Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

INHOUD

DEELNEMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

BEHANDELDE PUNTEN

VASTSTELLING LANDBOUWPRIJZEN EN BEGELEIDENDE MAATREGELEN 1996/1997 . . 5 

BRAAKLEGGING VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1997/1998 . . . . . . . . . . .  13 

WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN
IN DE SECTOR SUIKER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

SECTOR GROENTEN EN FRUIT - WIJZIGING VAN DE GMO's  . . . . . . . . .  14 

VERVOER VAN BEPAALDE SOORTEN VERSE GROENTEN EN FRUIT VAN
OORSPRONG UIT GRIEKENLAND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

SECTOR HOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

BEHEER VAN BEPAALDE TARIEFCONTINGENTEN VOOR DE INVOER VAN RIJST  . . . 23 

LAND- EN BOSBOUW IN BERGSTREKEN IN EUROPA . . . . . . . . . . . . . .  24 

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

VETERINAIRE SECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

PUNTEN DIE ZONDER DEBAT ZIJN AANGENOMEN

Landbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Visserij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

Interne Markt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III

Vervoer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV

Externe betrekkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI

Justitie en Binnenlandse Zaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII

De Regeringen van de Lid-Staten en de Europese Commissie waren als volgt
vertegenwoordigd:

België:
de heer Karel PINXTEN        Minister van Landbouw en van Kleine en
                  Middelgrote Ondernemingen

Denemarken:
de heer Henrik DAM KRISTENSEN    Minister van Landbouw en Visserij

Duitsland:
de heer Jochen BORCHERT       Minister van Voedselvoorziening, Land-
                  en Bosbouw
de heer Franz-Josef FEITER     Staatssecretaris van
                  Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw

Griekenland:
de heer Stephanos TZOUMAKAS     Minister van Landbouw

Spanje:
mevrouw Loyola DE PALACIO DEL    Minister van Landbouw, Visserij
VALLE-LERSUNDI           Voedselvoorziening

Frankrijk:
de heer Philippe VASSEUR      Minister van Landbouw, Visserij en
                  Voedselvoorziening

Ierland:
de heer Ivan YATES         Minister van Landbouw,
                  Voedselvoorziening en Bosbouw

Italië:
de heer Michele PINTO        Minister van Landbouw

Luxemburg:
de heer Fernand BODEN        Minister van Land- en Wijnbouw en
                  Plattelandsontwikkeling

Nederland:
de heer Jozias VAN AARTSEN     Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
                  Visserij

Oostenrijk:
de heer Wilhelm MOLTERER      Minister van Land- en Bosbouw

Portugal:
de heer Fernando GOMES da SILVA   Minister van Landbouw

Finland:
de heer Kalevi HEMILÄ        Minister van Land- en Bosbouw

Zweden:
de heer Curt MALMBORG        Staatssecretaris van Landbouw

Verenigd Koninkrijk:
de heer Douglas HOGG        Minister van Landbouw, Visserij en
                  Voedselvoorziening

Commissie:
de heer Franz FISCHLER       Lid

Na langdurige en moeizame onderhandelingen heeft de Raad unaniem een
politiek akkoord bereikt dat gebaseerd is op de voorstellen van de
Commissie en op een algemeen compromis van het Voorzitterschap waarbij de
Commissie zich kon aansluiten. Dit akkoord omvat de volgende onderdelen : 

a)  prijzenpakket en begeleidende maatregelen 1996/1997
b)  braakleggingspercentage voor het verkoopseizoen 1997/1998
c)  suiker
d)  groenten en fruit
e)  bijzondere maatregelen voor het vervoer van bepaalde soorten verse
   groenten en fruit van oorsprong uit Griekenland
f)  hop.

VASTSTELLING VAN PRIJZEN EN BEGELEIDENDE MAATREGELEN 1996/1997

Akkerbouwgewassen

Beleid op lange termijn :

- vaststelling van één enkel basisbraakleggingspercentage op 17,5 % ;

- uniformisering van het extra percentage (3 %) bij overdracht van braak
  tussen bedrijfshoofden.

De Raad neemt nota van het voornemen van de Commissie om een verslag in te
dienen over de doeltreffendheid van de vrijwillige braaklegging, dat
gebaseerd is op de ervaring van de eerste drie toepassingsjaren

De Raad verzoekt de Commissie na te gaan of wat meer soepelheid ten aanzien
van artikel 9 van Verordening nr. 1765/96 kan worden toegestaan in het
geval van Lid-Staten of gebieden waar door de specifieke structurele
situatie het totale basisareaal voortdurend onderbenut wordt. 

Voor het volgende verkoopseizoen, zie blz. 13.

Granen

- prijzen en compensatiebedragen

  De  in 1992 vastgestelde interventieprijzen en compensatiebedragen
  blijven van toepassing. Zoals bekend bedraagt de interventieprijs voor
  alle granen 119,19 ecu per ton en het compensatiebedrag 54,34 ecu per
  ton per hectare van de in het regioplan vastgestelde gemiddelde
  graanopbrengst.

  De overeenkomstig  het Toetredingsverdrag  aan Finland  en Zweden
  toegestane afwijking betreffende de minimumgrootte van gerstekorrels
  voor interventie wordt gehandhaafd voor het verkoopseizoen 1996/1997.

  De  Commissie is bereid om voor het  vochtgehalte en de andere
  interventiecriteria in 1996/1997 dezelfde afwijkingen toe te passen als
  in 1995/1996.

  De Commissie zegt toe dat het voorstel over de toekomstige regelingen
  voor durum tarwe vóór de Raadszitting van september 1996 beschikbaar zal
  zijn. 

- maandelijkse verhogingen

  Het niveau van de maandelijkse verhogingen wordt van 1,30 ecu/ton
  verlaagd tot 1,10 ecu/ton, zoals de Commissie had voorgesteld.

Eiwithoudende gewassen en lijnzaad

Deze regeling wordt niet gewijzigd.

Zaaddragende leguminosen

- De gegarandeerde maximumoppervlakte wordt vastgesteld op 400.000 ha.

- De steun wordt op het huidige niveau van 181 ecu/ha gehouden.

- Bij overschrijding van de gegarandeerde maximumoppervlakte wordt de
  steun in hetzelfde verkoopseizoen evenredig verlaagd.

Nadat de nieuwe regeling drie verkoopseizoenen is toegepast, brengt de
Commissie verslag uit over de toepassing, in voorkomend geval met passende
voorstellen.

Rijst

- Prijzen

  De interventieprijzen voor padie-rijst van de verkoopseizoenen 1996/1997
  tot en met 1999/2000 zijn vastgesteld bij de verordening van de Raad
  inzake de hervorming van de GMO. Voor het verkoopseizoen 1996/1997 is
  die prijs vastgesteld op 351 ecu/ton. Via een over drie jaren gespreide
  verlaging van 15 % wordt deze prijs in 1999/2000 teruggebracht tot
  298,35 ecu/ton.

- Maandelijkse verhogingen

  Aangezien de Raad onlangs besloten heeft het aantal maandelijkse
  verhogingen te verminderen en de periode van het jaar waarin er
  interventie mogelijk is, te verkorten, blijft het niveau van de
  maandelijkse verhogingen voor 1996/1997 hetzelfde als in 1995/1996.

Suiker

De basisprijs voor suikerbieten, de interventieprijs voor witte suiker en
de marge voor de producenten blijven ongewijzigd.

Om rekening te houden met de daling van de rentevoeten in de Gemeenschap,
wordt bij de berekening van de terugbetaling van de opslagkosten een
rentevoet gehanteerd van 6,10 % in plaats van 6 %, om uit te komen op een
bedrag van 0,42 ecu/100 kg/maand.

Bij bevoorradingsmoeilijkheden als gevolg van natuurrampen die niet kunnen
worden verholpen door het vrijgeven van minimumvoorraden wordt de Commissie
gemachtigd tot het vervroegd vrijgeven van C-suiker die is overgedragen
overeenkomstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81.

De uiterste datum voor de overdracht van C-suiker in het Verenigd
Koninkrijk wordt verschoven van 1 naar 15 februari.

Sector olijfolie

- Status quo inzake  prijzen, steunbedragen en inhoudingen in  het
  vooruitzicht van een komende hervorming van de GMO voor oliën en vetten.

