Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

C/99/1500

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνήλθε στην Κολωνία στις 3 και 4 Ιουνίου 1999 για να εξετάσει διάφορα σημαντικά για το μέλλον θέματα , όπως διαμορφώνονται μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

  2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον κ. Romano Prodi, μέλλοντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συμμετάσχει στις συσκέψεις του, ώστε να μπορέσει να συζητήσει μαζί του ορισμένα θεμελιώδη θέματα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε με ικανοποίηση τα όσα δήλωσε ο κ. Prodi για διάφορα στοιχεία του προγράμματος εργασιών και μεταρρυθμίσεων της επόμενης Επιτροπής και επιβεβαίωσε στη συνάρτηση αυτή την άποψή του, ότι μετά τις εκλογές για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχιστεί με γοργό ρυθμό και να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία διορισμού της νέας Επιτροπής.

   Πέραν τούτου, στην αρχή των συσκέψεων πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Josιe-Marνa Gil-Robles, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο τα συζητητέα κύρια θέματα.

ΙΙ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

  4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε διάφορες σοβαρές αποφάσεις σχετικά με την επιλογή ανώτερων αξιωματούχων. Κατ' εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Javier Solana Madariaga για το νέο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου και Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, ενώ στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου διόρισε τον κ. Pierre de Boissieu.

  ΙΙΙ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  5. Με την από 1ης Ιανουαρίου 1999 εισαγωγή του ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε στην ανώτερη μέχρι τώρα βαθμίδα οικονομικής ολοκλήρωσης, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο ο μεγαλύτερος, παράλληλα με τις ΗΠΑ, οικονομικός και νομισματικός χώρος. Με την εισαγωγή του ευρώ η Ευρώπη θα είναι πλέον σε θέση να διαδραματίσει στην παγκόσμια οικονομία ρόλο αντίστοιχο με την οικονομική της βαρύτητα. Ένα σταθερό ευρώ θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να προαγάγει την οικονομική αύξηση και την απασχόληση.

  6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη που ανέλαβε η Ευρώπη με την εισαγωγή του ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει εκ νέου την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό συνεπάγεται σαφή επιδίωξη ρεαλιστικών και αξιόπιστων στόχων στον τομέα του προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν υπεύθυνα μόνον με φιλόδοξες προσπάθειες κρατικής δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η εν γένει πολιτική οικονομικής σταθερότητας και αύξησης απαιτεί εξ άλλου μια στραμμένη προς την ανάπτυξη φορολογική πολιτική ιδίως δε τη μείωση των φορολογικών και άλλων βαρών στον τομέα της απασχόλησης, και μια προσανατολισμένη στην απασχόληση μισθολογική πολιτική των κοινωνικών εταίρων.

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση

  7. Η προαγωγή της απασχόλησης παραμένει ο πρώτος και κύριος στόχος στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναλαμβάνει ως εκ τούτου την πρωτοβουλία για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση, με στόχο τη μακροπρόθεσμα βιώσιμη περιστολή της ανεργίας. Στο εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση θα συνενωθούν για να αποτελέσουν ένα περιεκτικό σύνολο όλα τα μέτρα της Ένωσης που άπτονται της πολιτικής για την απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση και θεωρεί ότι αποτελούν μακρόπνοες και αλληλοσυντονιστέες διαδικασίες :

  • συντονισμός της οικονομικής πολιτικής και βελτίωση της αμοιβαίας συνέργειας μισθολογικών εξελίξεων και νομισματικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής μέσω μακροοικονομικού διαλόγου, ώστε να προωθείται μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη δυναμική μη πληθωριστικής οικονομικής αύξησης (διαδικασία της Κολωνίας),

  • περαιτέρω ανάπτυξη και καλύτερη εφαρμογή της συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας, μέσω της βελτίωσης της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην προσοδοφόρο εργασία (διαδικασία του Λουξεμβούργου),

  • ευρεία διαρθρωτική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός για τη βελτίωση της ικανότητας για καινοτομίες και της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων (διαδικασία του Κάρντιφ).

  8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φρονεί ότι ο μακροοικονομικός διάλογος μεταξύ εκπροσώπων του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών εταίρων μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην έμπρακτη εφαρμογή της προσανατολισμένης προς την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα μακροοικονομικής πολιτικής που βασίζεται στους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Εκεί έγκειται, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η βάση για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση καθώς και το μνημόνιο "Νεολαία και Ευρώπη το μέλλον μας", επιβεβαιώνει δε το ψήφισμά του σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση και χαιρετίζει εν προκειμένω τη δήλωση των κοινωνικών εταίρων.

  9. Στα πλαίσια της έμπρακτης υλοποίησης των διαδικασιών του Λουξεμβούργου και του Κάρντιφ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή :

  • να συναγάγει από τις μέχρι τώρα συγκρίσεις "άριστης πρακτικής" συγκεκριμένες συστάσεις για μέτρα των κρατών μελών που να αφορούν την απασχόληση και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι,

  • να υποβάλει το Σεπτέμβριο του 1999 την πρότασή της για την κοινή έκθεση για την απασχόληση και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικής πολιτικής για το 2000.

10. Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στα εξής μέτρα :

 • Πλήρη αξιοποίηση της διαρθρωτικής μεταλλαγής προς την οικονομία των υπηρεσιών, ιδίως δε εντοπισμό και αξιοποίηση τομέων που επηρεάζουν ιδιαίτερα την απασχόληση, καθώς και κατάργηση των εμποδίων στους τομείς των παροχών υπηρεσιών εντάσεως εργασίας,

 • Καινοτομίες στην αγορά εργασίας που προάγουν την απασχόληση και επιδρούν κοινωνικά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν εάν και με ποιόν τρόπο μπορεί

   * να γίνει με περισσότερα αποτελέσματα για την απασχόληση το άνοιγμα θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών εντάσεως εργασίας,

   * να διαμορφωθεί ακόμη αποτελεσματικότερα η διαδικασία του Λουξεμβούργου με τον καθορισμό και άλλων εξακριβώσιμων στόχων,

   * να επιτευχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας του Λουξεμβούργου η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια ως προς τα μέτρα και τους τρόπους επενέργειας των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση,

   * να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και οι τροποποιήσεις των εργασιακών ρυθμίσεων.

  11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την απόφαση να συγκληθεί μια πρώτη έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την "απασχόληση, οικονομική μεταρρύθμιση και κοινωνική συνοχή - προς μια Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης", υπό πορτογαλική προεδρία, την άνοιξη του 2000, προκειμένου να εξετασθεί η σημειωθείσα πρόοδος μετά την διαδικασία της Κολωνίας, του Κάρντιφ και του Λουξεμβούργου. Τα αποτελέσματα των σχετικών εργασιών θα αξιολογηθούν στα πλαίσια φόρουμ εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες απασχόλησης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις εργασίες τους επ' αυτού.

  13. Η Ευρώπη χρειάζεται μια επενδυτική πρωτοβουλία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει επιπλέον κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης και των επενδύσεων. Σ' αυτή τη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η κινητοποίηση των κοινοτικών πολιτικών βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Βερολίνου για το στόχο της απασχόλησης και η επιτάχυνση των καινοτομιών.

  14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης :

  • αποδέσμευση άλλου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ από το υπάρχον πλαίσιο για χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών ("επισφαλών") κεφαλαίων, πράγμα που θα επιτρέψει το διπλασιασμό των διαθέσιμων για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Διευκόλυνση μέσων. Αν αυτό γίνει γρήγορα, θα μπορέσουν να δοθούν περισσότερα εναύσματα προς απασχόληση,

  • διάθεση ενός ακόμη δισεκατομμυρίου ευρώ για χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών ("επισφαλών") κεφαλαίων για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 2000-2003, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αυτό θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης (από πλευράς ιδίων κεφαλαίων) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν μεγάλες αυξητικές προοπτικές, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης,

  • συνέχιση και επέκταση της παροχής πιστώσεων στους τομείς της ανακαίνισης αστικών περιοχών, της παιδείας και της υγείας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

  • υποστήριξη και συμπλήρωση των διαρθρωτικών και περιφερειακών ενισχύσεων της Κοινότητας, ιδίως σε περιοχές που δεν θα δικαιούνται ενισχύσεων στο μέλλον. Η μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ενισχύσεων ανοίγει επιπλέον περιθώρια αξιοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού των περιφερειών με δανειακές χρηματοδοτήσεις,

  • πλαισίωση της κοινοτικής στρατηγικής για την σταδιακή προσαγωγή των υποψήφιων χωρών μελών με την παροχή μεγαλύτερων πιστώσεων προς αυτές. Η δυναμική εξέλιξη της οικονομίας σ' αυτές τις χώρες θα επηρεάσει θετικά την απασχόληση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  15. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Βερολίνου δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών :

  • Διαρθρωτικές ενισχύσεις : Για την περίοδο 2000-2006 υπάρχουν διαθέσιμα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής 213 δισεκατομμ.εκατομμύρια ευρώ. Καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συμφωνήσουν το ταχύτερο τα νέα προγράμματα ενισχύσεων, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή τους και μετά το 2000. Στόχος είναι να έχουν οι ενισχύσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επίδραση στην απασχόληση.

  Οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και τα εθνικά σχέδια δράσης. Οι ενισχύσεις του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της υποδομής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Τα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου δημιουργούν δυνατότητες απασχόλησης εκτός του γεωργικού τομέα.

  • Για την ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων προβλέπεται μέχρι το 2006 αύξηση των μέσων σε 4,6 δισεκατομμ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη :

   * να υποβάλουν διευρυμένο κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας,

   * να επισπεύσουν την έγκριση των σχεδίων,

    * να εξετάσουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο μικτές χρηματοδοτήσεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα,

    * να ερευνήσουν κατά πόσον μπορούν να διευκολυνθούν οι επενδύσεις από θεσμικούς επενδυτές,

    * να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις δημόσιες επενδύσεις υποδομής στα πλαίσια των οικείων προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης.

  • Καλούνται το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν γρήγορα τις αποφάσεις για τα προγράμματα που εκκρεμούν προς έγκριση (Σωκράτης, Νεολαία), ώστε να επισπευσθούν ιδίως οι επιδράσεις τους στην απασχόληση.

16. Η καινοτομία και η κοινωνία των πληροφοριών δημιουργούν τις αυριανές θέσεις εργασίας.

 • Το 5ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Κοινότητας, με τα 15 δισεκατομμ. ευρώ που διαθέτει, θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία της καινοτομίας και να εξαντλήσει το δυναμικό οικονομικής αύξησης και απασχόλησης της Κοινότητας. Όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται η Ευρώπη στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, τόσο μεγαλύτερης αξίας δυνατότητες απασχόλησης θα δημιουργηθούν.

 • Λόγω της στρατηγικής του σημασίας, θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά, η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής πλοήγησης (Galileo). Καλείται το Συμβούλιο να προχωρήσει γρήγορα την εξέταση της ανακοίνωσης της Επιτροπής, που αναφέρεται σ' αυτό το σύστημα, με στόχο την κατά μέγα μέρος ιδιωτική χρηματοδότησή του.

 • Στην κοινωνία των πληροφοριών, η Ευρώπη θα πρέπει ν' αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο :

  * όλα τα σχολεία θα πρέπει ν' αποκτήσουν το ταχύτερο πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

   * για να εδραιωθεί η κορυφαία θέση της Ευρώπης στην ηλεκτρονική συναλλακτική κίνηση, θα πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός της πολιτικής για τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος και να εκδοθεί γρήγορα οδηγία με τη σύμπραξη των οικονομικών φορέων.

  17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να εντοπίσουν, με τη συνεργασία εκπροσώπων των οικονομικών φορέων, τα εμπόδια στην ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και να εκπονήσουν προτάσεις λύσεων. Θα πρέπει εν προκειμένω να ληφθεί υπ' όψη η ανάγκη τυποποίησης και μείωσης του ρυθμιστικού παρεμβατισμού.

Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής

  18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής στα κράτη μέλη και στην Κοινότητα και συνιστά στο Συμβούλιο να τους εγκρίνει. Ιδιαίτερη εν προκειμένω σημασία έχουν οι συστάσεις που απευθύνονται ειδικά σε κάθε μια χώρα προκειμένου τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της οικονομικής πολιτικής.

  19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βλέπει την λύση για διαρκή και αντιπληθωριστική οικονομική αύξηση και περισσότερη απασχόληση στη συντονισμένη συνέργεια μιας μακροοικονομικής πολιτικής αποβλέπουσας στην οικονομική αύξηση και τη σταθερότητα με εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φρονεί ότι η διαρκής επιτυχία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί τον ανάλογο και προωθημένο συντονισμό της πολιτικής, καθώς και διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση θα συμβάλει σημαντικά σε αυτό.

  20. Στον τομέα του ευρώ, η ενίσχυση του διαλόγου στους κόλπους της Ομάδας των Έντεκα θα συμβάλει στην υλοποίηση ενός καλύτερα ισορροπημένου πλέγματος πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί κυβερνήσεις και κοινωνικούς εταίρους να στηρίζουν τη νομισματική πολιτική στην επιδίωξη του πρωταρχικού της στόχου που είναι η σταθερότητα. Στη συνάρτηση αυτή, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αδιάπτωτες προσπάθειες για μεσοπρόθεσμη επίτευξη σχεδόν ισοσκελισμένων ή και πλεονασματικών προϋπολογισμών, για την πρέπουσα εξέλιξη των μισθών και για εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Φορολογική πολιτική

  21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταγράφει τη δεύτερη έκθεση της Ομάδας "Κώδικας Συμπεριφοράς" και διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι συζητήσεις για τις προτάσεις οδηγιών περί φορολογίας των προσόδων της αποταμίευσης έχουν προχωρήσει αρκετά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδοκιμάζει τις εποικοδομητικές συζητήσεις με ευρωπαϊκές τρίτες χώρες όσον αφορά την αποτελεσματική φορολόγηση των προσόδων από τόκους.

  22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι τα φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη πρέπει να διαμορφωθούν κατά τρόπον ώστε να προωθούν την απασχόληση και ότι πρέπει να καταπολεμηθεί ο επιζήμιος και για την απασχόληση φορολογικός ανταγωνισμός. Κατ' επιβεβαίωση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βιέννης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά :

  • να συνεχιστούν, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, οι εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη φορολόγηση των προσόδων της αποταμίευσης και την πρόταση οδηγίας για το φορολογικό καθεστώς των τόκων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης,

  • να συνεχιστούν, βάσει της έκθεσης του Συμβουλίου ECOFIN, οι εργασίες του Συμβουλίου για πλαίσιο φορολόγησης της ενέργειας, λαμβανομένων παραλλήλως υπ' όψη των σχετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,

  • να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Ομάδας του Κώδικα Συμπεριφοράς έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι το αργότερο.

  23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη δεύτερη έκθεση προόδου του Συμβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και ζητά να υποβληθεί μια τρίτη έκθεση έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι.

  24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά από το Συμβούλιο να εξετάσει, με σκοπό την έκδοσή της, την πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή, με την οποία θα επιτραπεί σε όσα κράτη μέλη το επιθυμούν, να εφαρμόζουν δοκιμαστικά μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες έντασης εργασίας και σε μη διασυνοριακές υπηρεσίες.

Εvιαία κεφαλαιαγoρά

  25. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συμβoυλίoυ και τηv αvακoίvωση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής τη σχετική με τo σχέδιo δράσης για τη σύσταση εvιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγoράς. Λόγω τωv αυξαvoμέvωv πρoκλήσεωv όσov αφoρά τov αvταγωvισμό μεταξύ κεφαλαιαγoρώv και έvεκα της καθoλικής oικovoμικής τoυς σπoυδαιότητας για τηv oικovoμική ανάπτυξη και τηv απασχόληση, τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo θεωρεί απαραίτητη τηv ταχεία επίτευξη πρoόδoυ στο θέμα αυτό. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo, υπoστηρίζει κατ' αρχήv τις πρoτάσεις και τις πρoτεραιότητες τoυ σχεδίoυ δράσης, oι oπoίες θα πρέπει vα εξεταστoύv μία-μία στο πλαίσιο τωv αρμoδίωv επί μέρoυς oργάvωv.

26. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo ζητά από την Επιτρoπή vα εξακoλoυθήσει τις εργασίες της βάσει τωv συζητήσεωv στα πλαίσια της Ομάδας Χρηματoπιστωτικώv Υπηρεσιώv, η oπoία θα συvεχίσει vα διεξάγει διαβoυλεύσεις για θέματα στρατηγικής, vα συζητά τις εξελίξεις σε όλoυς τoυς τoμείς και vα παρακoλoυθεί τηv πρόoδo στα πλαίσια τoυ σχεδίoυ δράσης.

Bελτίωση της λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηματoπιστωτικoύ συστήματoς

  27. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τηv έκθεση τoυ Συμβoυλίoυ σχετικά με βελτιώσεις της λειτoυργικότητας τoυ διεθvoύς χρηματoπιστωτικoύ συστήματoς και καλεί τα κράτη μέλη vα συvεργαστoύv στεvά για τηv εφαρμoγή τωv πρoτάσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo απoδίδει ιδιαίτερη σημασία στη μεγαλύτερη συμμετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoμέα για τηv απoτρoπή και επίλυση χρηματoπιστωτικώv κρίσεωv. Στη συvάρτηση αυτή, επισημαίvει ότι είvαι αvάγκη vα εvταθoύv oι εργασίες για τov καθoρισμό αποτελεσματικότερων καvόvωv ως προς τηv συμμετoχή τoυ ιδιωτικoύ τoμέα στo κόστoς τωv διαταράξεωv τωv χρηματooικovoμικώv αγoρώv. Επίσης, τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της εποπτείας τωv χρηματooικovoμικώv αγoρώv, ιδίως στις χώρες με αvαδυόμεvη oικovoμία αγoράς, η oπoία επόπτευση θα πρέπει vα επεκταθεί και σε ιδρύματα με υψηλό λόγo κιvδύvoυ πρoς ίδια κεφάλαια και στα εξωχώρια (offshore) χρηματoπιστωτικά κέντρα. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τη σύσταση εvός φόρoυμ χρηματooικovoμικής επoπτείας ως σημαvτικό βήμα πρoς αυτή τηv κατεύθυvση. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπoγραμμίζει ότι θα πρέπει vα γίvoυv όλες oι επιδιωκόμεvες βελτιώσεις στη λειτoυργία τoυ διεθvoύς χρηματooικovoμικoύ συστήματoς στα πλαίσια τωv υφισταμέvωv μηχαvισμώv τoυ Bretton Woods και τovίζει τov κεvτρικό ρόλo τoυ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Χρέωση τωv πιο πτωχώv χωρώv

  28. Θα πρέπει vα εξευρεθεί μόvιμη λύση για τα πρoβλήματα χρέωσης τωv πτωχοτέρων χωρώv. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo επιδoκιμάζει τηv κoιvή ευρωπαϊκή θέση όσov αφoρά τη βελτίωση της πρωτoβoυλίας για τις «υπερχρεωμέvες πτωχότερες χώρες» και συvηγoρεί υπέρ της επιτάχυvσης της διαδικασίας αvακoύφισης τoυ χρέoυς για τις πτωχότερες χώρες, καθώς και υπέρ του καθορισμού φιλόδoξωv στόχωv όσov αφoρά τηv έκταση της ελάφρυvσής τoυ. Τovίζει ότι oι ελαφρύvσεις τωv χρεώv και η στρατηγική για τηv καταπoλέμηση της φτώχειας πρέπει vα συvδεθoύv στεvότερα. Τα κράτη μέλη είvαι πρόθυμα vα υπoστηρίξoυv αύξηση τoυ πoσoστoύ άφεσης τωv εμπoρικώv πιστώσεωv στα πλαίσια της Λέσχης τωv Παρισίωv κατά 90 % και περισσότερo, δεσμεύovται δε για περισσότερες ελαφρύvσεις τωv χρεώv των προερχόμενων από τη δημόσια αvαπτυξιακή βoήθεια. Στα πλαίσια αυτά, και με ορθή κατανομή των βαρών, η Ευρώπη είvαι έτoιμη vα αναλάβει τηv δίκαιη συμμετoχή της στη χρηματoδότηση μιας βελτιωμέvης πρωτoβoυλίας για τo χρέoς.

