Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ήταν οι εξής 

Βέλγιο :
κ. Philippe de SCHOUTHEETE 
de TERVARENT           Πρέσβυς, Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Δανία :
κ. Bjoern WESTHY         πουργός Δικαιοσύνης

Γερμανία :
κ. Manfred KANTHER        Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών
κ. Rainer FUNKE         Κοινοβουλευτικός       Yφυπουργός,
                 Oμοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

κ. Kurt SCHELTER         Υφυπουργός Εσωτερικών
κ. Hartmut WROCKLACKE      Γερουσιαστής Εσωτερικών Υποθέσεων του
                 Αμβούργου

Ελλάδα :
κ. Eυάγγελος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ      Υφυπουργός Δικαιοσύνης
κ. Κωνσταντίνος ΓΕΙΤΟΝΑΣ     Υπουργός Δημόσιας Τάξης

Ισπανία
κ. Jaime MAYOR OREJA       Υπουργός Εσωτερικών
κα Margarita MARISCAL DE GANTE  Υπουργός Δικαιοσύνης

Γαλλία :
κ. Jacques TOUBON        Σφραγιδοφύλακας, Υπουργός Δικαιοσύνης
κ. Jean-Louis DEBRE       Υπουργός Εσωτερικών

Ιρλανδία :
κα Νora OWEN           Υπουργός Δικαιοσύνης

Ιταλία :
κ. Giorgio NAPOLITANO      Υπουργός Εσωτερικών
κ. Giovanni Maria FLICK     Υπουργός Δικαιοσύνης

Λουξεμβούργο :
κ. Μarc FISCHBACH        Υπουργός Δικαιοσύνης

Κάτω Χώρες :
κ. Hans DIJKSTAL         Υπουργός Εσωτερικών

Αυστρία :
κ. Caspar EINEM         Υπουργός Εσωτερικών
κ. Nikolaus MICHALEK       Υπουργός Δικαιοσύνης

Πορτογαλία :
κ. Alberto COSTA         Υπουργός Εσωτερικών
κ. Jose Vera JARDIM       Υπουργός Δικαιοσύνης

Φινλανδία :
κ. Jan-Erik ENESTAM       Υπουργός Εσωτερικών
κα Kirsti RISSANEN        Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Σουηδία :
κα Laila FREIVALDS        Yπουργός Δικαιοσύνης
κ. Pierre SCHORI         Υπουργός, Υπουργείο Εξωτερικών 

Ηνωμένο Βασίλειο :
κ. Μichael HOWARD        Υπουργός Εσωτερικών

Επιτροπή :
κα Anita GRADIN         Μέλος
κ. Mario MONTI          Μέλος

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Το Συμβούλιο κατέγραψε την πρόοδο των εργασιών επί του σχεδίου σύμβασης
σχετικά με τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από πρόσωπα. 

Κατά τη διάρκεια σύντομης ανταλλαγής απόψεων, οι Υπουργοί επέμειναν στη
σημασία της εν λόγω σύμβασης για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
ελεύθερης κυκλοφορίας και δη όσον αφορά τις πτυχές της ασφάλειας και της
ολοκλήρωσης.

Στη συνάρτηση αυτή, ο Πορτογάλος Υπουργός περιέγραψε τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του κατά την εξακολούθηση των
εργασιών επί της εν λόγω συμβάσεως, τα οποία σχετίζονται με το ζήτημα
του Ανατολικού Τιμόρ.

Κατά το πέραν της ανταλλαγής απόψεων, η Προεδρία συνεπέρανε ότι θα
πρέπει να εξευρεθεί ταχεία λύση των δύο βασικών προβλημάτων που αφορούν
την εδαφική εφαρμογή της σύμβασης (άρθρο 30 του σχεδίου) και τον ρόλο
του Δικαστηρίου (άρθρο 29 του σχεδίου). 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Κατόπιν των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εσωτερικής Αγοράς
της 28ης Μα ου και κατόπιν του αιτήματος που εξέφρασε σε εκείνα τα
πλαίσια η γαλλική αντιπροσωπεία, το Συμβούλιο συζήτησε ορισμένες από τις
πτυχές που θέτουν επί τάπητος οι τρεις προτάσεις οδηγίας της Επιτροπής,
της 24ης Αυγούστου 1995, που αφορούν αντίστοιχα 

- την κατάργηση των ελέγχων επί των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα,

- την τροποποίηση του παραγώγου δικαίου περί ελεύθερης κυκλοφορίας των
  εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς και περί ελεύθερης παροχής
  υπηρεσιών και δικαιώματος εγκαταστάσεως,

- το δικαίωμα των υπηκόων τρίτων χωρών να ταξιδεύουν ελεύθερα στο
  εσωτερικό της Κοινότητας.

Το Συμβούλιο κατέγραψε εν προκειμένω τις δηλώσεις πολλών αντιπροσωπειών,
στις οποίες τονίζεται συγκεκριμένα ότι, πέραν του επιδιωκομένου στόχου
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι
προτάσεις αυτές άπτονται των σημαντικών ζητημάτων της μετανάστευσης και
της εσωτερικής ασφάλειας. Αναγνωρίστηκε ότι αυτές οι πτυχές, καθώς και
τα συνοδευτικά μέτρα, εκ των οποίων εξαρτάται η ουσιαστική κατάργηση των
ελέγχων στα εσωτερικά  σύνορα, εμπίπτουν στον  τρίτο πυλώνα.  Μια
αντιπροσωπεία επανέλαβε ότι αντιτίθεται κατ'αρχήν στην προσέγγιση που
ακολουθεί  η Επιτροπή, δίχως παρ'όλ'αυτά να  αποκλείει την μέχρις
ορισμένου βαθμού συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, στα
πλαίσια του τρίτου πυλώνα. 

Η Επιτροπή δήλωσε από την πλευρά της ότι, έως ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δώσει τη γνώμη του που αναμένεται τον Ιούλιο, εμμένει στις
προτάσεις της ως έχουν. 

Εν κατακλείδι, ο Πρόεδρος ανέθεσε στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων
να συνεχίσει  την εξέταση των  εν λόγω  προτάσεων προκειμένου να
επαναληφθούν  μελλοντικά οι συζητήσεις  στα πλαίσια του Συμβουλίου
(Εσωτερικής Αγοράς/Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων).

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Η Προεδρία διεπίστωσε ότι καμμία αντιπροσωπεία δεν έχει δυσκολίες ως
προς το περιεχόμενο του σχεδίου σύστασης για την καταπολέμηση της
παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών (που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι). 

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει ως προς το
κείμενο στην παρούσα  φάση, λόγω της γενικής  του θέσης περί μη
συνεργασίας στις  αποφάσεις που  λαμβάνονται με πλειοψηφία,  θέσης
σχετιζόμενης με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. 

Η Προεδρία εξέφρασε την ελπίδα ότι το σχέδιο σύστασης θα μπορέσει να
εκδοθεί προσεχώς, μόλις αρθεί η επιφύλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου και
μετά την περάτωση της οριστικής γλωσσικής και νομικής διατύπωσης των
κειμένων. 

Στόχος του σχεδίου  σύστασης είναι η  καταπολέμηση της  παράνομης
απασχόλησης  υπηκόων τρίτων χωρών, στα πλαίσια  της ενίσχυσης της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της μεταναστευτικής
πολιτικής.

