем разходите по застаряващото население. С едно поколение, живеещо с дълг, нацията е неустойчива. С укрепване на надзора и правоприлагането нашите предложения ще заздравят Пакта за стабилност и растеж.

Трябва да се борим с тежките макроикономически дисбаланси, особено в евро зоната. Ето защо направихме своевременно предложения за идентифициране на т.нар. „балони“ при активите, на липсата на конкурентоспособност и на други източници на дисбаланс.

Сега виждам готовност от страна на правителствата да приемат по-стриктен мониторинг, подкрепен със стимули за спазване и със своевременни санкции. Комисията ще укрепи ролята си на безпристрастен съдия, който прилага новите правила.

Ние ще изградим истински икономически съюз, който да съответства по достойнства на паричния.

Ако бъдат реализирани както предлагаме, тези реформи ще гарантират също така дългосрочно устойчивостта на еврото. Еврото е от ключова важност за икономическия ни успех.

За да расте икономиката, ни трябва също така силен и стабилен финансов сектор, който обслужва реалната икономика. Сектор, който е горд с доброто си регулиране и надзор.

Предприехме действия за увеличаване на прозрачността на банките. Днес ситуацията е по-добра отколкото преди година. С огласяването на резултатите от стрес тестовете банките сега би трябвало да са в състояние да си отпускат заеми една на друга, така че кредитният поток към европейските граждани и предприятия да не пресеква.

Предложихме спестяванията на хората до 100 000 евро да бъдат защитени. Ще предложим да бъдат забранени злоупотребите с „голите“ къси продажби и ще предприемем действия по отношение на суаповете за кредитно неизпълнение. Свърши времето на обзалаганията с чуждото нещастие. Продължаваме да настояваме, че банките, а не данъкоплатците, трябва в аванс да покриват финансово цената на собствения си риск от провал. Въвеждаме законодателство, с което стават незаконни бонусите за бързи печалби днес, които утре се превръщат в огромни загуби. В рамките на този подход аз подкрепям също данъците върху финансова дейност, като тази есен ще излезем с предложения.

Току-що сключеното политическо споразумение по пакета за финансов надзор е много добра новина. Благодарение на предложенията на Комисията, произтичащи от доклада на дьо Ларозиер, ще имаме ефективна европейска система за надзор. Бих искал да благодаря на Парламента за конструктивната роля, която изигра, и да изразя надеждата си, че в края на този месец ще даде окончателното си одобрение.

Ще предприемем по-нататъшни мерки относно регулирането. Скоро ще имате пред себе си инициативите за дериватите, за по-нататъшни мерки по отношение на агенциите за кредитен рейтинг и рамката за преобразуване на банки и кризисно управление. Целта ни е до края на 2011 г. да имаме един реформиран финансов сектор.

Стабилните държавни финанси и отговорните финансови пазари ни дават увереността и икономическата сила за устойчив икономически растеж. Трябва да изоставим спора дали да имаме финансова консолидация или икономически растеж. Можем да имаме и двете.

Почитаеми депутати,

Стабилните публични финанси са средство за постигането на определена цел, а именно икономически растеж в името на трудовата заетост. Целта ни е икономически растеж, устойчив растеж, приобщаващ растеж. Това е нашият всеобхватен приоритет и именно в това трябва да инвестираме.

Бъдещата Европа на 2020 г. започва сега с нашата едноименна програма.

Трябва да започнем с онези реформи в нашата програма, които имат най-силен потенциал за насърчаване на икономическия растеж. Трябва да ускорим тези реформи. Това начало би могло да повиши нивата на икономическия растеж с над една трета до 2020 г.

Това означава да се съсредоточим върху три приоритета: повишаване на заетостта, нарастване на конкурентоспособността на нашите предприятия и задълбочаване на интеграцията на единния пазар.

Ще започна с проблемите на хората и заетостта.

От 2008 г. насам над 6.3 милиона души загубиха работата си. Всеки един от тях трябва да има възможност да си намери отново работа. Средното ниво на трудова заетост в Европа за възрастовата група от 20 до 64 години е 69%. Споразумели сме се нивото да се повиши до 75% до 2020 г., като в работната сила се влеят предимно повече жени и повече по-възрастни работници.

