Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Medlemsstaternes  regeringer  og Europa-Kommissionen  var  repræsenteret
således:

Belgien:
Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT  Ambassadør, fast repræsentant

Danmark:
Bjørn WESTH               Justitsminister

Tyskland:
Manfred KANTHER             Indenrigsminister
Rainer FUNKE              Statssekretær, medlem af Forbundsda-
                    gen, under justitsministeren
Kurt SCHELTER              Statssekretær, Indenrigsministeriet
Hartmut WROCKLAGE            Senator  for  indre  anliggender,
                    Hamborg

Grækenland:
Evangelos VENIZELOS           Justitsminister
Konstantinos GITONAS          Minister for offentlig orden

Spanien:
Jaime MAYOR OREJA            Indenrigsminister
Margarita MARISCAL DE GANTE       Justitsminister

Frankrig:
Jacques TOUBON             Seglbevarer, justitsminister
Jean-Louis DEBRE            Indenrigsminister

Irland:
Nora OWEN                Justitsminister

Italien:
Giorgio NAPOLITANO           Indenrigsminister
Giovanni Maria FLICK          Justitsminister

Luxembourg:
Marc FISCHBACH             Justitsminister

Nederlandene:
Hans DIJKSTAL              Indenrigsminister

Østrig:
Caspar EINEM              Indenrigsminister
Nikolaus MICHALEK            Justitsminister

Portugal:
Alberto COSTA              Indenrigsminister
José VERA JARDIM            Justitsminister

Finland:
Jan-Erik ENESTAM            Indenrigsminister
Kirsti RISSANEN             Statssekretær, Justitsministeriet

Sverige:
Laila FREIVALDS             Justitsminister
Pierre SCHORI              Minister i Udenrigsministeriet

Det Forenede Kongerige:
Michael HOWARD             Indenrigsminister

Kommissionen:
Anita GRADIN              Medlem
Mario MONTI               Medlem

KONVENTIONEN OM PERSONERS PASSAGE AF EU-MEDLEMSSTATERNES YDRE GRÆNSER

Rådet noterede sig, hvor langt man var kommet med udkastet til kon-vention
om personers passage af EU-medlemsstaternes ydre grænser.

Efter en kort udveksling af synspunkter fremhævede ministrene konventionens
betydning med henblik på oprettelsen af et indre europæisk område med fri
bevægelighed og navnlig dens betydning for sikkerhed og integration.

I den forbindelse redegjorde den portugisiske minister for de særlige
problemer, der gør sig gældende i Portugal i arbejdet med konventionen på
grund af spørgsmålet om Øst-Timor.

Ved drøftelsens afslutning konkluderede formandskabet, at der hur-tigt må
findes en løsning på de to væsentligste problemer, nemlig konventionens
territoriale anvendelsesområde (artikel 30 i udkastet) og Domstolens rolle
(artikel 29 i udkastet).

FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER

Efter drøftelsen på samlingen i Rådet (det indre marked) den 28. maj og på
opfordring fra navnlig den franske delegation ved den lejlighed behandlede
Rådet  nogle aspekter  ved Kommissionens  tre direktivforslag  fra af
24. august 1995 om henholdsvis

-  afskaffelse af personkontrol ved de indre grænser,

-  ændring af den afledte ret vedrørende dels fri bevægelighed for
   arbejdstagere  og deres  familiemedlemmer og tjenesteydelser, dels
   etableringsretten,

-  tredjelandsstatsborgeres ret til at rejse inden for Fællesskabet.

I den forbindelse noterede Rådet sig en række erklæringer fra flere delega-
tioner, som bl.a. nævnte, at forslagene ud over at være et middel til at
gennemføre den frie bevægelighed for personer inden for Fællesskabet handler
om væsentlige aspekter i forbindelse med indvandring og intern sikkerhed.
Det blev erkendt, at disse aspekter og de ledsageforanstaltninger, som er
afgørende for, at kontrollen ved de indre grænser virkelig kan afskaffes,
hører under tredje søjle. En delegation gentog, at den principielt var imod
Kommissionens fremgangsmåde uden dog at ville udelukke et vist samarbejde
mellem medlemsstaterne desangående inden for rammerne af tredje søjle.

Kommissionen anførte, at den vil fastholde sine forslag i deres nuværende
form, indtil Europa-Parlamentet har afgivet sin udtalelse, hvilket forventes
at ske i juli.

Til sidst pålagde formanden De Faste Repræsentanters Komité at fortsætte
arbejdet med forslagene, således at drøftelserne kan genoptages i Rådet (det
indre marked/retlige og indre anliggender) på et senere tidspunkt.

BEKÆMPELSE AF ULOVLIG BESKÆFTIGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE

Formandskabet konstaterede, at ingen af delegationerne havde nogen problemer
med indholdet i udkastet  til henstilling  om bekæmpelse af  ulovlig
beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere (se bilag I).

Det Forenede Kongerige anførte, at det indtil videre ikke kunne tilslutte
sig teksten på grund af sin generelle obstruktionspolitik, affødt af BSE-
problematikken, over for beslutninger, der kræver enstemmighed.

Formandskabet udtrykte håb om, at udkastet til henstilling kan ved-tages
snarest, når Det Forenede Kongeriges forbehold er hævet, og teksten er
blevet gennemgået i Jurist-lingvist-Gruppen.

Formålet med  udkastet til  henstilling er  at bekæmpe den  ulovlige
beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere som led i det øgede samarbejde
mellem medlemsstaterne på indvandringspolitikkens område.

Da det er nødvendigt at bekæmpe udnyttelsen af tredjelandsstatsborgere og
ulovlig  beskæftigelse,  indeholder  udkastet  til  henstilling  bl.a.
bestemmelser om den arbejdstilladelse, tredjelandsstatsborgere skal være i
besiddelse af, og om de sanktioner, der bør pålægges arbejdsgivere, der
beskæftiger arbejdstagere uden arbejdstilladelse. Sådanne sanktioner kan
være af  strafferetlig  og/eller  administrativ  art  i  henhold  til
bestemmelserne i den pågældende medlemsstats lovgivning, og de bør ikke kun
pålægges dem, der beskæftiger arbejdstagere uden arbejdstilladelse, men også
dem, der fremmer, letter eller tilskynder til ulovlig beskæftigelse (f.eks.
indsmugling af arbejdskraft).