Φρονώντας ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η εκμετάλλευση των υπηκόων τρίτων
χωρών και η παράνομη απασχόληση, το σχέδιο σύστασης περιέχει ακριβώς τις
διατάξεις περί άδειας εργασίας την οποία οφείλουν να διαθέτουν οι
υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται
στους εργοδότες που προσλαμβάνουν εργαζομένους δίχως άδεια. Οι κυρώσεις
αυτές, που ενδέχεται να είναι ποινικής και/ή διοικητικής φύσεως, σύμφωνα
με τις νομοθετικές διατάξεις του αφορωμένου κράτους μέλους, θα πρέπει να
επιβάλλονται όχι μόνον σε όσους απασχολούν παράνομους εργαζομένους, αλλά
και σε εκείνους που υποθάλπουν, διευκολύνουν ή προωθούν την παράνομη
εργασία (π.χ. παράνομη διακίνηση εργατικού δυναμικού).

Το  σχέδιο σύστασης προβλέπει επίσης συντονισμό των ενδιαφερομένων
υπηρεσιών ελέγχου, συγκεκριμένα μέσω προετοιμασίας κοινών επιχειρήσεων,
καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών περί της παράνομης απασχόλησης υπηκόων
τρίτων χωρών.

EURODAC 

To Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά το
σχέδιο σύμβασης για την θέσπιση του "Συστήματος ανταλλαγής δακτυλικών
αποτυπωμάτων αιτούντων άσυλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο" (EURODAC) για την
εξακρίβωση των στοιχείων των αιτούντων άσυλο. 

Υπενθυμίζεται ότι αυτό το σύστημα ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων
είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του
Δουβλίνου περί του καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου, που υπεγράφη το 1990. Η εν λόγω
σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ προσεχώς, όταν επικυρωθεί από την Ιρλανδία και
τις Κάτω Χώρες. 

Η καθιέρωση του κοινού αυτού συστήματος θα επιτρέψει την ταχύτερη
εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου μέσω της εξακριβώσεως των στοιχείων
των αιτούντων δια των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων. 

Η υπό επεξεργασία σύμβαση προορίζεται ως νομική βάση του συστήματος και
ειδικότερα  για τη διευκρίνιση μιας σειράς  νομικών ζητημάτων που
γεννώνται στον τομέα αυτόν (ορισμοί, προστασία των δεδομένων, δικαίωμα
ενημέρωσης κ.λ.π). 

Οι εργασίες που αφορούν τόσο τις τεχνικές λεπτομέρειες του συστήματος
όσο και τα νομικά προβλήματα θα συνεχιστούν προκειμένου το Συμβούλιο να
μπορέσει να αποφασίσει οριστικά για την υλοποίηση του συστήματος σε
προσεχή του σύνοδο.

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1997 

Διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της Ομάδας Ναρκωτικών της
Ευρωπόλ, στην οποία μεταβιβάστηκαν νέες αρμοδιότητες κατά το 1995
(εμπόριο κλεμμένων αυτοκινήτων,  εμπόριο πυρηνικών υλικών, παράνομη
μετανάστευση) και η οποία καλύπτει πλέον και το έδαφος των τριών νέων
κρατών μελών. 

Συμφωνήθηκε ότι ο προϋπολογισμός του 1997, που θα πρέπει να εγκριθεί
τυπικά πριν από την 1η Ιουλίου, θα παρουσιάζει αύξηση κατά 12% έναντι
του προϋπολογισμού του 1996, ο οποίος ανερχόταν σε 5 εκατ. ECU.
Εξακολουθεί  πάντως να υφίσταται η γενική  επιφύλαξη του Ηνωμένου
Βασιλείου στα πλαίσια της θέσης του περί μη συνεργασίας σε αποφάσεις που
λαμβάνονται ομόφωνα, της σχετιζόμενης με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των
βοοειδών. 

Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση την έκθεση περί του πληροφορικού
συστήματος που είναι απαραίτητο για την λειτουργία της Ευρωπόλ, την
οποία συνέταξαν εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η
απόφαση ως προς τις χρηματοδοτικές ανάγκες του συστήματος αυτού θα
ληφθεί αφού η έκθεση εξεταστεί από τα επί μέρους όργανα του Συμβουλίου.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΑΥΤΟΝ 

Η Προεδρία διεπίστωσε ότι καμμία αντιπροσωπεία δεν έχει δυσκολίες ως
προς το περιεχόμενο του σχεδίου κοινής δράσης για την κατάρτιση και την
τήρηση ευρετηρίου ειδικών αντιτρομοκρατικών δεξιοτήτων προς διευκόλυνση
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν. 

Το Ηνωμένο  Βασίλειο δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να
συμφωνήσει ως προς το κείμενο, δεδομένης της γενικής του θέσης περί μη
συνεργασίας στις αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία, της σχετιζόμενης
με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. 

Η έγκριση της κοινής δράσης θα λάβει χώραν μόλις αρθεί η επιφύλαξη αυτή
και ολοκληρωθεί η οριστική γλωσσική και νομική διατύπωση του κειμένου. 

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει ότι για μια αρχική περίοδο ενός έτους το
Ηνωμένο Βασίλειο - που είχε πρώτο την ιδέα του ευρετηρίου αυτού - θα
είναι επιφορτισμένο με την τήρηση και διάθεση ενός ευρετηρίου των τομέων
ειδικής γνώσης ή εμπειρίας σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας· τη
χώρα αυτή θα διαδεχθεί εν συνεχεία στο καθήκον αυτό το κράτος μέλος το
ασκούν την Προεδρία 
της ΕΕ. 

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να καταχωρείται στο ευρετήριο κάθε ειδική
δεξιότητα, γνώση  ή εμπειρία που  έχει αποκτήσει  στον τομέα της
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και που θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να τεθεί
στη διάθεση όλων των κρατών μελων. Οι συμβολές αυτές θα μνημονεύουν
επίσης τα εθνικά σημεία επαφής. 

ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΑ 

Το  Συμβούλιο προέβη σε  ανταλλαγή απόψεων ως προς τη δυνατότητα
συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΔΑΑ (Διεθνή Αστυνομική Ακαδημία) η
οποία ιδρύθηκε το 1995 στη Βουδαπέστη από την FBI σε συνεργασία με την
ουγγρική κυβέρνηση. Η διεθνής αυτή αστυνομική ακαδημία διοργανώνει κάθε
χρόνο κύκλους μαθημάτων για αστυνομικούς των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης· στόχος της είναι να μπορούν να εκπαιδεύονται 150
αστυνομικοί κατ'έτος. 

Ορισμένες αντιπροσωπείες έκριναν ότι η συμμετοχή αυτή θα πρέπει εξ αρχής
να είναι επί  ίσοις όροις με τις  Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλες
συνηγόρησαν υπέρ σταδιακής προσέγγισης, όπως προτείνει η Προεδρία. Οι
αντιπροσωπείες αυτές τόνισαν ότι η εν λόγω συμμετοχή εντάσσεται αφ'ενός
μεν στις δράσεις τις οποίες αφορά ο διατλαντικός διάλογος με τις
Ηνωμένες Πολιτείες και αφ'ετέρου στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις
ΧΚΑΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Μια
αντιπροσωπεία τάχθηκε κατά πάσης συμμετοχής της ΕΕ στην εν λόγω Διεθνή
Αστυνομική Ακαδημία.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Προεδρία, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε
να καταλήξει σε ομοφωνία ως προς τη συμμετοχή της ΕΕ στην εν λόγω
ακαδημία. Η Προεδρία συνεπέρανε  εν κατακλείδι ότι χρειάζεται μια
συμπληρωματική περίοδος για την εξέταση του φακέλου αυτού και κυρίως για
την διευκρίνιση των όρων μιας ενδεχόμενης συμμετοχής και δη για την
εκπόνηση εναλλακτικής λύσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχία της
εκπαίδευσης αστυνομικών προς το συμφέρον των ΧΚΑΕ. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΚΑΕ 

Το Συμβούλιο κατέγραψε την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά το πρόγραμμα
εργασίας που συμφωνήθηκε με τις ΧΚΑΕ κατά την κοινή συνεδρίαση της 20ής
Μαρτίου, στην οποία είχαν προσδιοριστεί πέντε τομείς προτεραιότητας στη
συνεργασία - ναρκωτικά, άσυλο, συνοριακοί έλεγχοι, δικαστική συνεργασία
και αστυνομική συνεργασία - είχε δε αποφασιστεί ότι υπό την ιρλανδική
Προεδρία οι εργασίες θα εστιάζονται στον φάκελλο των ναρκωτικών. 

