Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES PT EL

De Regeringen van de Lid-Staten en de Europese Commissie waren als volgt
vertegenwoordigd :

België :
mevrouw Miet SMET          Minister van Tewerkstelling en Arbeid

Denemarken :
mevrouw Jytte ANDERSEN       Minister van Arbeid
de heer Henning OLESEN       Staatssecretaris van Arbeid

Duitsland :
de heer Werner TEGTMEIER      Staatssecretaris van Arbeid en Sociale
                  Zaken
de heer Heribert SCHARRENBROICH   Staatssecretaris  van  Gezinszaken  en
                  Bejaardenzorg

Griekenland :
de heer Ioannis SKOULARIKIS     Minister van Arbeid

Spanje :
de heer José Antonio GRIÑAN     Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid

Frankrijk :
de heer Jacques BARROT       Minister van Arbeid, Sociaal Overleg en
                  Participatie

Ierland :
de heer Proinsias de ROSSA     Minister van Sociale Zaken
mevrouw Eithne FITZGERALD      Onderminister van Ondernemingszaken en
                  Werkgelegenheid,  speciaal belast  met
                  Arbeidszaken

Italië :
de heer Tiziano TREU        Minister  van  Arbeid  en  Sociale
                  Voorzieningen

Luxemburg :
de heer Jean-Claude JUNCKER     Minister-President, Minister van Arbeid
mevrouw Mady DELVAUX-STEHRES    Minister van Sociale Zekerheid

Oostenrijk :
de heer Franz HUMS         Minister van Arbeid en Sociale Zaken

Nederland :
de heer Lambert HANRATH       Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger

Portugal :
de heer José FALCÃO e CUNHA     Minister van Werkgelegenheid en Sociale
                  Zekerheid

Finland :
mevrouw Liisa JAAKONSAARI      Minister van Arbeid

Zweden :
de heer Anders SUNDSTRÖM      Minister van Werkgelegenheid
mevrouw Ann-Christin TAUBERMAN   Staatssecretaris van Volksgezondheid en
                  Sociale Zaken

Verenigd Koninkrijk :
de heer Michael PORTILLO      Minister van Werkgelegenheid
mevrouw Anne WIDDECOMBE       Onderminister van Werkgelegenheid

                  - + -

Commissie : 
de heer Padraig FLYNN        Lid

FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN ESSEN - DEEL WERKGELEGENHEID

De Raad heeft nota genomen van de informatie van het Voorzitterschap over de
resultaten van de Europese Raad van Cannes (26/27 juni 1995) op het gebied
van werkgelegenheid.

Hij heeft tevens akte genomen van de informatie van het toekomstige Spaanse
Voorzitterschap over zijn voornemen omtrent het eerste jaarverslag van de
Raad,  dat zal worden  voorgelegd aan  de Europese  Raad van Madrid
(15/16 december 1995).

Dit verslag zal worden opgesteld door een ad hoc Groep waarin persoonlijke
vertegenwoordigers van de Ministers van Arbeid zetelen.

SOCIAAL ACTIEPROGRAMMA VOOR DE MIDDELLANGE TERMIJN (1995-1997)

De Raad heeft geluisterd naar een uiteenzetting van de Commissie over haar
"Sociaal actieprogramma voor de middellange termijn (1995-1997)".

Tijdens zijn uitvoerige gedachtenwisseling over dit onderwerp bleek dat deze
mededeling veel belangstelling heeft opgewekt en werd de spilfunctie van de
werkgelegenheid beklemtoond. De delegaties stemden er in grote mate mee in
dat er behoefte is aan een middellange-termijnvisie op de acties die op
Europees niveau kunnen worden uitgevoerd.

De Raad heeft het Comité van Permanente Vertegenwoordigers opgedragen de
mededeling van de Commissie verder te behandelen in het licht van het
Raadsdebat en aan de hand van de concrete voorstellen die de Commissie zal
indienen.

WIJZIGING VAN DE RICHTLIJN "ARBEIDSMIDDELEN"

De Raad heeft (bij onthouding van de Britse en de Italiaanse delegatie)
eenparig overeenstemming bereikt over haar gemeenschappelijk standpunt met
het oog op de aanneming van de richtlijn tot wijziging van Richtlijn
89/655/EEG van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen
op de arbeidsplaats.

De definitieve aanneming van het gemeenschappelijk standpunt heeft plaats
tijdens een volgende zitting, nadat de tekst zal zijn bijgewerkt. Deze wordt
dan overeenkomstig de samenwerkingsprocedure aan het Europees Parlement
toegezonden voor een tweede lezing.

Deze wijzigingsrichtlijn houdt in dat de werkgever erop dient toe te zien
dat de  arbeidsmiddelen aan een  controle worden onderworpen bij  de
installatie en na elke montage indien hun veiligheid afhangt van de
installatievoorwaarden, alsook op gezette tijden.

Tevens  schrijft de richtlijn voor dat  de werkgever de ergonomische
beginselen ten volle in aanmerking neemt bij de toepassing van de minimale
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

Tevens wordt door deze richtlijn de bijlage van de richtlijn uit 1989
vervolledigd, zoals reeds in die richtlijn was bepaald, door de toevoeging
van minimumvoorschriften voor specifieke arbeidsmiddelen, met name voor
mobiele middelen, al dan niet met eigen aandrijving, en voor middelen voor
het hijsen/heffen van lasten.

Bovendien bevat de gewijzigde richtlijn een nieuwe bijlage II met bepalingen
inzake het gebruik van enerzijds alle arbeidsmiddelen in het algemeen en
anderzijds mobiele middelen en middelen voor het hijsen/heffen van lasten.
Na  raadpleging van  de sociale partners  dienen de  Lid-Staten, met
inachtneming van de nationale wetten en/of gebruiken, de maatregelen vast te
stellen waardoor een veiligheidsniveau kan worden bereikt dat overeenstemt
met de in bijlage II beoogde doelstellingen.

De nieuwe bepalingen van bijlage I houden in dat de mobiele arbeidsmiddelen
zodanig moeten zijn uitgevoerd dat het risico voor de werknemers tijdens de
verplaatsing beperkt wordt, dat het blokkeren van de elementen voor de
energieoverbrenging belet wordt en dat de risico's als gevolg van het
kantelen of omvallen worden beperkt. Sommige minimumvoorschriften zijn
specifiek bedoeld voor heftrucks en mobiele middelen met eigen aandrijving.

Voor wat arbeidsmiddelen voor het hijsen/heffen van lasten betreft, is in
bijlage I onder meer voorgeschreven dat ervoor moet worden gezorgd dat deze
stevig en stabiel zijn, dat de nominale last moet worden aangegeven en dat
zij zodanig moeten worden opgesteld dat het risico beperkt wordt dat de
lasten de werknemers raken.

In een afwijkingsclausule staat dat de in bijlage I bedoelde specifieke
arbeidsmiddelen die drie jaar na aanneming van de richtlijn reeds ter
beschikking van de werknemers staan, ten laatste vier jaar na deze datum
moeten beantwoorden aan de minimumvoorschriften in bijlage I.