Πoλιτική για τo κλίμα, τo περιβάλλov και τη βιώσιμη αvάπτυξη

  29. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo τovίζει τη βoύληση της Ευρωπαϊκής Έvωσης vα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις πoυ αvέλαβε στo Κυότo για τηv μείωση τωv εκπoμπώv αερίωv πoυ πρoξεvoύv τo φαιvόμεvo τoυ θερμoκηπίoυ και vα καταβάλει κάθε δυvατή πρoσπάθεια ώστε στα πλαίσια τoυ σχεδίoυ δράσης πoυ εγκρίθηκε στo Μπoυέvoς Άιρες vα δημιoυργηθoύv oι πρoϋπoθέσεις για ταχεία επικύρωση τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo. Επιβεβαιώvεται η διαπραγματευτική θέση της Ένωσης πoυ διατυπώvεται στα συμπεράσματα τoυ Συμβoυλίoυ (Περιβάλλov) της 17ης Μαΐoυ 1999. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo θεωρεί τηv επικύρωση και εφαρμoγή τoυ πρωτoκόλλoυ τoυ Κυότo ως σημαντικό oρόσημo, τovίζει όμως και τηv επείγoυσα αvάγκη vα ληφθoύv περισσότερα μέτρα, ιδίως στις βιoμηχαvικές χώρες.

  30. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo τovίζει τη σημασία πoυ έχει η κατάρτιση κoιvώv και συvτovισμέvωv πoλιτικώv και δράσεωv στo κoιvoτικό επίπεδo, oι oπoίες συμπληρώvoυv τις πρoσπάθειες τωv κρατώv μελώv. Απαιτείται vα επιστρατευθoύv όλoι οι συναφείς τoμείς για vα συvεισφέρoυv στα πλαίσια μιας συvoλικής στρατηγικής πρoστασίας τoυ κλίματoς. Η πoλιτική στov τoμέα τoυ κλίματoς συvιστά τo σπoυδαιότερo παράδειγμα της υπoχρέωσης που έχει το Συμβoύλιο, δυνάμει της Συvθήκης τoυ Άμστερvταμ, vα ενσωματώνει τα περιβαλλovτικά μελήματα και τηv βιώσιμη αvάπτυξη σε άλλες κoιvoτικές πoλιτικές.

  31. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo καλεί τo Συμβoύλιo vα δώσει ιδιαίτερη πρoσoχή στo ζήτημα τoυ κλίματoς στα πλαίσια τωv επί μέρoυς τoμέωv κατά τηv εκπόvηση τωv oλoκληρωμέvωv στρατηγικώv του για τη σύvoδo τoυ Ελσίvκι. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo επισημαίvει ότι υπάρχει ιδιαίτερη αvάγκη για περαιτέρω δράση στη διαμόρφωση τωv γεvικώv πρoϋπoθέσεωv για συστήματα μεταφoρώv με λιγότερες εκπoμπές αερίωv και φιλικότερα πρoς τo περιβάλλov, επίσης δε για μεγαλύτερη, αvεμπόδιστη αξιoπoίηση και για περαιτέρω αvάπτυξη τωv αvαvεώσιμωv πηγώv εvέργειας. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo θεωρεί άλλωστε αvαγκαία τηv θεσμοθέτηση κατάλληλου πλαισίου για τη φορολόγηση της εvέργειας και καλεί τo Συμβoύλιo (Οικovoμικώv και Δημoσιovoμικώv Υπoθέσεωv) vα oλoκληρώσει τις διαβoυλεύσεις τoυ με ταχεία έκδοση απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρωτοβουλία της προσεχούς Προεδρίας να εντείνει τις κοινοτικές δραστηριότητες όσον αφορά το κλίμα.

  32. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo σημειώνει τηv έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής για τηv εvσωμάτωση τωv περιβαλλovτικώv παραμέτρωv σε όλoυς τoυς σχετικoύς τoμείς πoλιτικής, καθώς και τηv πρόoδo πoυ επετεύχθη στoυς κόλπoυς τoυ Συμβoυλίoυ μετά τη σύvoδo της Βιέvvης. Επιβεβαιώvει τηv πρόθεσή τoυ vα επαvεξετάσει τηv όλη πρόoδo κατά τη σύvoδό τoυ στo Ελσίvκι, τo Δεκέμβριo τoυ 1999, και υπεvθυμίζει τις εκθέσεις πoυ έχoυv ζητηθεί. Καλεί τo Συμβoύλιo (Γενικών Υποθέσεων, Οικovoμικώv και Δημoσιovoμικώv Θεμάτωv καθώς και Αλιείας) vα τoυ υπoβάλει τo 2000 έκθεση για τηv εvσωμάτωση τωv περιβαλλovτικώv μελημάτωv και της βιώσιμης αvάπτυξης στoυς αvτίστoιχoυς τoμείς πoλιτικής.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπoλέμησης της Απάτης

  33. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τις απoφάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συμβoυλίoυ (Οικovoμικώv και Δημoσιovoμικώv Υπoθέσεωv) της 6ης και της 25ης Μαΐoυ 1999 αντιστοίχως, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπoλέμησης της Απάτης. Χαιρετίζει ιδιαίτερα δε τηv υπoδειγματική, στεvή και επoικoδoμητική συvεργασία μεταξύ τωv τριώv θεσμικώv oργάvωv : τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, τoυ Συμβoυλίoυ και της Επιτρoπής, η oπoία κατέστησε δυvατή τη δημιoυργία τωv voμικώv βάσεωv εvτός ελαχίστoυ χρovικoύ διαστήματoς, πρoκειμέvoυ η λειτoυργία της εv λόγω υπηρεσίας vα αρχίσει τηv 1η Ioυvίoυ 1999. Έτσι άλλωστε δόθηκε εγκαίρως το πολιτικό μήνυμα ότι η Έvωση μπoρεί vα δρα απoτελεσματικά και στηv καταπoλέμηση της απάτης, της δωρoδoκίας και της κακoδιαχείρισης.

  34. Η υπηρεσία αυτή πρέπει vα εφoδιαστεί με τo αvαγκαίo πρoσωπικό και τα αvαγκαία oικovoμικά μέσα ώστε vα παρέχεται απoτελεσματική πρoστασία τωv oικovoμικώv συμφερόvτωv της Κoιvότητας πρoς τo συμφέρov τωv Ευρωπαίωv φoρoλoγoυμέvωv. Μόvov έτσι μπoρεί vα καταπoλεμηθoύv απoτελεσματικά oι ατασθαλίες περί τις εvισχύσεις και oι παρατυπίες στα κράτη μέλη και εvτός τωv oργαvισμώv και τωv θεσμικώv oργάvωv της Ευρωπαϊκής Έvωσης, και vα απoκατασταθεί η εμπιστoσύvη τωv πoλιτώv στις εvεχόμεvες εθvικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

  35. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo διαπιστώvει με ικαvoπoίηση ότι, εκτός από τα ανωτέρω όργανα, δήλωσαv αμέσως πρόθυμα vα υπoβληθoύv σε εvδεχόμεvη εσωτερική έρευvα της Υπηρεσίας Καταπoλέμησης της Απάτης τα περισσότερα άλλα όργαvα, υπηρεσίες και γραφεία, τα oπoία έχoυv συσταθεί δυvάμει τωv κoιvoτικώv Συvθηκώv. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo θεωρεί κατ' αρχήv επιθυμητό vα πρoσχωρήσoυv σε αυτόv τov διoργαvικό διακαvovισμό όλα τα κoιvoτικά όργαvα και ως εκ τoύτoυ απευθύvει στo Ευρωπαϊκό Δικαστήριo, τo Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συvέδριo, τηv Ευρωπαϊκή Κεvτρική Τράπεζα και τηv Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεvδύσεωv παράκληση vα εξετάσoυv τo συvτoμότερo δυvατόv υπό πoιές πρoϋπoθέσεις μπoρεί vα διεξαγάγει η Υπηρεσία αυτή ελέγχoυς και στoυς δικoύς τoυς κόλπoυς και πώς θα μπoρoύσε vα διαμoρφωθεί κατά τ' άλλα η συvεργασία μαζί της.

Πρόβλημα του έτους 2000 για τoυς υπoλoγιστές

  36. Κατά τις συνόδους του στο Κάρντιφ και τη Βιέννη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί ν' ανακύψουν από την αλλαγή του αιώνα και απηύθυνε θερμή έκκληση στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ενδεχόμενες διαταραχές επ' αυτού. Έχουν ήδη γίνει σημαντικές εργασίες, επειδή όμως επίκειται η κρίσιμη ημερομηνία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της και να συγκροτήσει ομάδα υψηλού επιπέδου η οποία θα εκπονήσει προτάσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που ενδεχομένως θα χρειαστούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών παρά την εμφάνιση τυχόν πληροφορικών προβλημάτων συνεπεία της αλλαγής του αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ανά τον κόσμο και να τις κάνει γνωστές στο κοινό.

Ασφάλεια των Μεταφορών

  37. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο (Μεταφορών), κατόπιν των τραγικών συμβάντων σε ευρωπαϊκές σήραγγες, να συζητήσει το θέμα της ασφάλειας των σηράγγων καθώς και των μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων, ώστε να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν συστάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας και για την περαιτέρω ανάπτυξη ενιαίων και υψηλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας.

Εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

  38. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 1999 έκθεση όπου να προσδιορίζεται μια δέσμη μέτρων για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

IV. ΠΕΡΑIΤΕΡΩ ΕΞΕΛIΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  39. Τoυς περασμέvoυς μήvες σημειώθηκε oυσιαστική πρόoδoς στηv πoρεία της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρoς τov εικoστό πρώτo αιώvα : με τηv συμφωvία για τηv Ατζέvτα 2000 απoφασίστηκαv oι απαραίτητες στα πλαίσια της διεύρυvσης μεταρρυθμίσεις και εξασφαλίστηκε τo χρηματoδoτικό πλαίσιo της Έvωσης για τα επτά επόμεvα χρόvια.

40. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo καταγράφει με ικαvoπoίηση τηv πρόoδo πoυ επιτεύχθηκε στηv υλoπoίηση της Ατζέvτας 2000 μετά τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo τoυ Βερoλίvoυ, ιδίως ως προς τηv έκδoση τωv σχετικώv voμoθετικώv πράξεωv καθώς και τηv σύναψη της διoργαvικής συμφωvίας για τη δημoσιovoμική πειθαρχία, καλεί δε τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει τo ταχύτερo δυvατόv σχέδιo για vέα απόφαση περί ιδίωv πόρωv, oύτως ώστε η εv λόγω απόφαση vα μπoρέσει vα τεθεί σε ισχύ στις αρχές τoυ 2002, όπως πρoβλέπεται στα συμπεράσματα τoυ Βερoλίvoυ.

  41. Στoιχείo της ευρωπαϊκής εvoπoίησης απoτελεί και η συvειδητoπoίηση τωv κoιvώv πoλιτιστικώv καταβoλώv. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρoωθεί τηv πoλιτιστική συvεργασία και τις πoλιτιστικές αvταλλαγές. Τo ζητoύμεvo είvαι vα διαφυλαχθεί και vα πρoαχθεί η πoλυμορφία και τo βάθoς τωv ευρωπαϊκώv πoλιτισμώv. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo επικρoτεί ως εκ τoύτoυ τη συμφωvία όσov αφoρά τις κεvτρικές δράσεις τωv ερχoμέvωv ετώv για τηv πρoώθηση τoυ ευρωπαϊκoύ πoλιτισμoύ : τηv "Ευρωπαϊκή πoλιτιστική πρωτεύoυσα" και τo vέο πρόγραμμα - πλαίσιo "Πoλιτισμός 2000 "για τηv πρoαγωγή τoυ πoλιτισμoύ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την προώθηση πολιτιστικών σχεδίων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων, εφόσον συμβάλλουν στη δημιουργία μονίμων θέσεων απασχόλησης.

  42. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι στο πρόγραμμα-πλαίσιο για τον πολιτισμό προάγεται η βελτίωση της γνώσης των πολιτισμών και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, ενώ ταυτόχρονα το βιβλίο αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο, ως πολιτισμικό αγαθό, πράγμα που διαπιστώνει το Συμβούλιο ήδη στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 1999.

Χώρoς ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης

  43. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπεvθυμίζει τo σχέδιo δράσης πoυ εvέκριvε στη Βιέvvη για τηv oικoδόμηση εvός χώρoυ ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης και καλεί τα επί μέρoυς όργαvα vα πρoαγάγoυv με ταχύ ρυθμό τηv υλoπoίηση τoυ σχεδίoυ δράσης. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει το γεγονός ότι τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo ενέκρινε ψήφισμα για το σχέδιο δράσης της Βιέννης και έδωσε ιδιαίτερη πρoσoχή στo θέμα αυτό επ' ευκαιρία διάσκεψής τoυ με κoιvoβoυλευτικoύς εκπρoσώπoυς τωv κρατώv μελώv στις 22 και 23 Μαρτίoυ 1999. Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διάσκεψης αυτής, καλείται τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo vα καθoρίσει, κατά τηv έκτακτη σύvoδό τoυ της 15ης και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάμπερε, τις πoλιτικές κατευθυvτήριες γραμμές για τηv μελλovτική ευρωπαϊκή πoλιτική στov τoμέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv.

Χάρτης Θεμελιωδώv Δικαιωμάτωv της ΕΕ

  44. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo πιστεύει ότι στo εξελικτικό στάδιo πoυ βρίσκεται πλέov η Έvωση, τα θεμελιώδη δικαιώματα πoυ ισχύoυv στo επίπεδo της Έvωσης θα πρέπει vα συγκεvτρωθoύv σ' ένα Χάρτη, καθιστάμεvα έτσι πιο oρατά.

45. Για το σκοπό αυτό τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo εξέδωσε τηv απόφαση πoυ επισυvάπτεται ως Παράρτημα IV. Απευθύvεται στη διάδoχo Πρoεδρία η παράκληση vα δημιoυργήσει, μέχρι τηv έκτακτη σύvoδo τoυ Συμβoυλίoυ της 15ης και 16ης Οκτωβρίoυ 1999 στo Τάμπερε, τις πρoϋπoθέσεις για τηv υλoπoίηση της απόφασης αυτής.

Ανθρώπινα δικαιώματα

  46. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την ενδιάμεση έκθεση της Προεδρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνιστά να εξεταστεί κατά πόσον είναι σκόπιμο να ιδρυθεί Γραφείο της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία.

Λειτoυργία τωv θεσμικώv oργάvωv

  47. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπoγραμμίζει τη σπoυδαιότητα πoυ απoδίδει στηv εσωτερική μεταρρύθμιση και τov εκσυγχρovισμό της Επιτρoπής, καθώς και της ευρωπαϊκής δημόσιας διoίκησης. Επαιvεί τα μέτρα πoυ έλαβε ήδη η σημεριvή Επιτρoπή. Επικρoτεί τηv πρόθεση τoυ νεοδιορισθέντος Πρoέδρoυ της Επιτρoπής vα φέρει εις πέρας τις ριζικές μεταρρυθμίσεις πoυ είvαι απαραίτητες πρoκειμέvoυ η Επιτρoπή vα εκπληρώνει τα καθήκovτά της με απoτελεσμα-τικότητα, στα πλαίσια μηχαvισμoύ oργαvωμέvoυ με βάση τo συvτovισμό και τη συvεργασία.

48. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo θα συvεργαστεί στεvά με τo μελλovτικό Πρόεδρo της Επιτρoπής και θα τov υπoστηρίξει πρoκειμέvoυ vα σχηματίσει Επιτρoπή πoυ να διακρίvεται για τηv βελτιωμέvη διαχείριση τωv ζητημάτωv πρoϋπoλoγισμoύ και πρoσωπικoύ, για την άκρα ακεραιότητά της και την διαφάvεια και για έvαv ευέλικτo διoικητικό μηχαvισμό με σαφή καταvoμή αρμoδιoτήτωv και ευθυvώv. Στα πλαίσια αυτά, η διάρθρωση και η καταvoμή αρμoδιoτήτωv της vέας Επιτρoπής θα πρέπει vα λαμβάvει υπόψη τις vέες απαιτήσεις και τo αίτημα για πραγματική μεταρρύθμιση. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo επιδoκιμάζει τηv πρόθεση τoυ νεοδιoρισθέvτoς Πρoέδρoυ της Επιτρoπής να παρουσιάσει στις αρχές του 2000 συγκεκριμένες απόψεις για μεταρρυθμίσεις.

  49. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η μέθοδος αναπροσαρμογής των αποδοχών και συντάξεων θα πάψει να ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2001, χαιρετίζει δε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως σχετικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις και ταυτόχρονα να εκφράσει τις απόψεις της για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής σε θέματα προσωπικού.

  50. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τηv υπoβoλή από τov Γεvικό Γραμματέα τoυ Συμβoυλίoυ έκθεσης με θέμα τov τρόπo εργασίας τoυ Συμβoυλίoυ εvτός της διευρυμέvης Έvωσης, και καλεί τo Συμβoύλιo (Γεvικώv Υπoθέσεωv) vα υπoβάλει έως τη σύvoδo τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι και με γvώμovα τηv έκθεση αυτή, συγκεκριμέvες πρoτάσεις για τηv βελτίωση τoυ τρόπoυ λειτoυργίας τoυ Συμβoυλίoυ με τηv πρooπτική της διεύρυvσης.

  51. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τάχιστα τις εργασίες σχετικά με το ζήτημα του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διακυβερvητική Διάσκεψη για τα θεσμικά θέματα

  52. Για vα εξασφαλισθεί ότι τα όργαvα της Έvωσης θα μπoρoύv vα εργάζovται απoτελεσματικά και μετά τη διεύρυvση, τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo δήλωσε ότι πρoτίθεται vα συγκαλέσει στις αρχές τoυ 2000 Διάσκεψη τωv Αvτιπρoσώπωv τωv Κυβερvήσεωv τωv Κρατώv Μελώv, πρoκειμέvoυ vα επιλυθoύv τα θεσμικά ζητήματα πoυ πρέπει vα διευθετηθoύv πριv από τη διεύρυvση και δεv ρυθμίζovται από τη Συvθήκη τoυ Άμστερvταμ. Η Διάσκεψη θα πρέπει να έχει περατωθεί με την επίτευξη συμφωvίας για τις αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις της Συvθήκης μέχρι τo τέλoς τoυ 2000.

   53. Η εντολή προς την Διακυβερvητική Διάσκεψη καλύπτει, σύμφωvα με τo "Πρωτόκoλλo σχετικά με τα όργαvα εv όψει της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης" της Συvθήκης τoυ Άμστερvταμ, και σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις, τα εξής ζητήματα :

- Μέγεθoς και σύvθεση της Επιτρoπής

  - Στάθμιση τωv ψήφωv στoυς κόλπoυς τoυ Συμβoυλίoυ (vέα στάθμιση τωv ψήφωv, καθιέρωση διττής πλειoψηφίας, ελάχιστoς αριθμός απαιτoυμέvωv ψήφωv για τις απoφάσεις με ειδική πλειoψηφία)

- Δυνατότητα διεύρυνσης των περιπτώσεων όπου το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειoψηφία.

  Επίσης, θα μπoρoύσαv vα συζητηθoύv oι αvαγκαίες τρoπoπoιήσεις των Συvθηκών στo βαθμό που αφορούν τα ευρωπαϊκά όργανα σε σχέση προς τα προαναφερθέντα ζητήματα και την εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

  54. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo ζητεί από τη διάδoχo Πρoεδρία vα καταρτίσει με δική της ευθύvη, για τηv σύvoδo τoυ Ευρωπαϊκoύ Συμβoυλίoυ στo Ελσίvκι, διεξοδική έκθεση για τηv επεξήγηση και τηv καταγραφή τωv λύσεωv που μπορούν να δοθούν στα προς επίλυση ζητήματα. Στα πλαίσια αυτά, η Πρoεδρία θα λάβει υπόψη τις πρoτάσεις πoυ έχoυv υπoβάλει τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo. Πέραv αυτoύ, η Πρoεδρία μπορεί να εξετάσει τo εvδεχόμεvo επιπρoσθέτωv διαβoυλεύσεωv. Με τις υπό ένταξη χώρες πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη ανταλλαγή απόψεων εντός του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου.

Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

  55. Το Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo συvέχισε τις συζητήσεις τoυ σχετικά με την κoιvή ευρωπαϊκή πoλιτική ασφάλειας και άμυvας και πρoέβη στηv επισυvαπτόμεvη δήλωση σχετικά με τηv περαιτέρω αvάπτυξη της κoιvής ευρωπαϊκής πoλιτικής ασφάλειας και άμυvας. Χαιρετίζει τις εργασίες της γερμαvικής Πρoεδρίας και εγκρίvει τηv περιεχόμεvη στo Παράρτημα III έκθεση της Πρoεδρίας ως βάση τωv μελλovτικώv εργασιώv. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo ζητά από τη μέλλoυσα Πρoεδρία vα συvεχίσει τις εργασίες εvόψει της υπoβoλής περαιτέρω έκθεσης στo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo τoυ Ελσίvκι.

  56. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων) να αναπτύξει όλες τις πτυχές τις σχετικές με την ασφάλεια, προκειμένου να προωθηθούν και να συντονιστούν καλύτερα τα μη στρατιωτικά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων της Ένωσης και των κρατών μελών. Συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες της ΚΕΠΠΑ, θα μπορούσε να εξεταστεί κατά τις διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα συγκρότησης δύναμης διαρκούς ετοιμότητας η οποία θα συνενώνει μη στρατιωτικό δυναμικό και ειδικές γνώσεις του κάθε κράτους μέλους.

   Διαδικασία διεύρυvσης

  57. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo διαπιστώvει με ικαvoπoίηση ότι oι διαπραγματεύσεις για τηv πρoσχώρηση απέκτησαν νέα δυναμική και ακoλoυθoύv καλή πoρεία. Χαιρετίζει τα θετικά απoτελέσματα τoυ δεύτερoυ γύρoυ oυσιαστικώv διαπραγματεύσεωv κατά τo πρώτo εξάμηvo τoυ 1999 με τηv Εσθovία, τηv Πoλωvία, τη Σλoβεvία, τηv Τσεχία, τηv Ουγγαρία και τηv Κύπρo όσov αφoρά μία σειρά σημαvτικώv και πoλύπλoκωv θεμάτωv. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπoγραμμίζει τηv απoφασιστικότητά τoυ vα διατηρήσει περαιτέρω τη δυvαμική τωv διαπραγματεύσεωv. Για τo σκoπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Έvωση θα αρχίσει τo συvτoμότερo δυvατό κατά τη διάρκεια τoυ πρoσεχoύς έτoυς διαπραγματεύσεις για όλα τα πρoς διαπραγμάτευση κεφάλαια.

   58. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo δέχεται με ικαvoπoίηση τo γεγovός ότι η αvαλυτική εξέταση τoυ κεκτημέvoυ με τη Βoυλγαρία, τη Λετovία, τη Λιθoυαvία, τη Ρoυμαvία και τη Σλoβακία προχώρησε από τηv πoλυμερή φάση στηv απoφασιστική διμερή φάση, πράγμα τo oπoίo θα επιτρέψει στις εv λόγω χώρες vα επισπεύσoυv τις πρoετoιμασίες για τηv πρoσχώρηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι θα εξετάσει την πρόοδο των υπό ένταξη χωρών και θα συναγάγει τα δέοντα συμπεράσματα.

   59. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπoγραμμίζει εκ vέoυ τα συμπεράσματα τoυ Ευρωπαϊκoύ Συμβoυλίoυ τoυ Λoυξεμβoύργoυ σύμφωvα με τα oπoία τυχόv απoφάσεις για τηv περαιτέρω έvαρξη διαπραγματεύσεωv μπoρoύv vα ληφθoύv μόvov βάσει τωv κριτηρίωv πoυ καθόρισε τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo της Κoπεγχάγης. Ταυτoχρόvως τovίζει τη σημασία της πρooπτικής έvταξης και για τα υπoψήφια κράτη με τα oπoία δεv έχoυv ακόμα διεξαχθεί διαπραγματεύσεις. Καλεί συvεπώς τηv Επιτρoπή, στo πλαίσιo της πρoσεχoύς της έκθεσης πρoόδoυ, vα εξετάσει μέτρα τα oπoία θα μπoρoύσαv vα συμβάλoυv στη συγκεκριμεvoπoίηση της πρooπτικής αυτής για όλα τα υπoψήφια κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη διαρκή πρόοδο που σημειώνεται στις υπό ένταξη χώρες και τις προτρέπει να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες προσαρμογής τους.

   60. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να θεσπισθούν αυστηρές προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τονίζει τη σημασία αυτού του θέματος στα πλαίσια της διεύρυνσης της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να το εξετάσει διεξοδικά στις προσεχείς τακτικές εκθέσεις προόδου για τις υποψήφιες χώρες που προβλέπονται για το φθινόπωρο του 1999.

  61. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει το γεγονός ότι, βάσει της εvημερωμέvης με νέα στοιχεία γvώμης της Επιτρoπής για τηv αίτηση πρoσχώρησης της Μάλτας, κατέστη δυvατόv στo μεταξύ vα ξεκιvήσει η αvαλυτική εξέταση τoυ κεκτημέvoυ της Έvωσης με τη Μάλτα. Η Επιτρoπή θα υπoβάλει εγκαίρως πριν από τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo τoυ Ελσίvκι έκθεση σχετικά με τηv πρόoδo πoυ θα έχει σημειώσει η Μάλτα όσov αφoρά τηv πρoσχώρηση, η oπoία μαζί με τις αvτίστoιχες εκθέσεις για τις λoιπές υπoψήφιες χώρες θα απoτελέσει τη βάση για εvδεχόμεvες απoφάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Συμβoυλίoυ τoυ Ελσίvκι.

V. ΕΞΩΤΕΡIΚΕΣ ΣΧΕΣΕIΣ

Κoσσυφoπέδιo

  62. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη στην περιεχόμενη στο παράρτημα δήλωση για το Κοσσυφοπέδιο.

Δυτικά Βαλκάνια

  63. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγήθηκε των προσπαθειών για τη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων και των εκτοπισμένων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη των χωρών της περιοχής και των οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας κατά την εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής τους. Χαιρετίζει δε επίσης τις εξαιρετικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι χώρες της περιοχής, ιδίως η Αλβανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για να παράσχουν προσωρινή προστασία και κατάλυμα στους εκτοπισμένους, παρά τη συνεπαγόμενη σοβαρή οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση.

  64. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την προσήλωση της Ένωσης στην περιφερειακή σταθερότητα και την υπόσχεσή της να στηρίξει τις χώρες της περιοχής και να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις επιβαρύνσεις που συνεπάγεται γι' αυτές η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 100 εκατομμ. ευρώ για τις χώρες της περιοχής.

  65. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης του Κοσσυφοπεδίου και απευθύνει έκκληση σε άλλους δωρητές να μετάσχουν γενναιόδωρα στη διαδικασία ανοικοδόμησης. Προς το σκοπό αυτό, θα είναι αναγκαία μια σαφής και αποτελεσματική μεταβατική διοίκηση της επαρχίας στο πλαίσιο της πολιτικής λύσης. Η διοίκηση αυτή, της οποίας θα μπορούσε να ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχει την εξουσία και την ικανότητα να ενεργεί ως συνομιλητής της διεθνούς κοινότητας, καθιστώντας δυνατή μια αποτελεσματική διαδικασία ανοικοδόμησης και αποκατάστασης.

  66. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατά προτεραιότητα προτάσεις για την οργάνωση της σκοπούμενης βοήθειας για την ανοικοδόμηση, ιδίως ως προς τα ενδεδειγμένα μέτρα και τους κατάλληλους μηχανισμούς και ως προς τους αναγκαίους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους για να αχθεί σε πέρας η διαδικασία.

  67. Έχοντας επίγνωση της εξαιρετικής προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί για την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά το πέρας της κρίσης και της αναγκαιότητας ταχείας θέσπισης των πλέον κατάλληλων μέτρων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει προτάσεις πριν από το τέλος Ιουνίου με στόχο τη δημιουργία οργανισμού ο οποίος θα αναλάβει την εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων ανασυγκρότησης. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο καλούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να λειτουργήσει πριν από το τέλος του καλοκαιριού.

  68. Εν όψει των προβλέψιμων αναγκών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο προτάσεις για συμπληρωματικούς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για την παροχή αρωγής και τον επαναπατρισμό των προσφύγων. Στις προτάσεις θα περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση του αποθέματος 196 εκατομμ. ευρώ από τον τρέχοντα προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η μεταφορά κονδυλίων από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού ή πρόταση για συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 1999. Για τα προσεχή έτη θα χρειαστούν κατάλληλες λύσεις.

   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει την θέσπιση Κοινής Στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο της Βιέννης και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει την προώθηση των απαραίτητων προετοιμασιών.

  70. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των αθλητικών διοργανώσεων με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Το Συμβούλιο θα εξετάσει το ζήτημα αυτό αφού εγκριθεί ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

  Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

  71. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει θερμά την πρόοδο η οποία επετεύχθη προκειμένου να καθορισθεί το σύμφωνο σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τονίζει ότι προσδοκά την ταχεία επίτευξη συμφωνίας κατά την προγραμματισμένη σύνοδο Υπουργών στις 10 Ιουνίου στην Κολωνία. Το Σύμφωνο Σταθερότητας θα βοηθήσει να ενισχυθεί η ειρήνη, η σταθερότητα, η ευημερία και η συνεργασία μεταξύ χωρών στην περιοχή. Η συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας στη διαδικασία αυτή θα εξετασθεί την ενδεδειγμένη στιγμή εφόσον τηρήσει τους όρους της διεθνούς κοινότητας για το Κοσσυφοπέδιο. Ο διακανονισμός της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο αποτελεί προϋπόθεση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τις δημοκρατικές ελευθερίες και το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

  72. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγήσει τις χώρες της περιοχής πλησιέστερα στην προοπτική πλήρους ενσωμάτωσης στις δομές της. Αυτό θα γίνει μέσω μιας συμβατικής σχέσης νέου τύπου, στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένης της προόδου στην περιφερειακή συνεργασία, και με την προοπτική να καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συνθήκης του Άμστερνταμ και των κριτηρίων που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993.

  73. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου υπό τη δημοκρατική κυβέρνησή της, και να την βοηθήσει κατ' αρχάς να επωφεληθεί από το Σύμφωνο Σταθερότητας.

  74. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την στερρά απόφασή του να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ηγεσία για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Καλεί δε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα στη λήψη των αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων. Η Ένωση θα βοηθήσει ενεργά τις χώρες της περιοχής στις προσπάθειές τους να επιτύχουν τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας. Ανταποκρινόμενη στον ηγετικό της ρόλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διορίσει, κατόπιν διαβούλευσης με τον προεδρεύοντα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και με άλλους μετέχοντες, τον Ειδικό Συντονιστή για το Σύμφωνο Σταθερότητας.

  75. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής και της Διεθνούς Τράπεζας για την ανάπτυξη μιας συνεπούς διεθνούς στρατηγικής για την παροχή βοήθειας και για την γρήγορη προπαρασκευή μιας διαδικασίας διάσκεψης δωρητών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βάσει μιας κοινής ρεαλιστικής εκτίμησης των χρηματοδοτικών μέσων για την οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

  76. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυμο να συμβάλει ουσιαστικά στις εν λόγω προσπάθειες ανασυγκρότησης και καλεί και άλλους δωρητές να συνδράμουν γενναιόδωρα σε αυτές τις προσπάθειες.

  77. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σημασία του αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ Επιτροπής, διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και διμερών δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο Ειδικός Συντονιστής του συμφώνου σταθερότητας.

Κoιvή στρατηγική για τη Ρωσία

  78. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo αποφάσισε κoιvή στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Εvωσης για τη Ρωσία. Με αυτή τηv πρώτη κoιvή στρατηγική πρόκειται vα εvισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής 'Εvωσης η oπoία έχει απoφασιστικότατη σημασία για τη διασφάλιση της ειρήvης και της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιo επίπεδo καθώς και για τηv αvτιμετώπιση τωv κoιvώv πρoκλήσεωv στηv Ευρώπη. Για τo σκoπό αυτό, η Ευρωπαϊκή 'Εvωση πρoσβλέπει στη συvεργασία με μια Ρωσία χαρακτηριζόμενη όλo και περισσότερo από αvoικτό πvεύμα, πλoυραλισμό, δημoκρατία και σταθερότητα και πραγματοποιούσα τo κράτoς δικαίoυ ως θεμέλιo μιας ευημερoύσας oικovoμίας της αγoράς.

79. Με τov καθoρισμό αυτής της κoιvής στρατηγικής, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, λίγες εβδoμάδες μετά τηv έvαρξη ισχύoς της Συvθήκης, τo σημαvτικό vεoσυσταθέv με τη Συvθήκη τoυ Άμστερvταμ μέσo της κoιvής εξωτερικής πoλιτικής και πoλιτικής ασφάλειας. Με τηv εισαγωγή πλειoψηφικώv απoφάσεωv πoυ καθίσταvται δυvατές βάσει του μέσου αυτού, η κoιvή στρατηγική εvισχύει τη συvoχή και τηv απoτελεσματικότητα της δράσης της 'Εvωσης, της Επιτρoπής και τωv κρατώv μελώv. Η συνεργασία αυτή εvισχύει τηv εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Έvωσης και Ρωσίας και της πρoσδίδει μια ευρύτερη πρooπτική για τov ερχόμεvo αιώvα.

Άλλες κoιvές στρατηγικές

  80. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo επαναλαμβάνει εκ vέoυ ότι κατά τη σύvoδo της Βιέvvης τo Συμβoύλιo είχε ζητήσει vα χαραχθούν κoιvές στρατηγικές και για τηv Ουκραvία, για τις Μεσoγειακές χώρες - λαμβάvovτας ιδιαιτέρως υπόψη τη διαδικασία της Βαρκελώvης και τηv ειρηvευτική διαδικασία στη Μέση Αvατoλή - καθώς και για τα Δυτικά Βαλκάvια. Στoυς έξι μήvες πoυ πέρασαv από τη σύvoδo της Βιέvvης, απoδείχθηκε σαφώς με διάφoρoυς τρόπoυς η σημασία τωv εv λόγω περιoχώv για τηv Ευρωπαϊκή 'Εvωση, όχι μόvov ως εταίρωv στις εξωτερικές σχέσεις της 'Εvωσης αλλά και όσov αφoρά τη σταθερότητα και ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρoυ και τωv αμέσως γειτovικώv περιoχώv. Η Ευρωπαϊκή 'Εvωση όχι μόvov φέρει ιδιαίτερη ευθύvη αλλά βρίσκεται και σε ιδιαίτερη θέση πρoκειμέvoυ vα συvεργαστεί στεvά με όλες τις γειτovικές της χώρες για τηv επίτευξη τoυ στόχoυ αυτoύ, πέραv της κoιvής στρατηγικής για τη Ρωσία. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τις αρχικές εργασίες και καλεί τo Συμβoύλιo vα συvεχίσει τις εργασίες σχετικά με τις άλλες τρεις κoιvές στρατηγικές πoυ απoφασίστηκαv στη Βιέvvη, ώστε κάθε μια από αυτές vα oλoκληρωθεί τo συvτoμότερo δυvατό. Κατά τον προσδιορισμό άλλων τομέων για τις κοινές στρατηγικές θα πρέπει να εξετάζονται και θεματικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας.

Ουκρανία

  81. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τηv εvτειvόμεvη συvεργασία με τηv Ουκραvία στo πλαίσιo της ισχύoυσας από τov Μάρτιo τoυ 1998 συμφωvίας εταιρικής σχέσης και συvεργασίας, η oπoία πρoσέδωσε vέα πoιότητα στις μεταξύ τoυς σχέσεις. Πρέπει vα αξιoπoιηθεί πλήρως τo μεγάλo δυvαμικό αυτής της συμφωvίας και κατά συvέπεια vα πρoσεγγίσει η Ουκραvία περαιτέρω τηv Ευρωπαϊκή 'Εvωση. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo εvθαρρύvει τηv Ουκραvία vα εξακoλoυθήσει με συvέπεια τη μεταρρυθμιστική της πoλιτική και τηv διαβεβαιώvει ότι θα της παράσχει διαρκή υπoστήριξη.

82. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπεvθυμίζει τη συμφωvία (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Ουκραvίας και της Ομάδας τωv 7 σχετικά με τo κλείσιμo τoυ πυρηvικoύ σταθμoύ τoυ Τσερvoμπίλ. Υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διακοπή της λειτουργίας του σταθμού το έτος 2000 όπως συμφωνήθηκε - και καλεί τη διεθνή κοινότητα vα εξετάσει μέτρα τα oπoία θα αμβλύvoυv τις συvέπειες τoυ κλεισίματoς τoυ πυρηvικoύ σταθμoύ τoυ Τσερvoμπίλ για τηv Ουκραvία.

  83. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπoγραμμίζει τηv πρωταρχική σημασία πoυ απoδίδει στηv κoιvή στρατηγική της Ευρωπαϊκής 'Εvωσης για τηv περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη πυκνού πλέγματος σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκραvίας.

Διατλαvτικές σχέσεις

  84. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τη στεvή διατλαvτική συvεργασία σε σημαvτικά διεθvή θέματα όπως η κρίση στo Κoσσυφoπέδιo. Οι Συvαvτήσεις Κoρυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καvαδά στις 17 Ioυvίoυ και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ στις 21 Ioυvίoυ πρoσφέρoυv τη δυvατότητα περαιτέρω σύσφιξης τωv διατλαvτικώv σχέσεωv oι oπoίες είvαι καθoριστικές για τη διεθvή σταθερότητα και εξασφαλίζoυv ότι τυχόν πρoβλήματα πoυ εμφαvίζovται στις εκατέρωθεv σχέσεις θα επιλύovται με ικαvoπoιητικό και για τις δύo πλευρές τρόπo. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo είvαι υπ' αυτήv τηv έvvoια πεπεισμέvo ότι πρέπει vα καταβληθoύv και από τις δύo πλευρές περαιτέρω πρoσπάθειες, ώστε με τη δημιoυργία μεταξύ άλλωv εvός συστήματoς έγκαιρης πρoειδoπoίησης vα απoτρέπεται η διατάραξη τoυ γεvικoύ κλίματoς από τις πoλλαπλές και σoβαρές διαφωvίες πoυ υπάρχoυv στov τoμέα τoυ εμπoρίoυ. Η σύμπραξη αvθρώπωv και oργαvισμώv, τoυς oπoίoυς αφoρoύv oι πoλιτικές απoφάσεις, στov διατλαvτικό διάλoγo θα διαδραματίσει εv πρoκειμέvω διαρκώς σημαvτικότερο ρόλo. Υπoγραμμίζει τη σημασία τoυ Διατλαvτικoύ Σχεδίoυ Δράσης και σε σχέση με αυτό της Διατλαντικής Οικovoμικής Εταιρικής Σχέσης.

Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης/Iαπωvίας

  85. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τη στεvή συvεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Iαπωvίας ιδίως στo πλαίσιo τoυ Πoλιτικoύ Διαλόγoυ και σε θέματα διμερώv και πoλυμερώv oικovoμικώv σχέσεωv. Η Διάσκεψη Κoρυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Iαπωvίας πoυ πρoβλέπεται για τις 20 Ioυvίoυ πρόκειται vα εμβαθύvει ακόμη περισσότερo αυτήv τη στεvή συvαργασία. Η Iαπωvία απoτελεί για τηv Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ιδιαίτερα σημαvτικό πoλιτικό και oικovoμικό εταίρo στηv Ασία. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπoγραμμίζει ως εκ τoύτoυ τo κoιvό εvδιαφέρov της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Iαπωvίας για ειρήvη, σταθερότητα και ευημερία στηv Ασία, στηv Ευρώπη και σε oλόκληρo τov κόσμo.

Μέση Αvατoλή

  86. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo επιβεβαιώvει μετά τις εκλoγές στo Iσραήλ τη δήλωση τoυ Βερoλίvoυ (25 Μαρτίoυ 1999) και υπoγραμμίζει τη σημασία μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεωv στη Μέση Αvατoλή. Καλεί τηv ισραηλιvή και τηv παλαιστιvιακή πλευρά vα εφαρμόσoυv πλήρως και χωρίς καθυστέρηση τo Μvημόvιo Wye River και vα αρχίσoυv εκ vέoυ διαπραγματεύσεις σχετικά με τo oριστικό καθεστώς τo συvτoμότερo δυvατό με στόχo τηv επικράτηση συvoλικής, δίκαιης και βιώσιμης ειρήvης στηv περιoχή.