Udkastet til henstilling indeholder desuden bestemmelser om koordinering af
de involverede kontrolinstanser, bl.a. gennem forberedelse af en fælles
indsats og  udveksling  af oplysninger  om  ulovlig beskæftigelse  af
tredjelandsstatsborgere.

EURODAC

Rådet noterede sig, hvor langt man var kommet med udkastet til konvention om
oprettelse af det europæiske  system for udveksling af  asylansøgeres
fingeraftryk (EURODAC) til identificering af asylansøgere.

Det skal bemærkes, at dette system til udveksling af daktyloskopiske
oplysninger er en forudsætning for, at Dublin-konventionen om fast-sættelse
af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, kan
anvendes effektivt. Konventionen træder i kraft snart, idet man afventer
Irlands og Nederlandenes ratificering.

Indførelsen af et sådant fælles system vil give mulighed for en hurtigere
behandling af asylansøgningerne, fordi ansøgerne kan identificeres ved hjælp
af deres fingeraftryk.

Formålet med den konvention, der er under udarbejdelse, er at danne
retsgrundlag for systemet, herunder navnlig at afklare en række juridiske
spørgsmål på området (definitioner, beskyttelse af personoplysninger, den
registreredes ret til oplysninger osv.).

Drøftelserne om dels systemets tekniske specifikationer dels de juridiske
problemer fortsætter, således at Rådet på en kommende samling kan tage
endelig stilling til iværksættelsen af systemet.

EDU/EUROPOL - BUDGETFORSLAG FOR 1997

Rådet fik forelagt budgettet for EDU-Europol, som i 1995 har fået tillagt
nye kompetenceområder (handel  med stjålne biler, handel med nukleare
materialer, ulovlig indvandring), og som nu også  dækker de tre nye
medlemsstaters territorier.

Det blev vedtaget, at 1997-budgettet, som skal godkendes formelt inden den
1. juli, skal forøges med 12% i forhold til 1996-budgettet, som var på
5 mio. ecu. Det Forenede Kongerige tager dog stadig generelt forbehold som
led i sin obstruktionspolitik, der er affødt af BSE-problematikken, over for
beslutninger, der kræver enstemmighed.

Rådet noterede sig en rapport om det edb-system, der er en forudsætning for,
at Europol kan fungere, og som er udarbejdet af eksperter i medlemsstaterne
og Kommissionen. Når Rådets tjenestegrene har behandlet rapporten, vil der
blive truffet afgørelse om systemets finansieringsbehov.

OPRETTELSE AF ET REGISTER OVER SAGKUNDSKAB MED HENSYN TIL BEKÆMPELSEN AF
TERRORISME FOR AT LETTE SAMARBEJDET MELLEM MEDLEMSSTATERNE PÅ DETTE OMRÅDE

Formandskabet konstaterede, at ingen af delegationerne havde nogen problemer
med indholdet i udkastet til fælles aktion om oprettelse af et register over
sagkundskab med hensyn til bekæmpelse af terrorisme for at lette samarbejdet
mellem medlemsstaterne på dette område.

Det Forenede Kongerige anførte, at det p.t. ikke kunne tilslutte sig teksten
på grund af sin generelle obstruktionspolitik, affødt af BSE-problematikken,
over for beslutninger, der kræver enstemmighed.

Den fælles aktion vedtages, så snart dette forbehold er hævet, og teksten er
blevet gennemgået i Jurist-lingvist-Gruppen.

Formålet med udkastet er, at Det Forenede Kongerige - som er ophavsmand til
projektet - i en indkøringsperiode skal stå for at føre og formidle et
register over særlige færdigheder eller viden med hensyn til bekæmpelse af
terrorisme. Derefter overtager den medlemsstat, der har formandskabet for
EU, denne opgave.

Hver medlemsstat bør bidrage til registret med oplysninger om særlig
sagkundskab, færdigheder eller viden, som den har udviklet med hensyn til
bekæmpelse af terrorisme, og som den mener bør gøres tilgængelig for alle
medlemsstaterne. Disse bidrag skal også angive kontaktpunkter i de enkelte
lande.

DEN EUROPÆISKE UNIONS DELTAGELSE I ILEA

Rådet udvekslede synspunkter om, hvorvidt Den Europæiske Union skal deltage
i ILEA (International Law Enforcement Academy), som blev oprettet i 1995 i
Budapest af FBI i samarbejde med den ungarske regering. Dette internationale
politiakademi organiserer hvert år kurser for politi fra landene i Central-
og Østeuropa; målet er at uddanne 150 politiembedsmænd om året.

Nogle delegationer mente, at man kunne deltage fra starten på lige fod med
USA, mens andre gik ind for en gradvis deltagelse, som foreslået af
formandskabet. De pågældende delegationer understregede, at deltagelsen
indgår både i den transatlantiske dialog med USA og i styrkelsen af
samarbejdet med CØE-landene med hensyn til retlige og indre anliggender. En
delegation  var imod  enhver deltagelse fra  EU i det internationale
politiakademi.

Trods formandskabets bestræbelser nåede Rådet ikke til enighed om EU's
deltagelse i akademiet. Formandskabet konkluderede, at der var behov for
mere tid til at behandle sagen og navnlig til at præcisere betingelserne for
en eventuel deltagelse, eller udarbejde en alternativ løsning for at sikre,
at politiuddannelsesaktionen bliver en succes til gavn for CØE-landene.

FORBINDELSER MED TREDJELANDE

- DEN STRUKTUREREDE DIALOG MED CØEL

 Rådet tog til efterretning, hvor langt man er kommet med det ar-
 bejdsprogram, der blev  fastlagt med CØEL på det fælles  møde den
 20. marts 1996, og hvori man havde indkredset fem prioriterede områder for
 samarbejdet - narkotika, asyl, grænsekontrol,  retligt samarbejde og
 politisamarbejde; på mødet var det endvidere blevet bestemt, at under det
 irske formandskab skulle arbejdet koncentreres om narkotika.

