Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

INDHOLD

DELTAGERLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

DRØFTEDE PUNKTER

Forhandlinger på lufttransportområdet mellem Fællesskabet
og de central- og østeuropæiske lande . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Rådets fælles møde med ministrene fra de
central- og østeuropæiske lande (CØE-landene) . . . . . . . . . . . . . .  6

Forhandlinger med Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Beskatning af tunge lastbiler - "Eurovignette" . . . . . . . . . . . . .  7

Personbefordring ad landevej (cabotage) . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Fælles regler for international personbefordring med bus . . . . . . . .  8

Strategi til revitalisering af jernbanerne i Fællesskabet . . . . . . . .  9

Kombineret godstransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker . . . . . . . 10

Luftfartssikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Styring af lufttrafikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med
en længde på 24 meter og derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Anvendelse af brugerbetaling ved benyttelse af de
maritime infrastrukturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Søtransport af farlige eller forurenende stoffer . . . . . . . . . . . . 13

PUNKTER VEDTAGET UDEN DRØFTELSE

Den audiovisuelle sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I

Medlemsstaternes  regeringer  og Europa-Kommissionen  var  repræsenteret
således:

Belgien:
Michel DAERDEN       Trafikminister

Danmark:
Niels PULTZ        Stedfortrædende fast repræsentant

Tyskland:
Matthias WISSMANN     Trafikminister
Hans Jochen HENKE     Statssekretær, Forbundstrafikministeriet

Grækenland:
Haris KASTANIDIS      Trafik- og kommunikationsminister

Spanien:
Joaquín ABRIL MARTORELL  Statssekretær for infrastruktur og transport

Frankrig:
Bernard PONS        Minister  for  infrastruktur,  boligspørgsmål,
              transport og turisme

Irland:
Michael LOWRY       Trafik-, energi- og kommunikationsminister
Seán BARRETT        Forsvarsminister  og  minister  for  maritime
              spørgsmål
Emmet STAGG        Viceminister,  Trafik-,  Energi-  og  Kommu-
              nikationsministeriet

Italien:
Claudio BURLANDO      Trafikminister og minister for handelsflåden

Luxembourg:
Mady DELVAUX-STEHRES    Trafikminister

Nederlandene:
Annemarie         Trafikminister og minister for
JORRITSMA-LEBBINK     offentlige arbejder

Østrig:
Rudolf SCHOLTEN      Minister for videnskab, transport og kunst

Portugal:
António Guilhermino
RODRIGUES         Statssekretær, Trafikministeriet

Finland:
Tuula LINNAINMAA      Trafik- og kommunikationsminister
Juhani KORPELA       Statssekretær,  Trafik-  og  Kommunikations-
              ministeriet

Sverige:
Ines UUSMANN        Trafik- og kommunikationsminister

Det Forenede Kongerige:
John WATTS         Viceminister, Trafikministeriet, med ansvar for
              jernbaner og veje

Kommissionen:
Neil KINNOCK        Medlem

Fælles møde mellem Rådet og de associerede lande i Central- og Østeuropa

Ud over deltagerne i  samlingen i Rådet (transport)  deltog følgende
repræsentanter for de associerede lande i Central- og Østeuropa i dette
møde:

Bulgarien:
Stamen STAMENOV      Trafikminister

Estland:
Kalev KUKK         Trafik- og kommunikationsminister

Ungarn:
Károly LOTZ        Trafikminister

Letland:
Vilis KRISTOPANS      Trafikminister

Litauen:
Algirdas SAKALYS      Statssekretær, Trafikministeriet

Polen:
Boguslaw LIBERADZKI    Trafikminister og minister for søfartsøkonomi

Den Slovakiske Republik:
Dezider SZABO       Statssekretær, Ministeriet for Trafik, Post og
              Telekommunikation

Den Tjekkiske Republik:
Ivan FOLTYN        Vicetrafikminister

Den Slovenske Republik:
Igor UMEK         Trafikminister

Rumænien:
Serban MIHAILESCU     Statssekretær, Trafikministeriet

            FORBINDELSERNE MED TREDJELANDE

FORHANDLINGER PÅ LUFTTRANSPORTOMRÅDET MELLEM FÆLLESSKABET OG DE CENTRAL- OG
ØSTEUROPÆISKE LANDE

Rådet bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger om aftaler om
adgang til lufttransportmarkederne mellem på den ene side Det Europæiske
Fællesskab og på den anden side de associerede central- og østeuropæiske
lande (Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen,
Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien).