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές ειδικές συνεδριάσεις με τις ΧΚΑΕ στα
πλαίσια της συνεργασίας αυτής. Σημαντικό συν τοις άλλοις στοιχείο για
την υλοποίηση της συνεργασίας στον τομέα της Δικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ)  αποτελεί η  αμφοτέρωθεν κατανόηση  του
νομοθετικού κεκτημένου των ΕΕ αλλά και των ΧΚΑΕ. Στη συνάρτηση αυτή
διαβιβάστηκαν διάφορα ερωτηματολόγια  προς τις ΧΚΑΕ προκειμένου να
διευκρινισθεί πώς έχουν οι νομοθεσίες των χωρών αυτών σε θέματα ΔΕΥ.
Προσεχώς θα τεθεί στη διάθεση των ΧΚΑΕ τεκμηρίωση όσον αφορά το
κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα αυτόν. 

Η Επίτροπος GRADIN πληροφόρησε τους Υπουργούς για την πρόοδο των σχεδίων
που έχουν ήδη αρχίσει στα πλαίσια του προγράμματος PHARE και αφορούν τον
τομέα ΔΕΥ. Στα πλαίσια αυτά, η Επίτροπος τόνισε ότι θα πρέπει να
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη με δράσεις που έχουν ήδη αναλάβει τα κράτη
μέλη.

- ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 

Το Συμβούλιο έλαβε επίσης υπό σημείωση ένα σχέδιο έκθεσης για την
καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική την
οποία συνέταξαν η Επιτροπή και οι υπηρεσίες του Συμβουλίου κατόπιν
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης.

Η έκθεση αυτή αναλύει εν πρώτοις την κατάσταση στις διάφορες περιοχές
περί των οποίων πρόκειται, κατόπιν εξετάζει τους υπάρχοντες μηχανισμούς
συνεργασίας και εντοπίζει τα κενά των υφισταμένων διευθετήσεων. Η έκθεση
περιέχει  προτάσεις για συγκεκριμένες  δράσεις συνεργασίας  με την
Καραϊβική, κατόπιν της αποστολής εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της Επιτροπής στην περιοχή αυτή. Οι προτάσεις που αφορούν
τους μηχανισμούς συνεργασίας καθώς και όσες αναφέρονται στη Λατινική
Αμερική θα πρέπει να  διατυπωθούν οριστικά πριν από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Δουβλίνου. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΔΕΥ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ 

Η Προεδρία διεπίστωσε ότι καμμία αντιπροσωπεία δεν έχει δυσκολίες ως
προς το περιεχόμενο του σχεδίου ψηφίσματος για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων της συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1996 έως 30 Ιουνίου
1998, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Το Ηνωμένο  Βασίλειο δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να
συμφωνήσει ως  προς το κείμενο, δεδομένης της θέσης του περί μη
συνεργασίας στις αποφάσεις που λαμβάνονται ομόφωνα, τη σχετιζόμενη με
την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. 

Η έκδοση του ψηφίσματος θα λάβει χώραν μόλις αρθεί η επιφύλαξη αυτή και
περατωθεί η οριστική νομική και γλωσσική διατύπωση του κειμένου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI 

Κατόπιν αιτήματος της αντιπροσωπείας των Κάτω Χωρών, το Συμβούλιο
συζήτησε τα εκκρεμούντα ζητήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δράσεων
στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων βάσει του
οικονομικού έτους 1996. 

Το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την διάθεση των πιστώσεων του
1996, ήτοι 14.4 εκατ. ECU , εκ των οποίων τα 9.25 εκατ. ECU ετέθησαν στο
αποθεματικό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε διατυπώσει ορισμένα
αιτήματα ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των πιστώσεών του και ότι
προέβλεψε 7,45 εκατομμ. ECU υπέρ της Μονάδας Ναρκωτικών της Ευρωπόλ. 

Η Επιτροπή ανήγγειλε την υποβολή δύο προγραμμάτων, του "Scherlock"
(καταπολέμηση  των πλαστών εγγράφων) και  "Grotius" (κατάρτιση των
δικαστικών λειτουργών), καθώς και την εκπόνηση προγράμματος στον τομέα
του ασύλου και της μετανάστευσης. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να
ληφούν υπ'όψη και κατά την κατανομή των πιστώσεων περί των οποίων
πρόκειται. 

Επί πλέον, όσον αφορά τις αχρησιμοποίητες πιστώσεις του 1995 οι οποίες
μεταφέρονται στο 1996, ήτοι 1.369.000 ECU, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη
αποφασίσει τυπικά για την εκ νέου ανάληψή τους. 

Τέλος, το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να
αναζητήσει λύση στα ζητήματα αυτά.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ
ΠΥΛΩΝΑ 

Το Συμβούλιο διεπίστωσε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να επιλύσει το
πρόβλημα της αρμοδιότητας που θα ανατεθεί στο Δικαστήριο στα πλαίσια της
σύμβασης Ευρωπόλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι προς το παρόν δεν
μπορεί να λάβει θέση ως προς το θέμα, δεδομένης της γενικής του θέσης
περί  μη συνεργασίας στις αποφάσεις που  λαμβάνονται ομόφωνα, της
σχετιζόμενης με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. 

Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Συμβούλιο αποφάσισε να φέρει το ζήτημα
υπ'όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Φλωρεντίας, λαμβανομένων υπ'όψη των
συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Καννών που είχε συμφωνήσει να ρυθμιστεί
το ζήτημα το αργότερο κατά τη σύνοδο του Ιουνίου του 1996. 

Οι αντιπροσωπείες της Μπενελούξ και η γερμανική αντιπροσωπεία ζήτησαν
όπως οι σχετικές διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφορούν και τον
ρόλο του  Δικαστηρίου στις  συμβάσεις περί τελωνειακού  συστήματος
πληροφοριών  και περί προστασίας  των οικονομικών  συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ 

Το Συμβούλιο ενεβάθυνε στη συζήτηση των καιρίων ζητημάτων που θέτει επί
τάπητος το σχέδιο σύμβασης για την βελτίωση της έκδοσης μεταξύ των
κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό  το σχέδιο σύμβασης θα
εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες έκδοσης. 

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης - η
οποία εφαρμόζεται μόνον εφ'όσον ο εκζητούμενος συγκατατίθεται - υπεγράφη
ήδη τον Μάρτιο του 1995. 