- Invoering in Verordening nr. 136/66/EEG van een rechtsgrondslag die de
  Commissie in staat stelt de toepassing van het gemeenschappelijk douane-
  tarief te schorsen wanneer de marktprijs van olijfolie aanmerkelijk
  hoger ligt dan de interventieprijs.

- Aanpassingen, als gevolg van de Overeenkomsten van de Uruguay-Ronde, van
  de consumptiesteunregeling, waarbij een speciale regeling blijft bestaan
  voor olijfolie die uit Tunesië wordt ingevoerd in het kader van een
  contingent waarvoor een speciale regeling geldt.

De Commissie verklaart dat de logica van haar voorstellen inhoudt dat het
niveau van de consumptiesteun moet worden beschouwd als een minimumniveau
van het tarief. Zij zal het niveau van de steun voor bij de produktie van
visconserven  gebruikte olijfolie  bestuderen in  het licht  van de
prijssituatie op de communautaire en de wereldmarkt.

Textielvezels

a)  Katoen

  - Schrapping van de mogelijkheid van vaststelling van de steun vooraf. 

  - Toekenning van een voorschot op de steun waarvan het variabele niveau
   wordt  vastgesteld  rekening  houdend  met  enerzijds  de  op
   106,30 ecu/100 kg  geëgreneerde  katoen  vastgestelde streefprijs,
   verlaagd op grond van het verschil tussen de geraamde produktie van
   elke Lid-Staat, vermeerderd met 15 %, en zijn drempel- niveau, en
   anderzijds met de wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen. Dit
   leidt, in tegenstelling tot de huidige situatie, tot een vast
   steunsaldo voor alle producenten van de betrokken Lid-Staat. 

  De Raad neemt nota van de verklaring van de Commissie dat zij van plan
  is een systeem van vaststelling van de steun achteraf te handhaven.

b)  Vlas

  De Raad is van mening dat er een diepgaander onderzoek nodig is voordat
  er een besluit kan worden genomen over het voorstel van de Commissie.
  Hij verbindt zich ertoe dit onderzoek uit te voeren en vóór 31 december
  1996 een besluit te nemen. In afwachting van de wijziging van de
  regeling wordt de bestaande steun voor het verkoopseizoen 1996/1997 met
  7,5 % verlaagd.

c)  Hennep

  Handhaving van de steun op 774,74 ecu/ha.

  Gezien de huidige en de te voorziene situatie voor hennep en de hoogte
  van de steun voor vezelvlas betekent de handhaving van deze steun dat de
  henneparealen in het verkoop- seizoen 1996-97 gelijk zullen blijven.

d)  Zijderupsen

  Het steunbedrag van het voorgaande verkoopseizoen, namelijk 133,26 ecu,
  blijft gehandhaafd.

Melk en zuivelprodukten

De datum van het begin van het melkprijsjaar wordt verschoven van 1 april
naar 1 juli en er komt een rechtsgrondslag voor het beheer door de
Commissie van tariefcontingenten die zijn ingesteld ingevolge bilaterale
overeenkomsten met derde landen.

Zoals bekend zijn de richtprijs voor melk en de interventieprijs voor boter
en magere melk tijdens de Raadszitting van juni vastgesteld (periode van
1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997).

De Raad verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen betreffende de
traditionele benaming van consumptiemelk in Finland en Zweden.

Aangezien de quotaregeling in het jaar 2000 afloopt staat de Raad positief
tegenover het voornemen van de Commissie om in de loop van 1997 voorstellen
voor de toekomstige zuivelregeling in te dienen en is hij van mening dat
daarbij de gevolgen van alle mogelijke opties moeten worden toegelicht.

Rundvlees

Zoals bekend is de interventieprijs voor volwassen runderen tijdens de
Raadszitting van 
24-27 juni 1996 vastgesteld. Deze interventieprijs is toen gehandhaafd op
het huidige niveau van 347,5 ecu/100 kg geslacht gewicht voor mannelijke
runderen van kwaliteit R3.

Vervolgens is tijdens de meest recente Raadszitting met ingang van
1 juli 1996 het begin van het verkoopseizoen voor elk jaar op 1 juli
vastgesteld.

De Raad erkent dat de crisis op de rundvleesmarkt een combinatie van
onmiddellijke maatregelen en maatregelen op langere termijn vereist. 

Op zeer korte termijn moeten er maatregelen worden getroffen om de
rundvleesmarkt te blijven steunen via interventie en om de markt van voor
de mesterij bestemde lichte dieren ("broutards") te steunen. In dit verband
neemt de Raad nota van het voornemen van de Commissie om op basis van
artikel 22 bis van Verordening nr. 805/68 als spoedmaatregel interventie in
te voeren voor vlees afkomstig van "broutards" vanaf 31 augustus 1996,
indien de marktomstandigheden dit noodzakelijk maken, en een verhoging van
het maximum voor interventie-aankopen voor te stellen.

De Commissie zal in verband hiermee de mogelijkheid onderzoeken om de
aankoop van de categorieën "S" en "E" toe te staan.

Er moeten ook maatregelen komen om de produktie op middellange termijn te
verminderen. Om het vertrouwen van de consument te herstellen, moet de
rundvleesregeling  bovendien  worden aangepast  om de  produktie van
kwalitatief hoogstaand  rundvlees  aan  te moedigen  op  basis  van
produktietechnieken die beantwoorden aan de gerechtvaardigde verwachtingen
van de consumenten en tevens milieuvriendelijk zijn. Dergelijke maatregelen
moeten gepaard gaan met een betere informatie van de consumenten in de
etikettering, op een wijze die verenig- baar is met de bescherming van de
ongedeelde markt. De Raad neemt nota van het voor- nemen van de Commissie
om met spoed voorstellen hierover in te dienen.

De Commissie zegt in het bijzonder toe dat de geplande noodmaatregelen niet
zullen leiden tot een oneerlijke verdeling van de lasten van de crisis over
de producenten van "broutards" en de mesters, of de normale omstandigheden
van de intracommunautaire handel niet zullen verstoren door kunstmatige
verminderingen van het aantal dieren dat voor deze handel beschikbaar is.
Mocht er een onverwachte verstoring van de intracommunautaire handel
optreden, dan zullen passende correctiemaatregelen worden genomen.

De Raad verbindt zich ertoe alle mogelijkheden ter beperking van de
produktie tot de huidige of verwachte consumptieniveaus in overweging te
nemen.

Tot hij over deze maatregelen een besluit heeft genomen, houdt de Raad zijn
standpunt wat betreft één enkele premie voor niet-gecastreerde mannelijke
runderen in  beraad. Tegelijk zal hij  een besluit nemen  over de
Commissievoorstellen betreffende de nieuwe Duitse deelstaten. (p.m. Het
voorstel van de Commissie houdt in dat alle bepalingen  inzake de
premieregeling die in de rest van de Gemeenschap van toepassing zijn, te
weten de vaststelling van een individueel quotum voor het recht op de
zoogkoeienpremie voor elke producent en toepassing van de grens van
90 dieren voor de toekenning van de premie voor mannelijke runderen, vanaf
1 januari 1997 ook op het grondgebied van de nieuwe Duitse deelstaten van
toepassing zullen zijn.)

Seizoencorrectiepremie

Handhaving van de seizoencorrectiepremie met een seizoenslachtpercentage
van 35 %. Dit percentage moet afzonderlijk worden toegepast voor Ierland en
Noord-Ierland, maar indien de drempelprijs in één van beide delen van
Ierland overschreden wordt, is de seizoencorrectie- premie in heel Ierland
van toepassing. De kosten van deze maatregel worden gefinancierd uit de
BSE-reserve.

Schape- en geitevlees

- Handhaving van  de basisprijs op het huidige niveau, waarbij de
  seizoencorrectie van deze prijs ongewijzigd blijft.

- Versnelde opening van de inschrijvingsprocedure voor particuliere opslag
  door de Commissie de mogelijkheid te bieden een procedure in te voeren
  waarbij het bedrag van de steun vooraf wordt vastgesteld.

- Verlenging van de geldigheidsduur van de afwijking die aan de nieuwe
  Duitse deelstaten is toegekend voor de toepassing van het maximumaantal
  ooipremies, tot het jaar 2000.

Varkensvlees

Status quo voor deze sector, zijnde een basisprijs van 1.509,39 ecu/ton
voor geslachte varkens van standaardkwaliteit (ongewijzigde definitie), die
geldt voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997.