Overeenkomstig  de  algemene  bepalingen  in  bijlage II  moeten  alle
arbeidsmiddelen zodanig worden geïnstalleerd, opgesteld en gebruikt dat de
gevaren voor de werknemers beperkt worden, moeten de montage en de demontage
op  veilige wijze  plaatsvinden  en moeten  de  arbeidsmiddelen tegen
blikseminslag worden beschermd.

Op het gebied van het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen hebben de
bepalingen van de nieuwe bijlage met name betrekking op het besturen van
arbeidsmiddelen met eigen aandrijving, de aanwezigheid van werknemers te
voet in de werkzone van de mobiele arbeidsmiddelen, het meerijden van
werknemers op mechanisch voortbewogen arbeidsmiddelen, alsook de kwaliteit
van de lucht in de arbeidszones van de met een verbrandingsmotor uitgeruste
arbeidsmiddelen.

Arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen/heffen van lasten, vallen onder
bepalingen in bijlage II die onder meer zijn gericht op de stabiliteit van
de  demonteerbare of  mobiele  arbeidsmiddelen, het  hijsen/heffen van
werknemers, de aanwezigheid van werknemers onder opgehangen lasten en de
keuze van de opslag van hijs- en hefhulpstukken. Verder bevat de bijlage
specifieke bepalingen betreffende arbeidsmiddelen die dienen  voor het
heffen/hijsen van niet-geleide lasten.

De termijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn bedraagt drie jaar na
de datum van de definitieve aanneming ervan door de Raad.

BEHOUD VAN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMERS BIJ OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN,
VESTIGINGEN OF ONDERDELEN DAARVAN

De Voorzitter van de Raad heeft een uiteenzetting gehouden over de stand van
dit dossier, dat door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers verder
zal  worden  behandeld  onder toezicht  van  het  toekomstige Spaanse
Voorzitterschap.

Doel  van  dit voorstel  is  Richtlijn 77/187/EEG  van de  Raad van
14 februari 1977 te herzien in het licht van de gevolgen van de interne
markt, de ontwikkelingen in de wetgeving van de Lid-Staten met betrekking
tot het  redden van  ondernemingen in  economische moeilijkheden,  de
jurisprudentie van het Hof van Justitie, de goedgekeurde herziening van de
richtlijn inzake collectief ontslag en de reeds in de meeste Lid-Staten van
kracht zijnde wetgeving.

De belangrijkste door de Commissie voorgestelde wijzigingen behelzen het
volgende :

- verduidelijking van de toepassing van de voorschriften van de richtlijn op
  beslissingen inzake  transnationale overdrachten en op  groepen van
  ondernemingen ;
- ruimte voor een grotere flexibiliteit bij overgang in het kader van
  insolventieprocedures ;
- herformulering en verduidelijking van de werkingssfeer en definities van
  de bestaande richtlijn ;
- verduidelijking van de wetgeving bij overgang van één enkele functie van
  de onderneming.

PROGRAMMA TER BESTRIJDING VAN UITSLUITING

De Raad heeft geconstateerd dat de Duitse en de Britse delegatie hun
algemeen voorbehoud niet konden intrekken.

Na een uitvoerige gedachtenwisseling sprak de Voorzitter de mening uit dat
er moest nagedacht worden over de te volgen koers ten einde een optreden van
de Unie op dit gebied mogelijk te maken.

Het doel van het door de Commissie voorgestelde programma is bij te dragen
tot de verbetering van de maatregelen in de Lid-Staten die de minder
bevoorrechten daadwerkelijk aan het economische en sociale leven moeten doen
deelnemen. Het programma is bedoeld als een vervolg op de drie vroegere
armoedebestrijdingsprogramma's, waarvan het laatste op 30 juni 1994 werd
beëindigd.

COMMUNAUTAIRE STEUN VOOR ACTIES TEN BEHOEVE VAN OUDEREN

De Raad heeft  overleg gepleegd over het  voorstel voor een besluit
betreffende communautaire steun voor acties ten behoeve van ouderen.

Het Voorzitterschap heeft geconstateerd dat de voor de goedkeuring van dit
besluit noodzakelijke eenparigheid van stemmen vooralsnog niet voorhanden
was aangezien de Duitse delegatie bij haar algemeen voorbehoud bleef.

De Raad heeft het Comité van Permanente Vertegenwoordigers opgedragen zijn
werkzaamheden dienaangaande voort te zetten en tijdens een volgende zitting
verslag uit te brengen.

Het voorgestelde programma is bedoeld om communautaire steun te verlenen aan
in de Lid-Staten gevoerde acties waarmee de problemen in verband met de
vergrijzing van de bevolking moeten worden opgelost. Het zou de periode van
1 september 1995 tot en met 31 december 1999 bestrijken.

WERKGELEGENHEID VOOR OUDERE WERKNEMERS

De Raad en de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, in het
kader van de Raad bijeen, hebben op initiatief van het Voorzitterschap een
resolutie betreffende de werkgelegenheid voor oudere werknemers aangenomen
(zie bijlage I).

KWALITEIT VAN DE BEROEPSOPLEIDING

De Raad heeft ingevolge een initiatief van het Voorzitterschap geconstateerd
dat er overeenstemming bestaat [1]  over de inhoud van de conclusies
betreffende het belang en de sleutelfunctie van de kwaliteit van de
beroepsopleiding (zie bijlage II). Deze conclusies zullen  tijdens een
volgende zitting formeel worden aangenomen.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS

De Raad heeft op verzoek van de Commissie kort aandacht besteed aan het
voorstel voor  een richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog op het verlenen van diensten.

Commissielid FLYNN heeft zich bereid verklaard een laatste inspanning te
leveren  om  overeenstemming  over  deze  belangrijke  richtlijn  te
vergemakkelijken.

De Raad heeft het Comité van Permanente Vertegenwoordigers opgedragen de
werkzaamheden onder Spaans Voorzitterschap voort te zetten.

