Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT PT EL

De Regeringen van de Lid-Staten en de Europese Commissie waren als volgt
vertegenwoordigd :

Voor België :
de heer Philippe de SCHOUTHEETE
DE TERVARENT               Ambassadeur,      Permanent
                     Vertegenwoordiger

Voor Denemarken :
de heer Bjørn WESTH           Minister van Justitie

Voor Duitsland :
de heer Manfred KANTHER         Minister van Binnenlandse Zaken
de heer Rainer FUNKE           Parlementair Staatssecretaris van
                     Justitie
de heer Kurt SCHELTER          Staatssecretaris van Binnenlandse
                     Zaken
de heer Hartmut WROCKLAGE        Senator voor Binnenlandse Zaken
                     van Hamburg

Voor Griekenland :
de heer Evangelos VENIZELOS       Minister van Justitie
de heer Konstantinos GEITONAS      Minister van Openbare Orde

Voor Spanje :
de heer Jaime MAYOR OREJA        Minister van Binnenlandse Zaken
mevrouw Margarita MARISCAL DE GANTE   Minister van Justitie

Voor Frankrijk :
de heer Jacques TOUBON          Grootzegelbewaarder, Minister van
                     Justitie
de heer Jean-Louis DEBRE         Minister van Binnenlandse Zaken

Voor Ierland :
mevrouw Nora OWEN            Minister van Justitie

Voor Italië :
de heer Giorgio NAPOLITANO        Minister van Binnenlandse Zaken
de heer Giovanni Maria FLICK       Minister van Justitie

Voor Luxemburg :
de heer Marc FISCHBACH          Minister van Justitie

Voor Nederland :
de heer Hans DIJKSTAL          Minister van Binnenlandse Zaken

Voor Oostenrijk :
de heer Caspar EINEM           Minister van Binnenlandse Zaken
de heer Nikolaus MICHALEK        Minister van Justitie

Voor Portugal :
de heer Alberto COSTA          Minister van Binnenlandse Zaken
de heer José VERA JARDIM         Minister van Justitie

Voor Finland :
de heer Jan-Erik ENESTAM         Minister van Binnenlandse Zaken
mevrouw Kirsti RISSANEN         Staatssecretaris van Justitie

Voor Zweden :
mevrouw Laila FREIVALDS         Minister van Justitie
de heer Pierre SCHORI          Vice-Minister  van Buitenlandse
                     Zaken

Voor het Verenigd Koninkrijk :
de heer Michael HOWARD          Minister van Binnenlandse Zaken

Voor de Commissie :
mevrouw Anita GRADIN           Lid
de heer Mario MONTI           Lid

OVEREENKOMST  BETREFFENDE DE  OVERSCHRIJDING  DOOR PERSONEN  VAN  DE
BUITENGRENZEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE UNIE

De Raad heeft nota genomen van de stand van de werkzaamheden ten aanzien
van de ontwerp-overeenkomst betreffende de overschrijding door personen
van de buitengrenzen van de Lid-Staten van de Europese Unie.

Tijdens een korte gedachtenwisseling wezen de Ministers op het belang van
deze  overeenkomst voor de totstandkoming van een gemeenschappelijke
Europese ruimte met vrij verkeer, met name voor wat de veiligheids- en
integratie-aspecten betreft.

In dat verband lichtte de Portugese Minister de specifieke problemen toe
waarmee zijn land te kampen heeft bij de voortzetting van de werkzaamheden
aangaande deze overeenkomst wegens de kwestie Oost-Timor.

Na deze bespreking concludeerde het Voorzitterschap dat er snel een
oplossing moet worden gevonden voor de twee hoofdproblemen in verband met
de territoriale toepassing van de overeenkomst (artikel 30 van de ontwerp-
tekst) en de rol van het Hof van Justitie (artikel 29 van de ontwerp-
tekst).

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

Ingevolge de besprekingen in de Raad Interne Markt van 28 mei en het
verzoek dat met name de Franse delegatie toen had gedaan, heeft de Raad
enkele aspecten aan de orde gesteld van de drie richtlijnvoorstellen van
de Commissie van 24 augustus 1995 die gericht zijn op resp.

- de afschaffing van de controles op personen aan de binnengrenzen,

- de wijziging van het afgeleide recht betreffende het vrije verkeer van
  werknemers en hun familie alsmede het vrij verrichten van diensten en
  het recht van vestiging,

- het recht van onderdanen van derde landen om binnen de Gemeenschap vrij
  te reizen.

In verband daarmee nam de Raad nota van de verklaringen van verscheidene
delegaties die er met name op wezen dat, naast het nastreven van de
doelstelling het vrije verkeer van personen binnen de Gemeenschap tot
stand te brengen, deze voorstellen betrekking hebben op belangrijke
vraagstukken van immigratie en interne veiligheid. Erkend werd dat deze
aspecten evenals de begeleidende maatregelen waarvan de daadwerkelijke
opheffing van de controles aan de binnengrenzen afhangt, vallen onder de
derde pijler. Een delegatie herhaalde dat zij in beginsel gekant is tegen
de door de Commissie gevolgde aanpak, zonder evenwel een zekere mate van
samenwerking op dit gebied tussen de Lid-Staten in het kader van de derde
pijler uit te sluiten.

Harerzijds wees de Commissie erop dat zij haar voorstellen ongewijzigd zal
handhaven zolang het Europees Parlement geen advies heeft uitgebracht. Dat
advies wordt in juli verwacht.

Ter  conclusie  droeg  de  Voorzitter  het  Comité  van  Permanente
Vertegenwoordigers op de behandeling van deze voorstellen voort te zetten
zodat de besprekingen later in de Raad (Interne  Markt/Justitie en
Binnenlandse Zaken) kunnen worden hervat.

BESTRIJDING VAN DE ILLEGALE TEWERKSTELLING VAN ONDERDANEN VAN DERDE STATEN

Het Voorzitterschap constateerde dat geen enkele delegatie moeite heeft
met de inhoud van de ontwerp-aanbeveling inzake de bestrijding van de
illegale tewerkstelling van onderdanen van derde Staten (zie Bijlage I).

Het Verenigd Koninkrijk wees erop dat het vooralsnog niet akkoord kan gaan
met de tekst wegens zijn algemene obstructie van met eenparigheid van
stemmen te nemen besluiten in verband met de BSE-problematiek.

Het Voorzitterschap sprak  de hoop uit  dat de  ontwerp-aanbeveling
binnenkort kan worden aangenomen wanneer het voorbehoud van het Verenigd
Koninkrijk is ingetrokken en  de tekst juridisch en  taalkundig is
bijgewerkt.

