Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret såle-
des:

Belgien:
Laurette ONKELINX     Ministerpræsident for det franske sprogfællesskab
              med ansvar for sundhed, sociale anliggender og
              turisme

Danmark:
Jytte HILDEN        Kulturminister
Erik JACOBSEN       Statssekretær, Kulturministeriet

Tyskland:
Helmut SCHÄFER       Viceminister, Udenrigsministeriet
Hans ZEHETMAIR       Minister for undervisning, kultur, videnskab og
              kunst, Bayern
Kurt FALTHAUSER      Leder af ministerpræsidentens kontor, Bayern

Grækenland:
Stavros BENOS       Kulturminister

Spanien:
Esperanza AGUIRRE     Kulturminister
Miguel Angel CORTES    Statssekretær, Kulturministeriet

Frankrig:
Philippe DOUSTE-BLAZY   Kulturminister

Irland:
Michael D. HIGGINS     Minister  for  kunst,  kultur  samt  for  de
              irsktalende områder

Italien:
Walter VELTRONI      Minister for kulturgoder og kulturværdier
Antonio MACCANICO     Minister for post og telekommunikation

Luxembourg:
Erna HENNICOT-SCHOEPGES  Kulturminister

Nederlandene:
Aad NUIS          Statssekretær  for  undervisning,  kultur  og
              videnskab

Østrig:
Rudolf SCHOLTEN      Minister for videnskab, forskning og kunst

Portugal:
Manuel Maria CARRILHO   Kulturminister
Alberto ARONS de CARVALHO Statssekretær for medierne

Finland:
Claes ANDERSSON      Kulturminister

Sverige:
Ann Christine NYKVIST   Statssekretær, Kulturministeriet

Det Forenede Kongerige:
Lord INGLEWOOD       Statssekretær for den nationale kulturarv

Kommissionen:
Marcelino OREJA      Medlem

Fælles møde mellem Rådet og de associerede lande i Central- og Østeuropa

Ud over deltagerne i samlingen i Rådet (audiovisuelle spørgs-
mål/kultur) deltog følgende repræsentanter for de associerede lande i
Central- og Østeuropa:

Bulgarien:
Anna SENDOVA        Leder af kontoret for Internationalt samarbejde i
              Kulturministeriet

Ungarn:
Bálint MAGYAR       Undervisnings- og kulturminister

Polen:
Waclaw JANAS        Vicekulturminister

Rumænien:
Viorel MARGINEAU      Kulturminister

Den Slovakiske Republik:
Ivan SECIK         Vicekulturminister

Den Tjekkiske Republik:
Josef KREUTER       Ambassadør, chef for den tjekkiske mission ved
              Den Europæiske Union

Estland:
Jaak ALLIK         Kulturminister

Letland:
Ojärs SPÄRITIS       Kulturminister

Litauen:
J. NEKROSIUS        Kulturminister

Struktureret dialog med Cypern

Foruden Rådets formand og Kommissionens repræsentant deltog i dette møde:

Claire ANGELIDOU      Undervisnings- og kulturminister

Struktureret dialog med Malta

Foruden Rådets formand og Kommissionens repræsentant deltog i dette møde:

Dr. Michael REFALO     Justistsminister og minister for kunst

"FJERNSYN UDEN GRÆNSER"

På grundlag af en række kompromisforslag fra formandskabet nåede Rådet med
kvalificeret flertal til fuld politisk enighed om sin fælles holdning til
ændringen af direktiv 89/552/EØF (direktivet om "Fjernsyn uden grænser").

Den  fælles holdning  vil blive  formelt  vedtaget,  når teksten  er
færdigbehandlet; den vil derefter blive tilstillet Europa-Parlamentet med
henblik på andenbehandling som led i den fælles beslutningsprocedure.

Den belgiske, græske og irske delegation meddelte, at de vil afholde sig fra
at stemme ved afstemningen; Sverige vil stemme imod.

Den fælles  holdning vil  komme til at  omfatte størstedelen af  de
ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har optaget i sit
modificerede forslag, men også visse ændringsforslag, som Kommissionen ikke
har accepteret.

Hovedformålet med ændringerne i direktivet om "Fjernsyn uden grænser", som
Kommissionen foreslog i april 1995 som led i den revision, der skal finde
sted i henhold til det gældende direktiv, er at ajourføre og afklare visse
aspekter af dette direktiv.

