Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/259

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Zahajovací projev plenárního zasedání

Neformální schůzka ministrů zahraničních věcí zemí Východního partnerství

Sopoty (Polsko), 24. května 2010

Vážení páni ministři,

děkuji vám za pozvání do Sopot na tuto neformální schůzku ministrů zahraničních věcí. Půvab tohoto přímořského letoviska nás jistě bude inspirovat. Chtěl bych poděkovat zejména ministrům Sikorskému a Moratinosovi za jejich neochvějnou podporu Východnímu partnerství.

Jsem rád, že se nám rok po summitu v Praze dostalo této příležitosti neformálně hovořit o tom, jakých výsledků jsme dosáhli a jaké další směřování si pro Východní partnerství představujeme. Jsem přesvědčen, že ambiciózní program dohodnutý v Praze je správný: pomocí politického přidružení a hospodářské integrace šesti partnerských zemí do EU posílíme schopnost těchto zemí činit vlastní nezávislá rozhodnutí v politických a hospodářských otázkách, s nimiž se potýkají. Je v zájmu nás všech, aby se vyvinuly v dynamické demokracie a ekonomiky, schopné konkurovat na globalizovaném trhu. Rád bych přitom zdůraznil trvalý závazek Komise podporovat naše partnery v průběhu tohoto procesu.

Vážený pane předsedo,

dovolte mi pronést několik stručných poznámek k výsledkům, jichž jsme v několika posledních letech dosáhli, a načrtnout budoucí orientaci.

V loňském roce jsme zaznamenali start, který neváhám označit za raketový. Vím, že někteří z vás chtěli, abychom postupovali ještě rychleji a došli ještě dál. Také však vím, že upřímně řečeno bylo pro jiné z vás překvapením, co všechno jsme v tak krátkém období zvládli.

Učinili jsme značný pokrok ve vytváření nových smluvních vztahů. Významně pokročila jednání s Ukrajinou, byla zahájena jednání o dohodě o přidružení s Moldavskem a brzy začnou i jednání s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií. S Běloruskem jsme vstoupili na cestu otevřeného a konstruktivního dialogu na všech frontách, ale pokud máme dojít až k jejímu žádoucímu konci, musí tato země prokázat další pokrok v oblasti demokracie a respektování lidských práv. Nyní je tedy řada na Minsku.

Vytvořili jsme dále mnohostranný rozměr Východního partnerství. Jeho čtyři platformy a panely, které vytvořily, nyní začínají uskutečňovat svůj dvouletý program. Na příštích dvanáct měsíců je již naplánováno více než 70 činností. Význam těchto činností nelze podceňovat: umožňují sdílet zkušenosti a osvědčené postupy, které pomohou urychlit dosahování hlavních cílů politického přidružení a hospodářské integrace. Hlavní iniciativy, které byly nyní zahájeny, mají stejný cíl a zaměřují se na zásadní oblasti, jako je správa hranic, rozvoj malých a středních podniků a integrace energetického trhu.

Díky tomu, že je v současnosti v platnosti Lisabonská smlouva a brzy dojde k vytvoření Evropské služby pro vnější činnost, může vytváření zahraniční politiky EU probíhat za bližší spolupráce a Východní partnerství nám umožní jednat o otázkách bezpečnosti a stability.

Jaké tedy před námi stojí úkoly v tomto období před druhým summitem Východního partnerství, který se uskuteční během maďarského předsednictví EU v první polovině příštího roku?

Za prvé musíme zdvojnásobit úsilí v plnění dvou našich nejambicióznějších cílů – uvolňování vízového režimu a vytváření oblastí volného obchodu. Úkol je to nesnadný a vyžaduje značnou přípravu všech stran. Měli bychom náš dialog zintenzivnit a získat díky němu zcela jasnou představu o krocích, které musí každý z nás učinit, abychom mohli postoupit kupředu. Musíme rovněž zjistit, jaká krátkodobá opatření by mohla přinést okamžité a hmatatelné výhody. Jedním z nich by mohlo být rychlé a účinné uplatňování nového kodexu o vízech EU ve všech šesti partnerských zemích, jež zajistí jednotné a slušné zacházení s žadateli.

V této souvislosti bych rád zdůraznil důležitost komplexních programů pro budování institucí v rámci Východního partnerství. Až budou tyto programy zavedeny – k čemuž by mělo dojít v příštím roce –, poskytnou partnerským zemím konkrétní podporu při dosahování cílů, jimiž jsou nové smluvní vztahy, obsáhlé a komplexní dohody o volném obchodu a uvolnění vízového režimu.