Groenten en fruit

Zoals bekend heeft de Raad in afwachting van de aanneming van de hervorming
van de GMO voor deze sector in zijn zitting van 24-27 juni 1996 de basis-
en aankoopprijzen van verse groenten en fruit vastgesteld, waarbij de
status quo werd gehandhaafd.

Wijnbouwsector

- Status quo voor de oriëntatieprijzen.

- Verschuiving van de uiterste datum voor de vaststelling van het
  vereenvoudigde  wijn-  bouwkadaster  van  31 december 1996  naar
  31 december 1998.  De uiterste datum voor de vaststeling van het
  volledige wijnbouwkadaster  in de Douro-regio  is verschoven naar
  31 december 1997.

Het verbod op nieuwe aanplant wordt verlengd met twee jaar in plaats van
met één jaar, zoals de Commissie had voorgesteld. Wel mag elke Lid-Staat
gedurende deze periode nieuwe aanplant toestaan voor de produktie van
kwaliteitswijn (v.q.p.r.d. en "vin de pays"), waarvan de Commissie erkent
dat zij onder de marktvraag blijft, en zulks voor ten hoogste de hieronder
aangegeven totale oppervlakten.

Met ingang van 1 september 1996 geldt het verbod op nieuwe aanplant niet
voor druivenrassen die uitsluitend  voor tafeldruiven zijn  bestemd,
aangezien de produktie van wijn met die druiven vanaf 1 augustus 1997
verboden is en de rooisteun voor die druiven niet wordt toegekend.

De rooiregeling wordt ook met twee jaar verlengd, maar mag enkel worden
toegepast in de door de betrokken Lid-Staten aangewezen gebieden [1] . Het
aantal hectaren dat in elk jaar mag worden gerooid, mag de hieronder
vermelde cijfers niet overschrijden.

         Totaal toegestane nieuwe  Toegestaan jaarlijks
         aanplant (ha) in het    maximaal rooiniveau voor
         verkoopseizoen 1996/97   de verkoopseizoenen
         en/of 1997/98        1996/97 en 1997/98

  Duitsland   289             50
  Griekenland  208             985
  Spanje    3.615            13.000
  Frankrijk   2.584            3.895
  Italië    2.442            5.785
  Luxemburg   4              15
  Oostenrijk  139             15
  Portugal   719             1.255

  Totaal    10.000           25.000

De Raad nam nota  van verschillende toezeggingen van  de Commissie
betreffende een aantal specifieke punten (rol van de wijnbouwcoöperaties
bij de distillatie - afwijking voor Oostenrijk met betrekking tot het onder
toezicht uit  de markt nemen van bijprodukten van de wijnbereiding
- verdeling van de per regio en subregio te distilleren hoeveelheden).

Tabak

- Handhaving van de bij Verordening (EG) nr. 415/96 van de Raad voor het
  verkoopseizoen 1996/1997 vastgestelde garantiedrempels.

- Handhaving van de premies en aanvullende bedragen op het niveau van het
  verkoopseizoen 1995-1996.

De Raad is van oordeel dat de instelling van nationale reserves binnen de
quotaregeling voor tabak besproken moet worden bij de herziening van deze
regeling, zodat er een passende oplossing gevonden kan worden.

Lid 2 van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2075/92 is gewijzigd, zodat
Oostenrijk voor zijn tabak het aan Duitsland toegekende aanvullende bedrag
ontvangt.

ANDERE IN HET PRIJZENPAKKET OPGENOMEN PUNTEN

Bergstreken

De Raad erkent de bijzondere problemen van de bergstreken. Aangezien deze
problemen structureel zijn, verzoekt hij de Commissie met spoed na te gaan
hoe deze problemen binnen het structuurbeleid beter aangepakt kunnen
worden.

Probleemgebieden

De Commissie zegt toe bij de Raad een voorstel in te dienen om de in
artikel 37 van Verordening (EEG) nr. 2328/91 bedoelde afwijking, waardoor
aan landbouwers met ten minste 1 ha cultuurgrond compenserende vergoedingen
kunnen worden verleend, voor het Portugese continentale grondgebied met
twee jaar te verlengen.

Bloemen

Onverminderd  zijn  besluit  ten  aanzien  van  het  gedetailleerde
Commissievoorstel dat genomen zal worden in het licht van het advies van
het Europees Parlement, is de Raad van mening dat het bedrag van de
uitgaven voor het eerste jaar niet 10 miljoen ecu, maar 15 miljoen ecu moet
zijn. De uitgaven voor latere jaren moeten worden bepaald op grond van de
ervaring.

De Raad verzoekt de Commissie een strategie te ontwikkelen om zo spoedig
mogelijk aan de Raad een strategiedocument voor te leggen met richtsnoeren
voor de toekomstige onderhandelingen over nieuwe tariefconcessies in de
sector bloementeelt, om ontwrichting van deze sector als gevolg van
ongestructureerde toename van de invoer te vermijden.

BRAAKLEGGING VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1997/1998

Na ontvangst van het advies van het Europees Parlement heeft de Raad een
politiek akkoord bereikt over een tijdens zijn zitting van 24-27 juni door
de Commissie ingediende verordening houdende afwijking van het (in het
kader van het prijzenpakket 1996/1997 vastgestelde) basispercentage voor
braaklegging van 17,5 % voor inzaai in het verkoopseizoen 1997/98.

De verordening stelt het braakleggingspercentage voor de toekomstige inzaai
vast  op 5 %  (basispercentage  17,5 %)  en de  verhoging van  het
braakleggingspercentage bij overdracht op 1 % (basispercentage 3 %). Bij
overdracht van de braakleggingsverplichting naar vanuit milieu-oogpunt
gevoelige zones wordt echter geen percentageverhoging toegepast.

Bovendien wordt de bijkomende braaklegging die in 1997/98 had moeten
plaatsvinden, wegens overschrijding van de basisarealen in 1996/97 niet
toegepast.

De Raad neemt er nota van dat de Commissie van plan is Verordening
nr. 1000/94 te wijzigen om de beoogde verminderingen voor het bijkomende
basisareaal voor de nieuwe Duitse deelstaten met twee jaar uit te stellen.

WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR
SUIKER

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over een voorstel van de
Commissie waarin het voor (continentaal) Portugal vastgestelde basisquotum
met 10.000 ton wordt verhoogd.

Dit akkoord volgt op de door de Commissie in de context van het
uiteindelijke  compromis over  het prijzenpakket  1995/1996 aanvaarde
toezegging om te onderzoeken of het verzoek van Portugal  om zijn
suikerquota te verhogen, gerechtvaardigd is.

SECTOR GROENTEN EN FRUIT - WIJZIGING VAN DE GMO'S
- Groenten en fruit
- Verwerkte produkten op basis van groenten en fruit

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over deze hervorming, die de
volgende hoofddoelstellingen heeft :

- een beter georganiseerd communautair aanbod door versterking van de rol
  van de  telersverenigingen als commerciële factor,  gekoppeld aan
  strengere communautaire eisen voor de erkenning van deze verenigingen en
  de instelling van een mede door de Gemeenschap gefinancierd actiefonds
  dat en met name is bestemd voor, enerzijds, de financiering van acties
  voor kwaliteits- en afzetverbetering, en anderzijds, verhoging van de
  communautaire ophoudvergoedingen, betaling van compensaties voor uit de
  markt genomen produkten waarvoor momenteel geen bodemprijs bestaat en
  een supplement op  de prijzen van de voor  verwerking verkochte
  produkten ;

- ook is er voor de Lid-Staten die zulks wensen, een soepele kaderregeling
  voorzien voor organisaties in de groente- en fruitsector ;

- een nieuwe regeling voor het beheer van de conjuncturele overschotten
  door verlaging van de compensatie voor het uit de markt nemen tot een
  niveau dat niet lonend is en de mogelijkheid voor telersverenigingen om
  de ophoudvergoeding aan te vullen (zie hierboven) ;

- specifieke oplossingen buiten het kader van de algemene GMO-instrumenten
  voor problemen met bepaalde produkten waarvan het economisch belang
  beperkt is tot regionaal of plaatselijk niveau ;

- verscherping van de controles, meer in het bijzonder met betrekking tot
  het deugdelijk beheer van het actiefonds door de telersverenigingen, de
  naleving  van  de  handelsnormen  en  de  kwaliteitsnormen  uit
  gezondheidsoogpunt, en de  goede werking van de regeling  inzake
  invoerprijzen, via coördinatie en samenhang tussen de verschillende
  nationale en communautaire bevoegde instanties, hetgeen tevens moet
  leiden tot een uniforme en niet-discriminerende toepassing van deze
  controles ;

- de  instelling van  door de Gemeenschap  gefinancierde vijfjarige
  aanpassingsprogramma's  (overgangsperiode voor de verlaging van de
  compensaties voor het uit de markt nemen) die bestemd zijn om de
  telersverenigingen te helpen hun omvang in commercieel opzicht te
  vergroten en aan hun leden passende technische middelen ter beschikking
  te stellen voor het verpakken en het op de markt brengen van hun
  produkten, telers die traditioneel aangewezen zijn op het uit de markt
  nemen van produkten, marktgerichter te laten produceren en, tot slot,
  onder bepaalde voorwaarden de omschakeling van de aanplan- tingen te
  ondersteunen.