Formålet med 1989-direktivet er at samordne de relevante bestemmelser i
medlemsstaterne for at sikre fri bevægelighed for tv-udsendelser. Takket
være direktivet og indførelsen af fælles regler på de områder, hvor de var
absolut nødvendige, er det tilstrækkeligt, at et tv-radiospredningsorgan,
der er  etableret i en medlemsstat,  overholder lovgivningen i denne
medlemsstat, for at dens udsendelser kan modtages og retransmitteres frit i
hele Unionen. Blandt de samordnede områder hører fastlæggelse af kriterier
for  et  tv-spredningsforetagendes  tilknytning  til  en  medlemsstats
jurisdiktion,  fjernsynsreklamer  og  tv-sponsoring  (reklamemængden  og
indslagenes  indhold),  beskyttelse  af  mindreårige,  beskyttelse  af
folkesundheden, ret til genmæle og et specifikt kapitel om fremme af
produktion og distribution af europæiske audiovisuelle programmer.

Formålet med de ændringer af det gældende direktiv, der er optaget i
udkastet til Rådets fælles holdning, er navnlig:

- at  tydeliggøre og præcisere visse definitioner ("fjernsynsreklamer",
 "teleshopping", "europæiske programmer") samt medlemsstaternes kompetence
 med hensyn til tv-kanaler. Hvilken stat, der er kompetent, afhænger
 primært  af, hvor tv-spredningsforetagendets hovedkontor rent faktisk
 befinder sig, og hvor ledelsens beslutninger om programlægningen træffes.
 Andre kriterier vil eventuelt kunne spille ind, men det skal i alle
 tilfælde kunne fastlægges hvilken stat, der er kompetent;

- at præcisere bestemmelsen om minimumsfristerne mellem første forevisning
 af en spillefilm i biograferne i en af medlemsstaterne og den første
 udsendelse deraf på fjernsyn. Medmindre rettighedsindehaverne giver deres
 tilslutning skal der gå mindst 18 måneder; dette tidsrum kan afkortes til
 12 måneder for "pay-per-view"-tjenester og andre betalings-tv-kanaler samt
 for  spillefilm,  der  er  koproduceret  af  det  pågældende  tv-
 spredningsforetagende;

- at indføre regler om teleshopping, som delvis svarer til dem, der gælder
 for reklamer;

- ligeledes at indføre regler for kanaler, der udelukkende udsender indslag
 til fremme af egen virksomhed;

- at øge beskyttelsen af mindreårige, idet det skal være obligatorisk, at
 der forud for ukodede programmer, der kan skade dem, gives en akustisk
 eller visuel advarsel, der  markerer programmerne under hele  deres
 varighed;

- at nedsætte et "kontaktudvalg", så der er et forum for konsultationer
 mellem medlemsstaterne og Kommissionen om  direktivets anvendelse og
 udviklingen i lovgivningen om tv-spredningsforetagender;

- at  definere  modtagefriheden  bedre.  Betingelserne  for  eventuelle
 restriktive foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte  træffe, skal
 præciseres.

Med hensyn til en pligt for fjernsynskanalerne til, når det er muligt,
overvejende at sende europæiske programmer, anbefales det i udkastet til
fælles holdning at opretholde den nugældende ordning (artikel 4 og 5 i 1989-
direktivet) herunder en klausul om, at spørgsmålet skal tages op igen om
5 år.

I henhold til udkastet til fælles holdning har medlemsstaterne 18 måneder
til at efterkomme  det ændrede direktiv regnet fra datoen  for dets
vedtagelse.

Endelig skal Kommissionen ifølge teksten forelægge periodiske beretninger
(den første efter 3 år) om gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt
sammen med forslag med henblik på at tilpasse det til udviklingen på tv-
spredningsområdet, specielt på baggrund af den teknologiske udvikling i
tiden efter direktivets vedtagelse.

EUROPÆISK GARANTIFOND TIL FREMME AF PRODUKTIONEN AF BIOGRAF- OG TV-FILM

Rådet noterede sig situationsrapporten vedrørende afgørelsen om oprettelse
af denne fond. Det havde en drøftelse, som bekræftede, at behandlingen af
forslaget bør uddybes yderligere, således at Rådet eventuelt kan drøfte det
på et nyt grundlag på samlingen i november 1996.