                                  BIJLAGE I

RESOLUTIE VAN DE RAAD EN VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER
LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, BETREFFENDE DE WERKGELEGENHEID
VOOR OUDERE WERKNEMERS

"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, EN VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
REGERINGEN DER LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

overwegende dat de demografische ontwikkeling voor oudere werknemers in de
meeste Europese landen leidt tot een zorgwekkende situatie op het gebied van
de werkgelegenheid ;

overwegende dat deze ontwikkeling verstrekkende economische en sociale
gevolgen zal hebben voor wat betreft de uitgaven ter verbetering van de
werking van de arbeidsmarkt, van de financiering van de pensioenen, alsmede
van het evenwicht van de leeftijdsopbouw binnen de bedrijven ;

overwegende dat de regeringen, de sociale partners en het bedrijfsleven op
deze ontwikkeling moeten vooruitlopen door bijvoorbeeld de nadruk te leggen
op  deeltijdarbeid, op aanpassing van  de arbeidsomstandigheden en op
beroepsopleiding tijdens het gehele beroepsleven ;

gezien de acties die de Lid-Staten op deze gebieden al hebben ondernomen met
name om eventuele hinderpalen voor de werkgelegenheid van ouderen weg te
werken ;

overwegende dat sommige vormen van vervroegde uittreding in diverse Lid-
Staten hebben geleid tot probleemsituaties voor oudere werknemers die een
uitkering ontvangen in het kader van uiteenlopende en zich wijzigende
regelingen, en tot een verlies van know-how in de bedrijven ; dat de
afschaffing van de overheidsstelsels van vervroegde pensionering de in
sommige Lid-Staten geconstateerde steeds vroegere uittreding uit de arbeids-
markt niet zal kunnen stoppen ;

overwegende dat in vele Lid-Staten stelsels van geleidelijke uittreding zijn
ingevoerd ; dat de overstap naar deeltijdarbeid voor oudere werknemers in
dergelijke gevallen kan worden gecompenseerd door de aanwerving van kansarme
werkzoekenden en jongeren ;

overwegende dat bij de organisatie van de arbeid rekening moet worden
gehouden met de eisen van produktiviteit ;

overwegende dat rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van de
financiële middelen, de nationale prioriteiten en het evenwicht binnen de
nationale stelsels ;

overwegende dat rekening moet worden gehouden met de specifieke nationale
situatie wat betreft werkloosheid en bevolkingsopbouw ;

overwegende dat  de ervaren  oudere werknemer ook  bijdraagt tot het
noodzakelijke concurrentievermogen van het bedrijf, ook wanneer dit tot het
MKB behoort ;

gezien de resolutie van het Europees Parlement van 24 februari 1994 over
maatregelen ten behoeve van ouderen in de Europese Gemeenschap [2] ;

gezien de conclusies van de Europese Raad van Essen van 9/10 december 1994,
en met name de conclusie betreffende de werkgelegenheid,

I.  BENADRUKKEN DE VOLGENDE BEGINSELEN :

1.  De demografische ontwikkeling van vergrijzing van de beroepsbevolking
   heeft reeds geleid tot specifieke nationale maatregelen, maar brengt
   met zich mee dat er nog grotere inspanningen moeten worden gedaan om de
   arbeidsomstandigheden en de beroepsopleiding voor werknemers tijdens
   het tweede deel van hun beroepsleven aan te passen, mede rekening
   houdend met het concurrentievermogen van de ondernemingen ;

2.  oudere werknemers moeten adequaat  beloond worden en er  moeten
   maatregelen worden genomen om te voorkomen dat zij van de arbeidsmarkt
   worden uitgesloten.

  In dat verband moet in de betalingssystemen terdege rekening worden
  gehouden met de ervaring van de werknemers en in het algemeen recht worden
  gedaan aan de beroepservaring ;

II.  VERZOEKEN DE LID-STATEN EN/OF DE SOCIALE PARTNERS, IN HET KADER VAN HUN
   RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN, OM :

3.  een arbeidsorganisatie te bevorderen die de aanpassing van de werkplek
   van oudere werknemers mogelijk maakt, en die hun ervaring optimaal
   benut, met name door de volgende maatregelen :

  a)  erop blijven toezien dat beter rekening wordt gehouden met de
    behoeften van de werknemers, met inbegrip van de oudere werknemers,
    op het stuk van gezondheid en de verenigbaarheid van werk en
    privéleven ;

  b)  voortzetting van de inspanningen van de bedrijven op het gebied van
    de arbeidsomstandigheden en inaanmerkingneming van de specifieke
    behoeften van oudere werknemers, met name wanneer zij hun hele
    loopbaan onder moeilijke omstandigheden hebben gewerkt ;

  c)  bevordering van de beroepsmobiliteit binnen het bedrijf, mede via
    voortgezette beroepsopleiding, tijdens het tweede deel van  de
    loopbaan van de werknemers, wier werk zou moeten evolueren in de
    richting van taken die beter zijn afgestemd op hun situatie en meer
    recht doen aan hun ervaring ;

  d)  adequate ondersteuningsregelingen te ontwikkelen voor werknemers
    voor wie beroepsopleiding het beginpunt van een tweede loopbaan kan
    zijn,

  e)  bevordering  van  de  combinatie  van  perioden  van  werk,
    beroepsopleiding en, zo nodig, beroepsrevalidatie overeenkomstig de
    nationale wetten en/of praktijken ;

4.  alles in het werk te stellen om oudere werknemers overeenkomstig de
   nationale wetgevingen en/of praktijken te verzekeren van adequate
   middelen van bestaan, onder andere :

  a)  de schadeloosstelling van het toenemend aantal werknemers die hun
    baan hebben verloren ;

  b)  de financiering  van de vervroegde uittredingen eventueel door
    systemen welke de rechten die de werknemers tijdens hun beroepsleven
    hebben verworven, waarborgen ;

5.  overeenkomstig de nationale praktijken een beter gebruik te maken van
   vervroegde uittreding uit het actieve leven, met inachtneming van de
   opgedane ervaring, bijvoorbeeld door :

  a)  meer gebruik te maken van maatregelen op het stuk van de interne
    flexibiliteit, onder andere inzake de arbeidsduur, om de verdere
    herstructurering van bedrijven mogelijk te maken in een context van
    streven naar concurrentievermogen en herstel van de werkgelegenheid,

  b)  in voorkomend geval  te trachten de  stelsels van  vervroegde
    uittreding met name te richten op werknemers die een lange loopbaan
    in een zwaar beroep achter zich hebben, of op de gevallen waarin
    collectieve ontslagen moeten worden begeleid ;

6.  de geleidelijke uittreding te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door voor
   oudere werknemers de mogelijkheid van deeltijdarbeid en activiteiten
   waarbij hun capaciteiten kunnen worden benut, te bevorderen, en daarbij
   toe te zien op de gelijke behandeling van werknemers die in een
   vergelijkbare positie verkeren, met name wat betreft de toegang tot
   sociale bescherming ;

III. VERZOEKEN DE SOCIALE PARTNERS :

7.  de voortgezette beroepsopleiding te ontwikkelen, die het beste middel
   is om de aanpassing van de werknemers aan de ontwikkelingen van
   technologie en produktiemethodes te bevorderen en de op dit gebied
   ontwikkelde initiatieven te ondersteunen, overeenkomstig de aanbeveling
   van de Raad van 30 juni 1993 betreffende de toegang tot voortgezette
   beroepsopleiding [3] ;

8.  op passend niveau op de specifieke behoeften van oudere werknemers
   toegesneden maatregelen te treffen, om

  a)  in de voor oudere werknemers bestemde beroepsopleidingsprogramma's
    aangepaste pedagogische methodes in te voeren,

  b)  de begeleiding van jonge werknemers binnen en buiten het bedrijf
    (ook het MKB), evenals honoraire functies, aan te moedigen, zodat
    ervaren werknemers bij de opleiding worden  betrokken door de
    overdracht van hun kennis aan jonge werknemers, bijvoorbeeld via het
    leerlingwezen ;

IV.  VERZOEKEN DE LID-STATEN :

9.  op basis van de behoeften van de diverse arbeidsmarkten passende
   maatregelen te treffen met als doel :

  a)  eventuele wettelijke en bestuursrechtelijke belemmeringen voor de
    tewerkstelling van oudere werknemers uit de weg te ruimen,

  b)  de werkgevers bewust te maken van de individuele en collectieve
    gevolgen van het ontslag van oudere werknemers,

  c)  de herintreding van oudere langdurig werklozen te vergemakkelijken
    door steun bij de indienstneming en door beroepsopleidingen die
    daadwerkelijke omscholing mogelijk maken,

  d)  de  inspanningen  op te  voeren  die  met het  beleid inzake
    arbeidsbemiddeling belaste instanties doen met betrekking tot de
    omscholing en herintreding van oudere werklozen,

  e)  wanneer de Staat als werkgever optreedt positieve voorbeelden te
    geven inzake de inschakeling en handhaving van oudere werknemers in
    het arbeidsproces.