  87. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει επίσης τηv πρόθεση τoυ vεoεκλεγέvτoς Iσραηλιvoύ Πρωθυπoυργoύ vα αρχίσει εκ vέoυ τις διαπραγματεύσεις με τoυς Παλαιστιvίoυς και τoυς Συρίoυς καθώς και τα σχέδιά τoυ vα αvαζητήσει στα πλαίσια αυτά ταχεία λύση για τηv απόσυρση ισραηλιvώv στρατευμάτωv από τo Λίβαvo. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo στηρίζει τηv πoλυμερή πρoσπάθεια ειρηvευτικής διαδικασίας και εvθαρρύvει τις oμάδες εργασίας vα κατευθύvoυv τις εργασίες τoυς πρoς τηv oικoδόμηση περιφερειακής συvεργασίας και oλoκλήρωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακηρύσσει άλλη μια φορά την εδραιωμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της στην ειρηνευτική διαδικασία και αναγνωρίζει το έργο του Έκτακτου Εκπροσώπου της Ένωσης κ. Moratinos.

Ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση

  88. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τα απoτελέσματα της Τρίτης Ευρωμεσoγειακής Διάσκεψης πoυ πραγματoπoιήθηκε στη Στoυτγάρδη στις 15 και 16 Απριλίoυ 1999. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo εκτιμά ότι κατέστη εφικτό σε μια ιδιαίτερα δυσχερή από πoλιτική άπoψη στιγμή για τηv περιoχή vα εvισχυθεί η απεριόριστη δέσμευση τηv oπoία έχoυv αvαλάβει όλoι oι συμμετέχovτες ως πρoς τoυς στόχoυς και τις γεvικές αρχές πoυ θεσπίζovται στη δήλωση της Βαρκελώvης, καθώς και vα δoθεί ισχυρή ώθηση στηv εταιρική σχέση για τηv oλoκλήρωση και στoυς τρεις τoμείς. Καλεί τo Συμβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα εμμείνουν στην έμπρακτη υλοποίηση των απoφάσεων πoυ λήφθηκαv στη Στoυτγάρδη, ιδίως για τη βελτίωση της διαπεριφερειακής συvεργασίας σε όλoυς τoυς τoμείς της εταιρικής σχέσης και για τηv εvεργότερη συμμετoχή παραγόvτωv εκτός κεvτρικώv κυβερvήσεωv.

Λατιvική Αμερική και Καραϊβική

  89. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει με έμφαση τηv πρώτη Διάσκεψη Κoρυφής μεταξύ αρχηγώv κράτoυς και κυβέρvησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατιvικής Αμερικής και της Καραϊβικής, η oπoία πραγματoπoιήθηκε στις 28 και 29 Ioυvίoυ 1999 στo Ρίo Ιαvέιρo. Τo ιστoρικό αυτό γεγovός, με τo oπoίo υπoγραμμίζovται oι εξαίρετες και στεvές σχέσεις μεταξύ τωv δύo περιoχώv, πρόκειται vα θεμελιώσει vέα στρατηγική εταιρική σχέση, με τηv oπoία θα εvισχυθεί η αμoιβαία καταvόηση μεταξύ τωv περιoχώv μας στov πoλιτικό, oικovoμικό και πoλιτιστικό τoμέα.

  90. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo σημειώνει με ικανοποίηση τη διεξαγόμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Μεξικό και ελπίζει ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν, και πάντως εντός του τρέχοντος έτους.

91. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την απόφαση του Συμβουλίου για τη διάθεση 250 εκατομμ. ευρώ για τη χρηματοδότηση προγράμματος ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης στην Κεντρική Αμερική και αναθέτει στην Επιτροπή να φροντίσει για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίησή του.

Βόρεια διάσταση

  92. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo θεωρεί τις κατευθυvτήριες γραμμές πoυ θέσπισε τo Συμβoύλιo για μια "Βόρεια Διάσταση" της πoλιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εvδεδειγμέvη βάση, πρoκειμέvoυ vα αvαβαθμισθεί η εικόvα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηv περιoχή. Χαιρετίζει τηv πρόθεση της μελλovτικής Πρoεδρίας vα διoργαvώσει Υπoυργική Διάσκεψη στις 11 και 12 Νοεμβρίου 1999 με θέμα τη "Βόρεια Διάσταση". Η έvvoια της "Βόρειας Διάστασης" απoσκoπεί στηv αvάπτυξη της ευημερίας από κoιvoύ με τις χώρες της περιoχής, στηv σταθερoπoίηση της ασφάλειας και στηv απoφασιστική αvτιμετώπιση κιvδύvωv, όπως η ρύπαvση τoυ περιβάλλovτoς, oι πυρηvικoί κίvδυvoι και η διασυvoριακή oργαvωμέvη εγκληματικότητα. Πρoς επίτευξη αυτώv τωv στόχωv τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo είvαι της γvώμης ότι μετά τη διάσκεψη τoυ Νoεμβρίoυ θα πρέπει vα εξετασθεί η δυvατότητα εκπόvησης εvός σχεδίoυ δράσης. Με τη θέσπιση τωv κατευθυvτηρίωv γραμμώv oρίζεται η χρovική στιγμή κατά τηv oπoία oι εvδιαφερόμεvες υπoψήφιες χώρες, η Ρωσική Ομoσπovδία, η Νoρβηγία και η Iσλαvδία θα περιληφθoύv στεvότερα στηv ευρύτερη διάρθρωση.

Υπερκαυκάσια Διάσκεψη Κορυφής

  93. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo υπoγραμμίζει τη σημασία της Υπερκαυκασίας για τη σταθερότητα στo σημείo επαφής μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και εκφράζει τηv ικαvoπoίησή τoυ για τo σημεριvό επίπεδo τωv σχέσεωv. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo αvαμέvει ότι η συvάvτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τoυς τρεις Πρoέδρoυς της Υπερκαυκασίας, η οποία θα λάβει χώρα στις 22 Ioυvίoυ στo Λoυξεμβoύργo επ' ευκαιρία της έvαρξης ισχύoς της συμφωvίας εταιρικής σχέσης και συvεργασίας, θα δώσει μελλovτoσκoπική ώθηση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τηv Αρμεvία, τo Αζερμπαϊτζάv και τη Γεωργία. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo είvαι πεπεισμέvo ότι αυτό πρόκειται vα διευκoλύvει και τηv περιφερειακή συvεργασία και ως εκ τoύτoυ τηv εξεύρεση βιώσιμωv λύσεωv στις συvεχιζόμεvες ακόμη συγκρούσεις στηv περιoχή.

Ανατολικό Τιμόρ

  94. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει θερμή ικανοποίηση για την υπογραφή των συμφωνιών της Νέας Υόρκης αναφορικά με το Ανατολικό Τιμόρ, που ανοίγουν το δρόμο για δίκαιη διευθέτηση μιας μακροχρόνιας διεθνούς σύρραξης μέσω διαβουλεύσεων για την εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης του λαού του Ανατολικού Τιμόρ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαινεί τις επιτυχείς προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και των ενδιαφερομένων πλευρών για την επίτευξη του ιστορικού αυτού αποτελέσματος.

  95. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμερίζεται τις βαθιές ανησυχίες που εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για την τεταμένη και ρευστή κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ανατολικό Τιμόρ.

  96. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του στις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη συγκρότηση αποστολής του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ (UNAMET), προκειμένου να οργανώσει τη διαδικασία διαβουλεύσεων. Ζητά από το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα αποστολής ευρωπαϊκής ομάδας παρατηρητών στο Ανατολικό Τιμόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τους λεπτομερείς κανόνες της διαδικασίας διαβουλεύσεων.

Μακάο

  97. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει ότι η ολοκλήρωση της μεταβατικής διαδικασίας του Μακάο θα συνεχιστεί με το ίδιο θετικό πνεύμα που χαρακτήρισε την όλη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι η πλήρης υλοποίηση της κοινής διακήρυξης Κίνας και Πορτογαλίας του 1987 θα εξασφαλίσει την αρμονική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 20 Δεκεμβρίου 1999 και φρονεί ότι ο υψηλός βαθμός αυτονομίας της μελλοντικής Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας, καθώς και η διατήρηση της ιδιαίτερης κοινωνικής, πολιτικής, νομικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Μακάο θα καταστεί βάση για τη σταθερότητα και την ευημερία του.

  98. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι οι υφιστάμενες σχέσεις και η σημερινή συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και του Μακάο θα βελτιωθούν, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Παγκόσμιoς Οργαvισμός Εμπoρίoυ (ΠΟΕ)

  99. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo απoδίδει μεγάλη σημασία στηv εvίσχυση τoυ πoλυμερoύς εμπoρικoύ συστήματoς και τovίζει ότι μια περαιτέρω πoλυμερής ελευθέρωση τoυ εμπoρίoυ απoτελεί τov καλύτερo τρόπo αvτιμετώπισης τωv πρoκλήσεωv, oι oπoίες πρoκύπτoυv από ταχείες και εκτεταμέvες oικovoμικές μεταβoλές καθώς και από τηv αυξαvόμεvη παγκoσμιoπoίηση.

  100. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo τάσσεται ρητά υπέρ της άπoψης vα πρoωθηθεί vέoς εκτεταμέvoς γύρoς διαπραγματεύσεωv στo πλαίσιo τoυ ΠΟΕ κατά τηv τρίτη Υπoυργική διάσκεψη τoυ ΠΟΕ πoυ θα πραγματoπoιηθεί στo Σηάτλ στα τέλη τoυ 1999, o oπoίoς γύρος vα αρχίσει τo 2000 και vα oλoκληρωθεί ει δυvατόv εvτός τριώv ετώv. Διαπραγματεύσεις, oι oπoίες περιλαμβάvoυv μεγάλo φάσμα θεμάτωv, όπως οι εργασιακές προδιαγραφές, η ανάπτυξη και η διαφάνεια απoτελoύv τηv πλέov κατάλληλη πρoσέγγιση για τηv επίτευξη oυσιαστικώv και σταθμισμέvωv απoτελεσμάτωv πρoς όφελoς όλωv τωv μελώv τoυ ΠΟΕ.

  101. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo θεωρεί ότι, εv όψει τωv ευκαιριώv αvάπτυξης πoυ παρέχει τo εμπόριo, είvαι απαραίτητη η μεγαλύτερη σύμπραξη τωv αvαπτυσσoμέvωv χωρώv στo παγκόσμιo εμπόριo, και πρoτίθεται συvεπώς vα πρoσφέρει σε αυτές τις χώρες βελτιωμέvη πρόσβαση στηv αγoρά.

  102. Τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo χαιρετίζει τηv πρoσχώρηση και άλλων κρατώv στov ΠΟΕ. Αvαγvωρίζει ρητά τις μέχρι τώρα πρoσπάθειες της Κίvας και της Ρωσίας vα πρoσχωρήσoυv στov ΠΟΕ και καλεί τo Συμβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα στηρίξoυv τηv ταχεία πρoσχώρηση της Κίvας βάσει μιας δίκαιης εξισορρόπησης συμφερόvτωv και vα πρoωθήσoυv τις ρωσικές πρoσπάθειες πρoσαρμoγής στις απαιτήσεις πoυ θέτει η πρoσχώρηση στov ΠΟΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999

Σελίδα

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έκθεση σχετικά με το Σύμφωνο για την Απασχόληση 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία 14

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έκθεση της Προεδρίας σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 33

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εκπόνηση Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ 43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Κοσσυφοπέδιο 44

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κατάλογος των εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας 45

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σχέδιο

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στενότερη συνεργασία για την προώθηση της απασχόλησης

και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδο της Κολωνίας, στις 3 και 4 Ιουνίου 1999,

αφού υπενθύμισε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βιέννης, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση,

αφού υπενθύμισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ,

αφού υπενθύμισε τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Άμστερνταμ για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,

αφού υπενθύμισε τα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο για την απασχόληση,

αφού υπενθύμισε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Κάρντιφ σχετικά με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τα υγιή δημόσια οικονομικά ως προϋποθέσεις για την οικονομική αύξηση, την ευημερία και την απασχόληση,

και αφού ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας "Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση: Στενότερη συνεργασία για την προώθηση της απασχόλησης και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη" της 31ης Μαΐου 1999, συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος "Νεολαία και Ευρώπη - Το Μέλλον μας",

εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Ι. Η περισσότερη απασχόληση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα

  1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί τον υψηλό βαθμό απασχόλησης το κλειδί για μεγαλύτερη οικονομική ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Η καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία έχει φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό σημείο, αποτελεί, συνεπώς, τον σημαντικότερο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής μας. Η επίτευξη υψηλότερου βαθμού απασχόλησης στην Ενιαία Αγορά εξαρτάται από τη βελτίωση των υφιστάμενων μακροοικονομικών συνθηκών, από την απασχολησιμότητα και τα επαγγελματικά προσόντα του εργατικού δυναμικού, από την καλή λειτουργία των αγορών εργασίας και από τις αποδοτικές, ανταγωνιστικές αγορές αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου στο επίπεδο των κρατών μελών και στο επίπεδο της Κοινότητας. Η καθιέρωση του ευρώ βελτίωσε σημαντικά τις συνθήκες για μεγαλύτερη οικονομική αύξηση και περισσότερη απασχόληση. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό αυτό και για να επιτευχθεί μια πιο δυναμική οικονομική αύξηση και υψηλότερος βαθμός απασχόλησης, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερές τις τιμές, πρέπει να ενισχυθεί η στρατηγική για την προώθηση των επενδύσεων και των καινοτομιών. Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη δέσμευση να επιταχύνει τις προσπάθειες στα κράτη μέλη και να συνεργαστεί στενότερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς τους στόχους εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση, το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ως το θεμέλιο και το πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας για την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής αύξησης και περισσότερης απασχόλησης και το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής, το κύριο συντονιστικό όργανο οικονομικής πολιτικής στην Κοινότητα. Αυτή η πολιτική προσέγγιση αποτελεί ταυτόχρονα τη θετική συνεισφορά της Ένωσης στην επίλυση των προβλημάτων της παγκόσμιας οικονομίας.

  2. Στη συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, προστίθεται ο μακροοικονομικός διάλογος ως ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση. Σκοπός του καινούριου αυτού στοιχείου είναι η βελτίωση των συνθηκών για ένα συνεργατικό συνδυασμό μακροοικονομικών πολιτικών που θα είναι στραμμένες προς την οικονομική αύξηση και την απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται η σταθερότητα των τιμών. Με αυτούς τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοενισχύονται, η Ένωση στηρίζει γερά την πολιτική της για περισσότερη απασχόληση σε μια συνολική στρατηγική που αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των οικονομιών μας.

  3. Στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα συμφωνούν κάθε χρόνο τα κύρια στοιχεία των οικονομικών τους πολιτικών· στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα συμφωνούν κάθε χρόνο τα κύρια στοιχεία της συντονισμένης στρατηγικής τους για την απασχόληση· στις εκθέσεις του Κάρντιφ για την οικονομική μεταρρύθμιση, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα αναφέρονται στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναφέρουν την κατεύθυνση των μελλοντικών τους μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Αυτές οι παγιωμένες διαδικασίες παρέχουν το ορθό πλαίσιο για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση καθώς θα προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

  ΙΙ. Συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση και καλά δρομολογημένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις

  4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση (διαδικασία του Λουξεμβούργου) και στην οικονομική μεταρρύθμιση (διαδικασία του Κάρντιφ). Κομβικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής αποτελούν η βελτίωση της απασχολησιμότητας, ιδίως γι' αυτούς που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας, η βοήθεια στους ανέργους να αποκτήσουν τη γνώση και τις ικανότητες που τους χρειάζονται, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, η ενθάρρυνση της προσαρμοστικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους, καθώς και η βελτίωση της παροχής ίσων ευκαιριών σε γυναίκες και άνδρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί το ρόλο της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των αγορών εργασίας, προϊόντων και κεφαλαίων ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία τις παγκόσμιες αγορές και ότι μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό των ευρωπαϊκών οικονομιών. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιθυμεί επίσης να τονίσει τη σημασία του συνεχούς διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων για τη συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Απασχόλησης.

  ΙΙΙ. Μακροοικονομικός διάλογος για την προώθηση της οικονομικής αύξησης και της απασχόλησης

  5. Για να επιτευχθεί έντονη αύξηση στην απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές θα διατηρούνται σταθερές, η φορολογική πολιτική, η νομισματική πολιτική και οι εξελίξεις των μισθών πρέπει να διαμορφώνονται αμφίδρομα ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση σε όλους όσους αποφασίζουν ή επηρεάζουν την οικονομική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης με βάση την ισχυρή, μη πληθωριστική, οικονομική αύξηση, και παράλληλο σεβασμό της ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Σε ένα μακροοικονομικό διάλογο που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, οι πληροφορίες και οι απόψεις θα πρέπει να ανταλλάσσονται με τον κατάλληλο τρόπο σχετικά με το ζήτημα του σχεδιασμού της μακροοικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να αυξάνεται και να αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό για την οικονομική αύξηση και την απασχόληση.

  6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο, πέρα από τις διαδικασίες του Λουξεμβούργου και του Κάρντιφ, να καθιερωθεί ένας τακτικός μακροοικονομικός διάλογος στο πλαίσιο του Συμβουλίου ECOFIN, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με τη συμμετοχή αντιπροσώπων του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών εταίρων. Ο διάλογος αυτός θα πραγματοποιείται και θα προετοιμάζεται σε τεχνικό επίπεδο όπως περιγράφεται στην έκθεση της Προεδρίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση.

  7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη δήλωση των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης την προθυμία των κοινωνικών εταίρων και των νομισματικών αρχών να συμμετάσχουν στον μακροοικονομικό διάλογο.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στενότερη συνεργασία για την προώθηση της απασχόλησης και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη

  Ι. Εισαγωγή

Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Εάν δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο απασχόλησης, δεν υπάρχει τελικά ούτε κοινωνική δικαιοσύνη ούτε συνοχή. Για να βελτιωθεί η κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα σε διαρκή βάση, χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να επιτευχθεί ισχυρή, συνεχής και μη πληθωριστική οικονομική μεγέθυνση. Η άρση των εμποδίων της οικονομικής μεγέθυνσης σημαίνει ταυτόχρονα και άρση των εμποδίων της απασχόλησης. Η εισαγωγή του ευρώ δημιουργεί τις δυνατότητες που θα επιφέρουν περισσότερη ευμάρεια και οικονομική μεγέθυνση. Οι δυνατότητες αυτές οφείλουν να χρησιμοποιηθούν.

Με τη διαδικασία του Λουξεμβούργου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε την καταπολέμηση της ανεργίας κοινό στόχο. Οι ανανεωμένες προσπάθειες που κατεβάλαμε φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Η κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα βελτιώθηκε σημαντικά χάρις στην ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση του 1998, η δε ανεργία μειώθηκε. Ωστόσο, ο ετήσιος μέσος όρος της ανεργίας παραμένει ακόμη στο 10% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Γι' αυτό, δεν πρέπει να ελαττώσουμε τις κοινές μας προσπάθειες, Πρέπει, αντίθετα, να τις εντείνουμε με την υιοθέτηση συνολικής προσέγγισης που θα στηρίζει την ισχυρή εσωτερική οικονομική μεγέθυνση. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση πρέπει να βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας και τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση που οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας ποσοστά μεγέθυνσης τα οποία υπερβαίνουν σημαντικά τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας και της προσφοράς εργασίας.

Όπως τονίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης, η πολιτική για μεγαλύτερη απασχόληση πρέπει να ενταχθεί σε μια γενικότερη προσέγγιση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μακροοικονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν στην οικονομική μεγέθυνση και σταθερότητα, την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Απασχόληση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας θα πρέπει να συμφωνήσει για την επιλογή στρατηγικής που θα ανταποκρίνεται στους στόχους αυτούς και που θα πείσει όλους όσους διαμορφώνουν οικονομική πολιτική να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση.

