Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/204

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Projev na prvním zasedání smíšeného parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií

Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Albánií

V Bruselu dne 4. května 2010

Dovolte mi, abych nejprve poděkoval váženému poslanci Eduardu Kukanovi za pozvání na toto první zasedání smíšeného parlamentního výboru mezi EU a Albánií.

Velice mě těší, že se mohu tohoto zasedání účastnit spolu s váženými poslanci Evropského parlamentu a váženými poslanci albánského parlamentu z většinových i opozičních stran.

Domnívám se, že s ohledem na současnou politickou situaci v Albánii a na obrovské výzvy, které má Albánie před sebou na své cestě k integraci do EU, je možnost shromáždit u jednoho stolu významné politické osobnosti z Albánie a EU k tak důležitým jednáním již samo o sobě úspěchem, je to rovněž velká příležitost k dalšímu konstruktivnímu dialogu a hledání řešení.

Rád bych evropskému i albánskému parlamentu poděkoval za to, že toto setkání umožnily.

Dozvěděl jsem se, že již včerejší diskuse o otázkách, které mají velký význam pro Albánii i pro vztahy mezi Albánií a EU, byla velice přínosná.

Přesto mi dovolte, abych znovu otevřel některá témata, která v současné situaci pokládám za nejaktuálnější a nejdůležitější.

Nejprve bych chtěl Albánii poblahopřát k významným pokrokům a úspěchům, kterých v minulém roce dosáhla na cestě k integraci do EU. Patří sem mimo jiné vstup dohody o stabilizaci a přidružení v platnost a začátek procesu vypracování stanoviska k žádosti o členství v EU.

Patří sem i významný pokrok při plnění náročných kritérií, která byla pro Albánii stanovena v dialogu o liberalizaci víz. Nové hodnocení Komise, které vychází z nejnovějších misí odborníků, bylo předloženo výboru LIBE Evropského parlamentu 27. dubna a pracovní skupině Rady o den dříve. V hodnocení bylo uvedeno, že ve všech posuzovaných oblastech došlo ke skutečně výraznému pokroku. Albánii přesto zbývá vyřešit určité problémy, například znovuzačlenění uprchlíků, posílení kapacit boje s korupcí a organizovaným zločinem a uplatňování nového právního rámce, zejména zákona o konfiskaci majetku nabytého trestnou činností (tzv. zákon proti mafii).

Komise v současné době připravuje návrh, kterým se mění nařízení č. 539/2001, („kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni“).

Doufám, že tento návrh bude brzy předložen Radě a Evropskému parlamentu.

Vím, že Evropský parlament tento proces výrazně podporuje a rovněž se účastní rozhodování o návrhu. Chtěl bych vás ujistit, že mým cílem je zrušení vízové povinnosti pro Albánii na základě jejího pokroku tak brzy, jak to bude technicky možné.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Oceňuji první kroky, které již Albánie učinila, aby informovala své občany o bezvízovém cestování. Zdůrazňuji, že informování občanů je velmi důležité proto, aby se neopakovala situace občanů některých jiných zemí regionu.

Dále bych chtěl říci, že došlo k pozitivnímu vývoji v politikách, které se týkají menšin, například přijetí antidiskriminačního zákona a desetiletého plánu činnosti pro romskou menšinu. Důkladné provádění těchto iniciativ bude klíčem k úspěchu politik, pro něž jsou určeny.

Pokud jde o ekonomickou situaci Albánie, myslím si, že můžeme být značně optimističtí. Albánie sice musí rychle provést další strukturální reformy a řešit problém rozsáhlého stínového hospodářství, ale hospodářský růst v posledních dvou letech (2008: 8 %; 2009: 3 %) a prognózy růstu na další dva roky (2010: 5,5 %; 2011: 6,5 %) jsou ve srovnání se zbytkem Evropy a sousedními zeměmi vynikající. Tuto skutečnost je třeba uznat.

Rovněž bych rád ocenil významnou úlohu, kterou Albánie hraje v regionální spolupráci západního Balkánu. Vítám dobré sousedské vztahy a posilování svazků se sousedními zeměmi, v poslední době zejména se Srbskem. Albánie jde v tomto ohledu regionu příkladem, a je tak oporou pro celý regionální postoj EU k západnímu Balkánu.

Poté, co jsme 14. dubna obdrželi rozsáhlý soubor odpovědí na naše otázky, začal na naší straně proces přípravy stanoviska.

Stanovisko Komise spravedlivě a vyváženě posoudí, zda je Albánie připravena splnit kritéria členství v EU. Zvláštní pozornost bude věnována plnění kodaňských politických kritérií a plnění povinností stanovených v dohodě o stabilizaci a přidružení.

