Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/189

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Výměna názorů na jižní Kavkaz a Ukrajinu

Výbor pro zahraniční věci (AFET), Evropský parlament

V Bruselu dne 28. dubna 2010

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu,

jsem potěšen a poctěn, že se s vámi mohu podělit o osobní dojmy z nedávných cest, při nichž jsem počátkem tohoto měsíce navštívil tří země jižního Kavkazu a Ukrajinu.

Začnu jižním Kavkazem. S nedočkavostí očekávám vaše názory, neboť i vy jste o jižním Kavkaze diskutovali a přijali na toto téma vlastní zprávu.

Během celé cesty po Arménii, Gruzii a Ázerbájdžánu jsem vnímal jednoznačné a hlasité poselství Evropě. Prezidenti, předsedové vlád, poslanci, opozice a občanská společnost potvrzovali, že touží po těsnějším, hlubším a plnějším vztahu s EU.

Své posluchače v Jerevanu, Tbilisi a Baku jsem ujistil, že i EU je připravena posílit spolupráci a rozvíjet konkrétní oblasti, v nichž mohou pevnější vztahy znamenat pro lidi žijící na jižním Kavkaze a v EU skutečnou změnu.

V Praze bylo loni zahájeno Východní partnerství a mojí ambicí je zajistit, aby byl tento rámec přínosný v řadě oblastí.

Naším cílem je především modernizovat naše smluvní vztahy s našimi východními partnery. S Ukrajinou – k té se dostanu později – již několik let jednáme o dohodě o přidružení a na počátku roku 2010 byla zahájena jednání s Moldavskou republikou, která pokračují vyrovnaným tempem.

Jsem potěšen, že vám dnes mohu oznámit, že směrnice pro jednání o dohodě o přidružení se zeměmi jižního Kavkazu budou 10. května předloženy Radě pro zahraniční věci k formálnímu přijetí. EU se tak bude moci připravit na zahájení jednání. Tyto dohody umožní těsné politické přidružení každého z partnerů na jižním Kavkaze a EU, které bude založeno na společných hodnotách a sdílených zásadách.

S dohodami o přidružení úzce souvisí nabídka EU vytvořit rozsáhlou a komplexní zónu volného obchodu a tato nabídka je pro země jižního Kavkazu, které splnily základní podmínky, neobyčejně důležitou příležitostí. Takovéto dohody o ekonomické integraci jim umožní přístup na trh EU, který reprezentuje 500 milionů spotřebitelů, a pomůže jim zvýšit obchodní toky a investice.

Otázky víz a usnadnění mobility osob jsou oblastí, v níž partneři na jižním Kavkaze očekávají od EU více, neboť jsou pod tlakem občanů, kteří jsou nuceni absolvovat složité a zdlouhavé postupy. Byly již úspěšně vyjednány dohody o zjednodušení víz a o zpětném přebírání osob s Gruzií. Gruzínci budou moci brzy platit nižší poplatky a používat snadnější vízová pravidla. Stejně jako Gruzie by s EU rádi začali jednat také Arméni a Ázerbájdžánci, aby mohli snadněji cestovat.

Je zřejmé, že zájem našich partnerů na jižním Kavkaze je vysoký. Vysoké jsou ale také požadavky, které EU na tyto partnerské země klade, aby zaručila, že zavedou náležité právní předpisy a že disponují dostatečně silnou administrativní kapacitou, aby dokázaly politické ambice proměnit ve skutečné výsledky. Mé poselství pro vedoucí představitele Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie je a vždy bude, že odpovědnost za vnitřní reformy a posílení demokracie a právního státu je pevně v rukou vlád a politiků těchto zemí. Komise bude partnerům poskytovat technickou a finanční pomoc, aby jim pomohla splnit jejich cíle, a to zejména prostřednictvím komplexních programů pro budování institucí, které koncipujeme společně s našimi východními partnery.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

rychlost a dopad reforem a možnosti hlubšího a důslednějšího přidružení a začlenění do EU budou rovněž výrazně ovlivněny vývojem v partnerských zemích.

V Arménii jsem všechny vedoucí politické představitele nabádal, aby pokročili s prováděním reforem, zlepšili volební normy a urychleně vyřešili některé politické otázky vyplývající ze situace po prezidentských volbách v březnu 2008, a umožnili tak národní usmíření, a tudíž i uvolnění plného potenciálu společnosti.

Pokud jde o domácí politickou situaci v Gruzii, a zejména o nadcházející květnové místní volby, měl jsem možnost vyslechnout jak zástupce vlády, tak opozičních stran. Obě strany jsem důrazně upozornil na to, že pro upevnění demokracie mají zásadní význam faktory jako dodržování mezinárodních volebních norem, skutečná politická pluralita, energická občanská společnost a otevřené mediální prostředí.