 Som led i dette samarbejde har der allerede fundet flere specifikke møder
 sted med CØEL.

 En af de vigtige faktorer i iværksættelsen af RIA-samarbejdet er, at der
 er gensidig forståelse for de allerede gældende lovbestemmelser fra såvel
 Unionens som CØEL's side. I den sammenhæng har CØEL fået tilsendt en række
 spørgeskemaer med henblik på at finde ud af, hvilke lovbestemmelser CØEL
 har på RIA-området. CØEL vil inden længe få forelagt materiale om gældende
 EU-ret på samme område.

 Medlem af Kommissionen, Anita GRADIN, orienterede ministrene om, hvor
 langt man er nået med de projekter, der allerede er sat i gang inden for
 rammerne af PHARE-programmet, og som vedrører RIA. I den forbindelse
 understregede hun bl.a., at man bør undgå overlapning med de aktioner, som
 medlemsstaterne allerede har iværksat.

- LATINAMERIKA OG CARIBIEN

 Rådet noterede sig endvidere et udkast til rapport om bekæmpelse af
 narkotika i Latinamerika og Caribien, som Kommissionen og Rådets instanser
 har udarbejdet på foranledning af Det Europæiske Råd på mødet i Madrid.

 I rapporten analyseres allerførst situationen i de forskellige berørte
 områder; derefter gennemgås de eksisterende samarbejdsformer, og endelig
 påpeges manglerne ved de nugældende  ordninger. Rapporten indeholder
 forslag til konkrete samarbejdsaktioner med Caribien, der fremsættes på
 baggrund af Kommissionens ekspertmission til Caribien. Der skal lægges
 sidste hånd på forslagene vedrørende samarbejdsformerne og forslagene
 angående Latinamerika inden Det Europæiske Råds møde i Dublin.

FASTSÆTTELSE AF PRIORITETER FOR SAMARBEJDET OM RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
(RIA) FOR DE KOMMENDE TO ÅR

Formandskabet fastslog, at der ikke var nogen delegationer, der havde
problemer med indholdet af udkastet til resolution om fastsættelse af
prioriteter for samarbejdet om retlige og indre anliggender for perioden
1. juli 1996 - 30. juni 1997, jf. bilag II.

Det Forenede Kongerige oplyste, at delegationen på indeværende tidspunkt
ikke kunne give sin tilslutning til teksten på grund af sin generelle
obstruktionspolitik, affødt af BSE-problematikken, over for beslutninger,
der kræver enstemmighed.

Resolutionen vil blive vedtaget, når den britiske delegation ikke længere
tager forbehold, og når den endelige juridiske og sproglige gennemgang af
teksten er afsluttet.

FINANSIERING AF AFSNIT VI

Efter anmodning fra den nederlandske delegation kom Rådet ind på de
udestående spørgsmål i forbindelse med finansieringen af JAI-aktionerne,
navnlig for så vidt angår regnskabsåret 1996.

Rådet skal træffe afgørelse om anvendelse af 1996-bevillingerne, dvs.
14,4 mio ecu, hvoraf Europa-Parlamentet har afsat 9,25 mio ecu som reserve.

Der erindres om, at Europa-Parlamentet havde fremsat visse anmodninger for
at undgå, at de pågældende bevillinger blev spredt på for mange poster, og
at det havde afsat 7,45 mio ecu til EDU/Europol.

Kommissionen bebudede to nye programmer, nemlig "Sherlock" (bekæmpelse af
falske dokumenter) og "Grotius" (uddannelse af retsembedsmænd), samt at der
ville blive udarbejdet et program om asyl og udvandring. Der skal også tages
hensyn til disse programmer, når de pågældende bevillinger skal fordeles.

For så vidt angår de ikke-udnyttede bevillinger fra 1995 - det drejer sig om
1 369 000 ecu, som er fremført til 1996 - skal Rådet endvidere træffe en
formel afgørelse om den fornyede anvendelse.

Rådet bad til sidst De Faste Repræsentanters Komité om at finde en løsning
på de nævnte spørgsmål.

DOMSTOLENS ROLLE - EUROPOL-KONVENTIONEN OG ANDRE KONVENTIONER UNDER DEN
TREDJE SØJLE

Rådet konstaterede, at det ikke på indeværende stadium kunne løse problemet
omkring den kompetence, som Domstolen skal have inden for rammerne af
Europol-konventionen. Det Forenede Kongerige oplyste, at delegationen på
nuværende tidspunkt ikke var i stand til at tage stilling til spørgsmålet på
grund af sin generelle obstruktionspolitik, affødt af BSE-problematikken,
over for beslutninger, der kræver enstemmighed.

Under de omstændigheder besluttede Rådet at forelægge problemet for Det
Europæiske Råd på mødet i Firenze med henvisning til konklusionerne fra Det
Europæiske Råds møde i Cannes, hvor det blev besluttet, at dette spørgsmål
senest skulle afgøres på mødet i juni 1996.

Benelux-landenes delegationer og den tyske delegation bad om, at Det
Europæiske Råd i samme forbindelse ville drøfte Domstolens rolle for så vidt
angår konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og
konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle
interesser.

KONVENTIONEN OM UDVIDELSE AF  MULIGHEDERNE FOR UDLEVERING MELLEM  DEN
EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

Rådet havde en indgående debat af de nøglespørgsmål, som udkastet til
konvention om udvidelse af mulighederne for udlevering mellem Den Europæiske
Unions medlemsstater giver anledning til. Det er meningen, at udkastet til
konvention skal gælde for samtlige udleveringsprocedurer.

Der blev erindret om, at man allerede har undertegnet en konvention om
forenklede udleveringsprocedurer i marts 1995, som kun finder anvendelse,
hvis den person, der skal udleveres, giver sin tilslutning hertil.