V.  VERZOEKEN DE COMMISSIE :

  - in overleg met de Lid-Staten en uitgaande van de reeds bestaande
   communautaire programma's de uitwisseling van informatie, ervaringen en
   goede praktijken met betrekking tot de werkgelegenheid voor oudere
   werknemers te organiseren."

 
                         

                                  BIJLAGE II

ONTWERP-CONCLUSIES VAN DE RAAD BETREFFENDE HET BELANG EN DE SLEUTELFUNCTIE
VAN DE BEROEPSOPLEIDING

"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

1.  HERINNERT aan de resolutie van de Raad van 11 juni 1993 inzake beroeps-
   onderwijs en -opleiding in de jaren negentig [4] , waarin staat dat de
   kwaliteit van  de beroepsopleiding in de Lid-Staten moet worden
   verbeterd ter bevordering van permanente mogelijkheden voor  het
   individu om zijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen en aldus de
   economische en sociale cohesie alsmede het concurrentievermogen van de
   Europese economieën te verbeteren ;

2.  MEMOREERT de resolutie van de Raad van 5 december 1994 over de
   kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de beroepsopleiding [5] , waarin
   wordt gesteld dat een beroepsopleiding van zeer goede kwaliteit, die
   voldoet aan de  behoeften en  aspiraties van alle jongeren  en
   volwassenen, noodzakelijk is ;

3.  ONDERSTREEPT dat de Gemeenschap, volgens artikel 127 van het Verdrag
   tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de taak heeft inzake
   beroepsopleiding een beleid ten  uitvoer te leggen waardoor  de
   activiteiten van de Lid-Staten worden versterkt en aangevuld ;

4.  MEMOREERT dat de voornaamste doelstelling van het actieprogramma voor
   de uitvoering van een beleid inzake beroepsopleiding van de Europese
   Gemeenschap (Leonardo da Vinci), opgesteld bij Besluit 94/819/EG [6] ,
   bestaat in de ondersteuning en aanvulling van de activiteiten van de
   Lid-Staten om  de kwaliteit van  de beroepsopleidingsstelsels en
   -voorzieningen te verbeteren, overeenkomstig het gemeenschappelijk
   kader van doelstellingen voor het beleid van de Gemeenschap, als
   bedoeld in artikel 127 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
   Gemeenschap ;

5.  MEMOREERT dat de bevordering van investeringen in de beroepsopleiding
   het eerste is van de vijf gebieden waarop volgens de conclusies van de
   Europese Raad van Essen maatregelen moeten worden genomen om de
   werkgelegenheidssituatie te verbeteren ;

6.  STELT VAST dat de Lid-Staten met betrekking tot de kwaliteit van de
   beroepsopleiding een aantal wensen gemeen hebben, namelijk :

  a)  een doeltreffend  gebruik van de  openbare en/of  particuliere
    financiële middelen, ten einde tegemoet te komen aan de behoeften op
    het  gebied van de  beroepsopleiding van overheidsbedrijven en
    particuliere ondernemingen, met name het middel- en kleinbedrijf,
    alsmede aan de behoeften van het individu ;

  b)  het scheppen van een geschikt kader voor het aanbod aan beroeps-
    opleiding ;

  c)  de evaluatie van het aanbod en de resultaten van de beroepsopleiding
    om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de
    behoeften van overheidsbedrijven en het particuliere bedrijfsleven,
    met name het midden- en kleinbedrijf, en op de behoeften van het
    individu.

  De belangstelling voor de kwaliteit van de beroepsopleiding neemt immers
  toe in alle landen van de Europese Unie, en dit ondanks de verschillende
  opzet van de beroepsopleidingsstelsels ;

7.  ONDERSTREEPT dat er een consensus ontstaat over de wijze waarop inzicht
   kan worden verkregen in de voorwaarden die de kwaliteit van de beroeps-
   opleiding bepalen ;

  Het streven naar kwaliteit vereist dat voortdurend wordt toegezien op de
  onderlinge samenhang  van het totale  pakket aan maatregelen.  Het
  pedagogisch gebeuren staat immers niet op zichzelf ; de kwaliteit van de
  beroepsopleiding is het resultaat van een opeenvolging van handelingen,
  vanaf de analyse van de behoeften via de ontwikkeling van de inhoud en de
  organisatie van de opleiding tot en met de evaluatie van de resultaten.
  Bij al deze activiteiten zijn uiteraard talrijke personen en instanties
  betrokken.

8.  MERKT OP dat de aandacht voor de kwaliteit van de beroepsopleiding de
   betrokkenen ertoe gebracht heeft om, naar gelang van de wijze waarop de
   beroepsopleiding  in  de  verschillende  Lid-Staten  is  opgezet,
   verschillende initiatieven te nemen, waaronder de volgende :

  a)  ondernemingen  streven ernaar de  relatie met verstrekkers van
    beroepsopleiding  te  structureren  naar  het  model  van  de
    klant/leverancier-relatie ;

  b)  beroepsopleidingsinstellingen hebben een begin gemaakt met  het
    definiëren van  kwaliteitscriteria en/of  -handvesten inzake de
    verbintenissen jegens hun cliënten ; sommige onder hen gaan in de
    richting van certificering door een derde ;

  c)  de overheid en/of de sociale partners en/of andere partners, naar
    gelang de nationale gebruiken hebben kwaliteitscriteria ingevoerd
    bij  de vaststelling  van voorschriften  en doelstellingen, de
    ontwikkeling van strategieën en de uitwerking van structuren voor de
    activiteiten en het beheer van de beroepsopleiding ;

9.   VERZOEKT de Lid-Staten,  de sociale partners  en de  bevoegde
    instanties, naar gelang de nationale gebruiken, om de uitwisseling
    van  informatie  en ervaringen  inzake  de  kwaliteit  van de
    beroepsopleiding te ontwikkelen en daarbij de nationale gebruiken en
    de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor de inhoud en de opzet
    van de beroepsopleiding te eerbiedigen, door ondersteuning van
    initiatieven die gericht zijn op :

   a)  het scheppen van gunstiger voorwaarden voor de toegang tot infor-
      matie over het aanbod aan beroepsopleiding die aan de behoeften
      van de gebruiker beantwoordt ;

   b)  een verbetering van de opleidingsopdracht, ongeacht of zij van de
      overheid dan wel van het bedrijfsleven afkomstig is, bijvoorbeeld
      door de te verwezenlijken doelstellingen te omschrijven ;

   c)  het stimuleren van de verstrekkers van beroepsopleiding om de
      kwaliteit van hun diensten te verbeteren door bij- en nascholing
      aan hun personeel en door het nemen van initiatieven op het
      gebied van onderzoek/ontwikkeling en verspreiding van innovaties
      op het gebied van de kwaliteit ;

   d)  de ontwikkeling van methoden en instrumenten waarmee de beroeps-
      opleiding kan worden geëvalueerd.