Ázerbájdžánští vedoucí političtí představitelé dali najevo společnou ambici zahájit konkrétní dialog o rozšíření spolupráce EU a Ázerbájdžánu nad rámec odvětví energetiky. Shodli jsme se, že energetika je nepochybně hybnou silou spolupráce mezi EU a Ázerbájdžánem, a vyměnili jsme si také názory na to, jak Ázerbájdžán modernizovat, diverzifikovat jeho ekonomiku a posílit rozvoj venkovských oblastí. V této souvislosti jsem vyzval k intenzivnějším snahám o demokratizaci a zdůraznil jsem, jak je důležité respektovat lidská práva a základní svobody.

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

během celé cesty po jižním Kavkaze jsem pociťoval napětí v této oblasti a vnímal jsem účinky ozbrojeného konfliktu, který tak dramaticky ovlivnil život tamních lidí. Ocenil jsem zejména možnost promluvit si s vnitřně vysídlenými osobami v Gruzii a Ázerbájdžánu; v ústředí Pozorovatelské mise EU v Gruzii jsem se dozvěděl o náročné práci této mise za hranicemi Tbilisi. Jsem pevně přesvědčen, že mi osobní líčení a příběhy o tragických lidských osudech pomohly lépe pochopit výzvy, jimž lidé v oblasti jižního Kavkazu čelí. Konflikty sužují jižní Kavkaz již opravdu příliš dlouho. Při setkáních jsem dával najevo, že celkovým cílem EU je dosáhnout toho, aby byl jižní Kavkaz stabilní, bezpečnou a prosperující oblastí.

Velice důležitá je normalizace vztahů mezi Arménií a Tureckem a vzhledem k nejnovějšímu vývoji za poslední týden jsem potěšen, že Arménie zůstává odhodlána v tomto procesu pokračovat. Pokud jde o Náhorní Karabach, bude se EU snažit zesílit podporu současného mírového úsilí. Pokud jde o Gruzii, je jasné, že probíhající rozhovory v Ženevě jsou jediným fórem, na němž jsou zastoupeni všichni partneři, a že jako takové musí pokračovat a vést ke konkrétním výsledkům, které by přesáhly rámec prevence incidentů. Gruzínská strategie vycházející ze zásad „angažovanosti prostřednictvím spolupráce“ je chvályhodnou iniciativou a EU ji podporuje.

Dovolte mi nyní pár vět k Ukrajině.

Minulý týden jsem navštívil Kyjev. Součástí návštěvy byla řada užitečných a konstruktivních setkání s prezidentem, předsedou vlády, ministrem zahraničních věcí, členy opozice a zástupci podniků a občanské společnosti. Návštěva navázala na návštěvu Kyjeva, které jsem se v únoru s zúčastnil s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci při příležitosti inaugurace pana prezidenta Janukoviče, a na návštěvu pana prezidenta Janukoviče v Bruselu 1. března.

Setkal jsem se také s mluvčím horní komory parlamentu a s předsedy řady parlamentních výborů včetně Borise Tarasjuka, předsedy parlamentního výboru pro evropskou integraci a místopředsedy parlamentního výboru pro spolupráci EU a Ukrajiny.

Návštěva byla dobře načasována, neboť se konala v době, kdy se vláda připravovala na reformní programy, které měly být dokončeny do června, a zároveň bylo oznámeno, že došlo k dohodě o plynu a pronájmu základny ruské flotily v Černém moři v Sevastopolu.

Předložil jsem ukrajinské straně seznam klíčových reforem, které musí Ukrajina společně s možnými pobídkami a reakcemi ze strany EU naléhavě rozvíjet. Tento seznam zahrnuje oblasti jako např. politické reformy, makrofinanční stabilitu, obchodní a podnikatelské prostředí, mobilitu a energetiku. Byl sestaven společně s několika útvary Komise po diskusích na předcházejících zasedáních Rady ve složení pro zahraniční věci.

Bude sloužit jako jednoduchý nástroj k politickému usměrňování vládního reformního programu. Pomůže udržet tempo reformního procesu. Rovněž pomůže zakotvit Ukrajinu v širším procesu evropské integrace, a to na základě dalších dohodnutých klíčových dokumentů, např. budoucí dohody o přidružení a s ní souvisejícího programu přidružení.

