Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/227

Йоханес ХААН

Комисар за регионална политика

Стратегия за Дунавския регион – важен движещ фактор за развитие на икономиката и подобряване на околната среда

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Конференция посветена на стратегията за Дунавския регион

Русе — България, 10 май 2010 г.

Ваши Превъзходителства,

Уважаеми колеги,

Дами и господа,

За мен е истинско удоволствие да взема участие в четвъртата конференция, посветена на стратегията на ЕС за региона на река Дунав.

След пристигането ми всичко наоколо ми се струва доста познато, като на човек родом от този регион. Красивата архитектура на Русе в стил необарок и неорококо, с която градът е известен, представлява просто още едно явно напомняне за нашето общо културно наследство.

Тази културна среда е част от споделения потенциал на този регион. Басейнът на река Дунав е средище на три световни религии и множество езици и етноси. Това многообразие представлява част от нашето богатство и спомага за създаване на тесни връзки между държавите-членки на ЕС, страните кандидатки и съседните държави.

Бих искал да благодаря на нашите домакини и на министър-председателя, който скоро ще се присъедини към нас, за приноса на България при осигуряване на домакинството на тези конференция. Радващо е да се види как България е в центъра на една инициатива, която е неразривно свързана с европейските ценности, и прилага най-високите стандарти и най-доброто от ЕС в услуга на този регион.

И ако днес сме тук заедно с България като пълноправен член на обединена Европа, то е защото всички ние сме решили да го осъществим. Европа не възниква от само себе си — ние трябва да я превръщаме в реалност.

Примери за това можем да видим във финансовата криза, както и в отрезвяващите събития напоследък в Гърция. Тези предизвикателства са показателно изпитание за Европа като цяло. Но това, което виждаме, са сериозни усилия за съвместна работа за преодоляване на проблемите. Това е същината на Европа.

Тъй като вчера отбелязахме Деня на Европа, позволете ми да цитирам Робер Шуман, един от основателите на обединена Европа:

„Европа няма нито да бъде изградена за един ден, нито съгласно един цялостен проект, а ще се изгражда чрез практически постижения, които на първо място създават чувството за съвместно постижение“.

Това е валидно за Европейския съюз, но също така важи и за работата, която трябва да извършим в басейна на река Дунав.

Също както Европа не представлява магически лек за несгодите на нейните членки, така и простото създаване тук на един макрорегион няма автоматично да реши проблемите ни. Ние непрекъснато трябва да работим за изграждането на общия ни европейски дом, за неговото подобряване и адаптиране, така че да бъдем в състояние да посрещнем предизвикателствата на нашето време. Моят стремеж е да разполагаме с дунавска стратегия, която да осигурява резултати, поради това, че е заложила на нов начин на работа за разгръщане на нови форми на сътрудничество. Енергията ще дойде от вас, а стратегията може единствено да осигури рамката за усилията ви.

ИЗОБИЛИЕ ОТ ИДЕИ

Дами и господа,

Вие показахте, че стремежът ви към този нов начин на съвместна работа е значителен.

Конференциите и процесът на консултации относно дунавската стратегия породиха изобилие от идеи за конкретни проекти в редица различни сектори.

Споделихте с нас идеите си за използване на досега пропиляваните възможности за увеличаване на корабоплаването по Дунав, ситуация, която поставя под излишно напрежение другите форми на превоз, като пътния транспорт. Много от вас искат действия, за да си върнем отново синия Дунав от песента. Вие виждате необходимостта от съвместна работа отвъд националните и дори европейските граници, тъй като няма смисъл да се чисти в горната част на реката, когато замърсяването се извършва в долната ѝ част. И искате да има по-добра система от връзки, която да бъде в полза на Европа като цяло.

Понастоящем Комисията е в контакт с държавите-членки, за да бъдат уточнени приоритетите, залегнали във вашите предложения, и да бъдат определени ключовите водещи проекти. За да бъдат постигнати бързо успехи, трябва да решим накъде ще е насочено основното ни внимание. Ако се опитваме да се справим с всичко, което е било предложено едновременно, няма да постигнем напредък.

В същото време трябва да започнем да мислим как да се организираме, за да преминем от думи към действия.

НОВ НАЧИН НА РАБОТА

Дунавският регион вече е установил традиция в областта на сътрудничеството, но работата често е била възпрепятствана от липсата на средства или на политическа воля. Нашата задача е да намерим структура, която да преодолява проблемите от този тип. По време на консултациите възникна идеята, че ако работи със съществуващите организации, ЕС може да предостави рамка за затвърждаване на ангажиментите и да спомогне за предоставянето на инструменти и средства за постигане на избраните от вас цели.

Няма нужда да започваме от нулата. Стратегията за Балтийско море представлява новаторски начин за работа на макрорегионално равнище. Всичко е още в начален стадий, но моделът на управление, който се изпитва в реални условия, функционира.

Във връзка с това две точки са от особено значение.

Първата е да се създаде структура, която да гарантира собствеността на участниците, без да се пренебрегва европейската цялостна съгласуваност и отчетност.

Втората е на региона да се предостави капацитет за действие и за ефективно прилагане на дунавската стратегия. Това ще бъде партньорство, изградено около подбрани и осезаеми действия.

Дами и господа,

Дунавската стратегия е стратегия на Европейския съюз. Въпреки че очевидно това е от първостепенно значение за държавите, чиято територия се намира в региона на река Дунав, то представлява законен интерес на всички държави-членки и управленската структура трябва да го признае. Това означава, че не трябва да бъдат създавани подбрани групи от държави-членки.

Същевременно дунавската стратегия трябва да бъде проектирана по начин, при който да бъде задействана отдолу нагоре, така че да отговаря пряко на желанията и потребностите на региона.

