Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/373

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Výměna názorů o Islandu

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Plenární zasedání Evropského parlamentu

Štrasburk, 7. července 2010

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu,

s radostí se dnes účastním výměny názorů o Islandu a o dalších krocích v přístupovém procesu této země.

Důležitým krokem vpřed v kandidatuře této země na vstup do EU bylo jednomyslné rozhodnutí hlav států a vlád zahájit jednání o přistoupení, které bylo přijato na červnovém zasedání Evropské rady. Rozhodnutí jasně potvrzuje místo Islandu na mapě Evropské unie, a také společnou vůli členských států přivítat tuto zemi, jakmile budou splněny všechny podmínky.

Toto rozhodnutí, které následuje po doporučení našeho únorového stanoviska, Komise samozřejmě velmi vítá.

Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval parlamentnímu shromáždění za podporu v tomto procesu, jakož i zpravodaji panu poslanci Predovi za jeho aktuální a velmi kvalitní zprávu. Usnesení Evropského parlamentu, o němž dnes diskutujeme, je velmi užitečným příspěvkem k uvedeném procesu, protože vysílá Islandu v pravý okamžik pozitivní signál.

Mohu toto shromáždění ujistit, že usnesení má plnou podporu Komise.

S politickou podporou členských států Komise nyní aktivně připravuje další fáze procesu přistoupení.

Jako první krok připravila návrh rámce pro jednání, kterým se v současnosti zabývá Rada. Belgické předsednictví předpokládá, že bude přijat na zasedání Rady pro obecné záležitosti 26. července, tak aby 27. července mohla být svolána první mezivládní konference s Islandem. Počítáme při tom s podporou členských států.

Rámec pro jednání upravuje obecné pokyny pro vedení přístupových jednání a jmenuje reformy, které musí Island před vstupem do EU provést.

Stejně jako v případě ostatních kandidátů budou jednání založena na výsledcích Islandu a jejich tempo bude záviset na pokroku, jaký tato země učiní při plnění požadavků stanovených v uvedeném rámci. Mezi ně bude mimo jiné patřit splnění povinností Islandu v EHP. Aby jednání usnadnila, poskytne Komise této zemi veškerou potřebnou technickou podporu.

Dále usilovně připravujeme posouzení pokroku při dosažení souladu Islandu s acquis, které bude provedeno na základě jednotlivých kapitol prostřednictvím takzvané prověrky.

Podle předpokladů má být tato prověrka zahájena na podzim a měla by trvat až do poloviny roku příštího. V souladu s obnoveným konsenzem v otázce rozšíření by na samém počátku procesu měla začít prověrka kapitol, které jsou v souvislosti s Islandem obzvláště citlivé. Jedná se například o finanční služby, rybolov, zemědělství a životní prostředí.

Komise si dala za cíl podporovat během celého procesu úsilí Islandu o splnění přístupových kritérií a za tímto účelem poskytne finanční pomoc z nástroje předvstupní pomoci.

Vítáme proto, že příští týden vstupuje v platnost pozměněné nařízení o tomto nástroji, které umožní Islandu využívat pomoc z prostředků EU. Rád bych Parlamentu poděkoval za trvalou podporu, kterou při přijímání tohoto důležitého nařízení projevil.

Jako projev toho, že Island je nyní plnoprávným členem skupiny zemí, kterých se týká rozšíření, bude letos poprvé zahrnut do našeho výročního balíčku rozšíření. V polovině listopadu bude zveřejněna první zpráva o pokroku, v níž bude vyhodnocen pokrok dosažený za poslední rok.

Vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu,

jak všichni vidíte, příprava úspěšně probíhá, takže v krátké době bude možné zahájit jednání. Cennou devizou v tomto procesu je členství Islandu v EHP, jeho přidružení k Schengenské dohodě a vysoká úroveň demokracie v této zemi. Nemůžeme však ignorovat skutečnost, že na cestě k přistoupení bude také řada výzev.

Jsme si dobře vědomi, že otázky jako lov velryb či rybolov obecně, abych uvedl ty nejznámější, jsou citlivé pro Island stejně jako pro členské státy. Beru na vědomí vaši výzvu ke konstruktivnímu přístupu při vyjednávání kapitoly o rybolovu a mohu vás ujistit, že Komise povede rozhovory v nejlepším možném duchu.

Pokud jde o banku Icesave, chápu obavy vyjádřené v důsledku zpomalení dvojstranných jednání po negativním výsledku březnového referenda na Islandu.

Stejně jako uvádíte ve vašem usnesení, doufáme, že objasnění právní situace prostřednictvím formálního upozornění od Kontrolního úřadu ESVO přispěje k rychlému nalezení uspokojivé dohody mezi Islandem, Spojeným královstvím a Nizozemskem.

Nedávné výměny na ministerské úrovni vzbuzují naději. Dovolte mi, abych zdůraznil, že velmi oceňuji úsilí, které všechny strany vyvinuly s cílem nalézt shodu v této otázce, a jejich odhodlání. Vývoj přístupového procesu bude Komise samozřejmě bedlivě sledovat.

V neposlední řadě sdílím vaše obavy z výzvy, jakou představuje nedostatek konsenzu na národní úrovni a s tím související malá veřejná podpora členství Islandu v EU. Apel na Komisi, aby poskytla podporu islandským orgánům při jejich komunikační strategii pro členství v EU, jsem vzal náležitě na vědomí.

Komunikace bude jasnou prioritou pro podporu z nástroje předvstupní pomoci Islandu. Pracujeme na vytvoření informačního střediska v zemi a na přípravě objektivního informačního materiálu.

Při oslovování islandských občanů bude mít zásadní význam naše delegace v Reykjavíku, která bude plně funkční do podzimu.

Budu úzce spolupracovat s islandskou vládou, jež má v této oblasti primární odpovědnost.

Závěrem mi dovolte, abych opětovně zdůraznil plnou podporu, kterou má ze strany Komise aspirace Islandu na členství v Evropské unii. Pevně věřím, že Island bude nadále vyvíjet veškeré potřebné úsilí, aby přístupová jednání vedla ke kladnému výsledku.

Jak jsem již zdůraznil u předchozích příležitostí, zajistím, aby po celou dobu jednání byl Parlament plně informován.


Side Bar