Все още държавите-членки разполагат с повечето от законовите компетенции по отношение на политиката за заетостта. Но ние няма да останем безучастни. Искам един Европейски съюз, който помага на гражданите си да се възползват от новите възможности и който е социален и приобщаващ. Това е Европа, която ще изградим, ако държавите-членки, европейските институции и социалните партньори напредват в изпълнението на нашата обща програма за реформи.

Тя трябва да се съсредоточава върху уменията и работните места и върху инвестирането в ученето през целия живот.

Тя трябва да се съсредоточава върху отключването на потенциала за растеж на единния пазар, върху изграждането на по-силен единен пазар в името на заетостта.

Има възможности. Нашите равнища на безработица са високи, но понастоящем в Европа има 4 милиона свободни работни места. По-късно тази година Комисията ще направи предложение за Европейски наблюдател на свободните работни места. Системата ще информира хората къде има свободни работни места в Европа и какви умения са необходими за тях. Ще предложим и планове за Европейски паспорт на уменията.

Трябва да предприемем също така действия за борба с бедността и социалната изолация. Трябва да направим всичко необходимо, така че най-уязвимите да не са пренебрегнати. Това е фокусът на нашата Платформа срещу бедността. Тя ще обединява дейностите на европейско ниво, насочени към уязвими социални групи като децата и възрастните.

Тъй като все повече хора пътуват, учат или работят в чужбина, ние ще укрепваме правата на гражданите с оглед на тяхното трансгранично движение. Още през тази есен Комисията ще се заеме с все още съществуващите препятствия.

Почитаеми депутати,

Икономическият растеж трябва да се основава на конкурентоспособността на нашите предприятия.

Трябва да продължим да въвеждаме улеснения за нашите малки и средни предприятия. Те осигуряват две трети от работните места в частния сектор. Сред основните им грижи са иновациите и бюрокрацията и ние работим и по двата въпроса.

Непосредствено преди лятото Комисията оповести най-големия досега пакет по Седмата рамкова програма за научни изследвания, възлизащ на 6,4 милиарда евро. Тези пари ще отидат както в МСП, така и при учените.

Да инвестираме в иновации означава също така да се стремим университетите в Европа да са на световно равнище. Искам да бъда свидетел на това как нашите университети привличат най-интелигентните и най-добрите студенти от Европа и от света. Ще предприемем инициатива за модернизирането на европейските университети. Искам да видя една Европа, която е силна в науката, образованието и културата.

Трябва да подобрим представянето на Европа по отношение на иновациите не само в университетите, а по цялата верига — от научните изследвания до продажбите на дребно, и това може да бъде направено най-вече чрез партньорства за иновации. Имаме нужда от Съюз на иновациите. Следващия месец Комисията ще изложи вижданията си как да постигнем това.

Друг ключов тест ще бъде готовността на държавите-членки да постигнат пробив в преговорите относно патент, който да бъде валиден в целия Европейски съюз. Нашите изобретатели често плащат десет пъти по-висока цена от тази, плащана от конкурентите им в Съединените щати или Япония. Предложението ни е на масата. С него разходите се намаляват драстично, а защитата се увеличава двойно. След десетилетия дискусии е време да се вземат решения.

Ще продължим да работим за намаляване на бюрокрацията. МСП се задушават в регулаторни примки. 71% от изпълнителните директори споделят, че най-голямото препятствие пред успеха на предприятието им е бюрокрацията. Комисията е внесла предложения, с които на европейските предприятия ще бъдат спестени 38 милиарда евро годишно.

Стимулирането на иновациите, намаляването на бюрокрацията и развитието на висококвалифицирана работна сила са начините да гарантираме, че европейското производство ще продължи да бъде на световно ниво. Една цветуща индустриална база в Европа е от ключова важност за нашето бъдеще. Следващият месец Комисията ще представи нова индустриална политика за епохата на глобализацията.

Разполагаме с хората и с предприятията. Това, обаче, от което и хората, и предприятията имат нужда, е един отворен и модерен единен пазар.