De ontwerp-aanbeveling is gericht op de bestrijding van de illegale
tewerkstelling van onderdanen van derde Staten in het kader van de
versterking van de samenwerking tussen de Lid-Staten op het gebied van het
immigratiebeleid.

Aangezien gestreden moet worden tegen de uitbuiting van onderdanen van
derde landen en  tegen illegale tewerkstelling,  bevat de  ontwerp-
aanbeveling onder meer bepalingen inzake de werkvergunning waarover de
onderdanen van derde landen moeten beschikken en over de sancties voor de
werkgevers die werknemers zonder werkvergunning in dienst nemen. Deze
strafrechtelijke  en/of  administratieve sancties  moeten  conform de
bepalingen van de wetgeving van de betrokken Lid-Staat niet alleen gelden
voor mensen die illegale werknemers in dienst nemen, maar ook voor
diegenen die de illegale tewerkstelling bevorderen, vergemakkelijken of in
de hand werken (bijvoorbeeld clandestiene handel in arbeidskrachten).

De ontwerp-aanbeveling voorziet eveneens in coördinatie van de betrokken
controle-instanties, met name door de voorbereiding van gezamenlijke
acties, en  in  de uitwisseling  van informatie  over de  illegale
tewerkstelling van onderdanen van derde landen.

EURODAC

De Raad nam nota van de stand van de besprekingen over de ontwerp-
overeenkomst betreffende de oprichting van het systeem van uitwisseling
van vingerafdrukken van asielzoekers op Europees niveau (EURODAC) ter
identificatie van asielzoekers.

Er zij op gewezen dat dit systeem voor de uitwisseling van vingerafdrukken
noodzakelijk is voor  de doeltreffende  toepassing van de  in 1990
ondertekende Overeenkomst van Dublin betreffende de vaststelling van de
Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek.
Die Overeenkomst zou binnenkort in werking moeten treden : Ierland en
Nederland moeten de tekst nog bekrachtigen.

Door de  invoering van  zo'n systeem  zou de  behandeling van  de
asielverzoeken  kunnen worden  versneld  omdat het  mogelijk  is de
asielzoekers door hun vingerafdrukken te identificeren.

De Overeenkomst die thans wordt opgesteld moet de rechtsgrondslag voor het
systeem bieden en meer bepaald een aantal juridische kwesties omschrijven
die zich op dat gebied voordoen (definities, gegevensbescherming, recht op
informatie, enz.).

De besprekingen over de technische specificaties van het systeem en de
juridische problemen zullen zodanig worden voortgezet dat de Raad zich in
een volgende zitting definitief kan uitspreken over de tenuitvoerlegging
van het systeem.

EDE /EUROPOL - ONTWERP-BEGROTING VOOR 1997

De Raad behandelde de begroting van EDE/EUROPOL die in 1995 nieuwe
bevoegdheden heeft gekregen (handel in gestolen voertuigen, vervoer van
kernmateriaal, clandestiene immigratie) en thans ook het grondgebied van
de drie nieuwe Lid-Staten beslaat.

Overeengekomen is dat de begroting 1997, die vóór 1 juli aanstaande
formeel moet worden goedgekeurd, met 12 % zal worden verhoogd ten opzichte
van de begroting 1996 die 5 miljoen ecu bedroeg. Er is echter nog altijd
een algemeen voorbehoud van het Verenigd Koninkrijk in het kader van zijn
obstructie van de met eenparigheid te nemen besluiten in verband met de
BSE-problematiek.

De Raad nam nota van een door deskundigen van de Lid-Staten en van de
Commissie opgesteld verslag over het computersysteem dat nodig is voor de
werking van Europol. Het besluit over de financieringsbehoeften van dit
systeem zal worden genomen nadat de Raadsinstanties dit verslag hebben
bestudeerd.

AANLEGGEN EN BIJHOUDEN VAN EEN REPERTORIUM VOOR BEKWAAMHEDEN OP HET GEBIED
VAN TERRORISMEBESTRIJDING TEN EINDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE LID-STATEN
OP DIT GEBIED TE VERGEMAKKELIJKEN

Het Voorzitterschap constateerde dat geen enkele delegatie moeite heeft
met de inhoud van het ontwerp van gemeenschappelijk optreden inzake het
aanleggen en bijhouden van een repertorium voor bekwaamheden op het gebied
van  terrorismebestrijding  ten  einde  de  samenwerking  bij  de
terrorismebestrijding tussen de Lid-Staten te vergemakkelijken.

Het Verenigd Koninkrijk wees erop dat het vooralsnog niet akkoord kan gaan
met de tekst wegens zijn algemene obstructie van de met eenparigheid van
stemmen te nemen besluiten in verband met de BSE-problematiek.

Dit gemeenschappelijk  optreden  zal worden  aangenomen wanneer  dit
voorbehoud is ingetrokken en de juridische en taalkundige tekstbijwerking
klaar is.

Het ontwerp bepaalt dat het Verenigd Koninkrijk - dat het denkbeeld van
zo'n repertorium had geopperd - voor een beginperiode van één jaar belast
wordt met het bijhouden en verspreiden van een repertorium over de
gebieden van gespecialiseerde kennis of expertise op het gebied van de
terrorismebestrijding. Vervolgens zal deze taak worden overgenomen door de
Lid-Staat die het Voorzitterschap van de EU waarneemt.

Elke Lid-Staat zou in het repertorium iedere gespecialiseerde bevoegdheid,
kennis of expertise laten opnemen die hij heeft opgedaan op het gebied van
de terrorismebestrijding en die zijns inziens ter beschikking van alle
Lid-Staten moet worden gesteld. In deze bijdragen zullen ook de nationale
contactpunten worden vermeld.

DEELNEMING VAN DE EUROPESE UNIE AAN DE ILEA

De Raad hield een gedachtenwisseling over de mogelijke deelneming van de
Europese Unie aan de ILEA (International Law Enforcement Academy) die in
1995 te Boedapest is opgericht door de FBI in samenwerking met de
Hongaarse Regering. Deze internationale politie-academie organiseert ieder
jaar cursussen voor politieagenten van de landen van Midden- en Oost-
Europa ; gestreefd wordt naar de opleiding van 150 politiemensen per jaar.

Sommige delegaties vonden dat de Unie vanaf het begin, net als de
Verenigde Staten zou kunnen deelnemen ; andere delegaties waren voor een
etappegewijze aanpak zoals het Voorzitterschap voorstelt. Deze delegaties
wezen erop dat de deelneming past in het kader van ten eerste de acties
die vallen onder de transatlantische dialoog met de Verenigde Staten en
ten tweede de versterking van de samenwerking met de LMOE op JBZ-gebied.
Een delegatie was gekant tegen iedere deelneming van de EU aan deze
internationale politieacademie.