Med hensyn til et af ovennævnte grundlæggende problemer, nemlig en eventuel
bestemmelse om at fravige princippet om dobbelt strafbarhed som led i en
udleveringsprocedure, fik Rådet forelagt et kompromisforslag fra den franske
delegation, ifølge hvilket de medlemsstater, hvis lovgivningssystem ikke har
en sådan mulighed for fravigelse, skal ændre deres lovgivning med henblik på
at gøre forbrydersammenslutninger strafbare. Man vil herved undgå muligheden
af, at udlevering bliver nægtet, fordi strafbarheden ikke er den samme i den
begærende stat som i den anmodede stat. Delegationerne havde generelt set en
positiv forhåndsindstilling til kompromisforslaget, men forbeholdt sig en
yderligere teknisk gennemgang.

I den sammenhæng skal det understreges, at med hensyn til de handlinger, som
- i henhold til artikel 1 og 2 i den europæiske konvention om bekæmpelse af
terrorisme fra 1977 - betragtes som terroristhandlinger af begge stater
(såvel den begærende stat som den anmodede stat) og straffes på samme måde,
er samtlige delegationer allerede enige om, at man i så tilfælde ikke
længere kan nægte udlevering af politiske årsager.

Det andet grundlæggende spørgsmål vedrører det forfatningsmæssige problem,
som Portugal har - og som yderligere understreges af den dom, som landets
forfatningsdomstol for nylig har afsagt; i Portugal kan der ikke idømmes
livsvarig straf, og det er derfor umuligt for landet at udlevere nogen i
forbindelse med en forbrydelse, for hvilken det begærende land idømmer
livsvarig  straf  eller  sikkerhedsforanstaltning. Rådet  tog  her til
efterretning, at den portugisiske delegation er rede til at drøfte en
løsning, der bygger på en forsikring om, at den udleverede person i det
pågældende tilfælde ikke kan risikere at blive idømt en livsvarig straf i
det land, der har anmodet om udlevering.

For så vidt angår udlevering af egne statsborgere kunne Rådet endelig
konstatere, at der var enighed om den fælles erklæring, som Danmark, Finland
og Sverige havde affattet om begrebet egne statsborgere. Ifølge denne
erklæring er de pågældende lande rede til at udlevere personer med bopæl på
deres område, som ikke er statsborgere i én af de nævnte medlemsstater eller
i en anden nordisk stat. Der var i øvrigt stemning for at knytte den fælles
erklæring som bilag til konventionen ligesom de andre erklæringer, som med-
lemsstaterne  har  afgivet i  forbindelse  med  den europæiske  udle-
veringskonvention fra 1957 angående begrebet egne statsborgere. Det ville
gøre det muligt at nå til enighed om spørgsmålet vedrørende udlevering af
egne statsborgere.

Da det fremgik af drøftelserne, at der var mulighed for at tage et afgørende
skridt fremad med hensyn til denne vigtige konvention, bad den franske
delegation om, at man, for at drage fordel af den udvikling, der var sket på
mødet, hurtigt afholder en særlig samling i Rådet (retlige og indre
anliggender), hvor man især behandler denne tekst.

BEKÆMPELSE AF SVIG OG BESTIKKELSE
- KONVENTION OM BEKÆMPELSE AF BESTIKKELSE, DER INVOLVERER TJENESTEMÆND VED
 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ELLER I DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

Rådet nåede til principiel enighed om konventionen om  bekæmpelse af
bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber
eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, bortset fra definitionen af
Domstolens rolle, der er et horisontalt problem på RIA-området. I den
forbindelse tog den britiske delegation ligeledes generelt forbehold som led
i landets obstruktionspolitik, affødt af  BSE-problematikken, over for
beslutninger, der kræver enstemmighed.

Udkastet til konvention omhandler bestikkelse generelt, og altså ikke kun
bestikkelse til skade for fællesskabsbudgettet, men også bestikkelse til
skade for en enkelt medlemsstats budget. Konventionens anvendelsesområde går
således videre end første protokol til konventionen om beskyttelse af De
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, der omhandler bekæmpelse af
aktiv eller  passiv bestikkelse, der  involverer EF-tjenestemænd eller
nationale tjenestemænd eller medlemmer af fællesskabsinstitutionerne, og som
skader Fællesskabernes finansielle interesser. Der mindes om, at ministrene
nåede til enighed om denne første protokol i december 1995, og at Europa-
Parlamentet for nylig har afgivet udtalelse herom. Rådet skal snart vedtage
den første protokol formelt.

- ANDEN  PROTOKOL TIL  KONVENTIONEN OM  BESKYTTELSE AF  DE EUROPÆISKE
 FÆLLESSKABERS FINANSIELLE INTERESSER

Rådet fik forelagt en rapport om, hvor langt man er nået i drøftelserne om
udkastet til anden protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske
Fællesskabers  finansielle interesser. I  rapporten fremhæves de store
fremskridt, der allerede er sket med hensyn til udarbejdelsen af udkastet.

Hensigten  med protokoludkastet  er  bl.a.  at indføre  en  form for
strafferetligt eller andet  ansvar for juridiske personer og at gøre
hvidvaskning af penge til en forbrydelse.

KONVENTION OM FORKYNDELSE I DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER AF RETSLIGE
OG UDENRETSLIGE DOKUMENTER I SAGER OM CIVILE ELLER KOMMERCIELLE SPØRGSMÅL

Ministrene havde en debat om udkastet til konvention om forkyndelse i Den
Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i
sager om civile eller kommercielle spørgsmål.

Formålet med udkastet er  at forenkle og fremskynde procedurerne for
forkyndelse af dokumenter ved at indføre en mere moderne fremsendel-
sesordning end den nugældende, der findes i Haagerkonventionen fra 1965.

Ministrene rettede især opmærksomheden mod følgende fire punkter:

- en decentraliseret ordning for fremsendelse af dokumenter, således at det
 ikke er nødvendigt at gå via de centrale myndigheder (sædvanligvis
 justitsministeriet eller udenrigsministeriet),

- måden for fremsendelse af dokumenterne, bl.a. anvendelse af telefax,

- fastsættelse af tidspunktet for forkyndelse af dokumenterne,

- de sprog, der skal anvendes.

For så  vidt angår den decentraliserede  ordning for fremsendelse af
dokumenter kunne formandskabet konstatere, at et flertal af delegationerne
går ind for en sådan ordning med mulighed for at henvende sig til den
centrale myndighed i særlige tilfælde.