Вътрешният пазар е най-голямото преимущество на Европа, но ние не го използваме достатъчно. Спешно трябва да задълбочим интеграцията на този пазар.

Едва 8 % от 20-те милиона европейски МСП извършват трансгранична търговска дейност, а процентът на тези с трансгранични инвестиции е още по-малък. Въпреки Интернет повече от една трета от потребителите нямат необходимото доверие, за да правят трансгранични покупки.

По мое искане Марио Монти представи експертен доклад и разкри 150 липсващи звена и затрудняващи „стеснения“ във вътрешния пазар.

Следващия месец ще изложим вижданията си как да бъде задълбочена интеграцията на вътрешния пазар във всеобхватен и амбициозен Акт за единния пазар.

Енергетиката е основен двигател на икономическия растеж и ключов приоритет за действие. Трябва да довършим изграждането на вътрешния енергиен пазар, да построим енергопреносните мрежи и да ги свържем помежду им и да гарантираме енергийната сигурност и солидарност. За енергетиката трябва да повторим това, което направихме за мобилните телефони — да създадем възможност за истински избор на потребителите на едно европейско „тържище“. В резултат ще имаме истинска енергийна общност в Европа.

Трябва да направим така, че границите да не съществуват за нефтопроводите и електропроводите. Трябва да имаме необходимата инфраструктура за слънчевата и вятърната енергия.

За да осигурим това на територията на цяла Европа, ние имаме общ стандарт, с който зареждането на батерията на електромобила става толкова естествено колкото пълненето на резервоара.

Тази визия ще бъде приведена в изпълнение през следващата година, когато ще внесем план за действие в сферата на енергетиката, пакет за инфраструктурата и план за действие за енергийна ефективност. Аз лично ще посетя района на Каспийско море по-късно тази година, за да лансирам Южния коридор като средство за укрепване на нашата сигурност на доставките.

За изграждането на Европа, която използва ефективно ресурсите, трябва да погледнем отвъд енергетиката. През ХХ в. светът се радваше на феноменален и интензивен откъм използване на ресурсите икономически растеж. През ХХ в. станахме свидетели на четирикратно нарастване на населението в света, което бе съпроводено от четиридесеткратно увеличение на икономическия продукт. Но през същия период потреблението ни на течни горива е нараснало 16 пъти, риболовът ни – 35 пъти, а консумацията ни на вода – 9 пъти. Въглеродните ни емисии пък са се увеличили 17 пъти.

Всичко това означава, че трябва да постигнем резултати по нашия пакет за климата и енергетиката, който е един от основните двигатели на промяната. Това означава да интегрираме различните политически области като тези на изменението на климата, енергетиката, транспорта и околната среда в съгласуван подход за ресурсна ефективност и за бъдеще „с ниско съдържание“ на въглерод.

Един далновиден сектор на селското стопанство ще играе основна роля сред европейските мерки срещу най-големите предизвикателства пред нас като глобалната продоволствена сигурност, загубата на биоразнообразие и устойчивото управление на природните ресурси. Същото важи и за морската политика.

Всичко това не само ще заздрави нашата утрешна икономика – още днес ще имаме нови възможности. От 2000 г. насам работните места в екоиндустрията нарастват със 7% годишно. До 2020 г. ми се иска да видя 3 милиона „зелени работни места“, 3 милиона т.нар. работници със „зелени якички“, които допълват нашите работници с бели и сини якички.

Трябва да имаме устойчив и интелигентен икономически растеж. През последните 15 години половината от растежа на европейската производителност се осигуряваше от информационните и комуникационни технологии. Тази тенденция става все по-интензивна. Нашата Европейска програма за цифрови технологии ще доведе до изграждането единен дигитален пазар, който до 2020 г. ще съставлява 4 % от БВП на ЕС.

Почитаеми депутати,

Всичко, което правим, е за гражданите на Европа. Именно изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие е фундаментално измерение на нашия европейски проект.

Работим усилено за изпълнението на Плана за действие от Стокхолм. Ще дадем истински тласък на дебатите по въпросите на убежището и миграцията.