Het door de Raad aangenomen compromis van het Voorzitterschap omvat met
name de hieronder beschreven punten, met dien verstande dat de door de
Raadsinstanties opgestelde definitieve tekst aangenomen is onder voorbehoud
van de in het compromis vermelde wijzigingen.

1.  Indeling van de produkten (normen)

a)  De Commissie krijgt de bevoegdheid om de lijst van produkten in
   bijlage I uit te breiden volgens de procedure van het beheerscomité,
   middels onderstaande verklaring :

   "De Raad neemt er akte van dat de Commissie voornemens is het verzoek
   tot opneming van bijkomende produkten in bijlage I te bestuderen ;
   hierbij zal met name voor elk van deze produkten rekening worden
   gehouden met het bestaan van relatief belangrijke transacties, en met
   het bestaan van ECE/UN-normen.".

b)  Het voorstel van de Commissie wordt voor wat betreft de voor
   verwerking bestemde  produkten gehandhaafd, middels  onderstaande
   verklaring :

   "De Raad neemt akte van het voornemen van de Commissie de huidige
   praktijk op het gebied van minimumkwaliteitseisen voor verse, voor
   verwerking bestemde produkten niet te wijzigen.".

2.  Telersverenigingen

  a)  Mate van specialisatie

   - buiten  de  "universele" telersverenigingen  worden  6 groepen
    "gespecialiseerde" verenigingen toegelaten, volgens de volgende
    indeling :

    * fruit
    * groenten
    * voor verwerking bestemde produkten
    * citrusvruchten
    * noten
    * champignons

   - de Lid-Staten krijgen toestemming om andere, al vóór de hervorming
    bestaande gespecialiseerde telersverenigingen, te erkennen.

  b)  Rechtstreekse verkoop door telers :

   tot 25 % van hun produktie uitsluitend voor die telers die lid zijn
   van "universele" verenigingen, en tot 20 % van hun produktie voor
   telers die lid zijn van een ander type telersvereniging ;

   Verklaring van de Commissie : "Er dient te worden opgemerkt dat de
   naleving van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor dit soort
   van verkoop niet verplicht is, maar wel wordt aanbevolen.".

  c)  Er wordt een uniforme overgangsperiode van 5 jaar toegestaan voor
    alle maatregelen (toepassing van de definitieve maatregel vanaf
    het 6e jaar/verkoopseizoen), die er per maatregel als volgt
    uitziet :

   - aanpassing van de oude telersverenigingen aan de nieuwe eisen ;

   - aanpassing van de nieuwe telersverenigingen aan de nieuwe eisen ;

   - financiële beperking van de ophoudvergoeding ;

   - kwantitatieve beperking van het uit de markt nemen ;

   - verlaging van  de communautaire ophoudvergoeding  (COV) : het
    eindniveau van de COV wordt geleidelijk bereikt, in gelijke
    etappes, met uitzondering van de eerste verlaging in het geval van
    andere groenten en fruit dan citrusvruchten ;

  d)  Minimumaantal  leden  en  minimumproduktievolume  van  de
    telersvereniging :

   te bepalen  door de  Commissie volgens  de procedure van  het
   beheerscomité, middels onderstaande verklaring :

   "De Raad neemt  akte van het voornemen  van de Commissie het
   minimumaantal  telers  en  het  minimumproduktievolume  van  de
   telersverenigingen te bepalen op basis van een pragmatische aanpak,
   waarbij de economische en administratieve realiteit in de Lid-Staten
   in aanmerking worden genomen." .

  e)  Bijzondere maatregelen voor  regio's met een beperkt  aantal
    telersverenigingen :

   - er wordt een nieuwe bepaling ingevoerd, die als volgt luidt :

    "In gebieden van de Gemeenschap waar een zeer lage mate van
    organisatie van telers bestaat, kunnen de Lid-Staten, op een naar
    behoren  gemotiveerd  verzoek,  worden  gemachtigd  aan  de
    telersverenigingen een nationale financiële steun te betalen ten
    bedrage van ten hoogste de helft van de financiële bijdragen van
    de telers. Deze steun wordt aan het actiefonds toegevoegd.

    In  Lid-Staten  die  bijzonder  ernstige structurele  nadelen
    ondervinden in dit verband (dat wil zeggen een Lid-Staat waar
    telersverenigingen minder dan 15 % van hun produktie aan groenten
    en fruit op de markt brengen en waar groenten en fruit ten minste
    15 % van de landbouwproduktie uitmaken) mag deze steun, op verzoek
    van de betrokken Lid-Staten, worden vergoed uit hun communautaire
    bestek." 

   - voor Portugal worden dezelfde financieringsvoorwaarden gewaarborgd
    als vóór de hervorming, middels onderstaande verklaring :

    "De Raad neemt akte van het voornemen van de Commissie om de
    aanloopsteun  voor nieuwe telersverenigingen  zodanig vast te
    stellen dat de aan de Portugese telersverenigingen betaalde steun,
    uitgedrukt als  percentage van  de waarde  van de door  de
    telersvereniging afgezette produktie, niet lager is dan die welke
    uit de toepassing van Verordening nr. 746/93 voortvloeit.".

3.  Actiefonds

  a)  - De nationale bijdrage aan de financiering van de financiële
      steun uit het actiefonds komt te vervallen.

   - De communautaire steun wordt beperkt tot 4 % van de waarde van de
    door  elke  telersvereniging  afgezette  produktie, mits  het
    totaalbedrag van de financiële steun minder dan 2 % van de totale
    omzet van alle telersverenigingen samen bedraagt. Om ervoor te
    zorgen dat dit maximum wordt gerespecteerd, wordt een voorschot
    van 2 % betaald terwijl het resterende bedrag wordt toegekend
    wanneer het

    totaalbedrag van de steunaanvragen bekend is.  Vanaf 1999 wordt
    het cijfer 4 % vervangen door 4,5 % en wordt het percentage van de
    totale omzet verhoogd van 2 % tot 2,5 %.

   - "De Raad verzoekt de Commissie bij hem een voorstel in te dienen
    dat ertoe strekt het saneringsprogramma voor de produktie van,
    enerzijds, perziken en nectarines en, anderzijds, appels en peren
    voor een maximum oppervlakte van 
    10.000 ha voor elk van deze twee produktgroepen opnieuw in te
    voeren. De financiële gevolgen van deze maatregelen komen ten
    laste van de uitgaven van het begrotingsjaar 1998 en volgende.".

  b)  Aandeel van het actiefonds in de financiering van het uit de markt
    nemen :

   Het percentage van 10 % wordt verhoogd tot 30 % ; voor de produkten
   "buiten bijlage II", die niet voor de COV in aanmerking komen, wordt,
   zoals voor de  produkten van bijlage II,   een  "kwantitatieve
   beperking" ingevoerd van 10 % (de hoeveelheid die uit de markt wordt
   genomen ten opzichte van de afgezette hoeveelheid).

  c)  Overdracht van bijdragen voor het actiefonds :

   "De Raad neemt akte van het voornemen van de Commissie om op nader
   vast te stellen wijzen en voorwaarden, de overdracht naar het
   volgende jaar toe te staan van de bijdragen van de telers die bestemd
   zijn voor de financiering van het actiefonds.".