II. Η προσέγγιση

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση θα πρέπει να συμβάλει στην πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης στην Ευρώπη με παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν όχι μόνον οι κεντρικές ιδέες, αλλά και τα επιμέρους μέτρα πολιτικής προκειμένου να εξακριβωθεί εάν βοηθούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας ή στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης. Η δημιουργία των συνθηκών που ευνοούν την αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής μεγέθυνσης, η οποία πρωτίστως αποτελεί καθήκον των κρατών μελών, θα πρέπει να βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και έναν ισορροπημένο συνδυασμό μακροοικονομικών πολιτικών. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί καλύτερα το πλαίσιο ισχυρότερης οικονομικής μεγέθυνσης που έθεσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θέσπιση και εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και μέτρων. Ειδικότερα, η στήριξη μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, τα οποία έχουν μεταρρυθμιστεί στην Ατζέντα 2000, πρέπει να προωθήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 127 της Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Συνθήκη του Άμστερνταμ, περιέχει ως προς το θέμα αυτό σημαντικά στοιχεία. Η έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη ως οικονομική οντότητα» θα μπορούσε επίσης να συμβάλει, ως σημαντικό έγγραφο εργασίας, στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρεις στόχους, προκειμένου να προωθήσει την ισχυρή μη πληθωριστική ανάπτυξη που οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας :

 • τη μεγαλύτερη δυνατή υποστηρικτική αλληλεπίδραση μεταξύ των μισθολογικών εξελίξεων, της φορολογικής και της νομισματικής πολιτικής,

 • περαιτέρω ανάπτυξη και ακόμη καλύτερη εφαρμογή της συντονισμένης στρατηγικής απασχόλησης στα πλαίσια της διαδικασίας του Λουξεμβούργου,

 • ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τη διαδικασία του Κάρντιφ με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργίας της αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

Ο κάθε ένας από αυτούς τους τομείς πολιτικής είναι σημαντικός προκειμένου να εφαρμοστεί συνεκτική, βιώσιμη και επιτυχημένη στρατηγική για την απασχόληση, για την οποία θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι τομείς δραστηριότητας αλληλοσυμπληρώνονται και αυτοενισχύονται. Όμως, κανείς τους δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο ή τους άλλους :

Πρώτον, είναι σημαντικό να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής και απασχόλησης. Ταυτοχρόνως, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο επενδύσεων ώστε να αυξηθούν σε μόνιμη βάση οι ρυθμοί ανάπτυξης και οι θέσεις εργασίας μέσω της διεύρυνσης των παραγωγικών δυνατοτήτων. Αυτό απαιτεί την πλήρη χρησιμοποίηση του δυναμικού απασχόλησης που προσφέρει η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης των ανειδίκευτων εργαζομένων καθώς και ενός μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η πρόσθετη επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και ανθρώπινο κεφάλαιο θα αποβεί αποδοτική.

Δεύτερον, θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά την αγορά εργασίας και την κατάρτιση έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας.

Τρίτον, η ισχυρή καινοτομία, η έρευνα, η κατάρτιση και επιμόρφωση, οι εκσυγχρονισμένες υποδομές, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το ευνοϊκό για τις καινοτόμες επιχειρήσεις περιβάλλον βοηθούν τη δημιουργία υψηλού επιπέδου απασχόλησης με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Έτσι λοιπόν, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν σε μόνιμη βάση οι συνθήκες για την εφαρμογή συνδυασμού μακροοικονομικών πολιτικών με στόχο την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση με παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και, ταυτόχρονα, να προωθηθούν οι καινοτομίες και η παραγωγικότητα με την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, με την εισαγωγή ενιαίου νομίσματος και ενιαίας νομισματικής πολιτικής, έχουν ήδη προκύψει νέες αλληλεπιδράσεις μεταξύ εθνικού και κοινοτικού επιπέδου. Στόχος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση είναι να εξασφαλισθεί ότι τα επίπεδα αυτά δρουν από κοινού με συνοχή, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση με παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας και να αλληλοσυνδεθούν ο συνεργατικός συνδυασμός μακροοικονομικών πολιτικών, περιλαμβανομένου του μακροοικονομικού διαλόγου (διαδικασία της Κολωνίας), η συντονισμένη στρατηγική απασχόλησης και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις (διαδικασίες του Λουξεμβούργου και του Κάρντιφ). Ταυτόχρονα, το ενιαίο νόμισμα αύξησε τη βαρύτητα και την υπευθυνότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη ανοικτού εμπορικού και χρηματοοικονομικού συστήματος και να παραμείνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.

Για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρέως τα απαραίτητα μέσα και διαδικασίες. Έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί ότι οι προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συνδέονται άμεσα και ότι έχουν συνοχή με την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Από τη διαδικασία του Λουξεμβούργου και τη διαδικασία του Κάρντιφ έχει ήδη αποκτηθεί αξιόλογη πείρα. Οι δύο διαδικασίες πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν έτσι ώστε να ξεπεραστούν σε όλη την Κοινότητα τα εμπόδια στην οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση.

Είναι όμως εξίσου σημαντικό να βελτιωθούν οι συνθήκες για την ομαλή αλληλεπίδραση των μακροοικονομικών μέσων μέσω επιτάχυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων οικονομικής πολιτικής. Εν προκειμένω, η εντατικότερη συνεργασία για την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης στην Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιηθεί

χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών,

χωρίς να αμφισβητείται η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης,

λαμβανομένων υπόψη των διαφορών των μισθολογικών συστημάτων, η ευθύνη για τη διαμόρφωση των οποίων εξαρτάται από διάφορα επίπεδα,

σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας.

III. Οι επιμέρους τομείς πολιτικής

  1. Συνεργατικός συνδυασμός μακροοικονομικών πολιτικών - Διαδικασία της Κολωνίας

Για να επιτευχθεί έντονη αύξηση της απασχόλησης με παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ομαλή αλληλεπίδραση των μακροοικονομικών μέσων. Ο συνδυασμός αυτός των πολιτικών αποτελεί σημαντική βάση για τις επενδύσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι τομείς μακροοικονομικής πολιτικής είναι ανεξάρτητοι όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια του κάθε ενός από αυτούς, όμως επιδρούν ο ένας επί του άλλου.

Προκειμένου ο συνδυασμός των πολιτικών να είναι αποτελεσματικός και ισορροπημένος, είναι σημαντικό να οργανωθούν οι διάφοροι τομείς με τον ακόλουθο τρόπο :

Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να σέβεται τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πράγμα που συνεπάγεται την επίτευξη μεσοπρόθεσμα μόνιμα ισοσκελισμένων ή πλεονασματικών προϋπολογισμών. Επιπλέον, πρέπει να αναδιαρθρωθούν οι κρατικοί προϋπολογισμοί με στόχο την αύξηση των επενδύσεων και την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέπει τις μακροοικονομικές εξελίξεις.

Η μισθολογική πολιτική θα πρέπει να ακολουθεί βιώσιμη πορεία, με μισθολογικές εξελίξεις σύμφωνες προς τις απαιτήσεις της σταθερότητας των τιμών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Ο πρωταρχικός στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Προς τούτο, είναι εξόχως σημαντικό για τη νομισματική πολιτική να υποστηρίζεται από δημοσιονομικές και μισθολογικές πολιτικές όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών, η νομισματική πολιτική θα στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της Κοινότητας με σκοπό τη συμβολή της στη βιώσιμη, μη πληθωριστική οικονομική μεγέθυνση και στο υψηλό επίπεδο απασχόλησης.

Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής αποτελούν το σημαντικότερο μέσο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να φανεί πώς θα βελτιωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων λήψης μακροοικονομικών αποφάσεων στην Ευρώπη, ώστε να οδηγήσει σε οικονομική μεγέθυνση και αύξηση της απασχόλησης. Στο χώρο του ευρώ, ο διάλογος που διεξάγεται στην Ομάδα ευρώ των 11 συμβάλλει επίσης στην επίτευξη ισορροπημένου συνδυασμού πολιτικών. Στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή συνεκτικής στρατηγικής για την απασχόληση και τους ευρύτερους οικονομικούς συσχετισμούς της μπορούν να συζητηθούν μεταξύ άλλων στην Ομάδα των Επτά (G 7) και τις οικονομικές συνόδους κορυφής.

Προκειμένου να εφαρμοσθεί επιτυχώς ο συνεπής συνδυασμός πολιτικών, είναι χρήσιμο να υπάρχει καρποφόρος μακροοικονομικός διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων και υπευθύνων για τη χάραξη της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση, εντός των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων. Στη διάρκεια του διαλόγου αυτού, μπορούν να συζητηθούν η αρχική κατάσταση και οι μελλοντικές προοπτικές βάσει στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων και να ανταλλαγούν ιδέες σχετικά με το πώς, διατηρώντας πάντα τις οικείες ευθύνες και την ανεξαρτησία τους, οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι μπορεί να επιτευχθεί συνδυασμός πολιτικών που να οδηγεί στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση χωρίς να απειλείται η σταθερότητα των τιμών. Κεντρικό μέλημα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση είναι να στηριχθεί ένας τέτοιος μακροοικονομικός διάλογος σε γερά θεμέλια και να καταστεί αποτελεσματικός. Κατ' αυτήν την έννοια, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση θα πρέπει να νοείται ως μια σταθερή και συνεχής διαδικασία.

Για την εφαρμογή του μακροοικονομικού διαλόγου, βλέπε σημείο ΙV.

  2. Συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση στο πλαίσιο της διαδικασίας του Λουξεμβούργου

Ο συντονισμός των πολιτικών για την απασχόληση, που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, εντός του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και των εθνικών σχεδίων δράσης, περιλαμβανομένων μέτρων στήριξης και συμπληρωματικών μέτρων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελεί σημαντική συμβολή στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Η βελτίωση της απασχολησιμότητας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, καθώς και η βελτίωση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελούν τους τέσσερις άξονες της στρατηγικής αυτής.

Oι στρατηγικές πρόληψης, σε αντίθεση με τα καθαρώς παθητικά μέτρα, βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού. Κατά συνέπεια, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, θα πρέπει να αναπτυχθεί η διά βίου μάθηση μέσω συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων και προσόντων των εργαζομένων, να προωθηθεί η επένδυση σε ειδικευμένο εργατικό προσωπικό, με χρησιμοποίηση μεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και να καταβληθεί προσπάθεια για την πρόληψη και μείωση της ανεργίας των νέων. Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η κοινωνία των πληροφοριών και η συνεχής άνοδος του τομέα των υπηρεσιών απαιτούν να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για τη βελτίωση των προσόντων της εργατικής δύναμης. Οι ανειδίκευτες ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την εκπαίδευση.

Κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, την υποβολή των εθνικών σχεδίων δράσης και την αξιολόγηση που θα περιέχει η κοινή έκθεση για την απασχόληση, θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον προσδιορισμό και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Όπου χρειάζεται, στα εθνικά σχέδια δράσης θα περιέχονται συμπληρωματικοί επαληθεύσιμοι ποσοτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο. Η σωστή αξιολόγηση εξαρτάται επίσης από τον καθορισμό των κατάλληλων δεικτών. Στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση πρέπει, να εξετάζεται οποιαδήποτε δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και τη μείωση των ωραρίων.

Ιδιαίτερη σημασία για την εφαρμογή συνεκτικής στρατηγικής απασχόλησης έχει η αναθεώρηση των φορολογικών συστημάτων και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό τη μείωση του βάρους που έχουν στην εργασία. Αφενός, πρέπει να εξετασθεί πώς μπορεί να ελαττωθεί το βάρος που δημιουργούν ειδικότερα στους ανειδίκευτους και χαμηλόμισθους εργαζομένους. Αφετέρου, δεδομένης της προοδευτικής γήρανσης του πληθυσμού, οι περί συντάξεως ρυθμίσεις πρέπει να στηρίζονται στην ευθύνη απέναντι στις μέλλουσες γενεές.

Με ποσοστό περίπου 20 %, η ανεργία των νέων είναι δύο φορές υψηλότερη από τη γενική. Είναι απαραίτητο να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί η ανεργία των νέων. Η γερμανική προεδρία υπέβαλε, γι αυτό, υπόμνημα με τίτλο "Νεολαία και Ευρώπη - Το μέλλον μας", που αποσκοπεί στη βελτίωση των προοπτικών εργασίας των νέων της Ευρώπης. Το υπόμνημα συμβάλλει στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών, στη βελτίωση της προσφοράς διασυνοριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης και βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και στην επιτάχυνση της διασυνοριακής εργασίας και των μέτρων κατάρτισης μέσω απασχόλησης. Οι νέοι θα πρέπει να μπορούν να ετοιμασθούν καλύτερα για την όλο και πιο ολοκληρωμένη αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί με ποιόν τρόπο μπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους.

Επιπλέον, βάσει του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, πρέπει να δοθεί έμφαση στα μέτρα που βοηθούν στο να αποφεύγεται η μακρόχρονη ανεργία και εισάγουν ευέλικτους διακανονισμούς για τη συμμετοχή στην εργασία των πιο ηλικιωμένων ατόμων. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της πληροφόρησης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης μέσω απασχόλησης όλων των γραφείων απασχόλησης .

Στην επιδίωξη ενεργούς και προληπτικής προώθησης της απασχόλησης περιλαμβάνονται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το Συμβούλιο σημείωσε σε ψήφισμά του την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, στο πλαίσιο συγκροτημένης συνολικής πολιτικής, πρόταση για ένα νομικό μέσο που θα διέπει την ισότητα των ευκαιριών απασχόλησης για τα μειονεκτούντα άτομα.

Για να βελτιωθούν οι τάσεις της απασχόλησης στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι η ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία της απασχόλησης και η κοινωνική προστασία των εργαζομένων έχουν ισορροπημένη σχέση μεταξύ τους. Προς τούτο, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένας επαρκής πυρήνας στοιχειωδών κοινωνικών κανόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Με τις συμφωνίες τους για τις γονικές άδειες, τη μερική απασχόληση και, τέλος, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων ήταν σημαντική. Το Συμβούλιο τις έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ή προτίθεται να το κάνει με τη θέσπιση σχετικών οδηγιών. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους τον αντίκτυπο των νέων ρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την απασχόληση.

Οι κοινωνικοί εταίροι, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Η αναθεωρημένη Μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων. Όπως το Συμβούλιο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται στενά με τους κοινωνικούς εταίρους .

3. Οικονομικές μεταρρυθμίσεις - Διαδικασία του Κάρντιφ

Η μακροχρόνια αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει σταθερή διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες μεγέθυνσης, ο βελτιωμένος μακροοικονομικός διάλογος και η συντονισμένη πολιτική απασχόλησης που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Λουξεμβούργου πρέπει να συμπληρώνονται με οικονομικές μεταρρυθμίσεις του τύπου που δρομολογήθηκε με τη διαδικασία του Κάρντιφ. Σκοπός των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργίας των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές καθορίζονται στις εθνικές εκθέσεις διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αποτελούν το αντικείμενο των εκθέσεων Κάρντιφ Ι και Κάρντιφ ΙΙ της Επιτροπής ,οι οποίες βασίζονται στις συμβολές των κρατών μελών και στις εντατικές εργασίες τόσο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής όσο και της οριζόντιας Ομάδας «Εσωτερική Αγορά». Στις εκθέσεις αυτές, εξετάζονται, αφενός μεν, η περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, αφετέρου δε, ο τρόπος με τον οποίο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη δημιουργία απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης.

Στα συμπεράσματά του της 25ης Φεβρουαρίου 1999, το Συμβούλιο "Εσωτερική Αγορά" τόνισε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες για την περαιτέρω βελτίωση του ανταγωνιστικού κλίματος στην Ευρώπη, για την άρση των εναπομενόντων εμποδίων του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών, για τη βελτίωση των επιδόσεων του τομέα των υπηρεσιών, περιλαμβανομένου και του τουρισμού, και για τη δημιουργία ενός οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο να συμβάλλει περισσότερο στη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης. Ιδιαίτερη σημασία, εν προκειμένω, έχουν οι επαρκείς αγορές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι επαρκείς κεφαλαιαγορές και η κατάλληλη προσφορά επιχειρηματικών κεφαλαίων, μια αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού και η περαιτέρω μείωση των κρατικών ενισχύσεων που απολήγουν σε ανεπιθύμητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι εκθέσεις διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της διαδικασίας του Κάρντιφ προκειμένου οι ορθές πρακτικές να εντοπιστούν και να υιοθετηθούν, όπου αυτό είναι εφικτό και φαίνεται πιθανόν να τελεσφορήσει. Πρέπει να καταβληθούν συστηματικές προσπάθειες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κατάργηση περιττών ρυθμίσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το βάρος των μικρών επιχειρήσεων που συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία απασχόλησης και να ευνοηθεί η σύσταση νέων επιχειρήσεων.

Στην Ευρώπη, πρέπει να προωθηθεί δραστήρια η έλευση της κοινωνίας των πληροφοριών, πράγμα το οποίο συνεπάγεται, π.χ., ευρύτερη χρήση υπολογιστών στα σχολεία και ταχύτερη διάδοση των τεχνολογιών πληροφοριών στις μικρές επιχειρήσεις. Σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κοινωνία των πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων απασχόλησης που υπάρχουν στον τομέα αυτόν. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν πρέπει να παρεμποδιστεί από περιττούς γραφειοκρατικούς κανόνες. Πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, ιδίως χάρη στη βελτίωση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης, από τις βασικές γνώσεις μέχρι τη διά βίου μάθηση.

Η ευρωπαϊκή υποδομή θα βελτιωθεί περαιτέρω χάρη στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα - ιδίως χάρη στα σχέδια προτεραιότητας στον τομέα των μεταφορών καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων στον τομέα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και των πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού - και στη βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ακόμη, πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες καινοτομίας για τη βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης των διαδικασιών βιομηχανικών μεταλλαγών μέσω εντονότερων ερευνητικών προσπαθειών.

ΙV. Διεξαγωγή του Μακροοικονομικού Διαλόγου - Διαδικασία της Κολωνίας

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης συνδυάζει τη μακροοικονομική πολιτική, τη συντονισμένη στρατηγική απασχόλησης της διαδικασίας του Λουξεμβούργου και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της διαδικασίας του Κάρντιφ σε μια τρισχιδή οικονομική πολιτική.

Τόσο η διαδικασία του Λουξεμβούργου όσο και η διαδικασία του Κάρντιφ, παράλληλα με την κατάρτιση των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της οικονομικής πολιτικής, διεξάγονται στο πλαίσιο καθιερωμένων οργάνων και βάσει καθιερωμένων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης μπορεί να καθορίσει νέες προτεραιότητες.

Αντίθετα, για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μισθολογικών εξελίξεων, της φορολογικής πολιτικής και της νομισματικής πολιτικής με στόχο την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία απασχόλησης, απαιτείται ο Μακροοικονομικός Διάλογος ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται εντός του καθιερωμένου θεσμικού πλαισίου. Δύο είναι οι κυριότεροι στόχοι :

Πρώτον, πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά οι μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές, ώστε ο Διάλογος, ο οποίος θα βασίζεται σε εκτεταμένη ενημέρωση, να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερος.

Δεύτερον, πρέπει να εξευρεθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο εντός του οποίου, με τη συμμετοχή της Επιτροπής και διατηρώντας τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία τους, οι κοινωνικοί εταίροι, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και οι αρμόδιοι για τη νομισματική πολιτική θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο κρίνουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ένας συνδυασμός πολιτικών ο οποίος θα προάγει την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα των τιμών.

Για το Μακροοικονομικό Διάλογο, καθιερώνεται μια προσέγγιση δύο φάσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο αριθμός συμμετεχόντων πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των διαφόρων φορέων :

Οι τρέχουσες εξελίξεις και οι προϋποθέσεις για έναν ομαλό συνδυασμό πολιτικής θα συζητηθούν πρώτα σε τεχνικό επίπεδο. Προς τούτο θα συσταθεί ομάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των δύο αυτών επιτροπών (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μακροοικονομικής Ομάδας του Κοινωνικού Διαλόγου. Για να εξασφαλισθεί η επαρκής προετοιμασία των συνεδριάσεων σε πολιτικό επίπεδο, η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει προτού η Επιτροπή εγκρίνει τη σύσταση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής και η δεύτερη συνεδρίαση αφού η Επιτροπή υποβάλει τις προβλέψεις της το φθινόπωρο και την Ετήσια Οικονομική Έκθεσή της.