Легалните мигранти ще открият в Европа място, където човешките ценности се зачитат и спазват Същевременно ще вземам решителни мерки срещу експлоатацията на нелегални имигранти вътре в Европа и по нашите граници. Комисията ще направи нови предложения относно контрола на външните ни граници и ще излезе със стратегия за вътрешна сигурност, с която ще се борим срещу организираната престъпност и тероризма.

Европейците ще открият, че техните основни права и задължения съществуват, където и да отидат. Всички в Европа трябва да спазват закона, а правителствата трябва да зачитат правата на човека, в това число и на малцинствата. Расизмът и ксенофобията нямат място в Европа. Когато възникне проблем, свързан с такива деликатни въпроси, всички ние трябва да действаме отговорно. Настойчиво призовавам да не събуждаме отново призраците от миналото на Европа.

Едно пространство на свобода, правосъдие и сигурност, подкрепено с граждански права за всички, ще създаде място, където европейците ще просперират.

Почитаеми депутати,

Друго едно предизвикателство е вземането на решение за бъдещия бюджет на ЕС.

Следващия месец Комисията ще излезе с първите си идеи за прегледа на бюджета. Той ще постави началото на открити дискусии без табута, имащи за цел подготовката на нашите законодателни предложения, които ще бъдат представени през второто тримесечие на следващата година.

Трябва да изразходваме парите оптимално и трябва да ги инвестираме така, че те да водят до растеж и до постигане на целите на нашата европейска програма. Качеството на разходите следва да бъде мерило за всички ни.

Важно е да обсъдим не само количеството, но и качеството на разходите и инвестициите.

Вярвам, че Европа носи действителна добавена стойност. По тази причина ще настоявам за амбициозен бюджет за Европа след 2013 г.

Вярвам, че трябва да обединим нашите средства в подкрепа на политическите ни приоритети.

Въпросът не е дали да се харчи повече или по-малко, а да се харчи по-интелигентно, като се вземат предвид едновременно националните бюджети и европейския бюджет. Бюджетът на ЕС не е за Брюксел — той е за хората, които вие представлявате, за безработните, които се преквалифицират с помощта на Социалния фонд, за студентите, които участват в програмата „Еразмус“, за регионите, които се ползват от средствата на Кохезионния фонд.

Енергийните взаимовръзки, научноизследователската дейност и помощта за развитие са ясни примери за това, че едно евро, изразходвано на европейско равнище, има по-голям ефект от едно евро, похарчено на национално равнище. Някои държави-членки виждат тази логика дори и в такива области от изключителна национална компетентност като отбраната. Те признават, че могат да се осъществят огромни икономии, ако обединят някои от своите средства и дейности. Обединяването на парични средства на европейско равнище позволява на държавите-членки да намалят своите разходи, да избегнат припокриванията и да постигнат по-добра възвращаемост на инвестициите си.

Ето защо би трябвало също така да проучим нови източници на финансиране за големите европейски инфраструктурни проекти. Ще предложа, например, емитирането на облигации по проекти на ЕС съвместно с Европейската инвестиционна банка. Ще доразвием също и публично-частните партньорства.

Както бе посочено от този парламент, трябва да се заемем също и с проблема на собствените ресурси. Сегашната система изчерпа възможностите си и се крепи на набор от изключително сложни корекции. Нашите граждани заслужават по-справедлива и по-ефикасна и прозрачна система. Някои няма да се съгласят с всички идеи, които ще поднесем. Намирам за странно, че някои вече ги отхвърлят, преди дори да са узнали какви ще бъдат.

Знам, че един от въпросите, които интересуват този парламент, е времевата перспектива на следващия бюджет. Съществуват различни варианти. Бих искал да разгледаме възможността за десетгодишна рамка със средносрочен преглед на финансовото измерение след пет години — вариант „пет плюс пет“. Това ще ни предостави възможност за по-дългосрочно планиране и по-ясна връзка с мандатите и на двете институции.

Постоянният стремеж към икономии, разбира се, е част от един достоен за доверие европейски бюджет. Погледът ми се спира на административните разходи на Комисията и другите органи на Общността, например агенциите. Трябва да премахнем всички неефективни ниши. За да подобрим финансовото управление, ще се възползваме от препоръките на Сметната палата.