Den trufne  afgørelse  følger de  retningslinjer  for udviklingen  af
forbindelserne med de central- og østeuropæiske lande, som blev fastlagt af
Det Europæiske Råd på især møderne i København (1993), på Korfu (1994) og i
Essen (1994). Anvendelsesområdet for afgørelsen omfatter tillige de baltiske
lande.

Forhandlingernes generelle sigte er at integrere EF-markederne inden for
luftfarten og de tilsvarende markeder i Central- og Østeuropa, der i
forhandlingsmæssig henseende anses for at udgøre et enkeltmarked. Åbningen
af dette marked skal ske gradvist og følge de associerede landes gradvise
vedtagelse af gældende fællesskabsret. Forhandlingerne bygger på følgende
principper:

- der skal i det væsentlige sikres den rette ligevægt mellem markedsåbning
 og harmonisering, især hvad angår tekniske krav samt sikkerheds- og
 miljøkrav;

- den  vigtigste forhåndsbetingelse for  markedsåbningen skal  være en
 tilpasning til Fællesskabets sikkerhedsnormer;

- ethvert skridt mod en højere grad af integration skal være betinget af, at
 Kommissionen forelægger Rådet et  forslag derom, således at  Rådets
 instanser bedre kan følge udviklingen på området;

- der skal indgås bilaterale aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og de
 associerede lande og ikke nogen multilateral ordning. For dog at fremme
 sagen mest muligt forventes det også, at der vil blive indgået aftaler
 mellem Fællesskabet og en eller flere grupper af central- og østeuropæiske
 lande.

                                  

RÅDETS FÆLLES MØDE MED MINISTRENE FRA DE CENTRAL- OG ØSTEUROPÆISKE LANDE
(CØE-LANDENE)

Rådet og CØE-landenes trafikministre mødtes for anden gang som et led i den
strukturerede  dialog  for at  orientere  hinanden  om udviklingen  i
transportpolitikken i Fællesskabet og i de associerede lande.

Drøftelserne vedrørte følgende emner:

a) Udbygning af jernbanetransport og kombineret transport, herunder de
  mulige foranstaltninger med henblik  på at indføre et  omfattende,
  sammenhængende og effektivt system for jernbanetransport og kombineret
  transport, som omfatter både CØE-landene og Unionen,

b) Prissætning på transportområdet og især foranstaltninger med henblik på
  at indføre en retfærdig, ikke-diskriminerende og effektiv prissætning på
  transportområdet, navnlig som led i den fremtidige integrering af CØE-
  landenes og EU's transportsystemer.

FORHANDLINGER MED SCHWEIZ

Rådet fik en mundtlig rapport fra Kommissionen om den aktuelle situation i
forhandlingerne mellem Fællesskabet og Schweiz om land- og lufttransport og
anmodede Kommissionen om at forelægge det en ny rapport på næste samling i
Rådet (transport).

Rådet noterede sig de fremskridt, der er gjort i forhandlingerne om
landtransport, samt forslagene fra kommissionsmedlem Neil KINNOCK vedrørende
de endnu uafklarede forhold, især spørgsmålet om maksimalvægt for lastbiler,
der må køre i Schweiz, og prissætningen inden for vejgodstransporten.

Rådet anmodede Kommissionen om at fortsætte drøftelserne med Schweiz under
overholdelse af forhandlingsmandatet fra Rådet og med fuld underretning af
Rådet.

                                 

                LANDTRANSPORT

BESKATNING AF TUNGE LASTBILER - "EUROVIGNETTE"

Rådet havde en orienterende drøftelse af et nyt forslag fra Kommissionen om
beskatning af tunge lastbiler for benyttelse af visse infrastrukturer.

Forslaget skal træde i stedet for direktiv 93/89/EØF, som blev annulleret af
Domstolen på grund af en fejl i den interinstitutionelle procedure, men som
dog bevarer sine virkninger, indtil et nyt direktiv er vedtaget.

Kommissionen forelagde i juli 1996 Rådet et nyt forslag, hvis indhold
imidlertid afviger betydeligt fra det annullerede direktiv, især med hensyn
til et nyt og mere differentieret system for skatter, brugsafgifter og
vejafgifter samt et system for inddækning af eksterne omkostninger, som
bygger på de principper, der fremgår af Kommissionens grønbog om prissætning
på transportområdet ("sande omkostninger").