Όσον αφορά ένα από τα προαναφερόμενα θεμελιώδη ζητήματα, ήτοι την
πρόβλεψη δυνατότητας παρέκκλισης από την αρχή του διττού αξιόποινου στα
πλαίσια  διαδικασίας έκδοσης, έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο πρόταση
συμβιβαστικής λύσης της γαλλικής αντιπροσωπείας, η οποία δεσμεύει τα
κράτη μέλη, το νομικό σύστημα  των οποίων δεν προβλέπει παρόμοια
δυνατότητα παρέκκλισης, να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους το αξιόποινο
της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, ώστε με τον τρόπον αυτό  να
αποφεύγεται η δυνατότητα άρνησης της έκδοσης στην περίπτωση κατά την
οποία το προβλεπόμενο αξιόποινο του αιτουμένου κράτους δεν συμπίπτει με
το αξιόποινο του κράτους προς ό η αίτηση. Οι αντιπροσωπείες διετύπωσαν
ευνοϊκή κατ'αρχήν γνώμη για αυτή την πρόταση συμβιβαστικής λύσης, με την
επιφύλαξη επί πλέον τεχνικής μελέτης της. 

Στη συνάρτηση αυτή δέον να τονισθεί ότι προκειμένου για τις πράξεις οι
οποίες - κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της ευρωπαϊκής σύμβασης για
την καταστολή της τρομοκρατίας του 1977 - θεωρούνται τρομοκρατικές και
από τα δύο κράτη (το εκζητούν και το προς ό η αίτηση) και ομοίως
αξιόποινες, υπήρχε ήδη  συμφωνία όλων των  αντιπροσωπειών να  μην
απορρίπτεται πλέον  στις περιπτώσεις  αυτές η  έκδοση για  λόγους
πολιτικούς. 

Το δεύτερο ουσιαστικό ζήτημα αφορά το συνταγματικής φύσεως πρόβλημα της
Πορτογαλίας - το οποίο κατέδειξε εναργώς μια πρόσφατη απόφαση του
συνταγματικού της δικαστηρίου - ένεκα του οποίου η χώρα αυτή, που δεν
αναγνωρίζει ισόβιες ποινές, δεν μπορεί να παραχωρήσει έκδοση για έγκλημα
για το οποίο στην αιτούμενη χώρα προβλέπεται ποινή ή μέτρο ασφαλείας
εφ'όρου ζωής. Το Συμβούλιο έλαβε εν προκειμένω υπ'όψη του ότι η
πορτογαλική αντιπροσωπεία είναι διατεθειμένη να εξετάσει λύση βασιζόμενη
στην εγγύηση ότι  στη συγκεκριμένη περίπτωση  ο εκζητούμενος  δεν
απειλείται από ισόβια ποινή στην εκζητούσα χώρα.

Τέλος, όσον αφορά την έκδοση ημεδαπών, το Συμβούλιο διεπίστωσε συμφωνία
ως προς την κοινή δήλωση της Δανίας, της Φιλλανδίας και της Σουηδίας
σχετικά με τον όρο "υπήκοος". Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, τα εν λόγω
κράτη μέλη είναι πρόθυμα να εκδίδουν άτομα διαμένοντα στο έδαφός τους τα
οποία δεν είναι υπήκοοι ενός των κρατών αυτών ή άλλου σκανδιναυικού
κράτους. Διαμορφώθηκε εξ άλλου γνώμη υπέρ του να προσαρτηθεί η κοινή
αυτή δήλωση της Σύμβασης στις λοιπές δηλώσεις περί του όρου "υπήκοος"
στις οποίες προέβησαν τα κράτη μέλη στα πλαίσια της ευρωπαϊκής σύμβασης
για την έκδοση του 1957. 

Δεδομένου ότι κατά τις  συζητήσεις διεφάνη η δυνατότητα επίτευξης
αποφασιστικής προόδου στην σημαντική αυτή σύμβαση και για να διατηρηθεί
η κεκτημένη αυτή ταχύτης, η γαλλική αντιπροσωπεία προέβαλε το αίτημα να
πραγματοποιηθεί σύντομα ειδική σύνοδος του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων με βασικό θέμα το εν λόγω κείμενο. 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  Η ΤΩΝ  ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΗΣ
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Το Συμβούλιο κατέληξε σε κατ'αρχήν συμφωνία ως προς το κείμενο της
σύμβασης  περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας  στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με εξαίρεση τον καθορισμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
που αποτελεί οριζόντιο ζήτημα του  τομέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων. Η βρεταννική αντιπροσωπεία ήγειρε εν προκειμένω
και γενική επιφύλαξη, στα πλαίσια της θέσης της περί μη συνεργασίας σε
αποφάσεις που λαμβάνονται ομόφωνα, της σχετιζόμενης με την σπογγώδη
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. 

Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης αφορά τις πράξεις δωροδοκίας εν γένει και
συνεπώς όχι  μόνον πράξεις  δωροδοκίας εις  βάρος του  κοινοτικού
προϋπολογισμού,  αλλά και  πράξεις  δωροδοκίας που  ζημιώνουν  τον
προϋπολογισμό ενός και μόνου κράτους μέλους. Το πεδίο εφαρμογής της
υπερβαίνει τα όρια του πρώτου πρωτοκόλλου της σύμβασης περί προστασίας
των οκονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που αφορά την
καταπολέμηση της  δωροδοκίας και  δωροληψίας στην  οποία ενέχονται
κοινοτικοί ή εθνικοί υπάλληλοι ή ακόμη και μέλη των κοινοτικών θεσμικών
οργάνων και η οποία πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι για το πρώτο αυτό πρωτόκολλο είχαν συμφωνήσει οι
Υπουργοί τον παρελθόντα Δεκέμβριο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γνωμοδότησε προσφάτως. Το Συμβούλιο θα πρέπει προσεχώς να εκδώσει και
τυπικά το πρώτο αυτό πρωτόκολλο. 

- ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο έκθεση για την πρόοδο των εργασιών επί του
σχεδίου  δευτέρου πρωτοκόλλου  της  σύμβασης  περί προστασίας  των
οικονομικών  συμφερόντων των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων. Η έκθεση αυτή
εκθειάζει τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί κατά την εκπόνηση
του σχεδίου αυτού. 

Το εν λόγω σχέδιο πρωτοκόλλου αποσκοπεί στη σύσταση μιας μορφής ευθύνης,
νομικής ή άλλης, των νομικών προσώπων, καθώς και στην πρόβλεψη του
αξιοποίνου της νομιμοποίησης παρανόμων προσόδων. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Οι Υπουργοί προέβησαν σε συζήτηση για το σχέδιο Σύμβασης όσον αφορά την
εντός των κρατών μελών επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων
πράξεων στο πλαίσιο αστικών και εμπορικών υποθέσεων. 

Στόχος του σχεδίου αυτού είναι η απλούστευση και επιτάχυνση  των
διαδικασιών επίδοσης και κοινοποίησης των πράξεων - τις οποίες διέπει η
Σύμβαση της Χάγης του 1965 - δια της καθιερώσεως εκσυγχρονισμένου
συστήματος διαβίβασης. 

Οι Υπουργοί ασχολήθηκαν ειδικότερα με τα εξής τέσσερα ζητήματα: 

-την αποκέντρωση του συστήματος διαβίβασης των πράξεων, με αποφυγή των
κεντρικών αρχών
 (συνήθως των Υπουργείων Δικαιοσύνης ή Εξωτερικών), 
- τον τρόπο διαβίβασης των πράξεων, ήτοι με τηλεομοιοτυπία,
- τον καθορισμό του χρόνου κοινοποίησης και επίδοσης των  πράξεων,
- τις γλώσσες που θα χρησιμοποιούνται. 