   Dit streven naar een betere kwaliteit van de beroepsopleiding zou aldus
   een bijdrage moeten leveren aan de reductie van het aantal jongeren en
   volwassenen dat geen adequate beroepsopleiding heeft.

10.  VERZOEKT de Commissie  om, uitgaande van bovenstaande elementen,
   experimenten op dit gebied alsmede de overdracht en verspreiding
   daarvan in de Europese Unie, met name via de verschillende bestaande
   communautaire programma's en initiatieven, te bevorderen."

DIVERSEN

(Aangenomen zonder debat. Wanneer het besluiten met een wetgevend karakter
betreft, zijn de tegenstemmen of onthoudingen aangegeven.)

Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

De Raad heeft de verordening houdende wijziging van Verordening (EG)
nr. 2062/94 tot oprichting van bovengenoemd agentschap aangenomen teneinde
de samenstelling van de Raad van Bestuur van het agentschap aan te passen
aan de jongste uitbreiding. Ook de vertegenwoordiging van de werkgevers- en
werknemersorganisaties wordt gewijzigd.
De  Raad van  Bestuur van  het agentschap  telt voortaan  48 leden :
15 vertegenwoordigers van de Regeringen  van de Lid-Staten, 15 van de
werkgeversorganisaties, 15 van de werknemersorganisaties en 3 leden die de
Europese Commissie vertegenwoordigen.

Interne markt

De Raad heeft, met als tegenstemmers de Duitse en de Nederlandse delegatie,
het gemeenschappelijk standpunt aangenomen betreffende de invoering van een
procedure voor uitwisseling van informatie  over nationale maatregelen
waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen
binnen de Gemeenschap. De  stemverklaringen van de twee bovengenoemde
delegaties werden reeds gepubliceerd in Mededeling aan de Pers nr. 7568/95 -
Presse 162. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zal aan het Europees
Parlement worden voorgelegd met het oog op de voortzetting van de mede-
beslissingsprocedure.

De Raad is overgegaan tot de definitieve aanneming van de resolutie over de
eenvormige en daadwerkelijke  toepassing van het Gemeenschapsrecht  en
sancties op overtredingen daarvan op het gebied van de interne markt ; over
deze resolutie was reeds een politiek akkoord tot stand gekomen tijdens de
zitting van 6 juni 1995. Voor de tekst van de resolutie zie Mededeling aan
de Pers nr. 7568/95 - Presse 162.

Landbouw

Tijdens  de  zitting  van  19-22 juni 1995  kwam  bij  gekwalificeerde
meerderheid [7]  een politiek akkoord tot stand (Mededeling aan de Pers
nr. 8134/95 - Presse 195) over een algemeen compromis dat de volgende
onderdelen behelst :

I)   agromonetaire regeling ;

II)   prijzenpakket en begeleidende maatregelen 1995/1996, hervorming van
    de katoenregeling, zuivelquota ;

III)  vervoer van dieren.

De Raad heeft als gevolg hiervan onderstaande verordeningen en richtlijnen
vastgesteld waardoor dit akkoord juridisch vorm krijgt :

I.  AGROMONETAIRE REGELING

  Verordening tot vaststelling van de compenserende steun in verband met
  dalingen van de landbouwomrekeningskoersen voor bepaalde valuta's.

II.  PRIJZEN EN BEGELEIDENDE MAATREGELEN 1995/1996, HERVORMING VAN DE
   REGELING VOOR KATOEN, MELKQUOTA

  a)  Granen-rijst

   - Verordeningen :

    = tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een
      gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ;

    = tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de
      maandelijkse verhogingen van de prijzen voor granen ;

    = tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1418/76 houdende een
      gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt ;

   = tot vaststelling van de interventieprijs voor  padie voor het
    verkoopseizoen 1995/1996 ;

   = houdende vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de prijzen
    voor padie en gedopte rijst voor het verkoopseizoen 1995/1996.

b)  Suiker

  - Verordeningen tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1995/1996 van :

   = bepaalde prijzen in de sector suiker en van de standaardkwaliteit
    van suikerbieten ;

   = de  afgeleide  interventieprijzen  voor  witte  suiker,  de
    interventieprijs voor  ruwe suiker, de  minimumprijzen voor A-
    suikerbieten en  B-suikerbieten, de drempelprijzen, alsmede het
    bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten.

c)  Olijfolie

  - Verordening tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de
   prijzen, het bedrag van de steun en het daarvan in te houden percentage
   in de sector olijfolie.

d)  Textiel

  - Verordeningen tot vaststelling :

   = voor het verkoopseizoen 1995/1996 van de steun voor vezelvlas en
    hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor  de
    financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van
    vlasvezels ;

   = voor de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1995/1996.

e)  Zuivelprodukten

  Verordeningen tot :

  = wijziging  van   Verordening (EEG)  nr. 804/68  houdende  een
   gemeenschappelijke ordening  der markten in  de sector melk  en
   zuivelprodukten ;

  = vaststelling van de richtprijs voor melk en voor de interventieprijzen
   voor boter en magere-melkpoeder voor de periode van 1 juli 1995 tot en
   met 30 juni 1996.

f)  Schape- en geitevlees

  - Verordening tot vaststelling van de basisprijs en de differentiëring
   naar seizoen van de basisprijs in de sector schapevlees.

g)  Varkensvlees

  - Verordening tot vaststelling van de basisprijs en de standaardkwaliteit
   van geslachte varkens voor de periode van 1 juli 1995 tot en met
   30 juni 1996.

h)  Groenten en fruit

  - Verordeningen :

   = tot vaststelling van de in de sector groenten en fruit toe te passen
    basis- en aankoopprijzen voor het verkoopseizoen 1995/1996 ;

   = houdende  afwijking  voor  het  verkoopseizoen  1995/1996  van
    Verordening (EEG) nr. 3119/93 tot  vaststelling van  bijzondere
    maatregelen om de  verwerking van  bepaalde citrusvruchten  te
    bevorderen.

i)  Wijn

  - Verordeningen tot :

   = wijziging  van  Verordening (EEG)  nr. 822/87  houdende  een
    gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt ;