Under drøftelsen blev navnlig følgende spørgsmål berørt:

- Primært om det er hensigtsmæssigt af at gå videre end bestemmelserne i
 direktiv 93/89/EØF ved i disse at indarbejde enten en del af eller alle de
 nye elementer, der er indeholdt i Kommissionens nye forslag.

- Om det er hensigtsmæssigt, som henstillet i kommissionsforslaget, at
 begynde at indføre

 = et system med graduerede køretøjsafgifter og en tvungen ordning for
  brugsafgifter,

 = en faktor baseret på eksterne omkostninger ved fastlæggelsen af brugs-
  og vejafgifter, og

 = fastlæggelse af kriterier  for en supplerende afgift for følsomme
  vejstrækninger.

- Om det  er hensigtsmæssigt,  med henblik på  at harmonisere trans-
 portbeskatningen og til fremme af det indre marked,

 = at indføre en maksimumssats for køretøjsbeskatning,

 = at tillade medlemsstaterne at  opkræve lavere afgifter end  mini-
  mumssatserne, når de anvender en brugs- eller vejafgiftsordning.

Som afslutning på drøftelsen konstaterede formandskabet under henvisning til
sagens tekniske kompleksitet, at der var politisk vilje i Rådet til at
fortsætte arbejdet for at nå til en tilfredsstillende løsning. Rådet pålagde
derfor De Faste Repræsentanters  Komité at fortsætte behandlingen  af
forslaget med henblik på samlingen i december 1996.

                                 

PERSONBEFORDRING AD LANDEVEJ (CABOTAGE)

Rådet havde i afventen af Europa-Parlamentets udtalelse en orienterende
drøftelse  af  forslaget  til  forordning  om  betingelserne  for
transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad vej i en
medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende (cabotage).

Som bekendt annullerede Domstolen på grund af en fejl i den inter-
institutionelle procedure forordning (EØF) nr. 2454/92 om cabotage, idet den
dog bevarer sine virkninger, indtil en ny forordning er vedtaget.

Indholdet af den nye forordning adskiller sig imidlertid, således som det er
foreslået af Kommissionen, fra den annullerede forordning, især ved også at
foreslå liberalisering af cabotage for rutekørsel. Dette centrale forhold i
forslaget  gav anledning  til  indbyrdes  modstridende reaktioner  fra
medlemsstaterne, alt efter om der er tale om ren intern cabotagekørsel eller
om cabotagekørsel i forbindelse med international kørsel. Rådet valgte ikke
at liberalisere den førstnævnte form. Hvad angår cabotage  inden for
rutekørsel i forbindelse  med en international transport pegede nogle
delegationer på alvorlige vanskeligheder.

Som afslutning på drøftelsen  konstaterede formandskabet, at der  var
almindelig  enighed  om som  minimumsliberalisering at  genindføre den
annullerede forordning. Rådet opfordrede De Faste Repræsentanters Komité til
som kompromisløsning at undersøge muligheden af at liberalisere cabotage
inden   for  international  rutekørsel  kombineret  med  passende
beskyttelsesklausuler, således at Rådet, på baggrund af Europa-Parlamentets
udtalelse, kan fastlægge en fælles holdning i sagen på samlingen i december
1996.

FÆLLES REGLER FOR INTERNATIONAL PERSONBEFORDRING MED BUS

Rådet havde i afventen af Europa-Parlamentets udtalelse en orienterende
drøftelse af forslaget til forordning om ændring af forordning (EØF) nr.
684/92 om fælles regler for international personbefordring med bus.

Formålet med forslaget er navnlig:

- at forbedre og forenkle definitionerne af de forskellige 
 kategorier af tjenesteydelser,

- at indføre en EF-tilladelse,

- at gennemføre en yderligere liberalisering af visse tjenesteydelser af
 mindre økonomisk betydning.

Rådet noterede sig de fremskridt, der allerede var gjort under behandlingen
af  forslaget.  Som afslutning  på drøftelsen  pålagde det  De Faste
Repræsentanters Komité at fortsætte arbejdet med sagen på baggrund af de
fremkomne indlæg og under hensyntagen til Europa-Parlamentets udtalelse,
samt på samlingen i december 1996 at forelægge Rådet en rapport, som kan
danne grundlag for politisk enighed.

                              

STRATEGI TIL REVITALISERING AF JERNBANERNE I FÆLLESSKABET

Kommissionsmedlem Neil KINNOCK præsenterede hvidbogen  "En strategi til
revitalisering af jernbanerne i Fællesskabet". Dette emne gav anledning til
en bred indledende drøftelse mellem ministrene.