Όσον αφορά την αποκέντρωση του συστήματος διαβίβασης των πράξεων, η
Προεδρία διεπίστωσε ότι μια πλειοψηφία αντιπροσωπειών τάσσεται υπέρ της
πρόβλεψης αποκεντρωμένου  συστήματος με  δυνατότητα προσφυγής  στην
κεντρική αρχή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Όσον αφορά τον τρόπο διαβίβασης, η Προεδρία ανέφερε κατ'αρχήν συμφωνία
ως προς τη δυνατότητα διαβίβασης των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων με
τηλεομοιοτυπία. Η βρεταννική ωστόσο αντιπροσωπεία δεν μπόρεσε να ταχθεί
με τη συμφωνία λόγω της πολιτικής μη συνεργασίας την οποία διακρατεί
στις αποφάσεις που λαμβάνονται ομόφωνα και η οποία σχετίζεται με τη
σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. 

Κατά το πέρας αυτής της ανταλλαγής απόψεων, το Συμβούλιο ανέθεσε στα
αρμόδια όργανα να εξακολουθήσουν τις εργασίες τους για τα ζητήματα του
εν λόγω σχεδίου σύμβασης που εξακολουθούν να εκκρεμούν, λαμβάνοντας
υπ'όψη τις παρατηρήσεις των αντιπροσωπειών.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Το Συμβούλιο εξέτασε τα ζητήματα τα σχετικά με τον καθορισμό κοινής
θέσης των δεκαπέντε κρατών μελών όσον αφορά το σχέδιο σύμβασης της Χάγης
περί προστασίας των παιδιών, με την προοπτική της συζήτησης του σχεδίου
αυτού που  θα πραγματοποιηθεί κατά την  δέκατη όγδοη σύνοδο  της
Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (30 Σεπτεμβρίου
έως 19 Οκτωβρίου 1996). 

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες επί του σχεδίου σύμβασης "Βρυξέλλες ΙΙ"
(για την δικαιοδοσία την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων επί
γαμικών διαφορών) αφορούν επίσης και το ζήτημα της προστασίας των
παιδιών. 

Η κοινή θέση θα πρέπει να καθορίζει τους μηχανισμούς που επιτρέπουν να
εξασφαλίζεται η συμβατότης μεταξύ του σχεδίου Σύμβασης της Χάγης και του
σχεδίου Σύμβασης "Βρυξέλλες ΙΙ" που καταρτίζεται από τα επί μέρους
όργανα του Συμβουλίου. 

Επειδή στην παρούσα φάση δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τη
διατύπωση ρήτρας αποσυνδέσεως, το Συμβούλιο κατέγραψε την δέσμευση της
επικειμένης ιρλανδικής Προεδρίας να καθορίσει τη θέση της ΕΕ στα πλαίσια
διαβουλεύσεων μεταξύ κρατών μελών κατά τον χρόνο της Διάσκεψης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τα άρθρα Κ.1 και Κ.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση,

τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για την εναρμόνιση
των μέσων καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και απασχόλησης και
τη βελτίωση των μέσων ελέγχου προς τον σκοπό αυτό (1) ,

το ψήφισμα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της 20ής Ιουνίου 1994 σχετικά
με τον περιορισμό της εισδοχής στα κράτη μέλη υπηκόων τρίτων χωρών για
λόγους απασχόλησης,

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο Κ.1 σημείο 3 στοιχείο γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση προβλέπει ότι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, διαμονής
και εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών
συνιστά θέμα κοινού ενδιαφέροντος,

ότι η καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και της εκμετάλλευσης των
υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να συμπληρώνεται από μέτρα που θα ευνοούν
την ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζομένων που διαμένουν τακτικά και
εργάζονται νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών, διασφαλίζοντάς τους τις
κατάλληλες  συνθήκες πρόσβασης  στις  δραστηριότητες  επαγγελματικής
κατάρτισης,

ότι η παράνομη απασχόληση μπορεί να στρεβλώσει τους όρους του ελεύθερου
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,  μέσω, αφενός, της μείωσης του
κοινωνικού κόστους ή άλλων πλεονεκτημάτων για τους εργοδότες και,
αφετέρου, της υποβάθμισης του επιπέδου κοινωνικής προστασίας,

ότι η παρούσα σύσταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής της μετανάστευσης έναντι των
τρίτων χωρών,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ να εφαρμόσουν τις αρχές που
παρατίθενται κατωτέρω προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη απασχόληση
των υπηκόων τρίτων χωρών :

Ι. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα σύσταση αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, εξαιρουμένων :

- των μελών της οικογενείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
  ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία,

- των υπηκόων των κρατών μελών της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της
  Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και των μελών των
  οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία,

Η παρούσα σύσταση δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων κρατών όταν
βρίσκονται σε κατάσταση που υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο.

Η παρούσα σύσταση δεν θίγει τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών το
καθεστώς των οποίων καλύπτεται από συμφωνίες που έχουν συναφθεί με
τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα
κράτη μέλη της, ή από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, στο βαθμό που οι
συμφωνίες  αυτές περιέχουν  ευνοϊκότερες διατάξεις  στον τομέα της
απασχόλησης.

ΙΙ. Άδεια εργασίας

1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στο έδαφος
  κράτους μέλους πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία
  του συγκεκριμένου κράτους μέλους άδειες διαμονής και εργασίας.

2. Η ασκούμενη δραστηριότητα, η θέση εργασίας, καθώς και ο τόπος και
  χρόνος άσκησής της πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να
  αντιστοιχούν πράγματι στο περιεχόμενο της άδειας που χορήγησε το
  συγκεκριμένο κράτος μέλος.

ΙΙΙ. Κυρώσεις σχετικές με την απασχόληση εργαζομένων χωρίς άδεια 

1. Η πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη
  άδεια απαγορεύεται και επισύρει κυρώσεις, ποινικές και/ή διοικητικές,
  σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους
  μέλους. 

2. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να επιβάλλονται σε όσους απασχολούν
  παρανόμως εργαζομένους και σε όσους ευνοούν, διευκολύνουν ή προωθούν
  την παράνομη απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του
  συγκεκριμένου κράτους μέλους.

3. Θα πρέπει να συνιστά ποινικό αδίκημα η παράνομη διακίνηση εργαζομένων
  που οργανώνεται, είτε από μεμονωμένα πρόσωπα, είτε από οργανωμένο
  δίκτυο, και να συνεπάγεται ποινικές  και/ή διοικητικές κυρώσεις,
  σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους
  μέλους.

4. Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων για την πρόσληψη εργαζομένων χωρίς
  την απαιτούμενη άδεια θα μπορούσαν : 

  - να επιτρέπουν την επιβολή κυρώσεων αποτελεσματικών, αποτρεπτικών,
   κατάλληλων  και ανάλογων προς τη  σοβαρότητα των τελεσθέντων
   αδικημάτων,

  - να επιτρέπουν την εξάλειψη ενδεχομένων πρόσθετων ωφελειών ή άλλων
   πλεονεκτημάτων που αποκόμισαν οι εργοδότες λόγω των διαπιστωθέντων
   αδικημάτων κυρίως όσον αφορά τους μισθούς και τις επιβαρύνσεις που
   προβλέπονται από τη ρύθμιση που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος.

  Οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να προβλέπουν κατάλληλους μηχανισμούς
  δικαστικού ελέγχου.

IV. Συντονισμός των υπηρεσιών ελέγχου

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για το συντονισμό
της δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών ή αρχών προκειμένου να καταπολεμηθεί η
παράνομη απασχόληση και εκμετάλλευση των υπηκόων τρίτων χωρών, δεδομένου
ότι η διαφοροποίηση των τομέων ελέγχου θα πρέπει να συμπληρώνεται με την
αναγκαία συνεργασία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των εν λόγω
υπηρεσιών.

Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την προετοιμασία κοινών ενεργειών
ανάλογα με τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας, τις γεωγραφικές
περιοχές και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες φαίνεται ότι
συγκεντρώνονται οι  περισσότερες παραβάσεις της νομοθεσίας για την
απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές :

- Υποστήριξη δράσεων πρόληψης, όπως οι αποστολές επιθεώρησης στους
  χώρους εργασίας, κατόπιν αιτήσεως μιας των αρμοδίων υπηρεσιών, όταν
  αντικειμενικές ενδείξεις οδηγούν  στο συμπέρασμα ότι  μπορεί να
  παρακωλυθεί, να εκμηδενιστεί ή να εκτεθεί σε κίνδυνο η δράση των
  υπηρεσιών αυτών.

- Υποστήριξη των αποστολών επιθεώρησης σε περίπτωση σοβαρής παρακώλυσης
  της δράσης των αρμοδίων υπηρεσιών στην προσπάθειά τους να ελέγξουν
  την αφανή οικονομία.

- Συγκεριμένη υποστήριξη ανάλογα με τις αιτήσεις βοήθειας που υποβάλουν
  σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης οι αρμόδιες υπηρεσίες.

V. Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο
διμερώς, όσο και στα πλαίσια του Συμβουλίου, σχετικά με την καταπολέμηση
της παράνομης απασχόλησης των υπηκόων τρίτων χωρών και των οργανωμένων
δικτύων διακίνησης εργατικού δυναμικού.

VI. Παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης

Το Συμβούλιο εξετάζει περιοδικά την πρόοδο που σημειώνεται για την
εφαρμογή των αρχών της παρούσας σύστασης και, για πρώτη φορά, ένα χρόνο
μετά την έκδοση της παρούσας σύστασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου
της 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων συνεργασίας στον τομέα
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, για την περίοδο από

1ης Ιουλίου 1996 μέχρι 30 Ιουνίου 1998

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προγραμματισθούν
οι εργασίες που αφορούν τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και
των εσωτερικών υποθέσεων, όπως προβλέπεται στον τίτλο VI της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζοντας συγχρόνως τις δραστηριότητες που
πρέπει να διεξαχθούν κατά προτεραιότητα για να επιδιωχθούν οι στόχοι που
καθορίσθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, στις 15 και 16
Δεκεμβρίου 1995,

επαναλαμβάνοντας ότι φιλοδοξεί να προωθήσει την ελευθερία, την ασφάλεια
και τη δικαιοσύνη στην Ενωση, σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου,
αναπτύσσοντας στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων,

Εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα :

Ι. Το Συμβούλιο προτίθεται να επιδιώξει την επίτευξη των στόχων που
  καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφιερώνοντας τις εργασίες του της
  περιόδου 1ης Ιουλίου 1996 έως 30 Ιουνίου 1998, κατά προτεραιότητα στα
  εξής θέματα :

  1. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας :

   α) ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
   β) ενημέρωση του εγγράφου περί του κινδύνου τρομοκρατίας,
   γ) εκπόνηση ευρετηρίου των κέντρων που είναι ειδικευμένα στα
     θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας,

  2. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών :

   2.1. Αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία :

   α) εφαρμογή της Σύμβασης Europol (εκτελεστικοί κανονισμοί, σύστημα
     μηχανοργανωμένου δικτύου) και έλεγχος της "Μονάδας ναρκωτικών
     της Εuropol",
   β) αστυνομική  εκπαίδευση, κυρίως  με  συνεργασία  μεταξύ των
     αστυνομικών σχολών,
   γ) ενισχυμένη τεχνική  συνεργασία :  κυρίως με  παρακολούθηση
     συνδιαλέξεων,  συνεργασία  μεταξύ  των  εγκληματολογικών
     εργαστηρίων,  συνεργασία  μεταξύ  των  εθνικών  υπηρεσιών
     πληροφοριών στον τομέα του εγκλήματος,
   δ) ενημέρωση της εκθέσεως περί του οργανωμένου εγκλήματος και
     εφαρμογή των συστάσεων που περιέχει,
   ε) σχέδιο Σύμβασεως "Νεάπολις ΙΙ",
    στ) στρατηγικές ελέγχου των εξωτερικών συνόρων,
   ζ) καταπολέμηση των παραποιήσεων και του εμπορίου έργων τέχνης,

  2.2. Καταπολέμηση των ναρκωτικών :

     α) εφαρμογή της εκθέσεως των πραγματογνωμόνων "ναρκωτικά", που
      εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης (15/16
      Δεκεμβρίου 1995) σε δικαστικό, αστυνομικό και τελωνειακό
      επίπεδο και δη στον τομέα της μείωσης της προσφοράς και τη
      διεθνή συνεργασία,
     β) μηχανισμός για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στη Λατινική
      Αμερική, και την Καραϊβική,
     γ) εξέταση των επιπτώσεων που ενδεχομένως θα είχε η εναρμόνιση
      των νομοθεσιών των κρατών μελών επί της προσφοράς και
      κατανάλωσης ναρκωτικών στην Ενωση,

3. Βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας :

  3.1. Στον τομέα του αστικού δικαίου :

     α) σχέδιο Συμβάσεως για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών
      και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,
     β) σχέδιο Συμβάσεως των "Βρυξελλών ΙΙ" (γαμικές διαφορές και
      επιμέλεια των τέκνων),
     γ) έναρξη των εργασιών για τη διερεύνηση της ανάγκης και της
      δυνατότητας να καθιερωθεί ευρωπαϊκός εκτελεστήριος τίτλος
      και σύμβαση περί του εφαρμοστέου δικαίου στις εξωσυμβατικές
      ενοχές,

  3.2. Στον τομέα του ποινικού δικαίου :

     α) σχέδιο Συμβάσεως περί εκδόσεως,
     β) σχέδιο Συμβάσεως για τη δικαστική συνδρομή στον ποινικό
      τομέα,
     γ) ανάλυση και προσαρμογή των υφισταμένων μέσων που αφορούν τις
      υπόλοιπες μορφές δικαστικής συνεργασίας,
     δ) σχέδιο  Συμβάσεως για την εκτέλεση  των αποφάσεων περί
      εκπτώσεως από του δικαιώματος οδηγήσεως,
     ε) καταπολέμηση των παραποιήσεων,

  3.3. Σε αστικά και ποινικά θέματα :

     εφαρμογή της κοινής δράσης για τους δικαστές συνδέσμους και
     εξέταση της σκοπιμότητας να οργανωθεί δίκτυο δικαστών επαφής,

4. Βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης και θεμάτων ασύλου :

  α) εφαρμογή της Συμβάσεως του Δουβλίνου,
  β) προσέγγιση των εθνικών διαδικασιών για τη χορήγηση του δικαιώματος
   ασύλου,
  γ) προσέγγιση των προϋποθέσεων υποδοχής των αιτούντων άσυλο,
  δ) επεξεργασία του συστήματος Eurodac (σύμβαση και τεχνικές πλευρές),
  ε) εξέταση του νομικού καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι
   διαμένουν νομίμως στο έδαφος των κρατών μελών,
  στ)  εξέταση της προβληματικής της προσωρινής προστασίας και της
  κατανομής των βαρών, 
  ζ) εξέταση των μορφών επικουρικής προστασίας (εκ των  πραγμάτων
   προστασία και άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους),
  η) ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και
   κυρίως  καταπολέμηση  των  οργανωμένων  δικτύων  παράνομης
   μετανάστευσης και παράνομης ανάληψης εργασίας,
  θ) βελτίωση της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής,
  ι) βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα απομάκρυνσης των παράνομων
   μεταναστών, προβλήματα επανεισδοχής,
  κ) πλαστά  έγγραφα  :  επεξεργασία  εναρμονισμένου  συστήματος
   αρχειοθέτησης και διαβίβασης εικόνων. Πρακτική συνεργασία,
  λ) εξέταση του προβλήματος της οικογενειακής επανένωσης,