Почитаеми депутати,

Последното предизвикателство, на което бих искал да се спра днес, е начинът, по който изпълняваме ангажиментите си на световно равнище.

Когато се занимаваме с ежедневните си проблеми, понякога губим от поглед цялостната перспектива и забравяме за постиженията си. Направихме мирен и успешен преход към Европейски съюз, който удвои размера си и сме в процес на преговори за по-нататъшни присъединявания. Имаме еврото — една стабилна валута със световно значение. Изградихме солидно партньорство със съседите си, което прави всички ни по-силни. Ако действаме решително, XXI-ви век няма с какво да ни уплаши.

С появата на стратегическите партньорства на XXI-ви век Европа трябва да се възползва от възможността да очертае своето бъдеще. С нетърпение очаквам да видя, че Съюзът играе своята роля в световните икономически дела, по начин, който съответства на икономическата му мощ. Нашите партньори ни наблюдават и очакват от нас да се ангажираме като Европа, а не просто като 27 отделни държави. Ако не действаме заедно, Европа няма да представлява световна сила и те ще продължат напред без нас: без Европейския съюз, но също и без неговите държави-членки. Ето защо в своите политически насоки призовах Европа да бъде фактор от световно значение и световен лидер — приоритетна задача и изпитание за нашето поколение.

Заедно с върховния представител и заместник-председател на Комисията г-жа Аштън ще представя нашата визия за това как можем да извлечем пълна полза от ролята на Европа в света. Европейската служба за външна дейност е средството, което отговаря на нашите амбиции.

В нашия глобализиран свят отношенията, които градим със стратегически партньори, определят нашето благоденствие. За да бъдем ефективни на международната сцена, се нуждаем от тежестта на Европейския съюз. Сега повече от всякога размерът има значение.

Подходящ пример за това е борбата с изменението на климата. Срещата в Копенхаген показа, че другите не отговориха на нашата амбиция, но и ние не си помогнахме много с това, че нямахме единна позиция. Преговорите може да са в застой, но не и изменението на климата. Искам да се ангажираме по-интензивно с международните си партньори, така че техните съобщения за медиите да се превърнат в надеждни ангажименти за съкращаване на емисиите. И да продължим напред с финансиране за незабавен старт.

През следващите два месеца ще се проведат важни срещи на високо равнище със стратегически партньори. Колкото повече сме в състояние да изготвим общ дневен ред с ясно очертан европейски интерес, толкова повече ще постигнем. Виждам, например, огромен потенциал в разработването на трансатлантическа програма за растеж и работни места.

Мястото, на което думата ни вече тежи с пълна сила, е Г-20 — форумът, където основните икономически участници на световните пазари посрещат общите предизвикателства Когато през ноември отидем в Сеул с председателя Ван Ромпьой и представляваме Европейския съюз, искаме да видим конкретни резултати, а именно по-нататъшен напредък в координирането на световната икономика.

По-стабилни и отговорни финансови пазари и споразумение за реформа на международните финансови институции.

По-ефикасни предпазни мерки в световните финанси.

По-голям напредък по политическата програма на Г-20 за развитие.

Ще продължаваме да играем водеща роля на този форум и ще работим в тясно сътрудничество с френското председателство на Г-8/Г-20 през следващата година.

Искаме също така да видим подкрепа за кръга от преговори от Доха. Търговията увеличава растежа и просперитета. Ще работим и за сключването на двустранни и регионални споразумения за свободна търговия. През октомври Комисията ще представи една обновена търговска политика, която да донесе нови ползи за Европа.

Да си отворен към света означава също и да стоиш рамо до рамо с развиващите се страни, особено с Африка. Когато след две седмици отида в Ню Йорк за срещата на високо равнище по въпросите на Целите на хилядолетието за развитие, възнамерявам да се ангажирам, с вашата подкрепа и от името на Европейския съюз, с предоставянето на 1 милиард евро за Целите на хилядолетието за развитие.