4.  Het uit de markt nemen

  a)  Percentage van de afgezette hoeveelheid dat uit de markt mag
    worden genomen : gemiddeld 10 % per jaar over een periode van drie
    jaar, met een jaarlijkse overschrijdingsmarge van 3 %. Een en
    ander geldt ook voor produkten buiten bijlage II.

  b)  Artikel 29, lid 7, (afzetvoorwaarden voor onverkochte produkten)
    wordt als volgt gewijzigd :

   "De bepalingen ter uitvoering van dit artikel, en met name de
   bepalingen betreffende de gratis uitreiking en de levering van uit de
   markt genomen produkten alsmede die waardoor kan worden voorkomen dat
   de distillatie van uit de markt genomen produkten verstoringen op de
   alcoholmarkt veroorzaakt, worden vastgesteld volgens de procedure van
   het Beheerscomité.".

5.  Communautaire ophoudvergoeding (COV)

  a)  Voor andere produkten dan citrusvruchten :

   - Uitgangsniveau : gemiddelde prijs op grond van de EOGFL-ramingen
    voor 1995/96. Tijdens het eerste toepassingsjaar zal een eerste
    verlaging van 20 % worden doorgevoerd.

   - Eindniveau : uitgangsniveau min 40 %.

    Voor appelen en peren wordt het maximum van 10 % (zie punt 4, a))
    evenwel teruggebracht tot 8,5 % en de initiële verlaging wordt
    bijgevolg tot 15 % en de uiteindelijke verlaging tot 30 % beperkt.

  b)  Voor citrusvruchten :

   - Uitgangsniveau : door de Commissie voorgestelde prijs.

   - Eindniveau : De COV wordt alleen gelijkgetrokken voor kleine
    citrusvruchten :

    * kleine citrusvruchten : 13,00 ecu/100 kg

    * andere citrusvruchten : 
      = sinaasappels  14,00 ecu/100 kg
      = citroenen   13,00 ecu/100 kg.

6.  Brancheorganisaties

  - Facultatieve erkenning door de Lid-Staten van de brancheorganisaties.

  - Voorafgaande kennisgeving aan de Commissie van onderling afgestemde
   gedragingen en brancheovereenkomsten.

   De Commissie krijgt de mogelijkheid om artikel 85, lid 1, van het
   Verdrag (onverenigbaarheid met  de gemeenschappelijke markt) van
   toepassing te verklaren wanneer niet aan de voorwaarden van de
   verordening wordt voldaan.

  - In het geval van meerjarenovereenkomsten geldt  de voorafgaande
   kennisgeving van het eerste jaar voor de volgende jaren van de
   overeenkomst ; in dat geval kan de Commissie evenwel op eigen
   initiatief of op verzoek van een andere Lid-Staat te allen tijde een
   advies van onverenigbaarheid uitbrengen.

   Bovendien wordt de termijn van drie maanden voor het onderzoek van de
   onderling afgestemde gedragingen verkort tot twee maanden.

  - Het Beheerscomité zal van elke kennisgeving van uitbreiding van
   brancheovereen-komsten in kennis worden gesteld.

7.  Bijlage II 

  Meloenen en watermeloenen worden toegevoegd aan de lijst van produkten
  die in aanmerking komen voor een communautaire ophoudvergoeding, met een
  prijs van 4 ecu/100 kg (uitgangsniveau en uiteindelijk niveau). Het
  maximum van 10 % van de in de handel gebrachte produktie geldt
  onmiddellijk voor deze nieuwe in aanmerking komende produkten.

8.  Algemene bepalingen

  a)  Invoering van een artikel om te preciseren dat de rechten die de
    telersverenigingen verworven hebben uit hoofde van titel II bis
    (specifieke maatregelen "noten") en artikel 14 (aanloopsteun) van
    Verordening (EEG) nr. 1035/72 gelden totdat zij volledig zijn
    benut.

  b)  Artikel 14  sexties van  Verordening nr. 1035/72  (bepalingen
    betreffende de bevordering van de afzet van noten) wordt ingevoegd
    in de  onderhavige verordening,  waarvan artikel  51, lid 1,
    dienovereenkomstig gewijzigd wordt.

  c)  Eerbiediging van de geringe begrotingsruimte :

   "Rekening  houdend  met de  in  haar  oorspronkelijke  voorstel
   aangebrachte  wijzigingen  zal  de  Commissie  er,  bij  de
   tenuitvoerlegging van de maatregelen waarbij zij verantwoordelijk is
   voor de beheersing van de uitgaven, op toezien dat het totale bedrag
   van  de uitgaven van  het eerste  jaar van de  hervorming in
   overeenstemming is met de geringe begrotingsruimte.".

9.  Verwerkte produkten

  a)  Toekenning van steun voor uitsluitend die produkten die op basis
    van contracten  van telersverenigingen worden geleverd ; deze
    bepaling wordt geleidelijk ingevoerd tijdens een overgangsperiode
    van vijf jaar. 

  b)  De regeling voor verwerkte tomaten wordt als volgt aangepast :

   - De volgende forfaitaire aanpak voor het niveau van de quota van
    het eerste jaar :

  * P : voor andere produkten dan concentraat, vaststelling van de quota
      op het niveau dat voortvloeit uit  het Commissievoorstel,
      vervolgens verlaging van het quotum voor tomaten zonder schil
      met 10.000 ton,  door  overdracht  naar  het  quotum  voor
      concentraat. Vaststelling van het quotum voor concentraat op het
      huidige niveau plus 10.000 ton.

      Voorts akkoord over verhoging van het Portugese quotum voor
      verwerkte tomaten met 5 %, maar de steun wordt verlaagd om deze
      toegeving budgettair neutraal te verdisconteren.

  * E, GR, I  : vaststelling  van hun  quota  op het  niveau  dat
          voortvloeit uit het Commissievoorstel.

  * F    : voor concentraat, handhaving van  zijn quotum op het
         huidige niveau en voor de andere produkten vaststelling
         van het quotum op het niveau dat voortvloeit uit het
         Commissievoorstel.

  * D    :  quotum vervalt.

   - Verlaging van de steun voor concentraat en afgeleide produkten
    zodat de uitgaven blijven op het niveau dat bereikt zou zijn
    zonder de verhoging van de quota F en P.

   - Voor de volgende jaren handhaving van het Commissievoorstel,
    behalve voor wat het volgende betreft :

    i)  de "buffer" wordt verlaagd tot 10 %

    ii)  er komen geen veranderingen in de oorspronkelijke niveaus van
       de quota tot het derde jaar, wanneer er aanpassingen zullen
       plaatsvinden op basis van het eerste en het tweede jaar.

9.  Asperges en hazelnoten

  a)  Asperges

   Volgens artikel 10 van de verordening inzake verwerkte produkten
   kunnen  bijzondere  maatregelen  worden  vastgesteld  om  de
   concurrentiepositie te verbeteren. Om het treffen van dergelijke
   maatregelen voor asperges voor verwerking te vergemakkelijken, wordt
   in het kader van dit artikel gedurende de eerste drie jaar na de
   inwerkingtreding van deze maatregelen een forfaitaire steun van
   500 ecu per hectare verleend, voor maximaal 9.000 ha.

  b)  Hazelnoten

   Om de hazelnootsector te helpen het hoofd te bieden aan de bijzonder
   ongunstige economische conjunctuur, wordt een forfaitaire steun van
   150 ecu/ton verleend aan erkende  telersverenigingen (Verordening
   nr. 1035/72) en aan telersverenigingen die nog zullen worden erkend
   en waarvoor gedurende 1997 een operationeel programma ten uitvoer
   wordt gelegd.

VERVOER VAN BEPAALDE SOORTEN VERSE GROENTEN EN FRUIT VAN OORSPRONG UIT
GRIEKENLAND

- Geldigheidsduur van de bijzondere maatregelen

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over een wijziging van
Verordening (EEG) nr. 3438/92 tot vaststelling van bijzondere maatregelen
voor het vervoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit van oorsprong
uit Griekenland, teneinde de extra kosten als gevolg van de noodzaak om om
het voormalige Joegoslavië heen te rijden, te vergoeden. De maatregelen
betreffen het vervoer per spoor, per vrachtwagen en per boot naar de andere
Lid-Staten, met uitzondering van Italië, Spanje en Portugal.

Door  deze wijziging  wordt de tijdelijke  steun aan  de betrokken
vervoersondernemers tot en met 31 december 1996, zoals voorgesteld door het
Europees Parlement (in plaats van 30 juni 1996 zoals voorgesteld door de
Commissie) verlengd, omdat ondanks het feit dat de vijandigheden in de
regio gestaakt zijn, de vervoersomstandigheden in bepaalde delen van het
voormalige Joegoslavië nog zeer slecht zijn.