Další otázkou je samozřejmě trvání tohoto procesu. Je třeba zdůraznit, že rychlost, s níž může Komise vydat stanovisko, bude do velké míře záviset na kvalitě a úplnosti odpovědí, které jí Albánie poskytne. Právě tento aspekt v současné době analyzujeme. Ověřování obdržených informací a konzultace se třetími stranami jsou součástí tohoto procesu. Na základě stanoviska Komise pak Rada rozhodne o dalších krocích.

Chtěl bych upozornit na další dvě oblasti, které ještě vyžadují zlepšení.

Albánie musí vypracovat a provést strategii reformy soudnictví. Je třeba vyvinout větší úsilí o to, aby albánské soudnictví fungovalo efektivně a rychle a dodržovalo zásady nestrannosti, transparentnosti, nezávislosti a odpovědnosti.

Tento požadavek je součástí klíčových požadavků a témat pro zajištění právního státu, jemuž je podle obnoveného konsensu o rozšiřování z roku 2006 nutno věnovat pozornost v raných fázích procesu.

Ve stejném směru, ovšem ve větší míře, než v té, která se očekávala a byla uskutečněna během procesu liberalizace víz, musí Albánie přísně uplatňovat legislativu, akční plány a strategie proti korupci a právní rámec pro boj s organizovaným zločinem a musí zajistit dostatečnou vyšetřovací a soudní kapacitu.

V obou oblastech je třeba dosáhnout konkrétních a hmatatelných výsledků.

Nakonec bych se rád zaměřil na oblast svobody a nezávislosti médií, která je jedním ze základních stavebních kamenů vyspělých evropských demokracií. Albánie má v této oblasti ještě hodně práce. Musí dokončit právní rámec, zejména pokud jde o dekriminalizaci pomluv a o transparentnost vlastnictví ve sféře sdělovacích prostředků, a musí vyřešit problém zastrašování a ovlivňování novinářů, který je znepokojivý.

Dovolte mi, abych tento projev uzavřel opětovným poděkováním za to, že jste mě pozvali na toto významné zasedání výboru. Hodlám v dialogu s vámi pokračovat a udělat vše, co je na straně Komise možné pro to, abychom zajistili, že Albánie bude moci dále pokračovat ve významných reformách a učinit důležité kroky směrem k evropské integraci.

Ještě několik posledních slov k politické situaci: v minulosti jsem se k tomuto tématu vyjádřil dost jasně. Situace se nezměnila. Zhoršila se, a pokud se nenajde řešení, přičemž odpovědnost nesou všechny politické strany, které jsou zde přítomny, nepřispěje to k vytvoření pozitivní atmosféry při dokončování stanoviska k žádosti Albánie. Děkuji vám za pozornost.

Závěrečné poznámky

Dovolte mi ještě tři poznámky na závěr.

První se týká korupce. Stručně lze říci, že ani já, ani nikdo jiný z Komise se nebude vyjadřovat k probíhajícímu šetření. Zároveň pevně stojím za tím, co jsem řekl: právní stát, boj s korupcí a další politické aspekty kodaňských kritérií pro nás budou při přípravě stanoviska rozhodující.

Myslím si, že je jasné, že beztrestnost musí skončit. Proto budeme pozorně sledovat provádění nového zákona a práci institucí a proto tolik vyžadujeme přesvědčivé výsledky v této oblasti. Boj s korupcí by se neměl zastavit před žádnými dveřmi, před žádným úřadem. Myslím si, že to tím víc platí pro vysoké úředníky, jejichž odpovědnost vůči společnosti je veliká. Z těchto důvodů bude Komise toto téma sledovat velmi pozorně a uvidíte, že část našeho stanoviska bude věnována této otázce.

Druhá poznámka: znepokojuje mě absence konstruktivního politického dialogu v Albánii. Velice mě znepokojuje částečná nefunkčnost albánského parlamentu i nedávné hladovky. Existuje riziko, že postoje ještě více přitvrdí a že se konfrontace dále vyhrotí. Hladovky neodejmou žádné straně odpovědnost za hledání řešení založeného na dvou zásadách: na ústavním rámci a na zásadě transparentnosti.

Musím bohužel dodat, že hladovky zvýšily odpovědnost vůdce opozice, jedná se o odpovědnost za dobrý stav a zdraví lidí, kteří je podstupují.

Moje poslední poznámka je osobní. Sledoval jsem pokrok Albánie dlouhou řadu let a poštěstilo se mi být při tom, když se Albánie stala členem Severoatlantické aliance. Dovolte mi vyzvat albánské politické strany, aby udělaly vše, co je v jejich silách, a tak skromně přispět k tomu, že se Albánie bude postupně přibližovat k Evropské unii a nakonec se stane jejím členským státem.


Side Bar