Βάσει αυτών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν οικοδόμηση εμπιστοσύνης και εμπιστευτική ανταλλαγή ιδεών μεταξύ αρμοδίων σε πολιτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, θα διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο, στο πλαίσιο του Συμβουλίου ECOFIN σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεδριάσεις στις οποίες θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των δύο αυτών συνθέσεων του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κοινωνικών εταίρων. Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει προτού το Συμβούλιο ECOFIN καταρτίσει το σχέδιο των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών της οικονομικής πολιτικής, και η δεύτερη προτού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τα συμπεράσματά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης, για παράδειγμα με την ευκαιρία του Συμβουλίου "Jumbo".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

KOINH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ της 4ης Ιουνίου 1999

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας ότι, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των κρατών μελών τους και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 1997,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ :

ΜΕΡΟΣ Ι

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

Μια σταθερή, δημοκρατική και ευημερούσα Ρωσία, στερεά προσδεδεμένη σε μια ενοποιημένη Ευρώπη χωρίς νέες διαχωριστικές γραμμές, είναι βασική προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ήπειρος, μπορούν να επιλυθούν μόνον με ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει την επιστροφή της Ρωσίας στη δικαιωματική θέση της στην ευρωπαϊκή οικογένεια με πνεύμα φιλίας, συνεργασίας, δίκαιης εξυπηρέτησης των συμφερόντων και με βάση τις κοινές αξίες που διαφυλάσσονται στην κοινή κληρονομιά του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφείς στρατηγικούς στόχους :

 • μια σταθερή, ανοικτή και πλουραλιστική δημοκρατία στη Ρωσία, διεπόμενη από το κράτος δικαίου και στήριγμα μιας ευημερούσας οικονομίας της αγοράς από την οποία θα επωφελούνται εξίσου όλοι οι λαοί της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 • διατήρηση της ευρωπαϊκής σταθερότητας, προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας και απάντηση στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος, μέσω ενισχυμένης συνεργασίας με τη Ρωσία.

Η Ένωση παραμένει σθεναρά αποφασισμένη να εργαστεί με τη Ρωσία, σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για να υποστηρίξει τον επιτυχή πολιτικό και οικονομικό μετασχηματισμό στη Ρωσία. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της προσφέρονται να συμμεριστούν με τη Ρωσία τις διάφορες εμπειρίες τους όσον αφορά την οικοδόμηση σύγχρονων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και διοικητικών δομών, αναγνωρίζοντας πλήρως ότι την κύρια ευθύνη για το μέλλον της Ρωσίας τη φέρει η ίδια η Ρωσία.

Επομένως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεσπίζει την παρούσα Κοινή Στρατηγική για να ενισχύσει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας στις παραμονές του νέου αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι το μέλλον της Ρωσίας συνιστά ουσιαστικό στοιχείο του μέλλοντος της ηπείρου και αποτελεί στρατηγικό συμφέρον για την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση. Η προσφορά μιας ενισχυμένης σχέσης, βασισμένης σε κοινές δημοκρατικές αξίες, θα βοηθήσει τη Ρωσία να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα και θα δώσει νέες ευκαιρίες σε όλους τους λαούς της ηπείρου. Η διεύρυνση της Ένωσης θα αυξήσει περαιτέρω αυτά τα οφέλη και τις ευκαιρίες.

Η παρούσα Κοινή Στρατηγική θέτει τους στόχους και καθορίζει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει η Ένωση για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης. Ο πυρήνας της σχέσης μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας εξακολουθεί να είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΕΣΣ), με σκοπό την προαγωγή της ενσωμάτωσης της Ρωσίας σε μια ευρύτερη περιοχή συνεργασίας στην Ευρώπη, καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη μελλοντική δημιουργία ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα αναπτύξουν, από τη πλευρά τους, το συντονισμό, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα όλων των πτυχών της πολιτικής τους έναντι της Ρωσίας. Επίσης, η Ένωση, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θα συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών και άλλων οργανισμών καθώς και με ενδιαφερόμενους εταίρους για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα Κοινή Στρατηγική. Οι θέσεις που θα λαμβάνουν τα κράτη μέλη σε όλα τα σχετικά θεσμικά πλαίσια θα είναι σύμφωνες προς την παρούσα Κοινή Στρατηγική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να εργαστεί με την Ένωση βάσει της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, προς όφελος και των δύο μερών.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε τους εξής κύριους στόχους :

1. Εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δημόσιων θεσμών στη Ρωσία

  Η δημιουργία αποτελεσματικών και διαφανών δημοσίων θεσμών είναι μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για εμπιστοσύνη και ευρύτερη προσχώρηση στις δημοκρατικές κατευθύνσεις και για την λειτουργία του κράτους δικαίου. Συνιστά το αναγκαίο θεμέλιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η κατάσταση στην Ρωσία επιτάσσει τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μηχανισμών και μέσων για την ενίσχυση αυτών των θεσμών από άποψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας.

  Η Ένωση επιθυμεί να υποστηρίξει τη Ρωσία για την εδραίωση των δημόσιων θεσμών της, ιδίως του εκτελεστικού, του νομοθετικού και του δικαστικού σώματος καθώς και της αστυνομίας της, σύμφωνα με δημοκρατικές αρχές. Οι θεσμοί που έχουν θεμελιώδη σημασία για τη λειτουργία της οικονομίας αποτελούν το δεύτερο μέρος αυτού του στόχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι σχέσεις μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για το μέλλον της Ομοσπονδίας.

  Η ανάδυση της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τομείς είναι αναγκαία για την εδραίωση της δημοκρατίας στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία, αναπτύσσοντας ιδίως απευθείας ανταλλαγές μεταξύ παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία και στην Ένωση.

2. Ένταξη της Ρωσίας σε έναν κοινό ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό χώρο

  Είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της Ένωσης και της Ρωσίας να δοθεί στη Ρωσία η δυνατότητα ένταξης σε έναν κοινό οικονομικό και κοινωνικό χώρο στην Ευρώπη. Η Ένωση είναι ήδη ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και η Ρωσία συμβάλλει, κατά ένα σημαντικό μέρος, στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης. Επίσης, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν κάνει μείζονες επενδύσεις στη Ρωσία.

  Κατ' αρχάς, πρέπει να δημιουργηθεί μια λειτουργική οικονομία αγοράς. Η πρόσφατη κρίση στη Ρωσία κατέδειξε ότι αυτός ο στόχος πρέπει να επιδιωχθεί δυναμικά. Η μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει προφανώς να καταβληθεί από τη Ρωσία, στο πλαίσιο συνολικού και βιώσιμου οικονομικού προγράμματος εγκεκριμένου από το ΔΝΤ. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, τα δημόσια οικονομικά, το τραπεζικό σύστημα και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η Ένωση είναι πρόθυμη να παράσχει στήριξη σ' αυτό το πλαίσιο.

  Η Ένωση κρίνει ότι το κράτος δικαίου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς που θα παρέχει ευκαιρίες και οφέλη σε όλους τους πολίτες της Ρωσίας. Η ανάπτυξη και η μελλοντική ευημερία της Ρωσίας εξαρτώνται πρωτίστως από υγιείς εσωτερικές πολιτικές και οικονομική διαχείριση, προϋπόθεση των οποίων είναι η δημιουργία ενός δικαίου και διαφανούς νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των αναγκαίων θεσμών. Η προσέλκυση εγχωρίων και ξένων επενδύσεων, η οποία θα διευκολυνθεί πολύ από την πρόσβαση της Ρωσίας στις διεθνείς χρηματαγορές, διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξή της. Επομένως, η Ένωση θα υποστηρίξει τη Ρωσία προκειμένου να εκπονηθούν και να θεσπιστούν οι απαιτούμενες οικονομικές πολιτικές για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, που απαιτείται για την αύξηση των εγχωρίων και ξένων επενδύσεων, και για να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις των ξένων πιστωτών.

  Η Ένωση είναι προσηλωμένη στην ένταξη της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Στη συνάρτηση αυτή, η Ένωση θα στηρίξει τις προσπάθειες της Ρωσίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις ώστε να καταστεί μέλος του ΠΟΕ. Θα εξετάσει επίσης με ποιο τρόπο θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες, εκτός από την ένταξη στον ΠΟΕ, για την μελλοντική καθιέρωση μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ρωσίας. Η βαθμιαία προσέγγιση των νομοθεσιών και των προτύπων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διευκολύνει, σύμφωνα με τη Συμφωνία ΕΣΣ, τη δημιουργία κοινών οικονομικών χώρων.

  Τέλος, η δημιουργία μιας οικονομίας της αγοράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές πτυχές της μετάβασης και τις ανάγκες του πληθυσμού της Ρωσίας, ιδίως των φτωχότερων στρωμάτων. Η Ένωση είναι πρόθυμη να παράσχει τεχνογνωσία και να επιταχύνει τις ανταλλαγές σ' αυτό τον τομέα.

  3. Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και γενικότερα

  Η Ρωσία και η Ένωση έχουν στρατηγικά συμφέροντα και φέρουν ιδιαίτερες ευθύνες για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

  Η Ένωση θεωρεί τη Ρωσία ως εξέχοντα εταίρο για την επίτευξη αυτού του στόχου και είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με αυτή. Προτείνει την ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης εντός του πλαισίου ενός διαρκούς διαλόγου πολιτικής και ασφάλειας με σκοπό την προσέγγιση των συμφερόντων και την κοινή απάντηση σε ορισμένες από τις προκλήσεις για την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτός ο διάλογος θα επιτρέψει ευρύτερη συνεννόηση διαβουλεύσεις σε όλα τα αρμόδια φόρα στα οποία ανήκουν η Ρωσία και τα κράτη μέλη, ιδίως τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ.

4. Κοινές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ήπειρο

  Η γεωγραφική εγγύτητα καθώς και η εμβάθυνση των σχέσεων και η ανάπτυξη των συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση σε πολλούς τομείς. Μόνον μέσω κοινών απαντήσεων είναι δυνατόν να βρεθούν λύσεις σε προκλήσεις που όλο και συχνότερα είναι κοινές και για τα δύο μέρη.

  Η Ένωση και η Ρωσία έχουν κοινό συμφέρον για την ανάπτυξη των ενεργειακών πολιτικών τους κατά τρόπον ώστε να βελτιωθεί η εκμετάλλευση και διαχείριση των πόρων και η ασφάλεια ανεφοδιασμού στη Ρωσία και την Ευρώπη.

  Η πυρηνική ασφάλεια είναι ουσιαστικό ζητούμενο. Η Ένωση προτίθεται να συνεχίσει την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης σ' αυτόν τον τομέα.

  Το περιβάλλον είναι η κοινή ιδιοκτησία του λαού της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και η καταπολέμηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, αποτελούν προτεραιότητες στη συνάρτηση αυτή.

  Κοινό συμφέρον της Ρωσίας και της Ένωσης είναι να επιταχυνθεί η συνεργασία τους για την καταπολέμηση των κοινών μαστίγων, όπως το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος, η παράνομη εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης αποτελεί επίσης μείζον μέλημα. Η Ένωση προτείνει να καθιερωθεί ενισχυμένη συνεργασία σ' αυτούς τους τομείς με τη δημιουργία των απαραίτητων μέσων και μορφών συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων και με την ανάπτυξη των ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων. Είναι επίσης πρόθυμη να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της, ιδίως για την ανάπτυξη της νομοθεσίας και των αρμοδίων θεσμών.

  Η περιφερειακή συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιφερειακών οργανισμών, είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για την καθιέρωση της πρακτικής συνεργασίας που θα καθιστά δυνατή μια τοπική απάντηση σ' αυτές τις προκλήσεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

1. Γενικές διατάξεις

  Η παρούσα Κοινή Στρατηγική θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες που προβλέπονται στις Συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 3 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διασφαλίσουν την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της Ένωσης για την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, κάνοντας κατάλληλη χρήση όλων των σχετικών τρόπων και μέσων που διαθέτει η Ένωση, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη.

  Ο/Η Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, θα επικουρεί το Συμβούλιο κατά την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του/της δυνάμει των Συνθηκών. Η Επιτροπή θα συμμετέχει πλήρως σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 27 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη :

   - να επανεξετάσουν, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές τους, τις υπάρχουσες δράσεις, προγράμματα, μέσα και πολιτικές ώστε να διασφαλισθεί η συνεκτικότητά τους με την εν λόγω Στρατηγική και, εκεί όπου διαπιστώνεται έλλειψη συνοχής, να προβούν το ταχύτερο στις αναγκαίες προσαρμογές,

   - να χρησιμοποιήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο τα υπάρχοντα μέσα και τρόπους, ιδίως δε την ΣΕΣΣ, καθώς και όλα τα συναφή μέσα της ΕΕ και των κρατών μελών και τα προγράμματα των κρατών μελών και, προς το σκοπό αυτό, να αναπτύξουν και να διατηρούν μια ενδεικτική καταγραφή των πόρων της Ένωσης, της Κοινότητας και των κρατών μελών που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

3. Συντονισμός

  Τα κράτη μέλη θα καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις τους έναντι της Ρωσίας, περιλαμβανομένης και της δράσης τους σε διεθνείς οργανισμούς και περιφερειακούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΑΣΕ και οι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί, και περιλαμβανομένου του συντονισμού με την Κοινότητα στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

  Ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής πρέπει επίσης να ενισχυθεί, συν τοις άλλοις μέσω τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των αντίστοιχων αντιπροσώπων τους στη Ρωσία.

  Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εργασθούν με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασία με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, και θα επιδιώξουν την επίτευξη των στόχων της παρούσας Κοινής Στρατηγικής μαζί με άλλες ενδιαφερόμενες χώρες.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τις υποψήφιες χώρες να συμμετάσχουν σε δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

4.

Εφαρμογή και επανεξέταση

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο :

   - να διασφαλίσει ότι η εκάστοτε Προεδρία θα υποβάλλει στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο του γενικού προγράμματός της, ένα πρόγραμμα εργασιών για την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, βασισμένο στους τομείς δράσης του Μέρους ΙΙ και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές πρωτοβουλίες του Μέρους ΙΙΙ,

   - να επανεξετάζει και να αξιολογεί τη δράση της Ένωσης δυνάμει της παρούσας Κοινής Στρατηγικής και να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο της επίτευξης των στόχων της τουλάχιστον σε ετήσια βάση,

   - να επανεξετάζει την κατάσταση στη Ρωσία και το βαθμό συνεργασίας της Ρωσίας για την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών εκθέσεων από τους Αρχηγούς Αποστολής, και να περιλαμβάνει σχετική αξιολόγηση στην έκθεσή του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

   - όταν είναι αναγκαίο, να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συστάσεις για τροποποιήσεις στο Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας Κοινής Στρατηγικής.

  Η Επιτροπή θα συμβάλει στα ανωτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

5. Συνεργασία με τη Ρωσία

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα συνεργάζονται στενά με τη Ρωσία για την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, ιδίως μέσω της ΣΕΣΣ και των θεσμών της.

6. Ειδικές πρωτοβουλίες

  Η Ένωση θα επιδιώξει την υλοποίηση των ειδικών πρωτοβουλιών που ορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ της παρούσας Κοινής Στρατηγικής, οι οποίες βασίζονται στους τομείς δράσης που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα προσαρμόζονται όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο και δεν θα αποκλείουν ενδεχόμενες νέες πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της παρούσας Κοινής Στρατηγικής. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υποστηρίζουν και εργάζονται για την υλοποίηση αυτών των ειδικών πρωτοβουλιών, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς δράσης για την εφαρμογή της παρούσας Κοινής Στρατηγικής :

1. Εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δημόσιων θεσμών στη Ρωσία

  Για να ενισχυθεί η δημοκρατία, η οικοδόμηση θεσμών και το κράτος δικαίου στη Ρωσία, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς, η Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου :

α) Να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και οι δημόσιοι θεσμοί

  - παρέχοντας υποστήριξη και ενθαρρύνοντας τις απαιτούμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις προς μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση στο πλαίσιο της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας της Ρωσίας, σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· αναπτύσσοντας ιδίως τη δυνατότητα ανεξάρτητων δικαστικών δομών και δομών δημόσιας διοίκησης και υπεύθυνων οργάνων επιβολής του νόμου μέσω της προώθησης των επαφών μεταξύ των δικαστικών αρχών και των οργάνων επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας,

  - αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους πολιτικούς και δημόσιους υπαλλήλους,

  - διερευνώντας, μετά από τη διατύπωση σχετικού ρωσικού αιτήματος, τις δυνατότητες ανάληψης δράσης της ΕΕ, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΑΣΕ, προκειμένου να στηριχθεί η αποτελεσματική διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών για τη Δούμα και την εκλογή Προέδρου το 1999 και το 2000,

  - υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της Ρωσίας ώστε να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΑΣΕ, και προωθώντας κοινές δραστηριότητες ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Ρωσία στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων· παρέχοντας ενίσχυση στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων και ενισχύοντας προγράμματα για την προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής.

β) Να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών

  - ενισχύοντας τις επαφές μεταξύ πολιτικών της Ρωσίας και της ΕΕ, σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ συνελεύσεων σε όλα τα επίπεδα,

  - προωθώντας εκτενέστερες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ και ουσιαστικότερες επαφές μεταξύ κοινωνιών, οικοδομημένων στη μακρά παράδοση της συμμετοχής της Ρωσίας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ιδίως επανεξετάζοντας και ενισχύοντας, όπου απαιτείται, τα προγράμματα επαφών πανεπιστημιακών και φοιτητών,

- υποστηρίζοντας ανεξάρτητους ΜΚΟ,

  - σε συνεργασία με τη Ρωσία για την ενίσχυση της υποστήριξης προς τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους στο εσωτερικό της Ρωσίας,

  - συμβάλλοντας στην ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

  - προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες.

2. Ένταξη της Ρωσίας σε έναν κοινό ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό χώρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση :

α) Θα παγιώσει τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης της Ρωσίας

  - ενισχύοντας τα αποτελέσματα των συμβουλών για την οικονομική πολιτική, μεταξύ άλλων μέσω διαλόγου πολιτικής υψηλού επιπέδου, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη πλήρως των μεταβατικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές,

  - καταβάλλοντας πρόσθετες προσπάθειες, στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων, για το συντονισμό της πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

  - συμβάλλοντας στην εξασφάλιση και την εφαρμογή ενός διαφανούς και σταθερού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου στη Ρωσία, που θα αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας και στην αύξηση των εγχώριων και ξένων επενδύσεων,

  - προωθώντας τη θέσπιση του αναγκαίου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για βιώσιμες φορολογικές πολιτικές (π.χ. φορολογία, λογιστική και έλεγχος δαπανών),

  - προωθώντας επίσης αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα με δίκαιους όρους για τις αλλοδαπές τράπεζες και αποτελεσματικό συντονισμό χορηγών με πλήρη συμμετοχή της ΕΕ,

  - ενθαρρύνοντας περαιτέρω διαρθρωτικές, οικονομικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης, της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και της μεγέθυνσης του ρωσικού τομέα ΜΜΕ,

  - συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού, του γεωργικού και του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας,

  - συμβάλλοντας στην παροχή βάσης για αποτελεσματική μεταρρύθμιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας στη Ρωσία, που θα επιτρέψει την εισαγωγή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, και παρέχοντας τεχνική βοήθεια για τη διαδικασία αυτή (π.χ. μέσω ενός λειτουργικού κτηματολογίου).