In deze fase van geleidelijke afschaffing belopen de kosten voor het gehele
jaar niet meer dan 50 % van die welke vermeld zijn in het financieel
memorandum (4,5 miljoen ecu).

SECTOR HOP
- Vaststelling van het bedrag van de steun voor de oogst 1995

De Raad heeft (in het kader van het prijzenpakket) een politiek akkoord
bereikt over een verordening waarbij aan de telers van hop voor bepaalde
rassengroepen een steun moet worden toegekend voor de oogst 1995. Het
steunbedrag wordt per hectare vastgesteld en berekend met inachtneming van
de gemiddelde financiële opbrengsten voor de arealen in volle produktie,
vergeleken met de gemiddelde ontvangsten voor de voorgaande oogsten, en ook
rekening houdend met de marktsituatie en de kostenontwikkeling.

Er wordt op gewezen dat door deze berekeningsmethode de voorgestelde
steunbedragen gemiddeld 15 % lager liggen dan de steun die was toegekend
voor de oogst 1994.

BEHEER VAN BEPAALDE TARIEFCONTINGENTEN VOOR DE INVOER VAN RIJST

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid van stemmen (de Italiaanse
delegatie stemde tegen en de Spaanse delegatie onthield zich) een wijziging
aangenomen van de verordening van de Commissie inzake de opening en de
wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst
en breukrijst.

Zoals  bekend heeft  de Commissie  deze verordening  op 5 juli 1996
vastgesteld. Aangezien  de maatregelen uit  de verordening niet  in
overeenstemming waren met het advies van het Comité van beheer voor granen,
moet  de Commissie  deze maatregelen (overeenkomstig  artikel 23 van
Verordening 92/1766/EEG) voorleggen aan de Raad zodat deze in voorkomend
geval met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit
kan nemen. Neemt de Raad geen andersluidend besluit, dan worden de door de
Commissie vastgestelde maatregelen van kracht binnen één maand nadat zij
aan de Raad zijn voorgelegd.

Het doel van de verordening is de tenuitvoerlegging door de Commissie van
de overeenkomsten uit hoofde van de artikelen XXIV.6 (ingevolge de
toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Unie) en XXIII
(ingevolge de afronding van het overleg met Thailand) van de GATT inzake de
invoer van volwitte of halfwitte rijst, gedopte rijst en breukrijst.

Volgens het akkoord over de wijzigingen in de verordening moet er worden
gezocht naar een oplossing voor de problemen die de delegaties hebben
gesignaleerd, waarbij het vooral gaat om de uitgebreide voorschriften voor
de verpakking van rijst en voor het beheer van de contingenten van de derde
landen, zodat de traditionele invoerstromen van dit produkt gevrijwaard
worden.

LAND- EN BOSBOUW IN BERGSTREKEN IN EUROPA
- Oostenrijks memorandum

De Raad kreeg van de Oostenrijkse Minister, de heer Molterer, toelichting
over een memorandum inzake de landbouw in bergstreken. In dit memorandum
wordt een beeld geschetst van de problemen bij de aanpassing van de
steunregelingen die vóór de toetreding in Oostenrijk bestonden, aan het
gemeenschappelijk landbouwbeleid ;de conclusieluidt dathet huidigelandbouw-
 en structuurbeleid geen bevredigende oplossingen kan bieden voor de
problemen die zich in bergstreken voordoen.

De overwegingen in dit memorandum zijn in hoofdzaak gebaseerd op de
ervaringen in Oostenrijk met de tenuitvoerlegging van de communautaire
wetgeving ten behoeve van de bergstreken. Het memorandum legt vooral de
nadruk op de noodzaak om het produktiepotentieel en de inkomens in deze
streken te behouden en op de rol van de land- en bosbouw in bergstreken bij
de vervulling van multifunctionele taken. De constatering dat de inkomens
van de landbouwers in deze streken zijn achtergebleven bij die van de
landbouwers in andere streken, wordt gevolgd door een aantal op korte
termijn te verwezenlijken aanbevelingen en een aantal richtsnoeren voor de
lange termijn inzake de nieuwe prioriteiten van het beleid van de
Gemeenschap in deze regio's.

Na de beraadslaging van de Raad verklaarde de Commissie dat het memorandum
van de Oostenrijkse delegatie - evenals het memorandum van Italië over
hetzelfde onderwerp van januari  1995 en ieder vergelijkbaar  ander
initiatief van de Lid-Staten (ook Frankrijk heeft aangekondigd binnenkort
een memorandum te zullen indienen over de landbouw in bergstreken) -
uitvoerig bestudeerd zal worden door de Commissiediensten in het kader van
de voorbereiding van de Europese Conferentie over plattelandsontwikkeling,
die de Commissie in samenwerking met het Voorzitterschap in november
aanstaande te Cork in Ierland organiseert.

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
- Retributies voor het programma van herziening van werkzame stoffen

De Raad werd door de Commissie geïnformeerd over de stand van het
voorbereidende werk aan een voorstel tot harmonisatie van de door de Lid-
Staten te heffen retributies voor de evaluatie van de dossiers over de
werkzame  stoffen  die bestudeerd  moeten  worden  uit  hoofde  van
Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewas-
beschermingsmiddelen onderzocht moeten worden.

Deze richtlijn bepaalt dat een gewasbeschermingsmiddel slechts wordt
toegelaten als het voldoet aan een aantal technische voorwaarden, en als de
werkzame stoffen die het bevat, vermeld zijn in een positieve lijst in
bijlage I. Om in die lijst te worden opgenomen moet voor elke werkzame stof
een aanvraag worden ingediend bij een Lid-Staat. Die aanvraag gaat
vergezeld van een dossier waarin wordt aangetoond dat de werkzame stof aan
de gestelde eisen voldoet.

Bij wijze van afwijking kan een Lid-Staat voor een periode van twaalf jaar
toestaan dat er gewasbeschermingsmiddelen in de handel worden gebracht die
werkzame stoffen bevatten die niet in bijlage I voorkomen, maar twee jaar
na de datum van kennisgeving van de richtlijn wel al op de markt zijn. De
Commissie heeft al een werkprogramma gestart om deze werkzame stoffen
geleidelijk te onderzoeken.

De Raad heeft de Commissie verzocht dit voorstel met spoed in te dienen.

VETERINAIRE SECTOR
- Harmonisatie van de gezondheidsmaatregelen ten aanzien van BSE

De Raad heeft kennis genomen van een nota van de Franse delegatie waarin de
Commissie wordt verzocht eventueel door de Europese Unie te treffen
aanvullende maatregelen te bestuderen ter preventie en bestrijding van
boviene spongiforme encefalopathie (BSE). 

Het betreft meer in het bijzonder de toepassing van een systeem van continu
toezicht  op  besmettelijke  spongiforme  encefalopathie,  alsmede de
verwijdering uit elke menselijke of dierlijke voedselketen van weefsels die
het pathogene agens kunnen bevatten.

De Britse delegatie steunt deze verzoeken.

Commissielid FISCHLER verklaarde dat de aanbevelingen van de Franse
delegatie door de  Commissie voor advies  zijn voorgelegd aan  het
Wetenschappelijk  Veterinair Comité  en aan  het  onlangs ingestelde
Multidisciplinaire Comité, ten einde alle technische maatregelen  te
onderzoeken die nodig zijn om op wetenschappelijke basis de consumenten van
rund- en ander vlees gerust te stellen en hun gezondheid doeltreffend te
beschermen. Het is zaak ten aanzien van verschillende technische procédé's
tot een communautaire aanpak te komen en daarbij afzonderlijke nationale
initiatieven te voorkomen.

Na zijn beraadslagingen nam de Raad akte van de krachtlijnen die de
Commissie in dezen wil volgen en verzocht hij de Commissie de betrokken
instanties  alle  aanvullende maatregelen  voor  te leggen,  die de
wetenschappelijke comités nodig achten om elk risico van BSE-besmetting te
voorkomen.

OVERIGE BESLUITEN

(Aangenomen zonder debat. In het geval van wetgevingsbesluiten zijn de
tegenstemmen en onthoudingen vermeld. Besluiten die vergezeld gaan van
verklaringen die de Raad voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, zijn
aangegeven met een asterisk ; deze verklaringen kunnen bij de Persdienst
worden verkregen.)