Delegationernes holdninger til forslaget til afgørelse, således som det
foreligger efter de hidtidige drøftelser (herunder drøftelserne på samlingen
i Rådet (økonomi og finans) den 11. marts 1996) kan sammenfattes således:

Et flertal af delegationerne tilslutter sig princippet om at oprette et
redskab til fremme af produktionen af biograf- og tv-film. Blandt disse
delegationer er der dog flere, der stiller sig forbeholdent over for
forslaget, især af følgende tre grunde:

- der hersker  uklarhed med hensyn  til udkastet  til aftale  mellem
 Kommissionen og Den  Europæiske Investeringsfond  og de  finansielle
 institutioners holdning til deltagelse i projektet

- de betvivler, at fonden kan blive selvfinansierende

- SMV's stilling skal præciseres nærmere i forslaget. Dette gælder især de
 lande, hvis filmproduktion ikke er særlig udviklet og derfor er baseret på
 små og mellemstore virksomheder.

Andre delegationer er imod eller har forbehold over for oprettelsen af en
garantifond, bl.a. fordi de

- tvivler på, at fonden kan blive selvfinansierende

- tvivler på, at sektoren er villig til at yde de beløb, som Kommissionen
 anfører

- ikke finder en EF-finansiering på 90 mio. ecu rimelig

- ikke mener, at fonden er det rette middel til at tilvejebringe privat
 kapital

- mener, at der er risiko for ikke at nå målet med den foreslåede afgørelse,
 da fonden  kan blive nødsaget til  at koncentrere sin indsats  om
 produktioner med store budgetter

- bemærker, at det i henhold til nærhedsprincippet først og fremmest bør
 være op til medlemsstaterne at fremme produktionen af biograf- og tv-film.

ARIANE-PROGRAMMET

Der blev i Rådet opnået enstemmig tilslutning fra delegationerne til
indholdet i udkastet til fælles holdning om afgørelsen om et program til
støtte for bøger og læsning (ARIANE). Det Forenede Kongerige tog imidlertid
generelt forbehold på grund af BSE-problemet. Den fælles holdning vil blive
vedtaget som A-punkt på en senere rådssamling, så snart omstændighederne
tillader det. Den vil herefter blive oversendt til Europa-Parlamentet med
henblik på andenbehandling som led i den fælles beslutningsprocedure.

Udkastet til  fælles  holdning,  som  omfatter  et  betydeligt  antal
ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, opererer med et program med en
løbetid på to år (1997-1998) og med et budget på 7 mio. ecu.

ARIANE skal øge kendskabet til og udbredelsen af de europæiske folks
litterære skaben og historie samt de europæiske borgeres adgang hertil.

De påtænkte aktioner er følgende:

* støtte til oversættelse (litterære værker af høj  kvalitet fra det
 20. århundrede, teaterstykker, opslagsværker og studier). De midler, der
 afsættes til denne aktion, skal udgøre ca. 50% af det samlede budget for
 programmet;

* støtte til samarbejdsprojekter, der gennemføres i partnerskab, og som
 tager sigte på at fremme bøger og læsning samt borgernes adgang hertil;

* efteruddannelse af fagfolk, navnlig oversættere af skønlitteratur;

* ledsageforanstaltninger til supplering af de øvrige aktioner (møder,
 undersøgelser, forskning);

* opretholdelse af Aristeion-priserne (Den Europæiske Litteraturpris og Den
 Europæiske Oversætterpris);

* tredjelandes deltagelse (programmet er åbent for deltagelse af de central-
 og østeuropæiske lande, Malta og Cypern samt, på visse vilkår, for
 samarbejde med andre tredjelande).

Programmet vil blive gennemført af Kommissionen, der bistås af et udvalg,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne. I øvrigt skal Kommissionen
bestræbe sig på at skabe komplementaritet mellem ARIANE-programmet og de
øvrige programmer på det kulturelle område, såsom KALEJDOSKOP og RAPHAEL,
samt visse andre fællesskabsaktioner, navnlig inden for uddannelse og
erhvervsuddannelse.

RAPHAEL-PROGRAMMET

Der blev i Rådet opnået enstemmig principiel enighed om den fælles holdning
til handlingsprogrammet for kulturarven (RAPHAEL). Da Det Forenede Kongerige
opretholdt et generelt forbehold, kunne der ikke ske en formel vedtagelse.
Når denne forhindring er fjernet, vil teksten kunne vedtages som A-punkt.