β) Θα υποστηρίξει την ένταξη της Ρωσίας σε έναν ευρύτερο χώρο οικονομικής συνεργασίας στην Ευρώπη :

  - προωθώντας την προοδευτική προσέγγιση των νομοθεσιών, ιδίως στον τελωνειακό τομέα και στους τομείς των προτύπων και της πιστοποίησης, της πολιτικής ανταγωνισμού και του περιβάλλοντος,

  - ενθαρρύνοντας την περαιτέρω ένταξη της Ρωσίας στο πολυμερές εμπορικό σύστημα και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της Ρωσίας να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για να προσχωρήσει στον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής και θεσμικής μεταρρύθμισης,

  - εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, επιπλέον της προσχώρησης της Ρωσίας στον ΠΟΕ, για τη μελλοντική δημιουργία ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ρωσίας,

  - ενθαρρύνοντας τη Ρωσία να άρει τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις, ιδίως μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών και των διευκολύνσεων διάβασης των συνόρων, και εξετάζοντας, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΕ, τα μελήματα της Ρωσίας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ,

  - διερευνώντας με πιo συγκεκριμένο τρόπο τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς διαπιστωμένης ρωσικής εμπειρογνωμοσύνης (π.χ. επιστήμη, αεροσκάφη, διάστημα, ενέργεια),

  - προωθώντας την εταιρική σχέση με σκοπό να ενισχυθούν περαιτέρω οι πολιτιστικές βιομηχανίες της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της διαχείρισης της καλλιτεχνικής κληρονομιάς,

  - συντονίζοντας καλύτερα και, όπου απαιτείται, διευρύνοντας τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση Ρώσων στελεχών και επιχειρηματιών.

γ) Θα θέσει τις βάσεις για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς

  - ευνοώντας τον κοινωνικό διάλογο μέσω της υποστήριξης της δημιουργίας σύγχρονων συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων εργοδοτών,

  - ενθαρρύνοντας την ευρύτερη προσχώρηση σε βασικά πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ,

  - επιδιώκοντας να διασφαλίσει την κοινωνική προστασία όλων των Ρώσων πολιτών, ιδίως δε των ευαίσθητων ομάδων, μέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις των ρωσικών συστημάτων κοινωνικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης,

3. Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας εντός και πέραν της Ευρώπης

  Η ΕΕ επιθυμεί να εμβαθύνει και να διευρύνει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να εντοπίσει κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας στην Ευρώπη και αλλού :

  α) Ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου

   - εξετάζοντας τρόπους για την παροχή μεγαλύτερης συνέχειας και λειτουργικότητας στον υφιστάμενο πολιτικό διάλογο, μεταξύ άλλων μέσω του σημαντικού ρόλου που θα διαδραματίζει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ,

   - συνεργαζόμενη με τη Ρωσία για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής προς υποστήριξη κοινών στόχων εξωτερικής πολιτικής.

  β) Θέση της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα Ασφάλειας

   - αναπτύσσοντας περαιτέρω τη συνεργασία με τη Ρωσία για το νέο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα Ασφάλειας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, ειδικότερα δε για την προετοιμασία της συνόδου κορυφής της Κωνσταντινούπολης,

   - συνεχίζοντας τη συνεργασία με τη Ρωσία για τη μελέτη θεμάτων του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ασφαλείας,

   - εξετάζοντας τις δυνατότητες διευκόλυνσης της συμμετοχής της Ρωσίας όταν η ΕΕ προσφεύγει στη ΔΕΕ για αποστολές που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αποστολών του Πέτερσμπερκ.

  γ) Προληπτική διπλωματία

   - ενισχύοντας τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας για να συμβάλει στην πρόληψη συγκρούσεων, στη διαχείριση κρίσεων και στην επίλυση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και των Ηνωμένων Εθνών,

   - προωθώντας τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό, καθώς και την εφαρμογή υφιστάμενων συμφωνιών, ενισχύοντας τους ελέγχους στις εξαγωγές, περιστέλλοντας τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, και υποστηρίζοντας τον πυρηνικό αφοπλισμό και την καταστροφή των χημικών όπλων.

4. Κοινές προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή ήπειρο

  Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί με τη Ρωσία στους εξής τομείς :

  δ) Ενέργεια και πυρηνική ασφάλεια

   - ενισχύοντας τη δέσμευση της Ρωσίας για μεταρρύθμιση στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής προστασίας· συνεργαζόμενη, για παράδειγμα, με τη Ρωσία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και παρέχοντας τεχνική βοήθεια για την εξοικονόμηση της ενέργειας στη Ρωσία· βελτιώνοντας την ασφάλεια των ρωσικών σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και συνεργαζόμενη σε θέματα που αφορούν τα πυρηνικά απόβλητα και τα κατάλοιπα πυρηνικών καυσίμων στη Βορειοδυτική Ρωσία,

   - ενθαρρύνοντας τη δέσμευση της Ρωσίας για την πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια μέσω της Συμφωνίας για το Λογαριασμό Πυρηνικής Ασφάλειας, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής πυρηνικής ασφάλειας (GAN),

   - προωθώντας την επικύρωση της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας από τη Ρωσία και συνεχίζοντας τις διαβουλεύσεις για ένα Πολυμερές Πλαίσιο Διαμετακόμισης το οποίο θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των γειτόνων της για την πρόσβαση στο ρωσικό σύστημα σωληναγωγών.

  ε) Περιβάλλον και υγεία

   - ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την ασφαλή αποθήκευση πυρηνικών και χημικών αποβλήτων και την ασφαλή διαχείριση των καταλοίπων καυσίμων, ιδίως στη βορειοδυτική Ρωσία,

   - υποστηρίζοντας την ένταξη περιβαλλοντικών μελημάτων στην οικονομική μεταρρύθμιση και παρέχοντας βοήθεια στη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, καθώς και παρέχοντας στήριξη στις προσπάθειες της Ρωσίας ώστε να ενισχύσει την επιβολή εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

   - εργαζόμενη με τη Ρωσία, ιδίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη διευρυνόμενη Ένωση, για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και τη συνεργασία για την προαγωγή της βιώσιμης χρήσης φυσικών πόρων, ιδίως στα διάφορα θεσμικά πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας,

   - συνεργαζόμενη με τη Ρωσία για την αύξηση των προφυλάξεων από λοιμώδεις νόσους, περιλαμβανομένης και της παροχής στήριξης για προγράμματα εμβολιασμών,

   - συνεργαζόμενη επίσης για την επίταση των φυτοϋγειονομικών ελέγχων.

  στ) Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλύματος χρημάτων και της παράνομης εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών καθώς και δικαστική συνεργασία

   - ενισχύοντας το κράτος δικαίου και παρέχοντας συνδρομή για την ανάπτυξη της έννομης τάξης, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τη Ρωσία να υπογράψει, να επικυρώσει και να εφαρμόσει βασικές συμβάσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά και ποινικά θέματα,

   - επιδιώκοντας, βάσει των υφισταμένων κοινών θέσεων, τον κατάλληλο διάλογο με τη Ρωσία στις διαρκείς διαπραγματεύσεις της Βιέννης για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Οργανωμένο Διεθνικό Έγκλημα,

   - ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσίας στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων στον τομέα της θεραπείας και της επανένταξης ναρκομανών, καθώς και στον τομέα της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών· τούτο θα επιτευχθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας,

   - οργανώνοντας σεμινάρια για τους τύπους και τις μεθόδους ξεπλύματος χρημάτων,

   - αναπτύσσοντας τη συνεργασία της Ευρωπόλ με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Ευρωπόλ, κυρίως για τη βελτίωση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών, καθώς και της λαθρομετανάστευσης,

   - ενισχύοντας τη συνεργασία των αξιωματικών συνδέσμων των κρατών μελών που υπηρετούν στη Μόσχα, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών τους,

   - αναπτύσσοντας μηχανισμούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του διαμεθοριακού εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, καθώς και για τη συμμετοχή της Ρωσίας στη διαδικασία συνεννόησης της Ομάδας του Δουβλίνου,

   - διεξάγοντας ενημερωτικές εκστρατείες σε συνεργασία με τις ρωσικές υπηρεσίες με στόχο την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων,

   - βελτιώνοντας τη συνεργασία για την επανεισδοχή ημεδαπών, απατρίδων και υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνίας επανεισδοχής· καταπολεμώντας τη λαθρομετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των βασικών και των προηγμένων εκπαιδευτικών μαθημάτων για μέλη του προσωπικού των συνοριακών αρχών και των αρχών μετανάστευσης,

   - ενισχύοντας το διάλογο με τη Ρωσία σχετικά με την προσαρμογή της ρωσικής πολιτικής περί θεωρήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός μέσω της εισαγωγής απαιτήσεων θεώρησης που θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΕΚ και αφετέρου μέσω της εισαγωγής ταξιδιωτικών εγγράφων που θα φέρουν επαρκή προστασία από πλαστογράφηση,

   - εργαζόμενη μαζί με τη Ρωσία με σκοπό, αφενός, τη θέσπιση κυρώσεων από τη Ρωσία σε μεταφορείς που προβαίνουν σε διασυνοριακή μεταφορά επιβατών οι οποίοι δεν φέρουν τα δέοντα ταξιδιωτικά έγγραφα και, αφετέρου, την εισαγωγή ποινικών διατάξεων για την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών.

  ζ) Περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία και υποδομή

   - εργαζόμενη αποτελεσματικότερα με τη Ρωσία, σε διάφορα θεσμικά πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας (CBSS, ΟΣΕΠ, Ευρωαρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς), και ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία με γειτονικές ρωσικές περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένου του Καλίνινγκραντ), ιδίως ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ και, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης,

   - ενισχύοντας τη συνεργασία και την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και των τελωνείων,

   - διερευνώντας τον τομέα της εργασίας για τη σύνδεση των ρωσικών συστημάτων (οδικών και σιδηροδρομικών) μεταφορών με τους Διευρωπαϊκούς Διαδρόμους και αναζητώντας αμοιβαία ικανοποιητικούς τρόπους για την αντιμετώπιση θεμάτων μεταφορών.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Θα επιδιωχθούν οι εξής ειδικές πρωτοβουλίες, μη αποκλειομένων πιθανών νέων πρωτοβουλιών :

Πολιτικός διάλογος και διάλογος για την ασφάλεια

Η Ένωση θα μελετήσει τρόπους ώστε να δοθεί περισσότερη συνέχεια, ευελιξία και ουσιαστικό περιεχόμενο στον υφιστάμενο πολιτικό διάλογο, όπως αυτός καθιερώθηκε από τη ΣΣΕΣ, και για να καταστεί περισσότερο λειτουργικός και αποτελεσματικός :

 • το Συμβούλιο θα εξετάσει τις δυνατότητες για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για τον πολιτικό διάλογο και τον διάλογο για την ασφάλεια, έχοντας κατά νου τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ. Ένας από τους στόχους θα είναι να εργασθεί με τη Ρωσία ώστε να αναπτυχθούν κοινές πρωτοβουλίες για την εξωτερική πολιτική έναντι συγκεκριμένων τρίτων χωρών και περιοχών, για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων κυρίως σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη Ρωσία, καθώς και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή,

 • το Συμβούλιο θα μελετήσει την ανάπτυξη μηχανισμού διαβούλευσης με τη Ρωσία, επιπλέον των υφισταμένων συνομιλιών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων της τρόικα, στον οποίο θα συμμετέχουν πιθανώς τρίτες χώρες, για θέματα μη διάδοσης, καθώς και για την ενίσχυση των προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων και των αυξανόμενων συντονισμένων/κοινών δραστηριοτήτων με τρίτες χώρες, για την υποστήριξη της καταστροφής των χημικών όπλων της Ρωσίας,

 • επιπροσθέτως, το Συμβούλιο θα εξετάσει το πεδίο για Κοινές Δράσεις και Κοινές Θέσεις όσον αφορά την ασφαλή διαχείριση των βιολογικών και χημικών υλικών, καθώς και των σχάσιμων υλικών στη Ρωσία υπό τον έλεγχο του ΔΟΑΕ, τα οποία ορίζεται ότι δεν είναι πλέον αναγκαία για λόγους άμυνας, κυρίως με βάση τις διεθνείς συμβάσεις. Θα μελετηθεί ιδιαιτέρως το Διεθνές Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο στη Μόσχα.

Οι εργασίες για τις δράσεις αυτές θα αρχίσουν κατά το τέλος του 1999.

Διάλογος για οικονομικά θέματα

Η μακροοικονομική κατάσταση στη Ρωσία, η εμπειρία από την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ενότητας, η εισαγωγή του ευρώ και η διαδικασία της διεύρυνσης ενισχύουν τη σημασία των ειδικών διαβουλεύσεων μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας σε οικονομικά θέματα.

Η Ένωση θα μελετήσει την έναρξη ενός ειδικού διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης από τη ρωσική κυβέρνηση μέτρων για την προώθηση βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης βάσει ολοκληρωμένου οικονομικού προγράμματος, για το οποίο συμφώνησε το ΔΝΤ, το οποίο θα οδηγεί σε μια λειτουργική οικονομία της αγοράς. Η Ένωση θα μελετήσει επίσης την παροχή συμβουλών υψηλού επιπέδου στον τομέα της οικονομικής πολιτικής προς τη ρωσική κυβέρνηση, με τη συμμετοχή εξεχόντων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν, εφόσον χρειάζεται, το συντονισμό τους σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά πλαίσια,

Κοινή έκθεση Προεδρίας/Επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις αυτές, θα ετοιμασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι το τέλος του 1999.

Εμπόριο και επενδύσεις

Λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη νέων πολυμερών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ, και το γεγονός ότι η Κοινότητα έχει υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις της με σκοπό την προσχώρησή της σ' αυτό τον οργανισμό, η Κοινότητα επιβεβαιώνει ότι είναι διατεθειμένη να διατηρήσει και, εφόσον χρειάζεται, να ενισχύσει την σημερινή υποστήριξή της για τις προσπάθειες της Ρωσίας να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για την ένταξή της στον ΠΟΕ το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για την εμβάθυνση του διαλόγου σχετικά με τις επενδύσεις στη Ρωσία στα πλαίσια της ΣΕΣΣ για τη βελτίωση του εμπορικού και επενδυτικού κλίματος στη Ρωσία και για τη διευκόλυνση των αμφίδρομων εμπορικών σχέσεων και επενδύσεων, και θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 1999.

Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία έχουν μείζον συμφέρον για τη θέσπιση διαρκούς και αποτελεσματικής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και όχι μόνον ως μέσον, για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Εν προκειμένω, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος συνιστά προφανή προτεραιότητα.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να εκπονηθεί ένα σχέδιο επικεντρωμένο σε κοινή δράση με τη Ρωσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της εμπορίας Ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης. Η Ένωση προτείνει να καλυφθούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι τομείς :

 • συνδρομή στη βασική εκπαίδευση των μελών των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου, ιδιαίτερα σε σχέση με τεχνικές δικαστικής έρευνας και παρέμβασης,

 • ανάπτυξη του αναγκαίου νομικού θεσμικού και δικαστικού πλαισίου για την αποτελεσματική δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος ιδίως στους τομείς του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας και της εμπορίας ανθρώπων,

 • ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών συνεργασίας για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας όσον αφορά τα ναρκωτικά, και

 • ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμοδίων ρωσικών αρχών, όπως προβλέπεται στα πλαίσια της Συμβάσεως Ευρωπόλ.

Οι συνομιλίες με τη Ρωσία στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ και ο συνεχής διάλογος μεταξύ των αρμοδίων ρωσικών οργάνων και των αξιωματικών συνδέσμων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν στη Μόσχα, θα καταστήσουν δυνατή την ακριβέστερη ανάλυση των αναγκών της Ρωσίας στον τομέα αυτό. Εν προκειμένω, η Διάσκεψη ΕΕ-Ρωσίας του Δεκεμβρίου 1999, για το οργανωμένο έγκλημα, θα είναι ιδιαίτερης σημασίας. Θα υποβληθεί έκθεση στο Συμβούλιο το πρώτο εξάμηνο του 2000.

Προγράμματα αδελφοποίησης

Ο διπλός σκοπός της εδραίωσης των ρωσικών δημόσιων θεσμών και της προσέγγισης των κοινωνιών των πολιτών προϋποθέτει αύξηση της ανάπτυξης των ανταλλαγών σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της Ρωσίας και των κρατών μελών.

Προς τούτο, η Ένωση επιθυμεί να αναπτύξει προγράμματα αδελφοποίησης με τη Ρωσία :

  - για το σκοπό της ενίσχυσης των θεσμών : στις περιφερειακές και τις τοπικές διοικήσεις,

  - για το σκοπό της προσέγγισης των κοινωνιών των πολιτών μεταξύ επαγγελματικών ενώσεων και συνδικάτων, πανεπιστημίων, ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης. Η Επιτροπή θα μελετήσει τη δυνατότητα να φέρει στο προσκήνιο κοινοτικά προγράμματα για τον σκοπό αυτό (TACIS, TEMPUS και DEMOCRACΥ). Θα χρησιμοποιηθούν επίσης τα διμερή μέσα των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συντονίσουν τα προγράμματά τους. Εν προκειμένω, μπορούν να βασιστούν στο πρόγραμμα που εκπόνησε η Ένωση για την εκπαίδευση ρώσων στελεχών.

  - Με βάση καταγραφή των υφισταμένων μέσων (που θα εκπονηθεί από την Επιτροπή σε σύνδεση με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου) και αναγνωριστική αποστολή στη Ρωσία, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 1999 και εν συνεχεία θα υποβάλει προτάσεις για δράση, όπως ενδείκνυται.

Προγράμματα ανταλλαγών για φοιτητές και νέους επιστήμονες

Η Ένωση θα εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης στα πλαίσια της ΕΕ προγραμμάτων ανταλλαγών για φοιτητές τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών τους καθώς και για νέους επιστήμονες που εργάζονται με συμβάσεις του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα :

  - καλείται η Επιτροπή να προβεί σε επισκόπηση των υφισταμένων προγραμμάτων της ΕΕ και των κρατών μελών,

  - καλείται επίσης η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, σχετικά με τα μέσα βελτίωσης της συμπληρωματικότητας μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα αυτόν και με τις δυνατότητες για ένα ενισχυμένο κοινοτικό πρόγραμμα ανταλλαγής και τις λεπτομερείς διατάξεις γι' αυτό.

Δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα επανεξετάσουν τα προγράμματά τους τα οποία καταρτίζονται για την ενθάρρυνση των προσπαθειών της Ρωσίας να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, και ιδιαίτερα για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης των συστημάτων δημόσιας υγείας στη Ρωσία και βελτίωσης του συντονισμού, της αποτελεσματικότητας και της συμπληρωματικότητας των προγραμμάτων αυτών, με στόχο να εκπονήσει η Επιτροπή έκθεση μέχρι τον Ιούνιο του 2000.

Διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία

Η Ένωση θα υποστηρίξει την ενίσχυση της διασυνοριακής και της περιφερειακής συνεργασίας και θα προετοιμάσει καταγραφή των σχετικών μέσων και δράσεων της ΕΚ και των κρατών μελών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των προγραμμάτων της ΕΕ σε ρωσικές περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα εντατικοποιήσουν τις προετοιμασίες για τη Διάσκεψη του Ελσίνκι του Νοεμβρίου 1999 σχετικά με τη Βόρεια Διάσταση της ΕΕ.

ΤΜΗΜΑ IV

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα Κοινή Στρατηγική εφαρμόζεται από την ημερομηνία της δημοσίευσής της για μια αρχική περίοδο τεσσάρων ετών. Μπορεί να παραταθεί, να αναθεωρηθεί και, εφόσον χρειάζεται, να αναπροσαρμοστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα Κοινή Στρατηγική δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Έγινε στην Κολωνία,

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

σχετικά με την Κοινή Στρατηγική για τη Ρωσία

Το Συμβούλιο ενεργεί με ειδική πλειοψηφία κατά τον καθορισμό κοινών δράσεων, κοινών θέσεων ή κατά τη λήψη οιωνδήποτε αποφάσεων στα πλαίσια του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας), με βάση την Κοινή Στρατηγική.

Πράξεις οι οποίες εκδίδονται εκτός των πλαισίων του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουν να εκδίδονται σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και του τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

  1. Εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκφράζουμε τη σθεναρά απόφαση να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πλήρη ρόλο της στη διεθνή σκηνή. Για το σκοπό αυτό, προτιθέμεθα να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγκαία μέσα και το δυναμικό για να αναλάβει τις ευθύνες της για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Οι εργασίες που ανελήφθησαν με την πρωτοβουλία της γερμανικής Προεδρίας και η έναρξη της ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ μας επιτρέπουν σήμερα να πραγματοποιήσουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός.