5. Ενίσχυση των ελέγχων των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα :

  α) σχέδιο Συμβάσεως για τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και μέτρα
   εφαρμογής,
  β) σχέδιο Συμβάσεως για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης (ΕΣΠ),
  γ) ενισχυμένη λειτουργική συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου στα
   εξωτερικά σύνορα,
  δ) θεωρήσεις : αμοιβαία αναγνώριση των θεωρήσεων εγχειρίδιο και άλλα
   εκτελεστικά μέτρα. Ενημέρωση των σχετικών κανονισμών,

6. Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας :

  α) αξιολόγηση των συστάσεων της συμβουλευτικής επιτροπής "Ρατσισμός
   και ξενοφοβία",
  β) συνέχιση των εργασιών, τόσο σε δικαστικό (συνέχεια της κοινής
   δράσης  κατά του ρατσισμού  και της ξενοφοβίας) όσο και σε
   αστυνομικό επίπεδο,

7. Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της απάτης κατά των οικονομικών
  συμφερόντων της Κοινότητας :

  α) σχέδιο του δευτέρου πρωτοκόλλου της Συμβάσεως για την προστασία
   των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας,
  β) σχέδιο Συμβάσεως σχετικά με τη δωροδοκία,

  8. Δράσεις οριζοντίου χαρακτήρα :

   α) πρόληψη της εγκληματικότητας,
   β) καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων,

ΙΙ.  Προς υποστήριξη των δραστηριότητων που έχουν προτεραιότητα και
   αναφέρονται στο σημείο Ι, το Συμβούλιο θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή
   υπαλλήλων και δικαστών μεταξύ των κρατών μελών - και ενδεχομένως
   χορηγώντας και κοινοτική χρηματοδότηση - τη διοργάνωση σεμιναρίων
   και διασκέψεων και την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  Το Συμβούλιο θα προσπαθεί, κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν, να
  συντονίζει τη θέση των κρατών μελών, στα πλαίσια των  διεθνών
  οργανισμών και κατά τις διεθνείς διασκέψεις, όταν αυτές αφορούν θέμα
  συναφές προς τις προτεραιότητες  που καθορίσθηκαν στο σημείο Ι
  ανωτέρω.

  Τέλος, το Συμβούλιο θα ελέγχει περιοδικά το κατά πόσον τα κράτη μέλη
  εφαρμόζουν τα δεσμευτικά μέσα που θεσπίσθηκαν στα πλαίσια του τίτλου
  VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΙΙΙ. Όσον αφορά τις δραστηριότητες  του Συμβουλίου σχετικά με τη
   συνεργασία με τις τρίτες χώρες, στους τομείς της δικαιοσύνης και
   εσωτερικών υποθέσεων, αυτές περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα
   χωριστά προγράμματα εργασίας. 

  Η συνεργασία δε με τις χώρες που έχουν αρχίσει διαρθρωμένο διάλογο με
  την Ευρωπαϊκή  Ενωση, θα  αφορά κυρίως  την καταπολέμηση  του
  οργανωμένου εγκλήματος και την παράνομη διακίνηση των ναρκωτικών.

IV. Yπό την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας των κρατών  μελών
                                 και της
                                 Επιτροπ
                                 ής, που
  προβλέπεται στο άρθρο Κ3.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, το
  Συμβούλιο θα συζητά το πρόγραμμα, μετά από πρόταση της Επιτροπής του
  άρθρου Κ.4, κατ'αρχήν, κατά την έναρξη της θητείας κάθε Προεδρίας και
  εν πάση περιπτώσει άπαξ κατ'έτος, προκειμένου να καθορισθούν οι
  προτεραιότητες των επομένων δύο ετών. Με την ευκαιρία αυτή θα
  καθορίζονται επίσης και ποιές από τις δραστηριότητες πρέπει να
  διαγραφούν  από  τον  πίνακα  των  προτεραιοτήτων,  είτε  διότι
  ολοκληρώθηκαν ήδη, είτε διότι δεν είναι δυνατή η βραχυπρόθεσμη
  εκτέλεσή τους ή δεν συνιστούν πλέον προτεραιότητες και ποιές άλλες
  δραστηριότητες πρέπει να θεωρηθούν ότι έχουν προτεραιότητα.

V. Το παρόν ψήφισμα θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα
  δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜA ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

     ΘΕΜΑ       ΜΕΣΟ/ΔΡΑΣΗ      ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 1. Τρομοκρατία

 α) ενίσχυση της    λήψη μέτρων    τρέχουσα δράση
  συνεργασίας    διαρκής ενημέρωση τρέχουσα δράση
 β) έγγραφο περί    συγκεκριμένη    τρέχουσα δράση
  "κινδύνου"     πραγματοποίηση
 γ) ευρετήριο των
  εξειδικευμένων
  κέντρων
 2. Οργανωμένο
  έγκλημα,
  ναρκωτικά

 2.1. Αστυνομική
    και
    τελωνειακή
    συνεργασία

 α) υλοποίηση     εκτελεστικοί    τρέχουσα δράση
  EUROPOL και    κανονισμοί και
  έλεγχος της ΜΝΕ  πραγματοποίηση
            του ηλεκτρονικού
            δικτύου
 β) αστυνομική     συμφωνία μεταξύ  μακροπρόθεσμη
  εκπαίδευση και   των σχολών,
  συνεργασία     δημιουργία
  μεταξύ των     διαρθρώσεων
  σχολών       συνεργασίας,
            συμφωνία σχετικά
            με τα τρέχοντα
            προγράμματα και
            τα σεμινάρια

 γ) τεχνική
  συνεργασία

  - Παρακολούθηση  εφαρμογή των    π.υ.
    συνδιαλέξεων  ψηφισμάτων του
            Συμβουλίου και
            σεμινάριο
            Quantico
            4/Δορυφορικές
            επικοινωνίες
            (Europol 90,
            1995)

  - συνεργασία   πρακτική      π.υ.
    μεταξύ     συνεργασία
    εγκληματολογι
    κών
    εργαστηρίων

  - συνεργασία   καθορισμός     τρέχουσα δράση
    μεταξύ των   τεχνικών προτύπων
    εθνικών     πρακτική
    υπηρεσιών    συνεργασία
    πληροφοριών
    στον τομέα
    του
    εγκλήματος

     ΘΕΜΑ       ΜΕΣΟ/ΔΡΑΣΗ      ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

  - ραδιοτηλεπικο  συνέχεια των    τρέχουσα δράση
    ινωνίες     εργασιών για τις
            νέες τεχνολογίες
  - συνεργασία σε  εξέταση της    νέα δράση
    θέματα     υφιστάμενης
    δημόσιας    αστυνομικής
    τάξης      συνεργασίας
            συνεδρίαση
            εμπειρογνωμόνων

 δ) έκθεση περί του  ενημέρωση     τρέχουσα δράση
  οργανωμένου
  εγκλήματος

 ε) Νεάπολις ΙΙ    νέα σύμβαση    τρέχουσα δράση
 στ)  στρατηγική   συγκεκριμένη    τρέχουσα δράση
    ελέγχου των   συνεργασία
    εξωτερικών
    συνόρων