   = vaststelling  van  de  oriëntatieprijzen  voor  wijn voor  het
    wijnoogstjaar 1995/1996 ;

   = wijziging van Verordening (EEG) nr. 2046/89 tot vaststelling van de
    algemene voorschriften voor de distillatie van wijn- en bijprodukten
    van de wijnbereiding ;

   = wijziging van Verordening (EEG) nr. 2332/92 betreffende de in de
    Gemeenschap  vervaardigde  mousserende  wijnen,  alsmede  van
    Verordening (EEG) nr. 4252/88 inzake de bereiding en afzet van in de
    Gemeenschap voortgebrachte likeurwijnen ;

   = wijziging van Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van
    premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnarealen
    in de wijnoogstjaren 1988/89 tot en met 1995/96 ;

   = wijziging van Verordening (EEG) nr. 2392/86 tot instelling van het
    communautaire wijnbouwkadaster.

  j)  Tabak

   - Verordening tot vaststelling van de premies en de garantiedrempels
    voor tabaksbladeren per groep tabakssoorten voor de oogst 1995.

  k)  Zaaizaad

   - Verordening tot vaststelling van de steunbedragen in de sector
    zaaizaad voor de verkoopseizoenen 1996/1997 en 1997/1998.

  l)  Melkquota

   - Verordening houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot
    instelling van  een  extra  heffing  in de  sector  melk  en
    zuivelprodukten.

  m)  Katoen

   - Verordeningen tot :

    = vijfde aanpassing van de  steunregeling voor katoen die is
      ingesteld bij het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
      gehechte protocol nr. 4 ;

    = vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling
      voor katoen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2169/81.

III. VERVOER VAN DIEREN

  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 91/628/EEG inzake de bescherming van
  dieren tijdens het vervoer.

Visserij

De Raad heeft de verordening aangenomen waarbij voor de periode van 16 april
tot en met 31 december 1995 in NAFO-gebied 3 LMNO een communautair quotum
van 5.013 ton zwarte heilbot wordt vastgesteld zoals is bepaald in de op
20 april 1995 ondertekende Overeenkomst met Canada.

Deze verordening behelst een wijziging van Verordening nr. 366/94 waarbij
voor 1995 enkele instandhoudings- en beheersmaatregelen worden vastgesteld
voor de  visbestanden in  het gereglementeerde  gebied  van de  NAFO
(noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan).

Voorts heeft de Raad de verordeningen aangenomen waarbij er protocollen
worden gesloten tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële
compensatie als bedoeld in de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en
sommige derde landen. Al deze protocollen waren reeds  voorlopig van
toepassing onder voorbehoud van sluiting. Hierna volgt de lijst van de
betrokken landen met telkens de geldigheidsduur van het protocol en de
Mededeling aan de Pers (CP) waarin de inhoud ervan is samengevat :

- Senegal, van 2 oktober 1994 tot  en met 1 oktober 1996 (CP 4381/95,
  Presse 20, van 23.01.95) ;

- Equatoriaal Guinee, van 1 juli 1994 tot en met 30 juni 1997 (CP 10627/94,
  Presse 227, van 10.11.94) ;

- Comoren, van  20 juli 1994  tot en  met 19 juli 1997  (CP 10627/94,
  Presse 227, van 10.11.94) ;

- Kaapverdië, van 6 september 1994 tot en met 5 september 1997 (CP 10627/94,
  Presse 227, van 10.11.94) ;

- Ivoorkust, van  1 juli 1994 tot  en met 30 juni 1997  (CP 10627/94,
  Presse 227, van 10.11.94).

Bovendien werden door de Raad aangenomen

- een besluit met het oog op de aanpassing ingevolge de uitbreiding van de
  op 2 december 1991 ondertekende Visserij-Overeenkomst tussen enerzijds de
  Gemeenschap en anderzijds de Regering van Denemarken en de plaatselijke
  Regering van de Faeröer ;

- de verordening  houdende wijziging van  Verordening nr. 3699/93 tot
  vaststelling van de criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand
  van  de  Gemeenschap  in  de  sector  visserij/aquacultuur  en  de
  verwerking/afzet van de produkten daarvan.

  Deze wijzigingen zijn met name gericht op het volgende :

  = de aanpassing van een aantal bepalingen in Verordening nr. 3699/93
   (toepassingsverordening "FIOV"), waarin de eenheid BRT ("bruto register
   tonnage") gebruikt wordt om het tonnage van de schepen te meten als
   steunparameter van de structurele acties, welke actie bedoeld is om
   rekening te houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Londen
   (ITC 69) betreffende de meting van schepen in bruto tonnage, dat leidt
   tot het gebruik van een nieuwe eenheid voor de meting van schepen,
   namelijk het bruto tonnage ;

  = verlaging van de activiteitsdrempel die een vissersboot in aanmerking
   doet komen voor de definitieve-stopzettingsmaatregelen betreffende de
   vissersschepen die zijn geregistreerd in havens in het noorden van de
   Oostzee, gelet op de bijzondere klimatologische omstandigheden in dit
   gebied waardoor deze weinig zout bevattende wateren gedurende een groot
   deel van het jaar bevriezen.

Vervoer

De Raad heeft het besluit aangenomen waarbij hij aan de Commissie mandaat
verleent om te onderhandelen over een bijkomend protocol bij de overeenkomst
tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië op het gebied van het
vervoer.

Energie

Ingevolge de politieke akkoorden die werden gesloten tijdens de zitting
"Energie" van 1 juni 1995 (zie "Mededeling aan de Pers" 7565/95, Presse 159)
heeft de Raad formeel de gemeenschappelijke standpunten aangenomen met
betrekking tot de richtsnoeren en maatregelen om voor de ontwikkeling van de
transeuropese netwerken in de  energiesector een gunstiger klimaat te
creëren.

Consumentenbescherming

Ingevolge het politieke akkoord dat tot stand kwam tijdens de zitting
"Consumentenbescherming"  van  30 maart 1995  (zie  Mededeling  aan  de
Pers 6120/95, Presse 99) heeft de Raad formeel zijn gemeenschappelijk
standpunt aangenomen inzake het voorstel voor een richtlijn op het gebied
van "verkoop op afstand".

Het voorstel behelst  de onderlinge aanpassing van de  wettelijke en
bestuursrechtelijke  bepalingen  van  de  Lid-Staten  betreffende  de
overeenkomsten op afstand tussen consument en leverancier ; het is tevens
bedoeld om de consumenten in dit opzicht beter te beschermen.

Telecommunicatie

De Raad heeft formeel de resolutie betreffende de mobiele en persoonlijke
communicatie binnen de Europese Unie aangenomen en aldus het tijdens de
zitting van 13 juni 1995 geconstateerde politieke akkoord bevestigd. De
tekst van de resolutie staat in de Mededeling aan de pers nr. 7840/95,
Presse 175.

Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen

Ingevolge het principiële akkoord dat de Raad ECOFIN op 19 juni jl. had
bereikt (zie Mededeling aan de Pers, doc. 8132/95, Presse 193), heeft de
Raad formeel zijn gemeenschappelijk standpunt aangenomen voor wat betreft de
verordening inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen.