Landbouw

Diervoeding*

Ingevolge het tijdens zijn zitting van 20-21 mei 1996 bereikte politieke
akkoord heeft de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de
richtlijn betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding aangenomen
(wijziging van Richtlijn 70/524/EEG) ; de Duitse delegatie stemde tegen
deze tekst.

Deze richtlijn behelst een hervorming van het vergunningsstelsel voor deze
toevoegingsmiddelen waarmee een einde moet worden gemaakt aan de technische
en controleproblemen die zich voordoen bij de tenuitvoerlegging van
Richtlijn 70/524/EEG. 

Het hervormde vergunningsstelsel omvat :

- een indeling van de toevoegingsmiddelen in twee categorieën ("met behulp
  van hoogwaardige technieken bereide middelen" en "generieke middelen"),
  zodat de vergunningen onder twee verschillende types voorwaarden kunnen
  worden afgegeven ;

- een procedure voor het indienen van de dossiers door de bedrijven (via
  de Lid-Staten) bij het Permanent Comité voor diervoeders, met het oog op
  de evaluatie en toelating van de betrokken produkten door de Commissie ;

- een specifieke vergunning voor elk middel via een verordening van de
  Commissie ;

- de vergunningen voor de met behulp van hoogwaardige technieken bereide
  middelen worden beperkt tot één of meer rechtspersonen ;

- een verplichting additieven na tien jaar opnieuw te evalueren en er
  opnieuw een vergunning voor te verlenen ;

- herziene bepalingen met betrekking tot het vertrouwelijk karakter van de
  gegevens die zijn vervat in de vergunningsaanvragen ;

- intrekking  van  de  huidige  positieve  lijst,  gekoppeld  aan
  overgangsmaatregelen om het verder in de handel brengen van reeds
  toegestane middelen mogelijk te maken, met dien verstande dat bepaalde
  categorieën opnieuw moeten worden geëvalueerd en toegestaan.

Voorts is de Raad in beginsel overeengekomen om in een latere fase tarieven
vast te stellen die de Lid-Staten voor het afhandelen van de dossiers
zouden aanrekenen.

Raszuivere fokrunderen*

Overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 87/328/EEG betreffende de toelating
van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting heeft de Raad besloten het
centrum INTERBULL (Uppsala, Zweden) aan te wijzen als communautaire
referentie-instantie die verantwoordelijk is voor de uniformisering van de
methoden voor het testen van raszuivere fokrunderen en van de evaluatie van
de testresultaten bij de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voort-
planting.

Landbouwomrekeningskoersen*

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een wijziging
aangenomen  van Verordening (EG) nr. 2990/95 tot vaststelling van de
compenserende steun  in verband met aanzienlijke verlagingen van de
landbouwomrekeningskoersen in Zweden vóór 1 juli 1996 ; de Italiaanse
delegatie stemde tegen deze tekst.

De aangenomen wijziging verlengt de geldigheidsduur van deze verordening
met zes maanden en maakt het tevens mogelijk om de Zweedse kroon - die na
1 juli 1996 opnieuw aanzienlijk  dreigt te worden gerevalueerd -  te
behandelen als andere valuta die zich eerder in vergelijkbare situaties
bevonden. In België,  Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland en
Oostenrijk zijn namelijk in het verleden voor revaluaties compensaties
verleend.

Schapevlees

De Raad heeft een verordening aangenomen tot vaststelling van een extra
premie voor schapevleesproducenten in niet-probleemgebieden van Ierland en,
in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland.

Het doel van deze verordening is een extra premie toe te kennen aan
schapevleesproducenten om in het voorjaar van 1995 geleden aanzienlijke
inkomensverliezen als gevolg van uitzonderlijk lage marktprijzen voor de
periode van het jaar te compenseren. Deze premie is beperkt tot het
verkoopseizoen 1995. 

Agrarische probleemgebieden

De Raad heeft een wijziging aangenomen van de lijst van probleemgebieden in
Ierland in de zin van Richtlijn 75/268/EEG.

Het doel van deze wijziging is de als probleemgebieden aangemerkte gebieden
in Ierland met 128.000 hectaren uit te breiden volgens de daarvoor geldende
criteria. Die uitbreiding is met name nodig om te zorgen voor de
continuïteit van de landbouwbedrijven. Daartoe wordt steun verleend om de
bevolkingsdichtheid te handhaven op het minimumpeil dat nodig is om het
onderhoud van die probleemgebieden vanuit milieu-oogpunt te garanderen.

Visserij

De Raad heeft besluiten aangenomen waarbij het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek  gemachtigd worden  de overeenkomsten  inzake de
wederzijdse  visserijbetrekkingen  met de  Republiek  Zuid-Afrika tot
7 maart 1997 te verlengen.

Milieu

Protocollen inzake de bescherming tegen en de preventie van verontreiniging
van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona)

De Raad heeft conclusies aangenomen betreffende de ondertekening van het
herziene Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen
verontreiniging vanaf het land.

Het in februari door de Commissie bij de Raad ingediende voorstel voor een
besluit had tevens betrekking op de ondertekening van het Protocol inzake
de preventie van verontreiniging van de Middellandse Zee door  het
grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering
daarvan. Omdat de onderhandelingen over dit tweede Protocol niet zover
gevorderd zijn als die over het eerste, is echter besloten de twee
besluiten tot ondertekening afzonderlijk te behandelen.

Interne markt

In de handel brengen van natuurlijk mineraalwater

De Raad heeft, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en na overneming
van de door het Europees Parlement aangenomen amendementen op zijn
gemeenschappelijk standpunt, wijzigingen aangenomen in de richtlijn tot
wijziging van Richtlijn 80/777/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake de exploitatie en het in de handel
brengen van natuurlijk mineraalwater. Denemarken, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk stemden tegen en Nederland onthield zich van stemming. Het doel
van deze richtlijn is de uit 1980 daterende bepalingen aan te passen aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang en ze tevens te stroomlijnen
naar het model van de algemene gemeenschapswetgeving op het gebied van
levensmiddelen.

De belangrijkste aangepaste bepalingen hebben met name betrekking op : 

- de voorwaarden waaronder het gebruik van met ozon verrijkte lucht is
  toegestaan om instabiele bestanddelen uit natuurlijk mineraalwater te
  verwijderen,

- de verplichting om met het oog op de voorlichting van de consument de
  samenstelling van natuurlijk mineraalwater te vermelden,

- de verlenging van de geldigheidsduur van de erkenning van mineraalwater
  afkomstig uit derde landen, teneinde de administratieve procedures te
  vereenvoudigen,

- de uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn tot onder de
  benaming "bronwater" gebotteld mineraalwater,

- de invoering van een vrijwaringsclausule die de Lid-Staten in staat
  stelt snel te reageren in  geval van besmetting van  natuurlijk
  mineraalwater,

- de instelling van een procedure voor de vaststelling van sommige
  gedetailleerde bepalingen inzake natuurlijk mineraalwater, waarbij het
  vooral gaat om de grenswaarden voor de concentratie van bepaalde
  bestanddelen, de etikettering, de analysemethoden, enz.

Vervoer

Rijbewijs

De Raad heeft met  eenparigheid van stemmen en overeenkomstig zijn
gemeenschappelijk standpunt van 26 februari 1996 een wijziging aangenomen
van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs, die de Lid-Staten die
zulks wensen de mogelijkheid geeft om een nieuw communautair model
rijbewijs af te geven in de vorm van een document met het formaat van een
betaalkaart. Dit nieuwe model is een alternatief voor het papieren
rijbewijs zoals omschreven in Richtlijn 91/439/EEG.

De richtlijn biedt de Lid-Staten de mogelijkheid om naast de elementen met
betrekking tot het rijbewijs in een aparte ruimte van het rijbewijs andere
vermeldingen op te nemen, mits de houder daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat
en met dien verstande dat de opneming van dergelijke vermeldingen geen
consequenties heeft voor het gebruik van het model als rijbewijs.

Bovendien is op het nieuwe model een aparte ruimte gereserveerd voor de
eventuele latere invoering in communautair verband van een microprocessor
of soortgelijke geïnformatiseerde apparatuur.

Interoperabiliteit van het transeuropese hoge-snelheidspoorwegsysteem

De Raad heeft de richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het
transeuropese hoge-snelheidsspoorwegsysteem aangenomen.

Het doel van deze richtlijn, die gebaseerd is op titel XII van het Verdrag
(transeuropese netwerken), is de verwezenlijking van de interoperabiliteit
van het transeuropese systeem, dat wil zeggen dat het systeem het
ononderbroken verkeer van hoge-snelheidstreinen over het grondgebied van de
Gemeenschap mogelijk maakt.

