Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/175

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Národní universita Tarase Ševčenka – Kyjev

V Kyjevě dne 22. dubna 2010

Vážený pane rektore, vážené dámy, vážení pánové,

děkuji vám, že jste mi dnes dali příležitost hovořit o důležitém tématu, kterým je rozvoj vztahů mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

Je pro mne skutečně potěšením vystoupit na této univerzitě, která je již po více než 170 let sídlem vzdělávání a špičkové vědecké činnosti. Považuji za privilegium možnost oslovit posluchače z řad studentů a vysokoškolských učitelů. Je třeba nezapomínat, že rozhodnutí o budoucnosti vztahů mezi EU a Ukrajinou, která dnes přijmeme, ovlivní především vás – nastupující generaci – a vaše děti.

Rád bych této příležitosti využil ke stručnému shrnutí toho, , jak se v posledních letech vyvíjely vztahy mezi EU a Ukrajinou; jaké jsou v současnosti hlavní výzvy a příležitosti a konečně, kudy bychom se podle mého názoru měli ubírat. Doufám, že si poté vyměníme názory na některé z otázek, o kterých budu hovořit.

Dovolte mi, abych můj projev zahájil prohlášení, které je třeba zopakovat, ačkoli pozorovatelům se zkušeností se vztahy mezi EU a Ukrajinou se asi bude zdát samozřejmé. Evropská unie je pro Ukrajinu nesmírně důležitá, stejně jako Ukrajina pro EU. V našich vztazích existuje přirozená a nevyhnutelná hnací síla založená na vzájemném zájmu, jenž nás sbližuje. Dovolte mi, abych připomněl aspoň některé číselné údaje. V EU žije zhruba 500 milionů občanů. Spojíme-li ekonomiky EU, budou členské státy představovat největší ekonomiku na světě vytvářející zhruba pětinu hrubého světového produktu. Evropská unie má obrovský hospodářský, intelektuální a investiční potenciál, který dosud není plně využit. Je největším obchodním partnerem Ukrajiny a směřuje do ní celá třetina ukrajinských vývozů. EU a Ukrajina sdílejí čtyři společné hranice.

Ukrajina je se svými 46 miliony obyvatel a druhou největší rozlohou mezi evropskými národy z hlediska průmyslu, zemědělství a počtu obyvatel silnou zemí s  potenciálem ještě podstatně větším. Ukrajinská demokracie se dynamicky vyvíjí – nejen proto, že volby pořádá v souladu s mezinárodními normami, ale také díky své občanské společnosti, jež je stále dynamičtější, a díky možnosti otevřeně veřejně debatovat otázky, jež mají klíčový význam pro budoucnost této země.

Vztahy od roku 1991

Od roku 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost, se vztahy mezi EU a Ukrajinou rychle rozvíjejí právě v tomto duchu. V zásadě byl tento vztah založen na pojmech partnerství a spolupráce – zakotvených v Dohodě o partnerství a spolupráci, platné od roku 1998.

V praxi to znamená, že se mezi EU a Ukrajinou rozvíjejí úzké politické a hospodářské vazby na všech úrovních.

Tuto spolupráci jsme podpořili poskytnutím značné finanční a technické pomoci. EU je pro Ukrajinu největším individuálním dárcem. Od roku 1991 EU poskytla Ukrajině zhruba 2,5 miliard EUR ve formě grantů.