Med hensyn til  fremsendelsesmåden fastslog formandskabet, at der var
principiel enighed om muligheden for at fremsende retslige og udenretslige
dokumenter med telefax. Den britiske delegation kunne dog ikke tilslutte sig
denne enighed på grund af landets obstruktionspolitik, affødt af BSE-
problematikken, over for beslutninger, der kræver enstemmighed.

Efter drøftelserne pålagde Rådet de kompetente instanser at fortsætte
arbejdet  med  de  endnu  uafklarede  spørgsmål  i  forbindelse  med
konventionsudkastet under hensyntagen til delegationernes bemærkninger.

HAAGERKONVENTIONEN OM BESKYTTELSE AF BØRN

Rådet gennemgik spørgsmålene i forbindelse med, at de femten medlemsstater
skal fastlægge en fælles holdning til udkastet til Haagerkonventionen om
beskyttelse af børn, med henblik på den drøftelse af udkastet, der finder
sted på XVIII. møderække under Haagerkonferencen om international privatret
(30. september - 19. oktober 1996).

Der erindres om, at drøftelserne af udkastet til Bruxelles II-konventionen
(om retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i
ægteskabssager) også omfatter spørgsmålet om beskyttelse af børn.

I den fælles holdning skal man fastlægge de mekanismer, der gør det muligt
at sikre overensstemmelse mellem udkastet til Haager-
konvention og det udkast til Bruxelles II-konventionen, som er under
udarbejdelse i Rådets instanser.

Da det for indeværende er umuligt at nå til enighed om affattelsen af en
"frakoblingsklausul", tog Rådet til efterretning, at det kommende irske
formandskab  agter at  fastlægge Unionens  holdning efter  samråd med
medlemsstaterne i forbindelse med selve konferencen.

                                   BILAG I

Udkast til henstilling, forelagt for Rådet, om bekæmpelse af ulovlig
beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til artikel K.1 og K.2 i traktaten om Den Europæiske Union,

som henviser til Rådets henstilling af 22. december 1995 om harmonisering af
midlerne til bekæmpelse af ulovlig indvandring og ulovlig beskæftigelse og
om forbedring af de hertil beregnede kontrolmidler [1] ,

som henviser til Rådets resolution af 20. juni 1994 om begrænsning af ikke-
EF-statsborgeres indrejse i medlemsstaterne med henblik på beskæftigelse som
lønmodtagere,

og som tager følgende i betragtning:

i artikel K.1, nr. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union hedder
det, at bekæmpelse af tredjelandsstatsborgeres ulovlige indvandring i samt
ulovlige ophold og udførelse af arbejde på medlemsstaternes område er et
spørgsmål af fælles interesse;

bekæmpelsen af ulovlig beskæftigelse og af udnyttelse af tredjelands-
statsborgere bør suppleres af foranstaltninger til fremme af integrationen
af udenlandske arbejdstagere, der opholder sig og arbejder lovligt på
medlemsstaternes område, ved at garantere dem passende muligheder for adgang
til erhvervsuddannelse;

ulovlig beskæftigelse kan virke forvridende på den frie konkurrence i det
indre marked, idet den dels kan føre til reducerede sociale omkostninger
eller andre fordele for arbejdsgiverne, dels betyde et lavere socialt be-
skyttelsesniveau;

denne  henstilling  tager  sigte  på  at  styrke  samarbejdet  mellem
medlemsstaterne om deres indvandringspolitik over for tredjelande;

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, at de anvender nedenstående
principper  med  henblik  på  at  bekæmpe  ulovlig  beskæftigelse  af
tredjelandsstatsborgere

I. Anvendelsesområde

Denne henstilling omhandler tredjelandsstatsborgere med undtagelse af:

- familiemedlemmer til borgere i Den Europæiske Union, der udøver deres ret
 til fri bevægelighed;

- statsborgere i de medlemsstater i Den Europæiske Frihandelssammenslutning,
 som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og
 deres familiemedlemmer, der udøver deres ret til fri bevægelighed;

Denne henstilling gælder ikke for tredjelandsstatsborgere, for så vidt som
de befinder sig i en situation, der er omfattet af fællesskabsretten.

Denne henstilling berører ikke tredjelandsstatsborgeres rettigheder, når
deres retsstilling er dækket af aftaler, som Det Europæiske Fællesskab, Det
Europæiske Fællesskab  og  dets medlemsstater  eller  en eller  flere
medlemsstater har indgået med tredjelande, og når disse aftaler indeholder
mere gunstige bestemmelser om beskæftigelse.

II. Arbejdstilladelse

1. Tredjelandsstatsborgere, som ønsker at tage arbejde på en medlemsstats
  område, skal i overensstemmelse med medlemsstatens lovgivning være i
  besiddelse af de fornødne opholds- og arbejdstilladelser.

2. Tredjelandsstatsborgerens arbejde skal, for så vidt angår arbejdsområde,
  opgave, geografisk område og tidsmæssig udstrækning, i henhold til
  gældende lovgivning stemme overens med indholdet i den tilladelse, som
  den pågældende medlemsstat har udstedt.

III. Sanktioner over for beskæftigelse af arbejdstagere uden
arbejdstilladelse

1. Beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere, der ikke er i besiddelse af den
  fornødne arbejdstilladelse, er forbudt og bør medføre sanktioner af
  strafferetlig  og/eller  administrativ  art i  overensstemmelse  med
  bestemmelserne i den pågældende medlemsstats lovgivning.

2. Sanktionerne bør  pålægges dem, der beskæftiger  arbejdstagere uden
  arbejdstilladelse, samt dem, der fremmer, letter eller tilskynder til
  ulovlig beskæftigelse, i overensstemmelse med  bestemmelserne i den
  pågældende medlemsstats lovgivning.

3. Indsmugling af arbejdskraft, der foretages af enkeltpersoner eller via
  organiserede net, bør  betragtes som en lovovertrædelse og medføre
  sanktioner af strafferetlig og/eller administrativ art i overensstemmelse
  med bestemmelserne i den pågældende medlemsstat lovgivning.