Ondanks de inspanningen van het Voorzitterschap kon de Raad geen unaniem
akkoord over de deelneming van de EU aan deze academie bereiken. Het
Voorzitterschap concludeerde dat er meer tijd nodig is voor de behandeling
van dit dossier en meer bepaald voor de nadere omschrijving van de
voorwaarden voor eventuele deelneming en zelfs het opzetten van een
alternatief, zulks ten einde te zorgen voor het succes van de politie-
opleiding in het belang van de LMOE.

BETREKKINGEN MET DERDE LANDEN

- GESTRUCTUREERDE DIALOOG MET DE LMOE

De Raad nam nota van de stand van de besprekingen over het werkprogramma
dat in de gezamenlijke vergadering van 20 maart jl. met de  LMOE
overeengekomen was en waarin vijf prioritaire samenwerkingsgebieden waren
vastgesteld : drugs, asiel,  grenscontroles, justitiële en  politiële
samenwerking. De Raad besloot dat de werkzaamheden tijdens het Ierse
Voorzitterschap toegespitst zullen worden op de drugsproblematiek.

In het kader van deze samenwerking hebben reeds verscheidene specifieke
vergaderingen met de LMOE plaatsgevonden.

Een van de  belangrijkste aspecten van de tenuitvoerlegging van de
samenwerking op JBZ-gebied is de wederzijds kennis van het wetgevend
acquis van de EU en van de LMOE. In dat verband zijn vragenlijsten naar de
LMOE gestuurd met het oog op de analyse van de stand van hun wetgevingen
op JBZ-gebied. Binnenkort zal documentatie over het acquis van de EU op
dit gebied ter beschikking van de LMOE worden gesteld.

Commissielid GRADIN informeerde de Ministers over de vorderingen van de
JBZ-projecten die in het kader van het PHARE-programma reeds van start
zijn gegaan. In dat verband wees zij er met name op dat doublures met
reeds door de Lid-Staten ondernomen acties moeten worden vermeden.

- LATIJNS-AMERIKA EN CARIBISCH GEBIED

De Raad nam eveneens nota van een ontwerp-verslag over de drugsbestrijding
in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, dat op verzoek van de Europese
Raad van Madrid door de Commissie en de Raadsinstanties is opgesteld.

In dit verslag worden eerst de situaties in de verschillende betrokken
regio's, alsmede de bestaande samenwerkingsmechanismen behandeld en wordt
voorts gewezen op de lacunes in de huidige regelingen. Het verslag bevat
voorstellen voor concrete samenwerkingsacties met het Caribisch gebied, in
het licht van een missie van deskundigen naar het Caribisch gebied, in het
licht die heeft plaatsgevonden onder auspiciën van de Commissie. De
voorstellen betreffende de samenwerkingsmechanismen en die inzake Latijns-
Amerika moeten nog worden bijgesteld vóór de Europese Raad van Dublin.

VASTSTELLING VAN DE  PRIORITEITEN BIJ DE SAMENWERKING OP JBZ-GEBIED
GEDURENDE DE KOMENDE TWEE JAAR

Het Voorzitterschap constateerde dat geen enkele delegatie moeite heeft
met de inhoud van de ontwerp-resolutie houdende vaststelling van de
prioriteiten bij  de samenwerking  op het gebied  van Justitie  en
Binnenlandse Zaken gedurende de periode 1 juli 1996 tot en met 30 juni
1998 (zie Bijlage II).

Het Verenigd Koninkrijk wees erop dat het vooralsnog niet akkoord kan gaan
met de tekst wegens zijn algemene obstructie van de met eenparigheid van
stemmen te nemen besluiten in verband met de BSE-problematiek.

De resolutie zal worden aangenomen wanneer dit voorbehoud is ingetrokken
en de juridische/taalkundige bijwerking van de tekst klaar is.

FINANCIERING VAN TITEL VI

De Raad stelde - op verzoek van de Nederlandse delegatie - de onbesliste
vraagstukken aan de orde in verband met de financiering van de JBZ-
maatregelen, met name uit hoofde van het begrotingsjaar 1996.

De Raad dient een besluit te nemen over de toewijzing van de kredieten
voor 1996, te weten 14,4 miljoen ecu, waarvan 9,25 miljoen ecu door het
Europees Parlement in de reserve zijn geplaatst.

Er zij aan herinnerd dat het Europees Parlement een aantal verzoeken had
gedaan om versnippering van deze kredieten te vermijden en dat het
7,45 miljoen ecu voor EDE/Europol heeft uitgetrokken.

De Commissie kondigde aan  dat zij twee programma's  zal indienen,
"Sherlock" (strijd tegen valse documenten) en "Grotius" (opleiding van
magistraten), en een programma op het gebied van asiel en immigratie zal
opstellen. Deze programma's moeten bij de verdeling van deze kredieten ook
in aanmerking worden genomen.

Voorts moet de Raad nog een formeel besluit nemen over het aangaan van
nieuwe  verplichtingen voor de  niet-gebruikte kredieten  van 1995 -
1.369.000 ecu die naar 1996 zijn overgebracht.

Tot slot gaf de Raad het Comité van Permanente Vertegenwoordigers opdracht
voor deze vraagstukken een oplossing te zoeken.

ROL VAN HET HOF VAN JUSTITIE - EUROPOL-OVEREENKOMST EN ANDERE ONDER DE
DERDE PIJLER VALLENDE OVEREENKOMSTEN

De Raad constateerde dat hij nog steeds geen oplossing kon vinden voor het
probleem van de bevoegdheid die in het kader van de Europol-Overeenkomst
aan het Hof van Justitie moet worden toegekend. Het Verenigd Koninkrijk
wees erop dat het vooralsnog geen standpunt kan innemen, met name wegens
zijn algemene obstructie van de met eenparigheid van stemmen te nemen
besluiten in verband met de BSE-problematiek.

Bijgevolg besloot de Raad deze kwestie onder de aandacht te brengen van de
Europese Raad van Florence, gezien de conclusies van de Europese Raad van
Cannes waarin overeengekomen was deze kwestie uiterlijk in de zitting van
juni 1996 te regelen.

De delegaties  van de  Benelux en  van Duitsland  wensten dat  de
beraadslagingen van de Europese Raad daarover eveneens betrekking hebben
op de rol van het Hof ten aanzien van de Overeenkomst inzake het gebruik
van informatica  op douanegebied  en de  Overeenkomst aangaande  de
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.

ONTWERP-OVEREENKOMST INZAKE VERBETERING VAN DE UITLEVERING TUSSEN DE LID-
STATEN VAN DE EUROPESE UNIE

De Raad hield een uitvoerige discussie over de kernvraagstukken in verband
met de ontwerp-overeenkomst inzake verbetering van de uitlevering tussen
de Lid-Staten van de Europese Unie. Die ontwerp-overeenkomst zou gelden
voor alle uitleveringsprocedures.