Bovendien heeft hij beslist het Europees Parlement opnieuw over deze tekst
te raadplegen zodat deze kan worden aangenomen in het kader van de
overlegprocedure waarvan sprake in de gemeenschappelijke verklaring van het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 4 maart 1975.

Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen

De Raad heeft twee gemeenschappelijke beleidslijnen vastgesteld inzake
wijzigingen in het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing
op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen ; deze zullen aan
het  Europees  Parlement worden  toegezonden  in  het kader  van  de
overlegprocedure als genoemd in de gemeenschappelijke verklaring van het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 4 maart 1975.

Het doel van deze twee ontwerpen is de voorwaarden voor de uitvoering van de
begroting te verbeteren, inzonderheid voor wat de controlevereisten en het
bijhouden van de rekeningen betreft.

Het eerste ontwerp betreft de behandeling van boeten, de rol van de
Financieel Controleur, de inning van de schuldvorderingen, de verrekening na
afsluiting ; het tweede ontwerp behelst bijzondere bepalingen inzake de
kredieten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, dit ingevolge de
nieuwe werkzaamheden van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in het
kader van de nieuwe concurrentiële aanpak die werd ingeluid met het 4e
kaderprogramma.

Deze voorgenomen wijzigingen vormen het 3e en 5e "pakket" van een ruimere
herziening van het financieel reglement die zes "wijzigingspakketten" omvat.

6e BTW-richtlijn : Brits verzoek om afwijking

De Raad heeft het Verenigd Koninkrijk machtiging verleend om bijzondere
afwijkende maatregelen in te voeren ten aanzien van het recht op aftrek van
de huurder of de lessee. Deze maatregel is gebaseerd op artikel 27 van de 6e
BTW-richtlijn, dat het mogelijk maakt de specifieke maatregelen te treffen
om de belastinginning te vereenvoudigen en bepaalde vormen van fraude of
belastingontduiking te vermijden.

Deze machtiging is een gevolg van een verzoek van de Britse Regering om,
enerzijds, het recht op aftrek van de huurder of de lessee van een
personenauto te mogen beperken wanneer dit voertuig voor privé-doeleinden
wordt gebruikt en, anderzijds, geen BTW te hoeven innen op het particuliere
gebruik van deze voertuigen.

EGKS-produkten

De Raad heeft het besluit aangenomen inzake de geleidelijke afschaffing van
bepaalde kwantitatieve beperkingen die van toepassing zijn op de invoer van
bepaalde EGKS-produkten.

Bijgevolg vervallen uiterlijk op 31 december 1997 de nationale beperkingen
die door het Koninkrijk Spanje worden toegepast op de import van oorsprong
uit derde landen van produkten die vallen onder de GN-codes 2701 11, 2701 12
90 en 2701 19.

Hierna volgen de jaarhoeveelheden waartoe het Koninkrijk Spanje de import
van de erin aangegeven produkten zal mogen beperken :

  Lid-  Produkt  GN-code   1995    1996
 Staat              (ton)   (ton)

 Spanje  Antracie 2701 11   )     )
     t                )
          2701 12   )     )
     Andere  90
     bitumine       10.600.00 10.800.00
     uze          0     0
     steenkoo 2701 19   )     )
     l           )     )
                )     )
     Andere        )     )
     steenkoo
     l

  Lid-  Produkt  GN-code   1997    1998
 Staat              (ton)   (ton)

 Spanje  Antracie 2701 11   )     )
     t           )     )
          2701 12   )     )
     Andere  90           vrije
     bitumine       11.100.00 import
     uze          0     )
     steenkoo 2701 19   )     )
     l           )     )
                )
     Andere        )
     steenkoo
     l

Intellectuele eigendom

De Raad heeft beslist dat hij namens de Gemeenschap het Verdrag betreffende
het  merkenrecht, dat  op  27 oktober 1994  onder  auspiciën  van  de
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) werd aangenomen, zal
ondertekenen onder voorbehoud van goedkeuring. De Voorzitter van de Raad
kreeg de toestemming om voor 27 oktober 1995 de personen aan te wijzen die
zullen worden gemachtigd om dit verdrag te ondertekenen.

Internationale Tarweovereenkomst

De Raad heeft beslist om op 30 juni te New York het Tarwehandelsverdrag en
het Voedselhulpverdrag, die samen de Internationale Tarweovereenkomst voor
1995 vormen, te ondertekenen zodat deze overeenkomst voorlopig kan worden
toegepast.

Douane-unie 

De Raad heeft twee verordeningen aangenomen houdende tijdelijke schorsing
van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op
- een  aantal industriële produkten  (micro-elektronica en aanverwante
  sectoren) en
- een aantal industrieprodukten (chemie en aanverwante sectoren).
De produktie van de onder deze verordeningen vallende produkten is thans in
de Gemeenschap onvoldoende of onbestaande en hierdoor kunnen de producenten
niet  voorzien in de behoeften van de verwerkende industrieën in de
Gemeenschap.

Geldigheidsduur van  deze schorsingen :  van 1 juli 1995  tot en  met
31 december 1995 voor sommige produkten en voor andere produkten tot en met
30 juni 1996.

Tevens heeft de Raad de verordening aangenomen inzake de totale schorsing
voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 van de autonome
rechten  van  het  gemeenschappelijk  douanetarief  op  een  aantal
landbouwprodukten (peulerwten, champignons, witte bonen, dadels, vruchten
van de Vaccinium-soort en rozebottels).

De Raad heeft de beschikking aangenomen betreffende de uitbreiding van de
rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen
uit de Verenigde Staten van Amerika voor de periode van 2 juli 1995 tot en
met 1 januari 1996. De bij Richtlijn 87/54/EEG ingevoerde rechtsbescherming
- d.w.z. de communautaire behandeling - blijft dus gelden voor natuurlijke
personen die onderdaan zijn van de Verenigde Staten van Amerika of hun
gewone verblijfplaats in dit land hebben, en tevens voor vennootschappen en
andere  rechtspersonen uit de Verenigde Staten  van Amerika die daar
daadwerkelijk een serieuze industriële of commerciële vestiging hebben.

Er zij aan herinnerd dat Beschikking 94/824/EG van de Raad betreffende de
uitbreiding  van   de  rechtsbescherming  van  topografieën   van
halfgeleiderprodukten  tot  onderdanen  uit  een  lid   van  de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 1 januari 1996 van kracht wordt en dat de
Verenigde Staten lid van de WTO zijn.

Canada : onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV.6 van de GATT

De  Raad  heeft  de  verordening aangenomen  waarbij  de  rechten op
courantenpapier op rollen of in bladen van GN-post 4801 00 10 en 4801 00 90
worden vastgesteld ingevolge de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden
tot de Europese Unie.