 ζ) καταπολέμηση    συγκεκριμένη    τρέχουσα δράση
  παραποιήσεων και  συνεργασία
  του εμπορίου
  έργων τέχνης

 2.2. Καταπολέμηση
    των
    ναρκωτικών
 α) έκθεση των     εφαρμογή στον   τρέχουσα δράση
  εμπειρογνωμόνων  δικαστικό,
  "Ναρκωτικά"    αστυνομικό και
            τελωνειακό τομέα

 β) καταπολέμηση των  καθιέρωση     τρέχουσα δράση
  ναρκωτικών στη   μηχανισμού και
  Λατινική Αμερική  εφαρμογή των
  και την      συστάσεων
  Καραϊβική

 3. Δικαστική
  συνεργασία

 3.1. Δικαστική
    συνεργασία σε
    θέματα
    αστικού
    δικαίου

 α) επίδοση      σχέδιο συμβάσεως  π.υ.
  δικαστικών και
  εξωδίκων πράξεων
  σε αστικά και
  εμπορικά θέματα
 β) γαμικές διαφορές  σχέδιο συμβάσεως  π.υ.
  και επιμέλεια
  τέκνων
  (Βρυξέλλες ΙΙ)

     ΘΕΜΑ       ΜΕΣΟ/ΔΡΑΣΗ      ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 γ) ευρωπαϊκός     σχέδιο συμβάσεως  εξέταση της
  εκτελεστήριος             σκοπιμότητας να
  τίτλος και              εκπονηθεί σύμβαση
  εφαρμοστέο
  δίκαιο επί των
  εξωσυμβατικών
  ενοχών

 3.2. Δικαστική
    συνεργασία
    επί ποινικών
    θεμάτων
 α) έκδοση       σχέδιο συμβάσεως  π.υ.
            και επεξηγηματική
            έκθεση

 β) δικαστική     σχέδιο συμβάσεως  τρέχουσα δράση
  συνδρομή

 γ) άλλες μορφές    ανάλυση και    έναρξη των εργασιών
  συνεργασίας    προσαρμογή των
            υφισταμένων μέσων
 δ) αφαίρεση του    σχέδιο συμβάσεως  π.υ.
  δικαιώματος
  οδηγήσεως

 3.3. Δικαστική
    συνεργασία σε
    αστικά και
    ποινικά
    θέματα

 α) δικαστές      συγκεκριμένη    τρέχουσα δράση
  σύνδεσμοι     συνεργασία
 β) δικαστές επαφής  συγκεκριμένη    έναρξη των εργασιών
            συνεργασία

 4. Μετανάστευση και
  θέματα ασύλου

 α) Σύμβαση του    συγκεκριμένη    μόλις αρχίσει να
  Δουβλίνου     συνεργασία     ισχύει η σύμβαση

 β) προσέγγιση των            έναρξη των εργασιών
  εθνικών
  διαδικασιών
  παροχής ασύλου
 γ) προσέγγιση των            έναρξη των εργασιών
  προϋποθέσεων
  υποδοχής των
  αιτούντων άσυλο

 δ) Eurodac      σχέδιο συμβάσεως  τρέχουσα δράση

     ΘΕΜΑ       ΜΕΣΟ/ΔΡΑΣΗ      ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 ε) νομικό καθεστώς  εξέταση      έναρξη των εργασιών
  των υπηκόων
  τρίτων χωρών που
  διαμένουν
  νομίμως στο
  έδαφος της
  Ένωσης
 στ)  προσωρινή    εξέταση      τρέχουσα δράση
    προστασία και
    κατανομή των
    βαρών

 ζ) εκ των πραγμάτων  εξέταση      έναρξη των εργασιών
  προστασία και
  άδεια διαμονής
  για
  ανθρωπιστικούς
  λόγους

 η) ενίσχυση της
  καταπολέμησης
  της παράνομης
  μετανάστευσης
  και απασχόλησης
 θ) συνεργασία με   συγκεκριμένη    τρέχουσα δράση
  τις χώρες     συνεργασία
  καταγωγής

 ι) απομάκρυνση των  συγκεκριμένη    πολλές Προεδρίες
  παρανόμων     συνεργασία
  μεταναστών 
  προβλήματα
  επανεισδοχής

 κ) πλαστά έγγραφα   συγκεκριμένη    πολλές Προεδρίες
            συνεργασία
 λ) προβληματική της  εξέταση      έναρξη των εργασιών
  οικογενειακής
  επανένωσης

 5. Εξωτερικά σύνορα

 α) διέλευση των    - σχέδιο     τρέχουσα δράση
  εξωτερικών      συμβάσεως
  συνόρων      - συγκεκριμένη
             συνεργασία

 β) ευρωπαϊκό     σχέδιο συμβάσεως  τρέχουσα δράση
  σύστημα
  πληροφόρησης
 γ) θεωρήσεις     ενημέρωση των   τρέχουσα δράση
            κανονισμών
            εκτελεστικά μέτρα

 6. Ρατσισμός και
  ξενοφοβία

 α) συστάσεις της   εξέταση      τρέχουσα δράση
  συμβουλευτικής
  επιτροπής

     ΘΕΜΑ       ΜΕΣΟ/ΔΡΑΣΗ      ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
 β) δικαστικά και   εξέταση      τρέχουσα δράση
  αστυνομικά μέτρα

 7. Καταπολέμηση της
  δωροδοκίας και
  της απάτης κατά
  των οικονομικών
  συμφερόντων της
  Κοινότητας

 α) προστασία των   σχέδιο       π.υ.
  οικονομικών    πρωτοκόλλου στη
  συμφερόντων    σύμβαση για την
            προστασία των
            οικονομικών
            συμφερόντων της
            Κοινότητας
 β) δωροδοκία     σχέδιο συμβάσεως  π.υ.

 8. Δράσεις
  οριζοντίου
  χαρακτήρα

 α) πρόληψη της    εξέταση      έναρξη των εργασιών
  εγκληματικότητας
 β) καταπολέμηση του  - εξέταση     τρέχουσα δράση
  εμπορίου      - συγκεκριμένη
  ανθρώπων       συνεργασία

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
(Εγκριθείσες χωρίς  συζήτηση. Προκειμένου  για πράξεις  νομοθετικού
χαρακτήρα, δηλώνονται οι ψήφοι κατά και οι αποχές. Οι αποφάσεις οι
περιλαμβάνουσες δηλώσεις τις οποίες το Συμβούλιο αποφάσισε να καταστήσει
προσιτές στο κοινό σημειώνονται με αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν
να παραληφθούν τους ενδιαφερομένους από την Υπηρεσία Τύπου). 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση το συγκεφαλαιωτικό έγγραφο που ετοίμασε
η Προεδρία με θέμα την τρομοκρατία ως εσωτερική και εξωτερική απειλή για
την ΕΕ.

ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ 

Το Συμβούλιο δήλωσε ότι συμφωνεί ως προς την έκθεση του συντονιστή για
το έτος 1995, καθώς και ως προς την τελική έκθεση για τον προϋπολογισμό
του 1995, την οποία υπέβαλε η Ομάδα Ναρκωτικών της Ευρωπόλ. Η δεύτερη
αυτή έκθεση αποκαλύπτει συγκεκριμένα ότι κατέστη δυνατό να επιτευχθεί
οικονομία της τάξεως του 17.8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ο οποίος
ανερχόταν σε 3.9 εκατ. ECU, αυτό δε ενώ η Μονάδα Ναρκωτικών της Ευρωπόλ
ευρίσκεται ακόμα σε φάση εκκίνησης. 

(1)   ΕΕ (ΕΚ) αριθ. C5/01 της 10ης Ιανουαρίου 1996.

***

Side Bar