4. Når der pålægges sanktioner for beskæftigelse af arbejdstagere uden den
  fornødne arbejdstilladelse, kan der anvendes procedurer,

  - der gør det muligt at anvende sanktioner, der er effektive, har en af-
   skrækkende virkning, er relevante og står i et rimeligt forhold til
   grovheden af de begåede lovovertrædelser.

  - der gør det muligt at inddrage arbejdsgivernes eventuelle ekstra
   fortjeneste  eller andre  fordele som  følge af  de konstaterede
   overtrædelser navnlig i forbindelse med lønninger og arbejdsgiverbidrag
   i henhold til de i de enkelte medlemsstater gældende bestemmelser.
 
  Ovennævnte procedurer  skal  omfatte  passende ordninger  for  dom-
  stolskontrol.

IV. Koordinering af kontrolinstanserne

Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre en
koordinering af den indsats, der gøres af de kompetente tjenester eller
myndigheder  for at  bekæmpe ulovlig  beskæftigelse og  udnyttelse af
tredjelandsstatsborgere, idet specialiseringen af de forskellige kontrolom-
råder ledsages af det fornødne samarbejde og den fornødne koordinering af de
pågældende instansers indsats.

Dette kunne konkretiseres gennem forberedelse af en fælles indsats, som skal
udformes med henblik på  de erhvervssektorer, geografiske områder  og
perioder, hvor de fleste overtrædelser af bestemmelserne om beskæftigelse af
udenlandske arbejdstagere synes at forekomme.

Dette samarbejde kan bestå i følgende:

- støtte  til  forebyggende  foranstaltninger,  såsom  inspektion  på
 arbejdspladsen, efter anmodning fra en af de kompetente tjenester, når der
 er en rimelig formodning om, at der vil blive lagt hindringer i vejen for
 denne inspektion, eller at den ikke kan gennemføres eller vil være
 forbundet med en vis risiko;

- støtte i forbindelse med inspektionsbesøg, hvor der er tale om alvorlige
 forhindringer   for  de   kompetente  tjenesters   kontrol  med
 undergrundsøkonomien;

- støtte i konkrete tilfælde i forbindelse med anmodninger om hjælp fra de
 kompetente tjenester i akutte situationer.

V. Udveksling af oplysninger

Medlemsstaterne bør udveksle oplysninger, både bilateralt og i Rådet, om be-
kæmpelse  af  ulovlig beskæftigelse  af tredjelandsstatsborgere  og af
organiserede net, der indsmugler arbejdskraft.

VI. Overvågning af henstillingens iværksættelse

Rådet gennemgår med regelmæssige mellemrum de fremskridt, der er gjort med
hensyn til efterlevelse af principperne i denne henstilling; dette skal
første gang ske ét år efter henstillingens vedtagelse.

BILAG II

Udkast til resolution, forelagt for Rådet, om fastsættelse af prioriteter
for samarbejdet om retlige og indre anliggender for perioden 1. juli 1996 -
30. juni 1998

Rådet for Den Europæiske Union,

som  efterkommer Det  Europæiske Råds  anmodning om  at tilrettelægge
samarbejdet om retlige og indre anliggender, der er fastsat i afsnit VI i
traktaten om Den Europæiske Union, og fastsætte, hvilke aktiviteter der skal
prioriteres for at nå de mål, der blev fastsat på topmødet i Madrid den 15.-
16. december 1995;

som gentager, at det ønsker at fremme frihed, sikkerhed og lov og ret i
Unionen i overensstemmelse med retsstatsprincipperne ved hjælp af et snævert
samarbejde mellem medlemsstaterne om retlige og indre anliggender,

vedtager følgende resolution:

I. Rådet agter at forfølge de mål, som Det Europæiske Råd har fastsat, ved
  først og fremmest at koncentrere sig om følgende emner i perioden 1. ju-
  li 1996 - 30. juni 1998:

1. Bekæmpelse af terrorisme:

a) øget samarbejde mellem medlemsstaterne;
b) ajourføring af dokumentet om terrorismetruslen;
c) opstilling af en oversigt over centre med særlig kompetence inden for
  terrorismebekæmpelse;

2. Bekæmpelse af organiseret kriminalitet og narkotika:

2.1. Politi- og toldsamarbejde:

a)  iværksættelse af Europol-konventionen (gennemførelsesforordninger, edb-
   system) og kontrol med EDU;
b)  politiuddannelse, navnlig ved samarbejde mellem politiskoler;
c)  øget teknisk samarbejde, navnlig i forbindelse med aflytning af
   telekommunikation, samarbejde mellem retsvidenskabelige laboratorier,
   samarbejde mellem de nationale politiefterretningstjenester;
d)  ajourføring af rapporten om organiseret kriminalitet og iværksættelse
   af henstillingerne deri;
e)  udkast til Napoli II-konvention;
f)  strategi for kontrollen ved de ydre grænser;
g)  bekæmpelse af efterligninger og ulovlig handel med kunstværker;

2.2. Narkotikabekæmpelse:

a)  iværksættelse af ekspertrapporten om narkotika, som Det Europæiske Råd
   vedtog i Madrid (den 15.-16. december 1995) på såvel det retlige som
   det politi- og toldmæssige plan, navnlig med hensyn til begrænsning af
   udbuddet og internationalt samarbejde;
b)  mekanisme til narkotikabekæmpelse i Latinamerika, herunder Caribien;
c)  undersøgelse af, i hvilket omfang en harmonisering af medlemsstaternes
   lovgivning vil kunne bidrage til en mindskelse af narkotikaforbruget og
   narkotikahandelen i Unionen;

3.  Forbedring af det retlige samarbejde:

3.1. på det civilretlige område:

a)  udkast til konvention om fremsendelse af retslige og udenretslige
   dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål;
b)  udkast til  Bruxelles II-konvention (ægteskabssager  og forældre-
   myndighed);
c)  igangsættelse af drøftelserne om behovet og muligheden for at indføre
   et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, og en konvention om, hvilken
   lov der skal gælde for forpligtelser uden for kontraktforhold;