Hvidbogen er udarbejdet på baggrund af et ønske, som trafikministrene
fremsatte på deres uformelle møde i Rom den 12. og 13. april 1996.

Der er tale om et strategisk dokument, som analyserer en række af de
problemer, der berører jernbanerne i Det Europæiske Fællesskab, som lægger
nogle løsninger frem til revitalisering af jernbanerne, og som indeholder en
tidsplan for de aktioner, der skal sættes i gang af Kommissionen (herunder
nogle forslag til ændring af EF-lovgivningen).

Formanden pålagde De Faste Repræsentanters Komité at fortsætte gennemgangen
af hvidbogen og tilkendegav i den forbindelse, at det er hans hensigt at
sætte dette spørgsmål på dagsordenen for Rådet (transport) på december-
samlingen. Formålet hermed er til den tid at opstille retningslinjer for
Kommissionens videre arbejde.

KOMBINERET GODSTRANSPORT

Kommissionsmedlem  Neil KINNOCK forelagde  en meddelelse  vedrørende et
handlingsprogram til fordel for kombineret godstransport (PACT II) ledsaget
af et forslag til forordning om ydelse af finansiel støtte på dette område.

Ifølge forslaget skal der gennemføres et femårsprogram (1997-2001) med et
budget på 35 mio. ecu.

Rådet bad De Faste Repræsentanters Komité om at gennemgå forslaget og
aflægge rapport derom til Rådet på en af de førstkommende samlinger.

                                 

                LUFTTRANSPORT

LUFTFARTSSELSKABERS ERSTATNINGSANSVAR I TILFÆLDE AF ULYKKER

Rådet  behandlede  forslaget  til  forordning  om  luftfartsselskabers
erstatningsansvar i tilfælde af ulykker. Formålet med dette forslag er
hovedsageligt  at  regulere  grænserne  for  et  luftfartsselskabs
erstatningsansvar i tilfælde af en passagers død eller legemlige eller
helbredsmæssige tilskadekomst.

Dette spørgsmål er som bekendt emnet for Warszawa-konventionen af 1929 og de
internationale aftaler, der supplerer denne. De grænser, der er fastsat ved
disse aftaler, anses - ud fra de nuværende økonomiske og sociale forhold -
for at være for lave, og for at harmonisere dem og bringe dem på linje med
Fællesskabets indførelse af et indre marked for luftfart indeholder den
foreslåede forordning følgende hovedregler:

- der skal gælde et objektivt ansvar på op til 100 000 ecu,

- derudover skal der gælde et ubegrænset ansvar med de regresmuligheder, som
 er fastsat ved Warszawa-konventionen,

- der  skal straks  udbetales et forskudsbeløb  på 50 000 ecu til de
 erstatningsberettigede, og dette beløb fratrækkes efterfølgende alt efter
 ansvarsforholdene, men der kan aldrig blive tale om tilbagebetaling af
 det,

- søgsmål skal kunne anlægges i en passagers hjemstat eller bopælsstat.

Rådet havde en drøftelse på grundlag af et spørgeskema, som bygger på
ovennævnte principper og disses eventuelle forenelighed med folkeretten og
med de internationale aftaler, som medlemsstaterne har indgået.

Af drøftelsen fremgik, at delegationerne i vidt omfang er enige om, at der
er behov for at vedtage regler, som er mere fordelagtige for passagererne,
og for dermed at gennemføre en længe ventet reform.

Rådet pålagde De Faste Repræsentanters Komité at gå aktivt videre med en
grundig behandling af sagen med udgangspunkt i delegationernes bemærkninger.

                                 

LUFTFARTSSIKKERHED

Kommissionsmedlem Neil KINNOCK  orienterede Rådet om  status over  det
igangværende arbejde i Kommissionen med hensyn til

- planlagte aktioner som opfølgning af rapporten fra gruppen på højt plan
 med titlen "Udformning  af en fællesskabsstrategi til forbedring af
 luftfartssikkerheden",

- oprettelse af en europæisk myndighed inden for luftfartssikkerhed.

STYRING AF LUFTTRAFIKKEN

Kommissionsmedlem Neil KINNOCK orienterede Rådet om det arbejde, som udføres
i Kommissionen på grundlag af forelæggelsen af hvidbogen om styring af
lufttrafikken med titlen "Bedre udnyttelse af luftrummet over Europa".