Er zij aan herinnerd dat er in maart 1995 reeds een overeenkomst is
ondertekend aangaande verkorte procedures tot uitlevering, die alleen
gelden wanneer de uit te leveren persoon daarmee instemt.

Omtrent  een  van  de bovengenoemde  kernvraagstukken,  namelijk  de
mogelijkheid af te wijken van het beginsel van de dubbele strafbaarheid in
het  kader  van  een  uitleveringsprocedure,  heeft  de  Raad  een
compromisvoorstel van de Franse delegatie ontvangen waarbij de Lid-Staten
wier wettelijk systeem deze afwijkingsmogelijkheid niet kent, zich ertoe
zouden verbinden in  hun wetgeving de  strafbaarheid van  criminele
verenigingen op te nemen. Daardoor zou worden voorkomen dat uitlevering
kan worden geweigerd ingeval de beoogde strafbaarheid in de Staat die om
uitlevering verzoekt niet dezelfde is als in de aangezochte Staat. De
delegaties spraken  zich over  het algemeen positief  uit over dit
compromisvoorstel, waarvan de technische aspecten nog wel nader moeten
worden bezien.

In dit verband zij erop gewezen dat er voor de feiten - in de zin van de
artikelen 1 en 2 van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme
van 1977 - die in de twee landen (verzoekend en aangezocht land) als
terroristisch worden beschouwd en op dezelfde manier strafbaar zijn, reeds
een akkoord bestaat van alle delegaties om in deze gevallen uitlevering om
politieke redenen niet meer te weigeren.

De tweede fundamentele kwestie betreft het constitutionele probleem dat in
Portugal bestaat - dat nog eens sterker tot uitdrukking is gekomen door
het recente arrest van zijn constitutionele Hof -  dat inhoudt dat
Portugal, dat geen straffen kent die levenslange vrijheidsbeneming met
zich brengen, in de onmogelijkheid verkeert uit te leveren voor een delict
waarvoor in het verzoekende land een straf of veiligheidsmaatregel bestaat
die levenslange vrijheidsbeneming met zich brengen. In dat verband nam de
Raad er nota van dat de Portugese delegatie bereid is een oplossing te
bestuderen als zij daarbij de verzekering krijgt dat de uitgeleverde
persoon in het verzoekende land geen levenslang riskeert.

Tenslotte constateerde de Raad dat er ten aanzien van de uitlevering van
onderdanen een akkoord is bereikt over de gemeenschappelijke verklaring
van Denemarken, Finland en Zweden over het begrip onderdanen. Volgens die
verklaring zijn deze Staten bereid personen uit te leveren die woonachtig
zijn op hun grondgebied en die geen onderdanen zijn van een van die Lid-
Staten of van een ander Noords land. Voorts was men er voor, deze
gemeenschappelijke verklaring aan de Overeenkomst te hechten samen met de
andere verklaringen die de Lid-Staten hebben afgelegd in het kader van het
Europees Verdrag betreffende uitlevering van 1957 met betrekking tot het
begrip "onderdanen". Hierdoor zou een akkoord over de uitlevering van
onderdanen kunnen worden bereikt.

Omdat uit de besprekingen is gebleken dat er aanmerkelijke vooruitgang kan
worden geboekt met deze belangrijke overeenkomst, deed de Franse delegatie
- in een streven om het goede klimaat van dat moment vast te houden - het
verzoek om snel een speciale zitting van de Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken te houden die hoofdzakelijk aan deze tekst wordt gewijd.
BESTRIJDING VAN FRAUDE EN CORRUPTIE

- OVEREENKOMST TER BESTRIJDING VAN CORRUPTIE WAARBIJ AMBTENAREN VAN DE
  EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE UNIE
  BETROKKEN ZIJN

De Raad bereikte een beginselakkoord over de tekst van de overeenkomst ter
bestrijding  van  corruptie  waarbij  ambtenaren  van  de  Europese
Gemeenschappen en van de Lid-Staten van de Europese Unie betrokken zijn,
met uitzondering van de definitie van de rol van het Hof van Justitie, een
horizontaal probleem in JBZ-verband. Hierbij maakte de Britse delegatie
eveneens een algemeen voorbehoud in het kader van zijn boycot van de met
eenparigheid van stemmen te nemen besluiten in verband met de BSE-
problematiek.

Deze ontwerp-overeenkomst betreft corruptie in het algemeen en dus niet
alleen corruptie ten nadele van de begroting van de Gemeenschappen, maar
ook corruptie ten nadele van de begroting van één enkele Lid-Staat. Het
toepassingsgebied gaat dus  verder dan het eerste protocol  bij de
Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen, dat betrekking heeft op de bestrijding van
actieve  of passieve  corruptie waarbij  communautaire  of nationale
ambtenaren of leden van de communautaire instellingen betrokken zijn en
die schade doet aan de financiële belangen van de Gemeenschappen. Er zij
aan herinnerd dat in december jl. door de Ministers een akkoord was
bereikt over dit eerste protocol en dat het Europees Parlement onlangs
advies heeft uitgebracht. De Raad zou dit eerste Protocol binnenkort
formeel moeten aannemen.

- 2e PROTOCOL BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE FINANCIÕLE BELANGEN VAN DE
  EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De Raad heeft een verslag ontvangen over de stand van de besprekingen over
het ontwerp van een tweede protocol bij de Overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.
Hierin wordt de nadruk gelegd op de aanzienlijke vooruitgang die reeds met
de opstelling van het ontwerp is geboekt.

Doel van het ontwerp-protocol is met name een vorm van aansprakelijkheid
van rechtspersonen tot stand te brengen, hetzij strafrechtelijk, hetzij
anderszins, en te voorzien in de strafbaarstelling van het witwassen van
geld.

ONTWERP-VERDRAG INZAKE DE BETEKENING EN DE KENNISGEVING IN DE LID-STATEN
VAN DE EUROPESE UNIE VAN GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE STUKKEN IN
BURGERLIJKE EN IN HANDELSZAKEN

De Ministers hielden een discussie over het ontwerp-verdrag inzake de
betekening en de kennisgeving in de Lid-Staten van de Europese Unie van
gerechtelijke en  buitengerechtelijke stukken in  burgerlijke en  in
handelszaken.

Doel van dat ontwerp is de vereenvoudiging en bespoediging van de
betekenings- en kennisgevingsprocedures van stukken - die thans vallen
onder het Verdrag van 's Gravenhage van 1965 - door de uitwerking van een
modern transmissiesysteem.