Rozvoj vztahů v současnosti

Vzájemné vztahy charakterizuje v posledních letech nová a ambicióznější hnací síla, což se nejzřetelněji projevilo na summitu EU-Ukrajina v září 2008. Vedoucípředstavitelé EU a Ukrajiny při této příležitosti uznali, že by se měla nová dohoda, v jejímž případě se jednání výrazně posunula kupředu, zaměřit na politické sdružování a hospodářskou integraci. Proto nazvali předlohu dohody „Dohoda o přidružení“. Zdůraznili rovněž „sdílené hodnoty a společnou historii“ EU a Ukrajiny a oznámili rozhodnutí o zahájení dialogu o vízech, jehož cílem je v dlouhodobém výhledu zřídit bezvízový režim pro krátkodobé pobyty. Jakým způsobem se tato nová ambiciózní vize vztahů mezi EU a Ukrajinou projevuje v praxi? Pojem politického sdružování je v mnoha ohledech širší než stávající dohody o partnerství a spolupráci. V zásadě vyzývá obě strany, aby vzájemnou spolupráci rozšířily a prohloubily. Ta pak může zahrnovat nejen oblast zahraniční a bezpečnostní politiky, v níž je koordinace úzká již nyní (postoje Ukrajiny v oblasti vnějších vztahů jsou s EU sladěny ve více než 90% případů). Pokrývá rovněž tzv. „společné hodnoty“, které sdílíme a na něž přední politici poukázali během summitu v Paříži v roce 2008.

Tyto společné hodnoty zahrnují dodržování lidských práv, existenci právního státu a demokratické zásady. Vždy formovaly vztah mezi EU a Ukrajinou, nyní je však jejich význam ještě výraznější. Neustále zdůrazňujeme, že tempo sbližování s EU bude záviset na tempu a rozsahu reforem v našich partnerských zemích, a to zejména v oblasti dodržování lidských práv, právního státu a demokratických hodnot. Nikoli však jen proto, že my věříme, že tyto hodnoty jsou dobré samy o sobě, ale spíše proto, že věříme, že dodržování těchto zásad je nezbytné pro budoucí stabilitu a prosperitu jak naši, tak našich sousedů.

Úkolem pro nás všechny je uvolnit potenciál našich občanů k tomu, aby mohli aktivně ovlivňovat svůj život a přispívat k rozvoji dynamické, konkurenceschopné a inovativní společnosti. Jak by toho mohlo být dosaženo, kdyby nebyla í dodržována svoboda projevu nebo sdružování či právo na vzdělání? Jak by toho mohlo být dosaženo bez účinného, nezávislého a důvěryhodného soudnictví, které tato práva podporuje a zajišťuje základní koncepty spravedlnosti? Jak by něčeho takového mohlo být dosaženo, pokud by některé skupiny neměly stejné výhody jako většinová společnost, a to kvůli národnostní příslušnosti, náboženství, jazyku či víře?

Politické sdružování rovněž znamená prohloubení stávající odvětvové spolupráce. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, o níž v současnosti jednáme, pokrývá nejen čistě ekonomické otázky, ale i oblasti, jako je doprava, životní prostředí, soudnictví, bezpečnost, svoboda a regionální rozvoj.

Pokud jde o hospodářskou integraci, jsem přesvědčen, že tato nová dohoda poskytne prostředky pro zásadní transformaci našich vztahů. Jak možná víte, nedílnou součástí této dohody je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu, což jednoduše znamená hospodářskou integraci s EU. Jistě velmi dobře znáte princip klasické zóny volného obchodu, v níž země zruší cla a vzájemně si zaručí preference v dodávání zboží a služeb.

Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu jde mnohem dál. Kromě vzájemného otevření trhů pro zboží a služby znamená prohloubená a komplexní zóna volného obchodu, že ukrajinské normy a standardy v některých oblastech budou sladěny s normami a standardy EU. Klíčové zásady vnitřního trhu EU tak budou rozšířeny až na Ukrajinu a poskytnou jasnou výhodu jak domácím, tak zahraničním investorům a podnikatelům, a spotřebitelům či tvůrčím profesím, jako jsou například umělci a vynálezci, neboukrajinským centrálním a místním správním orgánům.

Dalším důležitým novým přínosem, který byl oznámen na summitu v Paříži, bylo zahájení dialogu o vízové politice, jehož cílem je zavedení bezvízového režimu pro ukrajinské občany cestující do EU na krátkodobé pobyty. Od roku 2008 je v platnosti dohoda o zjednodušení vízového styku, pozitivní pro ukrajinské občany, kteří chtěli cestovat do EU. Byly sníženy poplatky za vyřízení víz pro všechny občany, osvobození od poplatků pro více než třetinu žadatelů o víza a začala být častěji vydávána vícevstupová víza některým kategoriím občanů, jako jsou novináři, obchodníci, rodinní příslušníci Ukrajinců žijících v EU a v neposlední řadě i účastníkům vysokoškolských výměnných programů do délky tří měsíců. To jsou konkrétní kroky a zřejmé úspěchy.