Om dat doel te bereiken zijn in de richtlijn de nodige criteria en
procedures   voorzien  voor   de   aanneming   van   technische
interoperabiliteitsspecificaties, waarbij het vooral gaat om de structurele
subsystemen (infrastructuur, energie, controle, besturing/seingeving en
rollend materieel).

Wat de infrastructuur betreft, moeten de hoge-snelheidslijnen het volgende
omvatten :

- lijnen die speciaal zijn aangelegd voor hoge-snelheidsverkeer met
  snelheden die gewoonlijk ten minste 250 km per uur bedragen,

- lijnen die speciaal zijn aangepast voor hoge-snelheidsverkeer met
  snelheden van circa 200 km/uur,

- speciaal voor hoge-snelheidsverkeer aangepaste lijnen met specifieke
  kenmerken wegens problemen in verband met de topografie, het reliëf of
  de stedelijke omgeving, waarvan de snelheid van geval tot geval moet
  worden aangepast.

Wat het rollend materieel betreft, moeten de technologisch geavanceerde
hoge- snelheidstreinen zodanig ontworpen zijn dat zij een veilig en
ononderbroken verkeer kunnen verzorgen :

- met een snelheid van ten minste 250 km/uur op speciaal voor hoge-
  snelheidsverkeer aangelegde lijnen, en in passende omstandigheden van
  meer dan 300 km/uur,

- met een snelheid van circa 200 km/uur op speciaal aangepaste bestaande
  lijnen,

- met een zo hoog mogelijke snelheid op de overige lijnen.

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De Raad heeft de richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per
spoor aangenomen.

Doel van deze richtlijn is  het vaststellen van strenge  nationale
veiligheidsnormen, dat wil zeggen op het niveau van de internationale
normen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer
(COTIF). In de richtlijn is rekening gehouden met de potentiële risico's
van het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met name gelet op het
feit dat deze goederen vaak door stedelijke gebieden vervoerd worden en dat
zich ongevallen kunnen voordoen bij manoeuvres op rangeerstations, die zich
veelal in stadscentra bevinden.

Voorts voorziet de tekst met het oog op de geleidelijke ontsluiting van de
markt voor het vervoer per spoor in een stelsel van uniforme nationale
veiligheidsvoorschriften  waardoor  concurrentiedistorsies  tussen  de
verschillende takken van het vervoer van gevaarlijke goederen vermeden
kunnen worden.

De richtlijn voorziet in de mogelijkheid van stringentere bepalingen voor
het vervoer van gevaarlijke goederen via de Kanaaltunnel of tunnels met
vergelijkbare kenmerken, zoals op grond van de thans beschikbare informatie
geval zal zijn voor de Storebaelt-tunnel in Denemarken en de Oeresund-
tunnel tussen Denemarken en Zweden.

Binnenvaart

De Raad heeft de richtlijn aangenomen betreffende de harmonisatie van de
voorwaarden  voor  de  afgifte  van  nationale  vaarbewijzen  voor
binnenvaartuigen welke bij het  goederen- en personenvervoer in  de
Gemeenschap gebruikt worden.

Deze richtlijn sluit aan bij Richtlijn 91/672/EEG van 16 december 1991
inzake de wederzijdse erkenning van de nationale vaarbewijzen voor het
besturen van schepen  in het goederen- en  personenvervoer over de
binnenwateren. De richtlijn voorziet in één enkel nationaal vaarbewijs dat
op basis van geharmoniseerde voorwaarden wordt afgegeven, in de gehele
Gemeenschap hetzelfde model heeft en door de Lid-Staten wederzijds erkend
wordt.

Externe betrekkingen

Bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-
leveranciers van bananen

De Raad heeft formeel een wijziging aangenomen van Verordening nr. 2686/94
tot instelling van een bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van
traditionele ACS-leveranciers van bananen.

Bij deze nieuwe verordening  wordt Verordening nr. 2686/94, die  op
28 februari 1996 is vervallen, verlengd tot 31 december 1996.

De traditionele ACS-leveranciers van  bananen zijn Belize, Kameroen,
Kaapverdië, Ivoorkust, Dominica, Granada, Jamaica, Madagascar, Santa-Lucia,
Sint-Vincent en de Grenadinen, Somalië en Suriname.

Samenwerkingsovereenkomst  met de Democratische Volksrepubliek Laos -
onderhandelingsrichtsnoeren

De Raad heeft  de onderhandelingsrichtsnoeren aangenomen  waarbij de
Commissie  wordt  gemachtigd onderhandelingen  te  voeren  over  een
samenwerkingsovereenkomst met de Democratische Volksrepubliek Laos.

Het betreft een niet-preferentiële overeenkomst tot vaststelling van het
kader van de  bilaterale betrekkingen tussen de Gemeenschap  en de
Democratische Volksrepubliek Laos. De overeenkomst zal betrekking hebben op
handel en samenwerking, een aantal prioriteiten vaststellen en voorzien in
een evaluatie van de tenuitvoerlegging door een gemengde commissie. Zij zal
geen financieel protocol omvatten.

Samenwerkingsovereenkomst   met   het   Koninkrijk   Kambodja   -
onderhandelingsrichtsnoeren

De Raad  heeft de onderhandelingsrichtsnoeren  aangenomen waarbij de
Commissie  wordt gemachtigd  onderhandelingen  te  voeren  over  een
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk
Kambodja.

Het betreft een niet-preferentiële overeenkomst tot vaststelling van het
kader van de bilaterale betrekkingen tussen de Gemeenschap en Kambodja. De
overeenkomst zal betrekking hebben op handel en samenwerking, een aantal
prioriteiten  vaststellen  en voorzien  in  een  evaluatie  van  de
tenuitvoerlegging door een gemengde commissie. Zij zal geen financieel
protocol omvatten.

MEDA

Ingevolge het politieke akkoord van 15 juni 1996 heeft de Raad formeel de
verordening aangenomen inzake financiële en technische maatregelen ter
ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke
structuren in het kader van het Euromediterrane partnerschap (MEDA-
verordening), zie Mededeling aan de Pers nr. 8931/96 (Presse 208) van 15/16
juli 1996 (blz. 10).

Antidumping : polyestervezels

- van oorsprong uit India en Korea

  De Raad  heeft de verordening (EG) aangenomen tot wijziging van
  Verordening (EEG) nr. 54/93 van  de Raad tot instelling van een
  definitief anti-dumpingrecht op de invoer van synthetische vezels van
  polyester van oorsprong uit India en de Republiek Korea. 

  Ingevolge het nieuwe onderzoek dat de Commissie heeft ingesteld naar het
  geval van het bedrijf Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Ltd., is
  bij deze verordening een anti-dumpingrecht ingesteld dat 13 % beloopt
  van de netto-prijs van de invoer van dit bedrijf, dat met terugwerkende
  kracht wordt geheven op de datum van inleiding van het nieuwe onderzoek.

- van oorsprong uit Wit-Rusland

  De Raad heeft de verordening (EG) aangenomen tot instelling van een
  definitief anti-dumpingrecht op de invoer van polyesterstapelvezels van
  oorsprong uit Wit-Rusland en definitieve inning van het ingestelde
  voorlopige recht.

  De hoogte van dit recht bedraagt 43,25 % van de netto-prijs franco grens
  Gemeenschap, vóór inklaring.

Justitie en Binnenlandse Zaken

Europol-overeenkomst - rol van het Hof van Justitie

Ingevolge de conclusies van de Europese Raad van Florence van 21/22 juni
heeft de Raad de akte aangenomen tot opstelling, op grond van artikel K.3
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van het Protocol betreffende
de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, van de overeenkomst tot oprichting van een Europese
politiedienst.

Het protocol zal op 24 juli door de Permanente Vertegenwoordigers van de
Lid-Staten te Brussel ondertekend worden.

Europees jaar tegen het racisme

De Raad en de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in
het kader van de Raad bijeen, hebben formeel de resolutie over het Europees
jaar tegen racisme (1997) aangenomen. De tekst van deze resolutie was al
gepubliceerd in de Mededeling aan de Pers nr. 7529/96 (Presse 152) van
3 juni 1996.

[1]  Met dien verstande dat het mogelijk is dat een Lid-Staat geen enkel
   gebied aanwijst.

***

Side Bar