De Ministers bogen zich meer bepaald over de volgende vier punten :

- de decentralisatie van het systeem voor de verzending van stukken,
  zonder via de centrale autoriteiten te gaan (normaliter de Ministers van
  Justitie of van Buitenlandse Zaken),
- de verzendingsdrager, met name het gebruik van fax,
- de vaststelling van het tijdstip van betekening en kennisgeving van de
  stukken
- talen.

Voor wat betreft de decentralisatie van het systeem voor de verzending van
stukken constateerde het Voorzitterschap dat een meerderheid van de
delegaties voorstander is  van een gedecentraliseerd systeem met de
mogelijkheid om in uitzonderingsgevallen een beroep te doen op de centrale
autoriteit.

Wat de verzendingsdrager betreft deelde het Voorzitterschap mede dat er
een beginselakkoord  is over  de mogelijkheid  de gerechtelijke  en
buitengerechtelijke stukken per fax te verzenden. De Britse delegatie kon
zich echter niet bij dit akkoord aansluiten wegens zijn obstructiepolitiek
ten aanzien van de meer eenparigheid van stemmen te nemen besluiten in
verband met de BSE-problematiek.

Na de gedachtenwisseling gaf de Raad zijn bevoegde instanties opdracht de
besprekingen over alle nog onopgeloste vraagstukken rond dit ontwerp-
verdrag voort te zetten met inachtneming van de opmerkingen van de
delegaties.

ONTWERP-VERDRAG VAN DEN HAAG INZAKE DE BESCHERMING VAN KINDEREN

De Raad besprak de vraagstukken in verband met de opstelling van een
gemeenschappelijk standpunt van de vijftien Lid-Staten met betrekking tot
het ontwerp-Verdrag van Den Haag inzake de bescherming van kinderen, met
het oog op de besprekingen over dit ontwerp tijdens de XVIIIe zitting van
de Conferentie over internationaal privaatrecht in Den Haag (30 september
tot en met 19 oktober 1996).

Er zij aan herinnerd dat de besprekingen over het ontwerp-Verdrag "Brussel
II"(inzake de rechterlijke  bevoegdheid en de  tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken) ook gaan over de bescherming van kinderen.

In  het  gemeenschappelijk  standpunt moeten  de  mechanismen worden
vastgesteld om te zorgen dat het ontwerp-Verdrag van Den Haag verenigbaar
is met het ontwerp-Verdrag "Brussel II" dat bij de Raadsinstanties in
voorbereiding is.

Aangezien vooralsnog geen akkoord kon worden bereikt over de formulering
van een ontkoppelingsclausule, nam de Raad nota van de toezegging van het
toekomstige Ierse Voorzitterschap om het standpunt van de EU te bepalen in
het kader van overleg tussen de Lid-Staten op het ogenblik van de
Conferentie zelf.

BIJLAGE I

Aan de Raad voorgelegde ontwerp-aanbeveling inzake de bestrijding van de
illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op de artikelen K.1 en K.2 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie ;

gezien  de aanbeveling van de  Raad van 22 december 1995 inzake de
harmonisatie van de middelen ter bestrijding van illegale immigratie en
illegale arbeid en inzake de verbetering van de daartoe strekkende
controlemiddelen [1] ;

gezien de op 20 juni 1994 door de Raad aangenomen resolutie inzake
beperking van de toelating van niet-EG-onderdanen tot de Lid-Staten met
het oog op tewerkstelling ;

overwegende dat in  artikel K.1, punt 3, onder c)  van het  Verdrag
betreffende de Europese Unie bepaald wordt dat de strijd tegen illegale
immigratie, illegaal verblijf en illegale arbeid van onderdanen van derde
landen op het grondgebied van de Lid-Staten een aangelegenheid van
gemeenschappelijk belang is ;

overwegende dat de bestrijding van illegale tewerkstelling en uitbuiting
van onderdanen van  derde landen zou moeten  worden aangevuld  met
maatregelen ter  bevordering van de  integratie van legaal op  het
grondgebied  van de Lid-Staten verblijvende en werkende buitenlandse
werknemers, waarbij hun de garantie wordt gegeven dat zij volgens passende
voorwaarden toegang krijgen tot de beroepsopleidingen ;

overwegende dat  illegale tewerkstelling de  voorwaarden voor  vrije
concurrentie op de interne markt kan verstoren door enerzijds  een
vermindering van de sociale lasten of andere voordelen voor de werkgevers
en anderzijds door een verlaging van het niveau van sociale bescherming ;

overwegende  dat deze  aanbeveling  strekt tot  versterking  van de
samenwerking tussen de Lid-Staten bij het immigratiebeleid ten aanzien van
derde landen ;

BEVEELT DE REGERINGEN DER LID-STATEN AAN, de hieronder vermelde beginselen
toe te passen met het oog op de bestrijding van de illegale tewerkstelling
van onderdanen van derde landen :

I. Werkingssfeer

Deze aanbeveling betreft de onderdanen van derde landen, met uitzondering
van :

- gezinsleden van burgers van de Europese Unie die gebruik maken van hun
  recht op vrij verkeer ;

- onderdanen van Lid-Staten van de Europese Vrijhandelsassociatie die
  partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
  Ruimte en hun gezinsleden die gebruikmaken van hun recht op vrij
  verkeer.

Deze aanbeveling is niet van toepassing op onderdanen van derde landen
voor zover zij zich in een situatie bevinden waarop het Gemeenschapsrecht
van toepassing is.

Deze aanbeveling doet geen afbreuk aan de rechten van onderdanen van derde
landen wier status  is geregeld in overeenkomsten die  de Europese
Gemeenschap, de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten of één of meerdere
Lid-Staten  hebben gesloten  met  derde  landen,  voor  zover  deze
overeenkomsten gunstiger bepalingen inzake tewerkstelling bevatten.

II. Arbeidsvergunning

1.  Onderdanen van derde landen die arbeid willen verrichten op het
   grondgebied van een Lid-Staat moeten beschikken over de volgens de
   wetgeving van de betrokken Lid-Staat benodigde toestemmingen voor
   verblijf en het verrichten van arbeid.

2.  De uit te oefenen  activiteit, de arbeidsplaats, alsmede  het
   geografische gebied  en  het  tijdvak  van de  arbeid  dienen
   overeenkomstig de vigerende wetgeving, daadwerkelijk te stroken met
   de inhoud van de door de betrokken Lid-Staat afgegeven vergunning.

III. Sancties  in geval  van indienstneming  van werknemers  zonder
vergunning 

1.  De indienstneming van onderdanen van derde landen die niet over de
   vereiste vergunning beschikken, is verboden en zou overeenkomstig de
   nationale wetgeving van de betrokken Lid-Staat met strafrechtelijke
   en/of administratiefrechtelijke sancties moeten worden bestraft.