Udkastet til fælles holdning opererer med et fireårigt program (1997-2000)
med en finansieringsramme på 30 mio. ecu, som skal evalueres inden udløbet
af det  andet år på  forslag af  Kommissionen og under  hensyn til
budgetsituationen og de opnåede resultater i programmets første fase.
Endvidere besluttede Rådet at støtte opførelsen af et beløb på 10 mio. ecu
som led i budgetproceduren for årene 1997 og 1998.

RAPHAEL skal primært støtte og supplere medlemsstaternes indsats for den
kulturarv, der er af betydning på europæisk plan. Ved "kulturarv" forstås i
den sammenhæng: bygningsværker og kulturgenstande (museer og samlinger,
biblioteker, arkiver, herunder foto-, film- og lydarkiver), arkæologiske og
undervandsarkæologiske  kulturværdier,  den  arkitektoniske  kulturarv,
bebyggelser,  kulturhistoriske  steder  og  kulturhistoriske  landskaber
(områder, hvor kulturværdier og naturen tilsammen udgør en helhed).

Ovennævnte aktioner går ud på følgende:

 i) bevarelse, beskyttelse og fremhævelse af den europæiske kulturarv
   gennem europæisk samarbejde;

 ii) samarbejde med henblik på udveksling af erfaringer og udvikling af
   teknikker, der anvendes i forbindelse med kulturarven;

iii) borgernes adgang til, deltagelse i og bevidstgørelse om kulturarven;

 iv) samarbejde med tredjelande og internationale organisationer.

De udviklede projekter skal opfylde følgende kriterier:

- bidrage til udbredelsen af kulturarven, herunder gennem information derom

- være af interesse på fællesskabsplan ved at tjene som model, være
 fornyende eller oplysende

- vedrøre problemer i forbindelse med bevarelse af kulturarven og bidrage
 til at udvikle de bedste bevaringsmetoder

- være i stand til at skabe en multiplikatorvirkning på det kulturelle,
 uddannelsesmæssige eller socio-økonomiske område.

I lighed med andre programmer skal RAPHAEL være åbent for deltagelse af de
central- og østeuropæiske lande, Malta og Cypern, samt på visse vilkår for
samarbejde med andre tredjelande.

KULTURGODER

Rådet konstaterede, at der var tilslutning til ændringen af bilagene til

- forordning nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder

- direktiv nr. 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er
 fjernet fra en medlemsstats område,

idet den tyske delegation stemte imod.

Med hensyn  til direktivet, som er  omfattet af den fælles  beslut-
ningsprocedure med Europa-Parlamentet, vil Rådets fælles holdning formelt
blive vedtaget som  A-punkt på en kommende samling. Med  hensyn til
forordningen, der ikke skal gennem andenbehandling i Europa-Parlamentet,
skal den vedtages endeligt samtidigt med direktivet.

Formålet med de påtænkte ændringer er at indføre en ny kategori for
akvareller,  gouacher  og pasteller.  Den  tærskel,  over hvilken  en
udførselstilladelse for disse værker er nødvendig, skal være på 30 000 ecu.

ADGANG TIL KULTUR FOR ALLE BORGERE

Rådet gav sin tilslutning til indholdet af et udkast til resolution om
adgang til kultur for alle borgere, som De Faste Repræsentanters Komité har
forelagt på initiativ af formandskabet.

Det Forenede Kongerige opretholdt imidlertid et generelt forbehold.

Formanden konkluderede, at resolutionen vil blive vedtaget som A-punkt, så
snart denne hindring er fjernet.

Kommissionens repræsentant bekræftede, at Kommissionen er indstillet på at
foretage den undersøgelse, der anmodes om i denne resolution, og som tager
sigte på at forbedre kendskabet til de faktiske forhold, der gør sig
gældende i forbindelse med adgangen til kultur og til borgernes behov,
herunder navnlig unge og borgere, som rammes af skellige former for social
udstødelse.

ELEKTRONISK PUBLICERING OG BIBLIOTEKERNE

Selv om alle delegationer tilsluttede sig indholdet i et resolutionsudkast
om elektronisk publicering og bibliotekerne, som De Faste Repræsentanters
Komité havde forelagt på initiativ af formandskabet, blev vedtagelsen
udskudt til en senere samling, da Det Forenede Kongerige opretholdt sit
generelle forbehold.