Naar aanleiding van de conclusies van de Raad (Algemene Zaken) van 12 juni
jl. had de Commissie van de Canadese autoriteiten de verzekering gekregen
dat Canada niet de unilaterale maatregelen zal toepassen die het had
aangekondigd voor het geval de Raad deze concessie op courantenpapier
aanneemt.

Er zij aan herinnerd dat deze verordening erop is gericht op autonome wijze
de reeds vastgestelde verlaging tot 0 % van de rechten op courantenpapier
versneld in te voeren ten behoeve van met name Canada, zonder evenwel
vooruit te lopen op het resultaat van de onderhandelingen uit hoofde van
artikel XXIV.6.

De rechten die worden vastgesteld bij deze verordening - die de dag na de
bekendmaking ervan in het Publikatieblad in werking treedt - gelden tot de
Raad met gekwalificeerde meerderheid beslist dat de met Canada gevoerde
onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV.6 van de GATT beëindigd zijn.

De nieuwe tarieven van de autonome rechten zijn weergegeven in bijlage I.

Verenigde Staten : tariefcontingenten

De Raad heeft Verordening (EG) nr. 3361/94 van 29 december jl. gewijzigd met
het oog op de verlenging van bepaalde tariefcontingenten voor Oostenrijk,
Finland en Zweden.

Door deze verordening worden dezelfde contingenten tegen dezelfde rechten en
voor dezelfde produkten van 1 juli t/m 31 december 1995 verlengd ten behoeve
van met name de Verenigde Staten, aangezien er nog geen eind is gekomen aan
de uit hoofde van artikel XXIV.6 van de GATT gevoerde onderhandelingen om de
algemene weerslag van de toepassing van het GDT door de nieuwe Lid-Staten te
onderzoeken.

SAP - Zuid-Afrika

De Raad heeft geconstateerd dat, aangezien de Commissie geen voorstel heeft
ingediend, hij de voorwaarden  voor de toepassing op Zuid-Afrika van
Verordening (EG) nr. 3282/94 van 19 december 1994 niet in behandeling kon
nemen zoals is voorgeschreven in artikel 6, lid 2, van genoemde verordening.

De Raad is overeengekomen deze kwestie met bekwame spoed te behandelen zodra
de Commissie een voorstel heeft ingediend.

Betrekkingen met Turkije en Israël

De Raad heeft de verordening aangenomen waarbij bepaalde concessies in de
vorm  van  communautaire  tariefcontingenten  in 1995  voor  bepaalde
landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, worden vastgesteld ten
voordele van Israël en Turkije.

Enkele in de huidige preferentiële overeenkomsten tussen enerzijds de
Gemeenschap en anderzijds Israël en Turkije voorkomende concessies moeten
ingevolge de uitbreiding van de Europese Unie worden aangepast in afwachting
van de afronding van de onderhandelingen over de hiertoe vast te stellen
bijkomende protocollen.

De per 1 januari 1995 geldende concessies in de vorm van tariefcontingenten
betreffen met  name de  volgende produkten :  bloemen, Chinese  kool,
mandarijnen, hazelnoten.

Betrekkingen met de geassocieerde LMOE

De Raad heeft de verordening aangenomen waarbij bepaalde concessies in de
vorm  van  communautaire  tariefcontingenten  in 1995  voor  bepaalde
landbouwprodukten, inclusief verwerkte produkten, worden vastgesteld ten
voordele van Bulgarije, de Republiek Tsjechië, de Republiek Slowakije,
Hongarije, Polen en Roemenië.

Met  deze per 1 januari 1995 geldende  verordening worden er autonome
tariefmaatregelen toegepast in  afwachting van de  voltooiing van  de
onderhandelingen met deze landen, die na de uitbreiding van de Europese Unie
werden  geopend  ten  einde  rekening  te  houden  met  de bestaande
handelsregelingen tussen die landen en de drie nieuwe Lid-Staten.

De contingenten behelzen met name : honing, sommige groenten, fruit en wijn.

Communautaire steun aan Madeira na de cycloon van 1993

De Raad heeft het besluit aangenomen betreffende buitengewone bijstand van
de Gemeenschap voor de wederopbouw van de gebieden die verwoest zijn door de
cycloon welke in oktober 1993 Madeira heeft getroffen.

Dit  besluit  houdt in  dat  de  Gemeenschap een  rentesubsidie  van
3 percentpunten per jaar voor een duur van niet meer dan 12 jaar verleent op
de leningen die door de EIB uit haar eigen middelen en volgens haar
gebruikelijke criteria  worden  toegestaan  voor de  financiering  van
investeringsprojecten in de verwoeste gebieden.

Het totale bedrag van de gesubsidieerde leningen mag niet hoger liggen dan
het equivalent van 15,85 miljoen ecu in hoofdsom.

Benoemingen

De Raad heeft het besluit aangenomen waarbij de heer Joergen MOHR voor de
periode van 1 juli 1995 t/m 9 februari 2000 tot lid van de Rekenkamer wordt
benoemd ter vervanging van de heer Ole WARBERG, die aftreedt.

BIJLAGE I

                      Geldende autonome rechten
 GN-code    Omschrijving

                      1995  1.1.96 1.1.97  1.1.98

 48010010    Courantenpapier op rollen 4,5 %  4,5 %  4,0 %
        of in bladen, vermeld in
        aanvullende aantekening 1
        van hoofdstuk 48
                                  3,5 %

 48010090    Courantenpapier op rollen 6,5 %  5,5 %  4,5 %
        of in bladen, niet
        vermeld in aanvullende
        aantekening 1 van hoofd-
        stuk 48

                  Geldende autonome rechten
 GN-code  Omschrijving

                  1.1.99 1.1.2000  1.1.2001  1.1.2002

 48010010  Courantenpapier op
      rollen of in bladen,
      vermeld in
      aanvullende
      aantekening 1 van    2,5 %   1,5 %   0,5 %   0,0 %
      hoofdstuk 48

 48010090  Courantenpapier op
      rollen of in bladen,
      niet vermeld in
      aanvullende
      aantekening 1 van
      hoofdstuk 48

[1]   De Duitse delegatie handhaafde nog een voorbehoud voor parlementaire
     bestudering.
[2]   PB nr. C 77 van 14.03.1994, blz. 24.
[3]   PB nr. L 181 van 23.07.1993, blz. 37.
[4]   PB nr.C186van08.07.1993,blz.3.
[5]   PB nr.C374van30.12.1994,blz.1.
[6]   PB nr.L340van29.12.1994,blz.8.
[7]   De Deense, de Nederlandse en de Luxemburgse delegatie waren tegen
     het voorstel om Italië en Griekenland een definitieve verhoging van
     de melkquota toe te kennen.
  De Britse delegatie was tegen de agromonetaire regeling, en de Spaanse
  delegatie was het niet eens met een onderdeel van de oplossing voor de
  agromonetaire regeling.
  De Oostenrijkse en de Deense delegatie alsmede de Italiaanse delegatie
  stemden tegen het onderdeel vervoer van dieren.
  De Zweedse delegatie  was tegen  alle onderdelen van de  algemene
  compromisoplossing.

* * *

Side Bar