2.  Deze sancties zouden, overeenkomstig de nationale wetgeving van de
   betrokken Lid-Staat, moeten worden opgelegd aan personen die illegale
   werknemers tewerkstellen alsmede  aan een  ieder die  illegale
   tewerkstelling in de hand werkt, vergemakkelijkt of bevordert.

3.  Het illegaal binnenbrengen van arbeidskrachten dat door individueel
   of in een netwerk handelende personen wordt georganiseerd, zou een
   strafbaar feit moeten vormen  en aanleiding moeten zijn  voor
   strafrechtelijke   en/of   administratiefrechtelijke   sancties
   overeenkomstig de wetgeving van de betrokken Lid-Staat.

4.  De sanctieprocedures wegens indienstneming van werknemers zonder de
   vereiste vergunning zouden het mogelijk kunnen maken :

  - doeltreffende, ontmoedigende, passende, aan de ernst van de begane
   overtreding evenredige sancties toe te passen ;

  - de door werkgevers dank zij de overtredingen behaalde eventuele
   meerwinst of andere voordelen, vooral wat betreft de salarissen en
   lasten die in de vigerende bepaling van iedere Lid-Staat zijn
   vastgesteld, ongedaan te maken.

  Genoemde  procedures moeten voorzien in passende mechanismen voor
  rechterlijke controle.

IV. Coördinatie ter zake van controle

De Lid-Staten dienen de nodige maatregelen aan te nemen met het oog op de
coördinatie van het optreden van de diensten en bevoegde instanties, om
illegale tewerkstelling en uitbuiting van de onderdanen van derde landen
te bestrijden, met dien verstande dat de gespecialiseerde controles op
verschillende gebieden moeten worden aangevuld met de nodige samenwerking
bij en coördinatie van het optreden van de betrokken diensten.

In concreto kan worden gedacht aan het opzetten van gezamenlijke operaties
voor die produktiesectoren, geografische gebieden en periodes waarin de
meeste overtredingen van  de wetgeving inzake de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers lijken plaats te vinden.

Deze samenwerking kan het volgende omvatten :

- ondersteuning, op verzoek van een van de bevoegde diensten, van
  preventieve acties  zoals  inspectiebezoeken  op  de  plaats  van
  tewerkstelling wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat het
  optreden van deze diensten gehinderd dan wel verhinderd zou kunnen
  worden of gevaar zou kunnen opleveren ;

- ondersteuning van inspectiebezoeken indien de bevoegde diensten ernstig
  worden belemmerd bij hun onderzoek van de zwarte economie ;

- ad hoc ondersteuning wanneer de bevoegde diensten in noodsituaties om
  assistentie vragen.

V. Uitwisseling van informatie

De Lid-Staten dienen zowel bilateraal als in de Raad informatie uit te
wisselen over de bestrijding van illegale tewerkstelling van onderdanen
van derde landen en de georganiseerde netwerken voor het binnenbrengen van
arbeidskrachten.

VI. Controle op de naleving van de aanbeveling

De Raad zal de naleving van de in deze aanbeveling vervatte beginselen op
gezette tijden controleren, de eerste keer een jaar na de aanneming van
deze aanbeveling.

BIJLAGE II

Aan de Raad voorgelegde ontwerp-resolutie houdende vaststelling van de
prioriteiten  bij de  samenwerking op het  gebied van  justitie en
binnenlandse zaken gedurende de periode van 1 juli 1996 tot en met
30 juni 1998

De Raad van de Europese Unie,

ingaand op de wens van de Europese Raad om 's Raads werkzaamheden voor wat
betreft de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken,
als bedoeld in titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, te
ordenen door te bepalen welke activiteiten bij voorrang moeten worden
ondernomen ter verwezenlijking van de doelstellingen die tijdens de top
van Madrid op 15 en 16 december 1995 zijn vastgelegd ;

zijn  streven  bevestigend om  de  vrijheid, de  veiligheid  en de
rechtvaardigheid in de  Unie, overeenkomstig de  beginselen van  de
rechtsstaat, te bevorderen door totstandbrenging van nauwe samenwerking
tussen de Lid-Staten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken,

NEEMT DE VOLGENDE RESOLUTIE AAN :

I.  De Raad streeft ernaar, de door de Europese Raad vastgelegde
   doelstellingen te verwezenlijken en zal zich daarbij, gedurende de
   periode  1 juli 1996 tot  en  met 30 juni 1998,  bij  voorrang
   concentreren op de volgende onderwerpen :

  1.  Strijd tegen het terrorisme :

   a)  intensivering van de samenwerking tussen de Lid-Staten ;
   b)  bijwerking van  het  repertorium  over  de  terroristische
      dreiging ;
   c)  samenstelling  van  een  repertorium  over  de  speciale-
      bevoegdheidscentra op het gebied van terrorismebestrijding.

  2.  Strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en de drugshandel :

   2.1. Politiële en douanesamenwerking :

    a)  tenuitvoerlegging   van    de   Europol-Overeenkomst
       (uitvoeringsverordeningen, informaticasysteem) en toezicht op
       de EDE ;
    b)  politieopleiding, met name door middel van samenwerking
       tussen de politiescholen ;
    c)  versterkte technische samenwerking, met name op het gebied
       van de interceptie van communicatie, de samenwerking tussen
       de forensische laboratoria en de samenwerking tussen de
       Nationale Inlichtingendiensten Criminaliteit ;
    d)  bijwerking van het verslag over de georganiseerde misdaad en
       tenuitvoerlegging van de daarin vervatte aanbevelingen ;
    e)  ontwerp-overeenkomst "Napels II" ;
    f)  strategieën voor controle van de buitengrenzen ;
    g)  strijd tegen namaak en tegen illegale handel in kunstwerken.

   2.2. Drugsbestrijding :

    a)  tenuitvoerlegging van zowel de justitiële, de politiële als
       de douane-aspecten van het verslag van de drugsdeskundigen
       dat de Europese Raad te Madrid (15/16 december 1995) heeft
       aangenomen, met name op het gebied van de terugdringing van
       het aanbod en de internationale samenwerking ;
    b)  mechanismen voor de  drugsbestrijding in Latijns-Amerika
       alsmede in het Caribische gebied ;
    c)  bestudering van het eventuele effect van een harmonisatie van
       de wetgevingen van de Lid-Staten op aanbod en gebruik van
       drugs in de Unie.