Hlavním cílem je úplné osvobození ukrajinských občanů od vízové povinnosti při krátkodobém pobytu v EU, aby mohli cestovat bez omezení stejně jako občané EU cestují na Ukrajinu. Než se ale dostaneme do této fáze, zbývá nám ještě mnoho práce. Abychom umožnili občanům Ukrajiny legálně cestovat do EU, a zároveň abychom zabránili nezákonným migračním tokům nebo obchodování s lidmi, musíme si být jisti, že fungují příslušné systémy a postupy. V tomto ohledu mám velké ambice a jsem optimista. Evropská unie bude nadále Ukrajině poskytovat pomoc při zavádění vhodných systémů pro řízení migrace. Je nicméně třeba zdůraznit, že vyřešení této otázky bude záviset na tom, jak rychle budou příslušné orgány připraveny postoupit v reformách v této oblasti.

Dovolte mi zdůraznit, že naše úsilí ve všech oblastech, které jsem právě vyjmenoval, má plnou podporu Východního partnerství zahájeného v květnu minulého roku v Praze. Kromě jiného budeme prostřednictvím komplexního nástroje pro budování institucí vytvořeného na základě dvoustranných jednání v rámci Východního partnerství schopni podporovat správní kapacitu klíčových ukrajinských ministerstev. Jednání na mnohostranné úrovni dále usnadní výměnu zkušeností a znalostí mezi členskými státy EU a šesti zeměmi, které se účastní Východního partnerství v takových oblastech, jako je demokratizace, hospodářský rozvoj, ochrana životního prostředí, energetika a integrovaná správa hranic.

Současné výzvy

Jak EU, tak Ukrajina se v současnosti potýkají s mnoha výzvami. Následky hospodářské a finanční krize nadále pociťuje celá Evropa, tedy i Brusel a Kyjev. Vedoucí představitelé EU si jsou vědomi skutečnosti, že obnova závisí na rezolutních a někdy bolestných rozhodnutích, která musí přijmout.

Ukrajina se potýká s kritickými výzvami, které znáte lépe než já. Po hospodářské stránce je životně důležitá makrofinanční stabilita. Nelze odkládat reformy rozpočtu, reformy v plynárenství, boj s korupcí a úsilí o zlepšení podnikatelského a investičního prostředí. Na politické úrovni je nezbytné zajistit stabilitu a zároveň poskytnout trvalou podporu demokratickým reformám, dodržování lidských práv a zejména zásad právního státu.

Hovořím o partnerství, spolupráci, politickém sdružování a hospodářské integraci. Hovořím i o závazku dále prohlubovat vztahy mezi EU a Ukrajinou. Nemělo by to žádný smysl, pokud bych také neřekl, že EU bude Ukrajinu podporovat při provádění reforem, při němž budeme mimo jiné nápomocni poskytováním technické a finanční pomoci. Vždy, když to bude možné, budeme reagovat na reformní opatření poskytnutím další podpory a podporou ukrajinských zájmů u našich mezinárodních partnerů.

Rád bych znovu zdůraznil, že tak nečiníme proto, že to považujeme za správné. Činíme tak proto, že jsme přesvědčeni, že užší vazby mezi EU a Ukrajinou přinesou prospěch nám všem, našim občanům, našim podnikům a investorům, partnerům v občanské společnosti a především budoucím generacím.

K tomu, aby se EU a Ukrajina dále přiblížily, existuje ohromný potenciál. Na obou stranách je spousta dobré vůle. Nabídka ze strany EU je praktická a může přinést oběma stranám hmatatelný prospěch. Nyní je na občanech Ukrajiny, aby této příležitosti využili k provedení reforem, které přinesou pokrok v procesu evropské integrace.

Děkuji Vám za pozornost.


Side Bar