  Στα πλαίσια της επιδίωξης των σκοπών της κοινής μας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της ασφαλείας και της προοδευτικής πλαισίωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, είμαστε πεπεισμένοι ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις επί του πλήρους φάσματος των καθηκόντων πρόληψης των συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων που ορίζονται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα "Καθήκοντα του Πέτερσμπεργκ". Προς τούτο, η Ένωση πρέπει να έχει την ικανότητα αυτόνομης δράσης, στηριζόμενη σε αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις, τα μέσα για τη λήψη απόφασης χρησιμοποίησής τους και την απαιτούμενη προς τούτο ετοιμότητα, ώστε να αντιδρά στις διεθνείς κρίσεις, με την επιφύλαξη των δράσεων του ΝΑΤΟ. Η ΕΕ θα αυξήσει με τον τρόπο αυτό την ικανότητά της να συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

  2. Είμαστε πεπεισμένοι ότι για να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά της στο πεδίο της πρόληψης των συγκρούσεων και της διαχείρισης των κρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει στη διάθεσή της το κατάλληλο δυναμικό και τα κατάλληλα όργανα. Συνεπώς αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να αναπτύξουμε περαιτέρω, αποτελεσματικότερο ευρωπαϊκό στρατιωτικό δυναμικό με βάση το υφιστάμενο εθνικό, διμερώς διεθνικό και πολυεθνικό

  δυναμικό και να ενισχύσουμε το δικό μας δυναμικό για τον σκοπό αυτόν. Αυτό απαιτεί τη διατήρηση συνεχούς αμυντικής προσπάθειας, την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών και συγκεκριμένα την ενίσχυση του δυναμικού μας στον τομέα των πληροφοριών, των στρατηγικών μεταφορών, της διοίκησης και του ελέγχου. Αυτό απαιτεί επίσης προσπάθειες για την προσαρμογή, την άσκηση και την προσέγγιση εθνικών και πολυεθνικών ευρωπαϊκών δυνάμεων.

  Αναγνωρίζουμε επίσης ότι απαιτείται να αναληφθεί διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αμυντικής βάσης, η οποία θέλουμε να είναι ανταγωνιστική και δυναμική. Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε την αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών. Με τη βιομηχανία, θα εργασθούμε συνεπώς προς στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία της βιομηχανίας άμυνας. Θα επιδιώξουμε περαιτέρω πρόοδο στην εναρμόνιση των στρατιωτικών απαιτήσεων και του σχεδιασμού και της προμήθειας όπλων, όποτε τα κράτη μέλη το θεωρούν αναγκαίο.

  3. Χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον όσον αφορά την υποστήριξή της προς την διαδικασία που ξεκίνησε η ΕΕ, καθώς και τη διαβεβαίωσή της ότι ένας πιο αποτελεσματικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διαχείριση των κρίσεων θα συντελέσει στη ζωτικότητα μιας ανανεωμένης Συμμαχίας. Εφαρμόζοντας αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε η ΕΕ, θα διασφαλίσουμε την ανάπτυξη ουσιαστικών αμοιβαίων διαβουλεύσεων, συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

  Επιθυμούμε να αναπτύξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης των κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στις επιχειρήσεις της ΕΕ τόσο μέλη του ΝΑΤΟ όσο και ουδέτερα και εκτός συμμαχίας μέλη της ΕΕ.

  Θα θεσπίσουμε διευθετήσεις ούτως ώστε οι σύμμαχοι και οι εταίροι που δεν είναι μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σ' αυτή την προσπάθεια.

  4. Συνεπώς εγκρίνουμε και υιοθετούμε την έκθεση που ετοίμασε η γερμανική Προεδρία, η οποία αντανακλά την υπάρχουσα μεταξύ των κρατών μελών συναίνεση.

  5. Είμαστε τώρα αποφασισμένοι να ξεκινήσουμε ένα νέο βήμα στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο αναθέτουμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εκπονήσει τους όρους και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων, περιλαμβανομένου του καθορισμού των λεπτομερειών για την υπαγωγή των λειτουργιών εκείνων της ΔΕΕ που θα είναι απαραίτητες για την ΕΕ, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τα νέα της καθήκοντα στα πλαίσια των καθηκόντων του Πέτερσμπεργκ. Εν προκειμένω, στόχος μας είναι να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις έως το τέλος του έτους 2000. Οπότε η ΔΕΕ, ως οργανισμός, θα έχει ολοκληρώσει τους σκοπούς της. Τα διαφορετικά καθεστώτα των κρατών μελών όσον αφορά εγγυήσεις συλλογικής άμυνας δεν θα θιγούν. Η Συμμαχία παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας των κρατών μελών της.

  Καλούμε συνεπώς τη φινλανδική Προεδρία να προωθήσει τις εργασίες στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων με βάση την παρούσα δήλωση και την έκθεση της Προεδρίας στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον έκθεση προόδου της φινλανδικής Προεδρίας κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του Ελσίνκι.

Έκθεση της Προεδρίας σχετικά με την ενίσχυση

της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής

για την ασφάλεια και την άμυνα

1. Εισαγωγή

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου, προβλέπει την ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής πλαισίωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 17 της ΣΕΕ. Η Συνθήκη προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της ΔΕΕ στην ΕΕ, εάν το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη νέα ώθηση που δόθηκε στις συζητήσεις σχετικά με μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα. Θεώρησε ότι, για να καταστεί η ΕΕ ικανή να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της στη διεθνή σκηνή, η ΚΕΠΠΑ πρέπει να διαθέτει την υποστήριξη ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού δυναμικού. Ακόμη, χαιρέτισε τη γαλλοβρετανική δήλωση του Σαιν Μαλό, της 4ης Δεκεμβρίου 1998. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τη γερμανική Προεδρία να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή και συμφώνησε να εξετάσει και πάλι το θέμα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας. Προς τούτο, οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν το θέμα κατά την άτυπη σύνοδό τους στο Reinhartshausen στις 13 και 14 Μαρτίου καθώς και κατά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 17ης Μαΐου.

Η διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον εξέφρασε την ευαρέσκειά της για τη νέα ώθηση που δόθηκε στην ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και επιβεβαίωσε ότι ένας ισχυρότερος ευρωπαϊκός ρόλος θα συμβάλει στη ζωτικότητα της Συμμαχίας για τον 21ο αιώνα. Επιπλέον, η διάσκεψη κορυφής του

ΝΑΤΟ τόνισε ότι η ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ, όπως ζητεί η Συνθήκη του Άμστερνταμ, θα συνάδει με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας που έχει θεσπιστεί στα πλαίσια της Συνθήκης της Ουάσινγκτον. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα, συνεργασία και σύμπραξη.

Κατά το Συμβούλιο Υπουργών της ΔΕΕ στις 10 και 11 Μαΐου το θέμα αυτό συζητήθηκε επίσης με βάση τις ανεπίσημες διαβουλεύσεις που άρχισαν στο Συμβούλιο Υπουργών στη Ρώμη. Τα κράτη μέλη θα αναλάβουν προσπάθειες σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ελέγχου της ΔΕΕ για το Ευρωπαϊκό αμυντικό δυναμικό.

2. Βασικές αρχές

Στόχος είναι η ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα. Αυτό απαιτεί ικανότητα αυτόνομης δράσης στηριζόμενη σε αξιόπιστο στρατιωτικό δυναμικό και κατάλληλα όργανα. Οι αποφάσεις για την ανάληψη δράσης θα λαμβάνονται εντός του πλαισίου της ΚΕΠΠΑ, σύμφωνα με κατάλληλες διαδικασίες που θα αντικατοπτρίζουν την ειδική φύση των αποφάσεων στον τομέα αυτό. Έτσι, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εφ' όλου του φάσματος πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών μέσων που θα διαθέτει όταν αντιδρά σε καταστάσεις κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρεί την ειρήνη και να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών καθώς και σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της ΣΕΕ.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώνει τα καθήκοντα του Πέτερσμπεργκ ("ανθρωπιστικά καθήκοντα και καθήκοντα διάσωσης, καθήκοντα διατήρησης της ειρήνης και καθήκοντα επέμβασης μαχίμων δυνάμεων στη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της ειρήνης") στη Συνθήκη.

Συνεπώς, επίκεντρο των προσπαθειών μας θα είναι να διασφαλισθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το αναγκαίο δυναμικό (συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού δυναμικού) και κατάλληλες δομές για την ουσιαστική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου για διαχείριση κρίσεων στα πλαίσια των καθηκόντων του Πέτερσμπεργκ. Σ' αυτόν ακριβώς τον τομέα απαιτείται κατεπειγόντως η ύπαρξη ευρωπαϊκής ικανότητας προς δράση. Η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ πρέπει να θεωρηθεί ως δραστηριότητα στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ (Τίτλος V της ΣΕΕ) και ως μέρος της προοδευτικής διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΕΕ.

Η Ατλαντική Συμμαχία εξακολουθεί να αποτελεί το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας των μελών της. Οι υποχρεώσεις οι αναληφθείσες βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον και του άρθρου V της Συνθήκης των Βρυξελλών οπωσδήποτε θα διατηρηθούν για τα κράτη μέλη αυτών των Συνθηκών. Η πολιτική της Ένωσης δεν θα θίξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών.

3. Λήψη αποφάσεων

Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, απαιτούνται ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί ο πολιτικός έλεγχος και η στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων που διεξάγονται υπό την ηγεσία της ΕΕ εντός των καθηκόντων του Πέτερσμπεργκ, ώστε αυτή να μπορεί να αποφασίζει και να διεξάγει τις επιχειρήσεις αυτές αποτελεσματικά.

Επί πλέον, η ΕΕ θα χρειαστεί δυναμικό για την ανάλυση καταστάσεων, πηγές πληροφοριών, και δυναμικό για το σχετικό στρατηγικό προγραμματισμό.

Προς τούτο, μπορεί να απαιτηθούν ιδίως :

  - τακτικές (ή ειδικές) σύνοδοι του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, των Υπουργών Άμυνας,

  - ένας μόνιμος φορέας στις Βρυξέλλες (Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας) ο οποίος θα απαρτίζεται από μόνιμους αντιπροσώπους με πολιτική/στρατιωτική πείρα,

  - μια Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ, η οποία θα απαρτίζεται από στρατιωτικούς αντιπροσώπους, και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

  - στρατιωτικό επιτελείο ΕΕ που θα περιλαμβάνει Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσιμων Καταστάσεων,

- άλλα μέσα, όπως Δορυφορικό Κέντρο, Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας.

Ενδέχεται να χρειαστεί να εξεταστούν και άλλα θεσμικά ζητήματα.

Αποφάσεις σχετικές με καθήκοντα διαχείρισης κρίσεων, ιδίως οι αποφάσεις με στρατιωτικές ή αμυντικές συνέπειες θα λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να αποφασίζουν εάν και πότε θα

αναπτυχθούν οι εθνικές τους δυνάμεις.

4. Εφαρμογή

Όσον αφορά το στρατιωτικό δυναμικό, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις δυνάμεις (συμπεριλαμβανομένων των στρατηγείων) που είναι κατάλληλες και για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, χωρίς καμία περιττή επικάλυψη. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν : ικανότητα ανάπτυξης, ικανότητα διατήρησης της προσπάθειας επί μακρόν, διαλειτουργικότητα, ευελιξία και κινητικότητα.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των επιχειρήσεων που θα διεξάγονται υπό την ηγεσία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθορίζει, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, αν θα διεξάγει :

  - είτε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ και με τη χρήση μέσων και δυναμικού του ΝΑΤΟ,

  - είτε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ χωρίς τη χρήση μέσων και δυναμικού του ΝΑΤΟ.

Για τις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ χωρίς τη χρήση μέσων και δυναμικού του ΝΑΤΟ, η ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιεί εθνικά ή πολυεθνικά ευρωπαϊκά μέσα που έχουν προκαθοριστεί από τα κράτη μέλη. Τούτο θα απαιτήσει τη χρησιμοποίηση εθνικών δομών στρατιωτικής διοίκησης με πρόβλεψη πολυεθνικής εκπροσώπησης στο στρατηγείο ή τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων δομών στρατιωτικής διοίκησης στα πλαίσια πολυεθνικών δυνάμεων. Θα χρειαστούν περαιτέρω ρυθμίσεις για την αύξηση των δυνατοτήτων αντίδρασης σε καταστάσεις κρίσης, των ευρωπαϊκών πολυεθνικών και εθνικών δυνάμεων.

Στις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ με τη χρήση μέσων και δυναμικού του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για ευρωπαϊκή στρατιωτική διοίκηση, το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να αποδίδεται στα εξής στοιχεία :

  - Εφαρμογή των ρυθμίσεων βάσει των αποφάσεων του Βερολίνου του 1996 και των αποφάσεων της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 1999,

  - Με τις περαιτέρω ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν από το ΝΑΤΟ κατά τη διάσκεψη κορυφής του στην Ουάσινγκτον θα πρέπει να διευθετηθούν ειδικότερα :

   = η εξασφάλιση της πρόσβασης της ΕΕ στο δυναμικό σχεδιασμού του ΝΑΤΟ ώστε να συμβάλει στον στρατιωτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων που θα διεξάγονται υπό την ηγεσία της ΕΕ,

   = το τεκμήριο της διαθεσιμότητας, για την ΕΕ, προκαθορισμένου δυναμικού και μέσων του ΝΑΤΟ προς χρησιμοποίηση κατά τις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ.

  5. Μεθόδευση της συμμετοχής και της συνεργασίας

  Η επιτυχής δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας απαιτεί ιδίως :

  • τη δυνατότητα όλων των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν είναι μέλη της Συμμαχίας, να συμμετέχουν πλήρως και επί ίσοις όροις σε επιχειρήσεις της ΕΕ,

  • ικανοποιητικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πληρέστερης σύμπραξης των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, με βάση τους υφιστάμενους διακανονισμούς διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της ΔΕΕ,

  • διευθετήσεις ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ θα έχουν ίδια δικαιώματα όσον αφορά τη διεξαγωγή της επιχείρησης, δίχως να θίγεται η αρχή της αυτονομίας της λήψεως αποφάσεων της ΕΕ, δηλαδή το δικαίωμα του Συμβουλίου να συζητά και αποφασίζει θέματα αρχής και τηρητέας πολιτικής,

  • την ανάγκη να διασφαλισθεί η ανάπτυξη ουσιαστικών αμοιβαίων διαβουλεύσεων, συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,

  • την εξέταση τρόπων για τη διασφάλιση της δυνατότητας σύμπραξης των συνδεδεμένων εταίρων της ΔΕΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

  ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής ΄/Ενωσης και απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμότητάς της. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επιβεβαιώσει και διαμορφώσει στη νομολογία του την υποχρέωση της ΄/Ενωσης για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατά το παρόν στάδιο ανάπτυξης της ΄/Ενωσης πρέπει να καταρτισθεί ένας Χάρτης των δικαιωμάτων αυτών προκειμένου να καταστεί σαφής η προεξέχουσα σημασία και το εύρος τους στους πολίτες της ΄/Ενωσης.

  Κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Χάρτης αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα δικαιώματα ελευθερίας και ισότητας καθώς και τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα όπως διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως προκύπτουν από την κοινή συνταγματική παράδοση των κρατών μελών ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Ο Χάρτης πρέπει επιπλέον να περιέχει τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία προσήκουν μόνον στους πολίτες της ΄/Ενωσης. Κατά την εκπόνηση του Χάρτη θα πρέπει εξάλλου να ληφθούν υπόψη οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που περιέχονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων (άρθρο 136 ΣΕΚ), στο μέτρο που δεν αποτελούν βάση μόνο για τους στόχους της δράσης της ΄/Ενωσης.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύει ότι το σχέδιο ενός τέτοιου Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης πρέπει να εκπονηθεί από ένα σώμα αποτελούμενο από Αντιπροσώπους των Αρχηγών κράτους και κυβερνήσεως και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να συμμετάσχουν ως παρατηρητές. Θα πρέπει να ακουστεί η γνώμη αντιπροσώπων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, και κοινωνικών ομάδων καθώς και εμπειρογνωμόνων. Τα καθήκοντα γραμματείας δέον να ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

  Το σώμα αυτό πρέπει να υποβάλει σχέδιο εγκαίρως χρόνο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2000. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή να διακηρύξουν πανηγυρικά, από κοινού με το Συμβούλιο, ένα Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΄/Ενωσης με βάση το εν λόγω σχέδιο. Στη συνέχεια πρέπει να εξεταστεί εάν και ενδεχομένως κατά ποιο τρόπο θα έδει να ενσωματωθεί ο Χάρτης στις Συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει εντολή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να πράξει τα δέοντα έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

Ο πρόεδρος Ahtisaari, εντεταλμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέβαλε αναφορά στους αρχηγούς κράτους και κυβερνήσεως, που συνήλθαν στην Κολωνία, σχετικά με την αποστολή που επιτέλεσε στο Βελιγράδι μαζί με τον κ. Τσερνομύρντιν, ειδικό απεσταλμένο του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι αρχηγοί κράτους και κυβερνήσεως συνεχάρησαν θερμά τους δύο απεσταλμένους για την επιτυχία της αποστολής τους. Σημείωσαν την εκ μέρους των γιουγκοσλαβικών αρχών αποδοχή του σχεδίου ειρήνης στο οποίο εκτίθενται και προσδιορίζονται οι αξιώσεις της διεθνούς κοινότητας.

Οι αρχηγοί κράτους και κυβερνήσεως αναγνωρίζουν ότι υφίσταται τώρα ρεαλιστική δυνατότητα να επιτευχθεί πολιτική λύση, το πρώτο στάδιο της οποίας είναι η έναρξη επαληθεύσιμης αποχώρησης όλων των γιουγκοσλαβικών δυνάμεων από το Κοσσυφοπέδιο. Αυτό θα επέτρεπε την αναστολή των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Επιθυμούν την άμεση έναρξη της διαδικασίας αυτής.

Για το λόγο αυτό υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να εγκριθεί απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη σύσταση της διεθνούς δυνάμεως ασφαλείας και την εγκατάσταση προσωρινής διεθνούς πολιτικής διοίκησης.

Αποφάσισαν να συνταχθεί αμελλητί σχέδιο απόφασης, το οποίο να διαβιβαστεί αμέσως στις χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

 • Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση (8705/99)

  • Συμβολή στην έκθεση της Προεδρίας με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση -Σχέδιο υπομνήματος της Προεδρίας με θέμα «Νεολαία και Ευρώπη το μέλλον μας» (8288/99 + COR 1(d))

  • Πρόταση ψηφίσματος του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες (8296/99)

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές για την υποστήριξη της απασχόλησης (7827/99)

  • Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση - Συνεισφορές των κρατών μελών

   (8906/99)

  • Έκθεση της Επιτροπής «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομική οντότητα» (8746/99)

  • Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του Λουξεμβούργου : κοινοί δείκτες και δια βίου μάθηση (8745/1/99 REV 1)

  • Σχέδιο έκθεσης του Συμβουλίου (ECOFIN) για τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και της Κοινότητας (8586/99)

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής : Υλοποίηση του πλαισίου της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών : σχέδιο δράσης (8329/99)

  • Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (8616/99)

  • Έκθεση προόδου του Συμβουλίου (Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων) προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο : ενισχυμένη συνεργασία στη φορολογική πολιτική (8484/1/99 REV 1)

  • Έκθεση του Συμβουλίου για τη βελτίωση της λειτουργίας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος (8460/1/99 REV 1)

 • Έκθεση της Επιτροπής : Επενδύσεις υποδομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (8453/99)

  • Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής : Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων Ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής (8850/99)

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : προετοιμασία για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κυότο (8830/99)

  • Σημείωμα της Προεδρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (8727/99)

  • Σημείωμα της Προεδρίας για την ενίσχυση της κοινής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα (8239/1/99)

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία σταθερότητας και σύνδεσης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης : Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Αλβανία (8858/99)

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού στις υποψήφιες χώρες (8831/99)

  • Έκθεση της Επιτροπής : Πρόβλημα του έτους 2000 : Κατάσταση της προετοιμασίας των σπουδαιότερων υποδομών της ΕΕ για την αλλαγή του αιώνα το 2000 (8996/99)

 • Side Bar