3.2. på det strafferetlige område:

a)  udkast til konvention om udlevering;
b)  udkast til konvention om gensidig retshjælp i straffesager;
c)  analyse og tilpasning af de bestående instrumenter til andre former for
   retligt samarbejde;
d)  udkast til konvention om fuldbyrdelse af afgørelser om frakendelse af
   førerretten;
e)  bekæmpelse af efterligninger;

3.3. på det civilretlige og strafferetlige område:

   iværksættelse  af den fælles aktion for retsembedsmænd som for-
   bindelsespersoner og drøftelse af nytten af et net af kontaktpersoner;

4.  Forbedring af samarbejdet om asyl og indvandring

a)  iværksættelse af Dublin-konventionen;
b)  indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes procedurer for indrømmelse af
   asyl;
c)  indbyrdes tilnærmelse af vilkårene for modtagelse af asylansøgere;
d)  udarbejdelse af Eurodac-systemet (konvention og tekniske specifika-
   tioner);

e)  drøftelse af retsstillingen for tredjelandsstatsborgere, der opholder
   sig lovligt på medlemsstaternes område;
f)  behandling af  problemerne vedrørende midlertidig  beskyttelse og
   byrdefordeling;
g)  drøftelse af subsidiære former for beskyttelse, såsom de facto-
   beskyttelse og humanitær opholdstilladelse; 
h)  skærpelse af foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovlig indvandring,
   herunder  især  organiseret  ulovlig  indvandring,  og  ulovlig
   beskæftigelse;
i)  forbedring af samarbejdet med hjemlandene;
j)  forbedring af samarbejdet om udsendelse af ulovlige indvandrere;
   problemer med tilbagetagelse;
k)  falske dokumenter: udarbejdelse af et harmoniseret system til billed-
   lagring og -transmission; praktisk samarbejde;
l)  behandling af problemerne vedrørende familiesammenføring;

5.  Skærpet personkontrol ved de ydre grænser:

a)  udkast til konvention om passage af de ydre grænser og gennemførel-
   sesforanstaltninger;
b)  udkast til konvention om det europæiske informationssystem (EIS);
c)  øget praktisk samarbejde mellem kontrolmyndighederne ved de ydre
   grænser;
d)  visa: gensidig anerkendelse af visa; håndbog og andre gennemførelses-
   foranstaltninger; ajourføring af de relevante forordninger;

6.  Bekæmpelse af racisme og fremmedhad

a)  vurdering af  henstillingerne fra Den Rådgivende  Kommission for
   Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad;

b)  fortsættelse af arbejdet, både i retlig (opfølgning af den fælles
   aktion mod racisme og fremmedhad) og i politimæssig henseende;

7.  Bekæmpelse af bestikkelse og svig til skade for Fællesskabets finan-
   sielle interesser:

a)  udkast til anden protokol til konventionen om beskyttelse af Fælles-
   skabets finansielle interesser;
b)  udkast til konvention om bestikkelse;

8.  Horisontale aktioner:

a) forebyggelse af kriminalitet;
b)  bekæmpelse af menneskehandel.

 II. Til støtte for de prioriterede aktiviteter i afsnit I vil Rådet
   tilskynde  til  udveksling  af  embedsmænd  og  dommere  mellem
   medlemsstaterne og - eventuelt ved ydelse af EF-finansiering - til, at
   der  afholdes  seminarer  og   konferencer  samt  etableres
   uddannelsesprogrammer.

   Rådet vil,  når det  er muligt, bestræbe  sig på  at samordne
   medlemsstaternes holdninger i internationale organisationer og på
   internationale konferencer, når disse drejer sig om et emne, der har
   forbindelse med de prioriterede emner i afsnit I.

   Endelig vil Rådet med jævne mellemrum kontrollere medlemsstaternes
   iværksættelse af de bindende instrumenter, der vedtages under afsnit VI
   i traktaten om Den Europæiske Union.

III. Rådets virksomhed i forbindelse med samarbejdet med tredjelande om
   retlige og indre anliggender er omfattet af et eller flere særskilte
   arbejdsprogrammer.

   For så vidt angår de lande, der deltager i en struktureret dialog med
   Den Europæiske Union, vil samarbejdet navnlig blive koncentreret om
   bekæmpelse af organiseret kriminalitet og ulovlig narkotikahandel.

 IV. Med forbehold af medlemsstaternes og Kommissionens initiativret i
   henhold til artikel K.3, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union
   drøfter Rådet programmet på forslag af K.4-Udvalget, i princippet ved
   begyndelsen af hvert formandskab og i hvert fald en gang om året for at
   fastsætte de prioriterede emner for de næste to år og bestemme, hvilke
   aktiviteter der skal fjernes fra listen, enten fordi de allerede er
   afsluttet, eller fordi de ikke kan gennemføres på kort sigt eller ikke
   længere er prioriteret, og hvilke nye aktiviteter der skal betragtes
   som prioriterede og tilføjes på arbejdsprogrammet.

 V. Denne resolution sendes til Europa-Parlamentet og offentliggøres i EFT.

                              BILAG til BILAG II

       EMNE         INSTRUMENT/TILTAG    STADIUM
 1.  Terrorisme

 a)  intensivering af    vedtagelse af      i gang
   samarbejdet       foranstaltninger     i gang
 b)  dokument om       løbende ajourføring   i gang
   terrorismetruslen    konkret projekt
 c)  fortegnelse over centre
   med særlig kompetence

 2.  Narkot. og Organ.
   Krimin.
 2.1. Politi- og
   toldsamarbejde

 a)  Oprettelse af Europol  gennemførelsesforanstalt i gang
   og kontrol med EDU   ninger og etablering af
               edb-net

 b)  Politiuddannelse og   aftale mellem skoler,  lang sigt
   samarbejde mellem    skabelse af en samar-
   skoler         bejdsstruktur, aftale om
               kursus- og seminar-
               programmer
 c)  teknisk samarbejde

   - aflytning       iværksættelse af Rådets p.m.
               resolutioner og Quanti-
               co-4/satellitkom-
               munikationsseminar
               (Europol 90, 1995)

   - samarbejde mellem   praktisk samarbejde   p.m.
    retsvidenskabelige
    laboratorier