Ето защо трябва да създадем система за управление, при която политическата координация на европейско равнище се съчетава с прилагането на местно равнище.

Информационният поток в рамките на системата не трябва да бъде еднопосочен. Във връзка с това ще предложим подходящо наблюдение, съгласуване и докладване, така че информацията да се обменя свободно.

Всеки макрорегион ще бъде sui generis (т.е., уникален) — нека обаче не откриваме за пореден път колелото, ако няма необходимост за това. Надявам се, че стратегията за Дунав ще черпи от опита, който вече сме натрупали в рамките на стратегията за Балтийско море. Първият урок, който научихме, беше, че е изключително важно да се определи лице за контакти на национално равнище, с цел да се облекчи обменът на становища между съответните държави-членки и между тях и Комисията.

Що се отнася до прилагането, стратегията се осъществява въз основа на план за действие, в който са определени известен брой приоритети. Избира се координатор на приоритетните области, като тази роля може да се изпълнява от министерство на една от държавите-членки, който отговаря за всяка област на политика. Координаторът е натоварен със задачата да гарантира, че графикът на изпълнението на работата се спазва, че заседанията се организират, че са включени всички заинтересовани страни и че се извършва наблюдение.

Например 220 университета от Балтийския регион се присъединиха към нова инициатива за сътрудничество, координирана от федерална провинция Хамбург, която работи с партньорите от националното правителство и университетите, и цели разработване на набор от курсове за обучение, между които има по-голяма степен на взаимно допълване, и премахване на пречките пред мобилността на научните работници.

Вие ще определите каква да бъде ролята на Комисията. В региона на Балтийско море от Комисията бе поискано да председателства заседанията на представителите на държавите-членки в Групата на високо равнище и да докладва на Съвета въз основа на информацията, предоставена от координаторите на приоритетните области. Нашата роля не е да прилагаме стратегията — това е ваша задача — а да помагаме „нещата да вървят“ и при необходимост да улесняваме постигането на споразумение.

ЕФЕКТИВНОСТТА И ОПИТЪТ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Ефикасното управление зависи не само от структурата на управителния орган.

От опит е известно, че устойчивостта и достъпността на експертните знания, натрупани от националните институции, отговорни за управлението на средствата на ЕС, са ключът към изпълнението на програмите и проектите.

Ето защо в рамките на нашата техническа помощ се предлага подкрепа под формата на обучение, както и помощ за разработването на информационни системи за управление на средствата на ЕС. Ние също така подкрепяме и политиките за недопускане на повишено текучество на персонала. Изключително важно е хората да бъдат насърчавани за заемат дадено работно място достатъчно дълго, за да натрупат опит, а след това — да продължат да работят, за да използват по-най-добър начин придобитите знания и умения.

Посочената помощ не е най-голямото перо в бюджета ни, но тя е неоценима за онези, които я ползват. Въпреки че с помощта на компонентите за изграждане на капацитет на нашите програми е свършена много и качествена работа, с учудване научих, че едва 6 % от средствата за чисто техническа помощ в региона са били наистина изразходвани в рамките на настоящия финансов период. Има значителен резерв, който би могъл да бъде използван: нека се възползваме от него!

Споменавам това само защото административната слабост може да осуети получаването на средства от ЕС. Регионалните фондове се превръщат в плащания, само ако зад тях стоят реални действия, в противен случай бюджетите се анулират и средствата се връщат обратно.

Трябва да избягваме това на национално равнище, но трябва и да работим слабостите по отношение на административния капацитет да не застрашават успеха на бъдещата ни дунавска стратегия.

Освен това трябва да използваме дунавската стратегия, за да разпространяваме експертния опит и в държавите, кандидатстващи за членство в ЕС. Надявам се, че като работят с нас, те ще придобият част от важните умения, които ще им помогнат, щом накрая се присъединят към ЕС.

НАКАРАЙТЕ ПАРИТЕ СИ ДА РАБОТЯТ ПО-ЗДРАВО

В басейна на река Дунав разполагаме със 100 млрд. EUR за регионално развитие. Тези средства не стоят в банка, а с тях се осъществява изпълнението на множество проекти.

Целта на макрорегионалния подход е да се направи така, че наличните средства да работят по-добре за нас. Както се казва в САЩ, искаме „по-голяма печалба от вложените пари“. Можем да постигнем това, като ориентираме програмите към целите, определени в стратегията, която ще бъде представена в плана за действие. Това е възможно дори и в настоящия финансов период. Всичко, от което ще имаме нужда, е политическа решимост да съгласуваме действията си, и — както казах — ефикасно управление.

ДА РАБОТИМ ПОВЕЧЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Уважаеми дами и господа,

Именно регионалната политика е онова, което придава реалност на Европейския съюз за неговите граждани. В повече от 2 милиона проекта гражданите могат да видят как ЕС на практика работи за реалното разрешаване на проблемите, които предизвикват загрижеността им.

Сега имаме нова възможност да покажем, че ЕС може да направи дори повече в полза на хората, които живеят в региона на Дунав.

Всички ще имаме задължението да гарантираме, че ще работим ефикасно и отговорно. С дунавската стратегия се създава едва вторият макрорегион, и ние носим отговорността да представим доказателства за добавената стойност на този нов подход.

До края на годината ще публикувам предложението на Комисията за стратегията. Но дори и тогава работата по нея ще продължава и непрекъснато ще се актуализира, за да отразява ритъма на политическите и икономическите промени.

Убеден съм, че стратегията за Дунав ще помогне за разпространението на сигурността и благоденствието сред европейските граждани, независимо дали живеят в региона на Дунав, или не.

Казвам това, не защото „не съм оптимист“, а защото „съм твърдо решен“, както би се изразил Робер Шуман.

Благодаря Ви за вниманието.


Side Bar