Kommissionens repræsentant meddelte, at Kommissionen er rede til at foretage
den undersøgelse, der anmodes om i denne resolution, om de forskellige
juridiske og tekniske aspekter i forbindelse med elektroniske dokumenter fra
fremstilling til anvendelse af disse samt de nye kulturelle og sociale
udfordringer, som bibliotekerne, især folkebibliotekerne, står overfor under
de nye økonomiske og teknologiske omstændigheder, og med hovedvægten lagt på
fornyelse og udvikling af tekniske standarder.

KULTURELLE ASPEKTER I DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS INDSATS

Rådet drøftede den første rapport fra Kommissionen om inddragelse af
kulturelle aspekter i Det Europæiske Fællesskabs indsats. I rapporten
undersøges konsekvenserne af traktatens artikel 128, stk. 4, hvori det
hedder, at "Fællesskabet tager hensyn til de kulturelle aspekter i sin
indsats i henhold til andre bestemmelser i denne traktat".

Debatten om rapporten og de konklusioner, Kommissionen drager heraf, vil
blive fortsat i løbet af det næste halvår under det irske formandskab.

FÆLLES MØDE MED DE ASSOCIEREDE LANDE I CENTRAL- OG ØSTEUROPA

Som led i den "strukturerede dialog", der indgår i strategien forud for
tiltrædelsen, holdt  Rådet et fælles møde  med kulturministrene i de
associerede lande i Central- og Østeuropa.

Efter mødet drog Rådets formand, efter at have takket ministrene fra
Central- og Østeuropa samt ministrene fra Unionen for deres konstruktive
bidrag til drøftelserne, følgende konklusioner:

"
 Efter  denne drøftelse  aftegner  perspektiverne  for udviklingen  af
 samhandelen og det kulturelle samarbejde i almindelighed sig meget klarere.

 Ministrene fra landene i Central- og Østeuropa anførte, at de var rede til
 så hurtigt som muligt at deltage i:

1) MEDIA II-programmet som led i tilpasningen af de nationale lovgivninger i
  deres lande til EF-lovgivningen på det audiovisuelle område;

2) KALEIDOSKOP-programmet samt i ARIANE- og RAPHAEL-programmerne, så snart
  disse to programmer bliver vedtaget.

  Samarbejdet på det audiovisuelle område befinder sig på et avanceret
  stadium på grundlag af det første MEDIA-program.

  Samarbejdet på det kulturelle område sker allerede på et ad hoc-grundlag
  for så vidt angår Fællesskabets aktioner og på grundlag af de bilaterale
  forbindelser mellem fællesskabslandene og de central- og østeuropæiske
  lande.

  De central- og østeuropæiske lande understregede deres interesse i at
  deltage som lige partnere i programmerne, når de er blevet åbnet for de
  pågældende lande, ved at yde et passende finansielt bidrag og ved at
  bidrage med deres mangeårige erfaringer på de berørte områder.

  De central- og østeuropæiske lande understregede ligeledes behovet for en
  forstærket informationsindsats fra Fællesskabets side vedrørende de
  muligheder, der byder sig. De erklærede sig rede til at foretage alt det
  administrative forarbejde, der er nødvendigt for deres deltagelse.

  Interessen for det gensidige samarbejde med hensyn til intellektuel
  ejendomsret blev fremhævet.

  Delegationerne nævnte betydningen af Europarådets aktiviteter til fordel
  for kulturen.

  Vi har i dag kunnet konstatere, at der er et stort antal kulturelle
  aktiviteter, som knytter landene i alle Europas regioner sammen, og vi
  vil bygge på dette samarbejde for at skabe stadig stærkere kulturelle
  bånd mellem os."

STRUKTURERET DIALOG MED CYPERN OG MALTA

I tilslutning til Rådets samling fandt der møder sted mellem formandskabet
og Kommissionen på den ene side og delegationer på ministerplan fra Cypern
og Malta på den anden side for at drøfte samarbejdet mellem Den Europæiske
Union og disse to ansøgerlande med hensyn til kultur og audiovisuelle
anliggender.

Disse drøftelser indgik i den strukturerede dialog, som har til formål at
fremme den gensidige tillid ved at etablere en ramme for drøftelser af
spørgsmål af fælles interesse.

ANDEN AFGØRELSE
(Vedtaget uden debat)

Forbindelserne med Andorra

I henhold til artikel 8 i aftalen mellem EF og Andorra af 1990 vedtog Rådet
en afgørelse, hvorefter Andorra kan udøve sin ret til at toldbehandle varer
fra tredjelande, der er bestemt til fri omsætning i Fyrstendømmet Andorra.

***

Side Bar