Pokud jde o dohodu o přidružení, byl vyjádřen velký zájem o to, aby byla podepsána v roce 2010. Vysvětlil jsem ukrajinským představitelům, že je třeba, aby ukrajinská strana vyvinula větší úsilí především u rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu, zdůraznil jsem však, že jsme pevně odhodláni dokončit jednání co nejdříve.

Pokud jde o dialog o vízové otázce, uvedl jsem, že Komise usiluje o „přistup založený na pracovním plánu“, Ukrajina však musí lépe plnit své „domácí úkoly“. V Unii byly vedeny konstruktivní počáteční diskuse s ministry zahraničních věcí zemí EU, tyto diskuse však musí pokračovat. Doufáme, že před blížícím se podzimním vrcholným setkáním EU a Ukrajiny bude dosaženo dalšího pokroku.

Rovněž jsem zdůraznil, jak důležitá je otázka začlenění, má-li být evropský integrační proces prováděn bez ohledu na politické odlišnosti v celé občanské společnosti. Vedoucí představitelé opozice potvrdili, že jsou připraveni podpořit reformy týkající se evropské integrace. Předal jsem jim kopie seznamu reforem a zdůraznil jsem, že je nutné, aby byla v parlamentu při provádění programu reforem navázána těsná spolupráce.

Byl jsem informován o tom, že byla s Ruskem uzavřena nová dohoda o plynu a že byl prodloužen pronájem základny ruské černomořské flotily na Krymu. Jak ti z vás, kdo sledovali včerejší rozpravu v ukrajinském parlamentu, vědí, jde o kontroverzní otázky, které se na domácí půdě střetávají se silnou opozicí.

Chápu, že pro vládu mělo opětovné vyjednání dohody o plynu zásadní význam, má-li být zaručena budoucí ekonomická stabilita Ukrajiny. Nová dohoda by měla Ukrajině umožnit, aby přijala rozpočet pro rok 2010 a znovu zahájila jednání s MMF o podpoře pro Ukrajinu. Vedoucí představitelé opozice však kritizovali novou dohodu o základně v Černém moři s tím, že oslabuje suverenitu.

Zdůraznil jsem, že tato rozhodnutí jsou výhradně věcí Ukrajiny. Pokud jde o plyn, bude EU dohodu nakonec posuzovat podle a) potřeby zaručit bezpečnost dodávek, b) zásad předvídatelnosti a transparentnosti a c) potřeby zaručit renovaci a modernizaci soustavy pro přenos plynu.

Při této misi jsem získal řadu klíčových ponaučení. Zaprvé, nová administrativa funguje jen velmi krátce. Vedení dalo jednoznačně najevo, že je odhodláno pokračovat v procesu evropské integrace a v reformách. Mnohem více se dozvíme, až nová administrativa v červnu zveřejní svůj reformní program. Struktura reforem a další nástroje, např. program přidružení, nám umožní posoudit, v jakém rozsahu se reformní sliby mění v činy. To považuji za jednu ze svých vrcholných priorit pro nadcházející měsíce.

Zadruhé, je jasné, že EU musí být připravena vyjít Ukrajině vstříc, jestliže a jakmile provede reformy. Seznam, o němž jsem se již zmínil, nám opět poskytuje příklady možných reakcí na pozitivní kroky Ukrajiny. Ty sahají od budoucí ekonomické a finanční pomoci po pokrok v oblasti mobility a větší ekonomické začlenění do EU.

Zatřetí, je důležité, abychom v rámci evropské integrace vyšli vstříc nejen vládě, ale také dalším klíčovým subjektům včetně ukrajinského parlamentu, členů opozice, podniků a zástupců občanské společnosti. Evropská integrace by měla být otevřeným procesem. Potěšilo mě odhodlání opozice podpořit reformy, které k evropské integraci přispějí.

Jsem přesvědčen, že máme-li v otázkách jižního Kavkazu a Ukrajiny a samozřejmě celého evropského sousedství dosáhnout pokroku, musí Evropský parlament, tento výbor a Výbor pro parlamentní spolupráci sehrát velmi důležitou úlohu. Proto jsem vděčný, že jsem vás dnes mohl o těchto misích informovat.

V souladu s praxí z předchozích let bude Komise prostřednictvím výročních zpráv o provádění evropské politiky sousedství nadále sledovat vývoj v sousedních zemích. Letošní zprávy o evropské politice sousedství budou směsí chvály, rovněž však poukáží na oblasti, v nichž je třeba vyvinout další úsilí, aby byly splněny cíle akčních plánů. Těším se, až se do Evropského parlamentu vrátím 17. května, tedy jen několik dní po vydání zpráv o evropské politice sousedství, abychom mohli diskutovat o nejnovějším vývoji.


Side Bar