Да бъдеш фактор от световно значение означава също и да отстояваш своите ценности. С човешките права не се правят компромиси. Шокиран съм от начина, по който се потъпкват правата на жените в много страни. Ужасен съм от това, че Сакине Мохамади Аштиани е осъдена на смърт чрез пребиване с камъни. Това е неописуема варварщина. В Европа осъждаме такива актове, които не могат да бъдат оправдани с никакви морални или религиозни повели.

Нашите ценности ни диктуват също да оказваме помощ на тези, които се намират в кризисна ситуация, където и да са по света.

Нашата хуманитарна помощ за Пакистан е най-пресният пример за солидарността на Европа, приведена в действие. Помощта е удивителен пример за това, че помощите на Комисията и на държавите-членки трябва да бъдат представяни като истински европейски пакет за помощ. Държавите-членки разполагат с хеликоптери и с екипи за гражданска защита. Сега е необходимо да ги съвместим, така че да създадем истински европейски капацитет за реакция при кризи. Това ще предложи Комисията през октомври. Приканвам държавите-членки да покажат, че наистина се стремят Съюзът да утвърди своята роля в тази област.

Отбелязваме напредък в работата си по общата външна политика. Но нека не се залъгваме: без обща политика за отбрана няма да имаме необходимата тежест в света. Вярвам, че е настъпил моментът да се поемем това предизвикателство.

Почитаеми депутати,

Все още сме във фаза, в която новото институционално устройство на Европа, създадено с Договора от Лисабон, трябва да улегне.

Това, което институциите правят за хората, действително има значение. Важно е дали Европа влияе на ежедневието на хората.

Тайната на успеха на Европа се крие в нейния уникален общностен модел.

Повече от всякога Комисията със своите визии и предложения трябва да тласка напред изпълнението на политическата програма.

Призовах за установяване на специални отношения между Комисията и Парламента — двете най-общностни институции. Моето политическо сътрудничество с вас ще стане по-интензивно.

Европа не е само Брюксел или Страсбург. Европа са нашите региони. Европа са вашите малки и големи градове и села. Когато обикаляте вашите избирателни райони можете да посочите европейските проекти, които са толкова важни за техния просперитет.

В крайна сметка всички сме един отбор — европейските институции, държавите-членки, регионите. Съюзът няма да постигне целите си в Европа без държавите-членки. А държавите-членки няма да постигнат своите цели в света без Европейския съюз.

Почитаеми депутати,

Европейските граждани очакват от нас да предприемем необходимите действия за излизане от кризата.

Трябва да им покажем, че общите усилия, които полагаме днес ще доведат до нови работни места, нови инвестиции, и ще подготвят Европа за бъдещето.

Убеден съм, че Европа има необходимите качества за това и ние ще постигнем резултатите, към които се стремим.

Едно е сигурно: не с песимизъм ще спечелим тази битка, а с увереност и силна обща воля.

Днес изложих вижданията си за това как Европейският съюз ще постигне всичко това.

Ангажирал съм се с представянето на предложенията за изграждане на нашия икономически съюз.

Настоях да се ускори изпълнението на програмата ни за реформи.

Посочих как да се модернизира нашата социална пазарна икономика, така че да имаме растеж и работни места в една интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика посредством нашите водещи инициативи по стратегията „Европа 2020“.

Посочих начина за постигането на обща енергийна политика в Европа.

Защитих необходимостта от пространство на свобода, сигурност и правосъдие, където европейците ще открият, че техните основни права и задължения съществуват навсякъде.

Ясно заявих, че Комисията ще се стреми към амбициозен бюджет.

Предложих да се емитират облигации по проекти на ЕС за финансирането на големите европейски проекти.

Заявих нашия твърд ангажимент по Целите на хилядолетието за развитие.

Обясних и защо се нуждаем от общ капацитет за реакция при кризи, а също и от обща външна политика и обща политика за отбрана.

Приканих също европейските лидери да действат заедно, ако искат Европа да бъде световен фактор, и да защитават европейските интереси.

Политическата ни програма е наистина реформаторска, амбициозна и изпълнена с предизвикателства.

За да успее Европа, Комисията се нуждае от вашата подкрепа за една по-силна и по-справедлива Европа, която да е от полза за нашите граждани.

Благодаря ви!

MEMO/10/411


Side Bar