                 SØTRANSPORT

HARMONISEREDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR FISKESKIBE MED EN LÆNGDE PÅ 24 METER
OG DEROVER

Rådet havde i afventen af Europa-Parlamentets udtalelse en orienterende
drøftelse af forslaget til direktiv om en EF-ordning for fiskeskibes
sikkerhed.

Forslaget har følgende mål:

- pr. 1.1.1998 at lade bestemmelserne i Torremolinos-konventionen af 1977 og
 dens protokol af 1993 gælde for fiskeskibe med en længde på 24 meter og
 derover, der sejler under en medlemsstats flag samt for fiskeskibe fra
 tredjelande, der  opererer i en  medlemsstats indre  farvande eller
 territorialfarvande, eller som lander deres fangst i en medlemsstats havn;
 denne protokol vedrører navnlig certifikater, konstruktion og udstyr,
 stabilitet,  maskineri,  brandsikring,  beskyttelse  af  besætningen,
 redningsmidler, procedurer  for nødsituationer, radiokommunikation  og
 navigationsudstyr i fiskeskibe,

- at udvide Torremolinos-konventionens krav, som kun gælder for skibe på
 mere end 45 meter til også at gælde for fiskeskibe på mellem 24 og
 45 meter bygget efter 1.1.1998,

- at indføre nogle generelle og regionale supplerende krav, der ligger over
 Torremolinos-protokollens krav,

- at beslutte, at udvalgsproceduren vil blive anvendt med henblik på at
 vedtage ensartede fortolkninger for Fællesskabet af de 200 bestemmelser i
 protokollen, som er overladt til de kontraherende parters fortolkning.

Torremolinos-konventionen og dens protokol træder sandsynligvis ikke i kraft
inden for den nærmeste fremtid.

Drøftelserne i Rådet vedrørte navnlig følgende spørgsmål:

- anvendelsen af direktivet på eksisterende fiskeskibe,

                               

- anvendelse af det på fiskeskibe, som fører tredjelands flag, og som lander
 deres fangst i en medlemsstats havn,

- medlemsstaternes mulighed for at anvende højere standarder end dem, der er
 fastsat i direktivet,

- anvendelse af udvalgsproceduren,

- fastlæggelse af vedkommende udvalg og af udvalgets fremgangsmåde,

- datoen for direktivets iværksættelse for henholdsvis eksisterende og nye
 fiskeskibe.

Rådet konstaterede  afslutningsvis, at  de under drøftelsen  fremkomne
hovedlinjer burde uddybes yderligere af De Faste Repræsentanters Komité
tillige med de øvrige udestående spørgsmål.

Forordningen vil blive sat på dagsordenen for den kommende samling i Rådet
(transport) med henblik på at nå til politisk enighed.

MARITIME INFRASTRUKTURER - ANVENDELSE AF BRUGERBETALINGSPRINCIPPET

Den britiske delegation forelagde en note med forslag om, at der efter et
nærmere fastsat system for Unionen som helhed skulle ske overførsel af
udgifterne   til   de   maritime   infrastrukturer   (som  f.eks.
navigationshjælpemidler) fra medlemsstaternes budgetter til de brugere, der
nyder godt af de tjenesteydelser, der stilles til rådighed.

Efter en indledende drøftelse, som viste, at der er forskellige opfattelser
af det hensigtsmæssige i et sådant skridt  og dets følger, meddelte
formandskabet, at det britiske forslag ville blive drøftet mere i dybden i
forbindelse med Rådets behandling af meddelelsen med titlen "Mod en ny
søfartsstrategi".

SØTRANSPORT AF FARLIGE ELLER FORURENENDE STOFFER

Rådet noterede sig en kortfattet forelæggelse ved kommissionsmedlem Neil
KINNOCK af forslaget til direktiv om ændring af direktiv 93/75/EØF om
mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med
farligt eller forurenende gods.

                                 

ANDRE AFGØRELSER

(vedtaget uden drøftelse)

DEN AUDIOVISUELLE SEKTOR

Forbindelserne med Cypern og Malta

Rådet bemyndigede Kommissionen til at forhandle bilaterale aftaler med
Republikken Cypern og med Malta inden for den audiovisuelle sektor generelt
og særlig til fremme af udvikling, distribution og uddannelse i den
audiovisuelle sektor inden for rammerne af MEDIA II-programmet.

***

                                

Side Bar