3.  Verbetering van de justitiële samenwerking :

  3.1. in burgerlijke zaken :

   a)  ontwerp-verdrag over  de toezending  van gerechtelijke  en
      buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken ;
   b)  ontwerp-verdrag "Brussel II" (huwelijkszaken en voogdij over
      kinderen) ;
   c)  begin van de werkzaamheden over behoefte en mogelijkheid een
      Europese executoriale titel in te voeren en een verdrag over de
      wet  die  van  toepassing  is  op  de  buitencontractuele
      verplichtingen ;

  3.2. in strafzaken :

   a)  ontwerp-overeenkomst inzake uitlevering ;
   b)  ontwerp-overeenkomst  betreffende  wederzijdse  bijstand  in
      criminele aangelegenheden ;
   c)  analyse en aanpassing van de bestaande instrumenten inzake
      andere vormen van justitiële samenwerking ;
   d)  ontwerp-overeenkomst  inzake  de uitvoering  van  besluiten
      strekkende tot ontzegging van de rijbevoegdheid ;
   e)  strijd tegen namaak ;

  3.3. in burgerlijke en strafzaken :

   tenuitvoerlegging  van  het  gemeenschappelijk  optreden  inzake
   verbindingsmagistraten  en bestudering van de wenselijkheid een
   netwerk van contactmagistraten tot stand te brengen.

4.  Verbetering van de samenwerking op het gebied van immigratie en
   asiel :

  a)  tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Dublin ;
  b)  onderlinge aanpassing  van de  nationale procedures  voor de
    toekenning van het asielrecht ;
  c)  onderlinge  aanpassing van  de voorwaarden  voor  opvang van
    asielzoekers ;
  d)  uitwerking van het Eurodacsysteem (overeenkomst en technische
    specificaties ;
  e)  behandeling van de rechtspositie van de onderdanen van derde
    landen  die wettig  op het  grondgebied  van  de Lid-Staten
    verblijven ;
  f)  behandeling van de problematiek van de tijdelijke bescherming en
    die van de lastendeling ;
  g)  behandeling  van  de  vormen  van  subsidiaire  bescherming
    (feitelijke      bescherming     en      humanitaire
    verblijfsvergunning) ;
  h)  versterking van de maatregelen  ter bestrijding van illegale
    immigratie, meer  in het  bijzonder georganiseerde  illegale-
    immigratiekanalen en illegale tewerkstelling ;
  i)  verbetering van de samenwerking met de landen van oorsprong ;
  j)  verbetering van de samenwerking op het gebied van verwijdering van
    illegale immigranten ; problemen in verband met overname ;
  k)  valse documenten : uitwerking van een geharmoniseerd beeldopslag-
    en beeldtransmissiesysteem ; praktische samenwerking ;
  l)  behandeling van de problematiek van de gezinshereniging.

5.  Versterking van de persoonscontrole aan de buitengrenzen :

  a)  ontwerp-overeenkomst  betreffende  de  overschrijding  van  de
    buitengrenzen en uitvoeringsmaatregelen ;
  b)  ontwerp-overeenkomst inzake het Europees Informatiesysteem (EIS) ;
  c)  versterkte operationele samenwerking tussen de autoriteiten die
    belast zijn met de controles aan de buitengrenzen ;
  d)  visa : onderlinge  erkenning van  visa ; handboek en  andere
    uitvoeringsmaatregelen ; bijwerking van de regelingen ter zake.

6.  Strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat :

  a)  evaluatie van de aanbevelingen van de Adviescommissie Racisme en
    Vreemdelingenhaat ;
  b)  voortzetting van de werkzaamheden, zowel op justitieel gebied
    (follow-up van het gemeenschappelijk optreden tegen racisme en
    vreemdelingenhaat) als op politieel gebied.

  7.  Strijd tegen corruptie en fraude ten nadele van de financiële
    belangen van de Gemeenschap :

   a)  ontwerp van een tweede protocol bij de overeenkomst inzake de
      bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap ;
   b)  ontwerp-overeenkomst inzake corruptie.

  8.  Horizontale acties :

   a)  misdaadpreventie ;
   b)  bestrijding van mensenhandel.

II.  Ter ondersteuning van de in punt I bedoelde prioritaire activiteiten
   zal de Raad de uitwisseling van ambtenaren en magistraten tussen
   Lid-Staten  aanmoedigen - in voorkomend  geval door  middel van
   toekenning van een communautaire financiering - de organisatie van
   seminars en conferenties, de opstelling van opleidingsprogramma's.

  De Raad zal, telkens wanneer dit mogelijk is, trachten het standpunt van
  de Lid-Staten in internationale organisaties en op internationale
  conferenties te coördineren wanneer deze een onderwerp behandelen dat
  verband houdt met de in punt I hiervoor vastgestelde prioriteiten.
  Tot slot zal de Raad de tenuitvoerlegging door de Lid-Staten van de in
  het kader van Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
  aangenomen bindende instrumenten, periodiek toetsen.

III. De activiteiten van de Raad voor wat betreft de samenwerking op het
   gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken met derde landen vallen
   onder een of meerdere aparte werkprogramma's.

  Wat de landen betreft die met de Europese Unie een gestructureerde
  dialoog voeren, zal de samenwerking in het bijzonder betrekking hebben
  op de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en illegale handel in
  verdovende middelen.

IV.  Onverminderd het initiatiefrecht van de Lid-Staten en de Commissie
   uit hoofde van artikel K3, lid 2, van het Verdrag betreffende de
   Europese Unie, zal de Raad op voorstel van het Comité K.4 het
   programma in principe aan het begin van elk Voorzitterschap en in
   ieder geval eenmaal per jaar behandelen, ten einde de prioriteiten
   voor de twee daarop volgende jaren vast te stellen. Daarbij bepaalt
   de Raad welke activiteiten van de lijst van prioriteiten moeten
   worden afgevoerd, hetzij omdat deze reeds tot een goed einde zijn
   gebracht, hetzij omdat de verwezenlijking ervan op korte termijn niet
   mogelijk of niet meer prioritair is, en welke andere activiteiten als
   prioritair moeten worden beschouwd en op het programma moeten worden
   geplaatst.