   - samarbejde mellem   fastlæggelse af tekniske i gang
    nationale politief-  standarder
    terretningstjenester praktisk samarbejde

       EMNE         INSTRUMENT/TILTAG    STADIUM

   - radiokommunikation  opfølgning af      i gang
               drøftelserne om ny
               teknologi

   - samarbejde om     undersøgelse af     nyt
    offentlig orden    politisamarbejdet
               ekspertmøde
 d)  rapport om organiseret ajourføring       i gang
   kriminalitet

 e)  Napoli II        ny konvention      i gang

 f)  strategi for kontrollen konkret samarbejde    i gang
   ved de ydre grænser
 g)  bekæmpelse af      konkret samarbejde    i gang
   efterligninger og
   ulovlig handel med
   kunstværker

 2.2. Narkotikabekæmpelse

 a)  Narkotikaeksperternes  iværksættelse på såvel  i gang
   rapport         det retlige som det
               politi- og toldmæssige
               plan
 b)  Narkotikabekæmpelse i  oprettelse af ordningen i gang
   Latinamerika, herunder og iværksættelse af
   Caribien        henstillingerne

 3.  Retligt samarbejde

 3.1. Civilretligt samarbejde
 a)  fremsendelse af     udkast til konvention  p.m.
   retslige og uden-
   retslige dokumenter i
   sager om civile eller
   kommercielle spørgsmål

 b)  ægteskabssager og    udkast til konvention  p.m.
   forældremyndighed
   (Bruxelles II)

       EMNE         INSTRUMENT/TILTAG    STADIUM
 c)  europæisk        udkast til konvention  drøftelse af
   tvangsfuldbyrdel-                det
   sesdokument og                  hensigtsmæssi
   lovgivning om                  ge i at
   forpligtelser uden for              udarbejde en
   kontraktforhold                 konvention

 3.2. Strafferetligt
   samarbejde

 a)  udlevering       udkast til konvention og p.m.
               forklarende rapport
 b)  gensidig retshjælp   udkast til konvention  i gang

 c)  andre former for    analyse og tilpasning af igangsættelse
   samarbejde       eksisterende instrumen- af arbejdet
               ter

 d)  frakendelse af     udkast til konvention  p.m.
   førerretten
 3.3. Civil- og
   strafferetligt
   samarbejde

 a)  retsembedsmænd som   konkret samarbejde    i gang
   forbindelsespersoner

 b)  retsembedsmænd som   konkret samarbejde    igangsættelse
   kontaktpersoner                 af arbejdet
 4.  Asyl og immigration

 a)  Dublin-konventionen   konkret samarbejde    fra
                            konventionens
                            ikrafttræden

 b)  indbyrdes tilnærmelse              igangsættelse
   af medlemsstaternes               af arbejdet
   procedurer for indrøm-
   melse af asyl
 c)  indbyrdes tilnærmelse              igangsættelse
   af vilkårene for                 af arbejdet
   modtagelse af
   asylansøgere

 d)  Eurodac         udkast til konvention  i gang

       EMNE         INSTRUMENT/TILTAG    STADIUM
 e)  retsstillingen for    drøftelse        igangsættel
   tredjelandsstatsborge-              se af
   re, der har lovligt                arbejdet
   ophold på Unionens
   område

 f)  midlertidig       drøftelse        i gang
   beskyttelse og byr-
   defordeling

 g)  de facto-beskyttelse   drøftelse        igangsættel
   og humanitær                   se af
   opholdstilladelse                 arbejdet
 h)  intensivering af
   bekæmpelsen af ulovlig
   indvandring og
   beskæftigelse

 i)  samarbejde med      konkret samarbejde    i gang
   hjemlandene

 j)  udsendelse af ulovlige  konkret samarbejde    flere
   indvandrere; problemer              formandskab
   i forbindelser med                er
   tilbagetagelse
 k)  falske dokumenter    konkret samarbejde    flere
                            formandskab
                            er

 l)  familiesammenføringspr  drøftelse        igangsættel
   oblemer                      se af
                            arbejdet

 5.  Ydre grænser
 a)  passage af de ydre    - udkast til konvention i gang
   grænser         - konkret samarbejde

 b)  europæisk        udkast til konvention  i gang
   informationssystem

 c)  visa           ajourføring af      i gang
                forordningerne gennem-
                førelses-
                foranstaltninger
 6.  Racisme og fremmedhad

 a)  Den Rådgivende      drøftelse        i gang
   Kommissions hen-
   stillinger

       EMNE         INSTRUMENT/TILTAG    STADIUM
 b)  retlige og       drøftelse        i gang
   politimæssige
   foranstaltninger

 7.  Bekæmpelse af
   bestikkelse og svig til
   skade for Fællesskabets
   finansielle interesser

 a)  beskyttelse af de    udkast til protokol til p.m.
   finansielle interesser konventionen om beskyt-
               telse af de finansielle
               interesser
 b)  bestikkelse       udkast til konvention  p.m.

 8.  Horisontale aktioner

 a)  forebyggelse af     drøftelse        igangsættelse
   kriminalitet                   af arbejdet
 b)  bekæmpelse af      - drøftelse       i gang
   menneskehandel     - konkret samarbejde

ANDRE AFGØRELSER
(Vedtaget uden debat. Når det drejer sig om retsakter, er det angivet, hvem
der stemte imod eller undlod at stemme. De afgørelser, der indeholder
erklæringer, Rådet har besluttet at gøre offentligt tilgængelige, er mærket
med en asterisk og kan fås hos Pressetjenesten.)

Bekæmpelse af terrorisme

Rådet noterede sig  et sammenfattende dokument, som formandskabet har
udarbejdet, om den indre og ydre trussel, som terrorismen udgør for EU.

EDU/Europol

Rådet gav sin tilslutning til koordinatorens årsberetning for 1995 og til
EDU's endelige beretning om 1995-budgettet. Det er den 2. beretning, og den
viser bl.a. en besparelse på 17,8% i forhold til budgettet, som var på
3,9 mio. ecu; det skyldes, at  EDU's indkøringsperiode endnu ikke  er
afsluttet.

[1] EFT nr. C 5 af 10. januar 1996, s. 1.

***

Side Bar