Za druhé musíme zajistit, aby byly naše omezené finanční prostředky co nejlépe využívány. Z vysokého počtu předložených návrhů projektů je zřejmé, že zájem o Východní partnerství je značný, což nás těší. Všichni si však musíme uvědomit, že největší část finanční podpory EU partnerským zemím je věnována na bilaterální programy. Což je ovšem v pořádku, jelikož naše politické cíle v rámci evropské politiky sousedství a Východního partnerství jsou zaměřeny bilaterálně. V roce 2010 navíc ještě nebylo zahájeno dodatečné financování Východního partnerství. Od roku 2011 se ale roční finanční prostředky EU, určené na podporu reforem v šesti zemích Východního partnerství a na regionální spolupráci, zvýší oproti období 2007–2010 v průměru o více než polovinu. Proto i já sám zdvojnásobím své úsilí o to, aby se naše zdroje zaměřovaly na dosahování našich klíčových politických cílů a abychom nalezli nové způsoby, jak zlepšovat koordinaci dárců pomoci.

V tomto ohledu se domnívám, že bychom měli za účelem podpory viditelnějších investičních projektů zlepšit koordinaci s mezinárodními finančními institucemi, zejména s EIB a EBRD. V tomto směru činíme již nyní mnohé. Projekty vytvořené v rámci investiční facility sousedství mají hodnotu 4 miliard EUR a týkají se tak zásadních oblastí, jako jsou elektrorozvodné sítě, energetická účinnost, financování malých a středních podniků, modernizace letišť nebo rekonstrukce silnic.

Zvýšení financování a jeho účinnosti i pokrok v oblastech mobility a obchodu jistě pomohou dalšímu zviditelnění Východní partnerství. Určitě však můžeme učinit ještě více. Doufám, že budeme moci v partnerských zemích začít pořádat akce Východního partnerství. Budu dbát na to, aby při plánování partnerství v našich partnerských zemích převzaly vedoucí úlohu nedávno rozšířené delegace EU. Myslím si, že zde může mít určitou roli i činnost fóra občanské společnosti.

V neposlední řadě jsem toho názoru, že k naplňování cílů Východního partnerství mohou rovněž cenným způsobem přispět třetí země, které nepatří do tohoto kruhu o 33 členech. Proto bychom měli důkladně zvážit myšlenku ustavení „skupiny přátel“, s níž původně přišel ministr Sikorski v Madridu.

Vážený pane předsedo,

domnívám se, že bez ohledu na slibný začátek nesmíme polevovat ve svém úsilí ani ve chvíli, kdy Východní partnerství vstupuje do druhého roku své existence. K tomu budeme podle mého názoru potřebovat silné administrativní struktury služby pro vnější činnost: o této záležitosti jednám s vysokým představitelem.

Každý z nás musí nyní hrát svou úlohu v plnění našeho ambiciózního programu – vždyť budeme později hodnoceni podle toho, jak se nám podařilo dostát svým závazkům. Musíme více zviditelnit již dosažené výsledky i probíhající činnosti. Snažme se také pokud možno co nejlépe využívat finanční zdroje vyčleněné na tento úkol.

Jakožto komisař pro celou politiku sousedství EU budu i nadále usilovat o pokrok ve vztazích se všemi našimi východními i jižními sousedy. Doufám, že v nadcházejících měsících budeme všichni moci na základě bilancování v nedávném sdělení Komise uvažovat o tom, jak naši politiku dále rozvíjet.

Kromě okamžitých priorit pro příští rok musíme mít rovněž na mysli dlouhodobější horizont. Uskutečňování politického přidružení a hospodářské integrace ještě více sblíží vztahy partnerských zemí s EU: společenství, které sdílí stejné hodnoty; síť oblastí volného obchodu, jež by mohla v dlouhodobém výhledu vést k vytvoření sousedského hospodářského společenství; oblast s uvolněným vízovým režimem. Nemyslím si, že je příliš brzy na úvahy o tom, co bude pro nás pro všechny takový vztah znamenat a jakým způsobem bychom jej mohli ve vhodnou dobu ještě upevnit.

Mohu vás ujistit, že úzce spolupracuji s Cathy Ashtonovou a s ostatními komisaři a že zůstávám plně oddán dalšímu rozvoji partnerství.

Děkuji za pozornost.


Side Bar