V.  Deze resolutie wordt aan het Europees Parlement voorgelegd en in het
   Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

    Bijlage bij BIJLAGE II

     ONDERWERP          INSTRUMENT/ACTIE  VOLTOOIING

     1. Terrorisme

     a) intensivering van de  aanneming van   lopend
       samenwerking      maatregelen    lopend
     b) dreigingsdocument    permanente     lopend
     c) repertorium speciale-  bijwerking
       bevoegdheidscentra   concrete
                   uitvoering
     2. Georganiseerde
       criminaliteit drugs

     2.1. Politiële en douane-
        samenwerking

     a) totstandkoming Europol uitvoeringsverord lopend
       en controle EDE     eningen en
                   totstandbrenging
                   van het
                   informaticanet
     b) politie-opleiding en  akkoord tussen   op lange
       samenwerking tussen   scholen,      termijn
       scholen         instelling van
                   een
                   samenwerkingsstru
                   ctuur, akkoord
                   over de cursus-
                   en
                   seminarprogramma'
                   s

     c) technische
       samenwerking

     -  interceptie       tenuitvoerlegging p.m.
                   van de resoluties
                   van de Raad en
                   seminar Quantico
                   4/satelliet-
                   communicatie
                   (Europol 90,
                   1995)
     -  samenwerking tussen   praktische     p.m.
       forensische labo-    samenwerking
       ratoria

     -  samenwerking tussen de opstelling van   lopend
       nationale        technische normen
       recherchediensten    praktische
                   samenwerking

     ONDERWERP          INSTRUMENT/ACTIE  VOLTOOIING

       -  radiocommunicatie  follow-up van de  lopend
                   werkzaamheden met
                   betrekking tot
                   nieuwe
                   technologie

       -  samenwerking    behandeling van  nieuw
         inzake openbare   de bestaande
         orde        politiële samen-
                   werking
                   vergadering van
                   deskundigen
     d) verslag over      bijwerking     lopend
       georganiseerde
       criminaliteit

     e) Napels II        nieuwe       lopend
                   overeenkomst

     f) strategieën voor    concrete      lopend
       controle van de     samenwerking
       buitengrenzen
     g) strijd tegen namaak en concrete      lopend
       tegen illegale handel  samenwerking
       in kunstwerken

     2.2. Drugsbestrijding

     a) verslag van de     tenuitvoerlegging lopend
       drugsdeskundigen    van zowel de
                   justitiële, de
                   politiële als de
                   douane-aspecten
     b) drugsbestrijding in   opzetten van    lopend
       Zuid-Amerika en in het mechanismen en
       Caribische Gebied    uitvoering van
                   aanbevelingen

     3. Justitiële
       samenwerking

     3.1. Justitiële
        samenwerking in
        burgerlijke zaken
     a) toezending van     ontwerp-verdrag  p.m.
       gerechtelijke en
       buitengerechtelijke
       stukken in burgerlijke
       en handelszaken

     b) huwelijkszaken en    ontwerp-verdrag  p.m.
       voogdij over kinderen
       (Brussel II)

     ONDERWERP          INSTRUMENT/ACTIE  VOLTOOIING

     c) Europese executoriale  ontwerp-verdrag  onderzoek
       titel en wet op              naar de
       buitencontractuele             wenselijkheid
       verplichtingen               een verdrag
                            op te stellen

     3.2. Justitiële
        samenwerking in
        strafzaken
     a) uitlevering       ontwerp-overeenko p.m.
                   mst en
                   toelichtend
                   verslag

     b) wederzijdse bijstand  ontwerp-overeenko lopend
                   mst

     c) andere vormen van    analyse en     begin
       samenwerking      aanpassing van de werkzaamheden
                   bestaande
                   instrumenten
     d) ontzegging van de    ontwerp-overeenko p.m.
       rijbevoegdheid     mst

     3.3. Justitiële
        samenwerking in
        burgerlijke en
        strafzaken

     a) verbindingsmagistraten concrete      lopend
                   samenwerking
     b) contactmagistraten   concrete      begin
                   samenwerking    werkzaamheden

     4. Immigratie en asiel

     a) overeenkomst van    concrete      na
       Dublin         samenwerking    inwerkingtred
                            ing
                            overeenkomst
     b) onderlinge aanpassing           begin
       nationale procedures            werkzaamheden
       voor toekenning
       asielrecht

     c) onderlinge aanpassing           begin
       voorwaarden voor              werkzaamheden
       opvang asielzoekers

     d) Eurodac         ontwerp-overeenko lopend
                   mst

     ONDERWERP          INSTRUMENT/ACTIE  VOLTOOIING

     e) rechtspositie      behandeling    begin
       onderdanen derde              werkzaamheden
       landen die legaal op
       het grondgebied van de
       Unie verblijven

     f) tijdelijke bescherming behandeling    lopend
       en lastendeling
     g) feitelijke bescherming behandeling    begin
       en humanitaire               werkzaamheden
       verblijfsvergunning

     h) intensivering
       bestrijding illegale
       immigratie en
       tewerkstelling

     i) samenwerking met de   concrete      lopend
       landen van oorsprong  samenwerking
     j) verwijdering illegale  concrete      verscheidene
       immigranten ;      samenwerking    voorzittersch
       problemen van overname           appen

     k) valse documenten    concrete      verscheidene
                   samenwerking    voorzittersch
                            appen

     l) gezinshereniging    behandeling    begin
                            werkzaamheden
     5. Buitengrenzen

     a) overschrijding van de  -  ontwerp-overe lopend
       buitengrenzen        enkomst
                   -  concrete
                     samenwerking

     b) Europees        ontwerp-overeenko lopend
       informatiesysteem    mst
     c) visa          bijwerking     lopend
                   verordeningen
                   uitvoeringsmaatre
                   gelen

     6. Racisme en
       vreemdelingenhaat

     a) aanbevelingen van de  behandeling    lopend
       adviescommissie

     ONDERWERP          INSTRUMENT/ACTIE  VOLTOOIING

     b) justitiële en      behandeling    lopend
       politiële maatregelen

     7. Strijd tegen corruptie
       en fraude ten nadele
       van de financiële
       belangen van de
       Gemeenschap
     a) bescherming financiële ontwerp-protocol  p.m.
       belangen        bij
                   desbetreffende
                   overeenkomst

     b) corruptie        ontwerp-overeenko p.m.
                   mst

     8. Horizontale acties
     a) misdaadpreventie    behandeling    begin
                            werkzaamheden

     b) bestrijding       -  behandeling  lopend
       mensenhandel      -  concrete
                     samenwerking

    ANDERE BESLUITEN

    (Zonder debat aangenomen. In het geval van wetgevende besluiten
    worden de tegenstemmen of onthoudingen aangegeven. Verklaringen die
    de Raad heeft besloten toegankelijk te maken voor het publiek, zijn
    met een * aangegeven en kunnen bij de Persdienst worden verkregen).

    Terrorismebestrijding

    De Raad heeft nota genomen van een door het Voorzitterschap
    opgesteld samenvattend document (over de interne  en externe
    bedreiging die van het terrorisme uitgaat voor de Lid-Staten van de
    Unie).

    EDE/EUROPOL

    De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het verslag van de
    Coördinator over 1995 alsmede aan het eindverslag over de begroting
    1995 dat door de EDE was voorgelegd. In dit tweede verslag wordt
    met name opgemerkt dat er een besparing van 17,8 %  kan worden
    gerealiseerd ten opzichte van de begroting, die 3,9 miljoen ecu
    bedroeg. De EDE bevindt zich nog steeds in een aanloopfase.

    [1]   PB nr. C 5/01 van 10.01.1996.

    ***

Side Bar