Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret såle-
des:

Belgien:
Miet SMET         Arbejdsminister

Danmark:
Jytte ANDERSEN       Arbejdsminister
Henning OLESEN       Statssekretær for arbejdsanliggender

Tyskland:
Werner TEGTMEIER      Statssekretær for arbejds- og socialspørgsmål
Heribert SCHARRENBROICH  Statssekretær for familie- og ældrespørgsmål

Grækenland:
Ioannis SKOULARIKIS    Arbejdsminister

Spanien:
José Antonio GRIÑAN    Arbejds- og socialminister

Frankrig:
Jacques BARROT       Arbejdsminister samt minister for dialog på ar-
              bejdsmarkedet og medarbejderindflydelse
Irland:
Proinsias de ROSSA     Socialminister
Eithne FITZGERALD     Viceminister, Ministeriet for Erhvervspolitik og
              Beskæftigelse, med særligt ansvar for arbejdsmar-
              kedsspørgsmål

Italien:
Tiziano TREU        Arbejdsminister og minister for social sikring

Luxembourg:
Jean-Claude JUNCKER    Premierminister, arbejdsminister
Mady DELVAUX-STEHRES    Socialminister

Østrig:
Franz HUMS         Arbejds- og socialminister

Nederlandene:
Lambert HANRATH      Stedfortrædende fast repræsentant

Portugal:
José FALCÃO e CUNHA    Arbejds- og socialminister

Finland:
Liisa JAAKONSAARI     Arbejdsminister

Sverige:
Anders SUNDSTRÖM      Arbejdsminister
Ann-Christin TAUBERMAN   Statssekretær for sundhed og sociale spørgsmål

Det Forenede Kongerige:
Michael PORTILLO      Arbejdsminister
Anne WIDDECOMBE      Viceminister , Arbejdsministeriet

Kommissionen:
Padraig FLYNN       Medlem

OPFØLGNING AF DET EUROPÆISKE RÅD I ESSEN - BESKÆFTIGELSESDELEN

Rådet noterede sig formandskabets oplysninger om resultaterne af Det Euro-
pæiske Råds samling i Cannes (den 26.-27. juni 1995) med hensyn til beskæf-
tigelse.

Det noterede sig ligeledes det kommende spanske formandskabs oplysninger om
dets planer med hensyn til den første årsrapport fra Rådet, der skal fore-
lægges Det Europæiske Råd på samlingen i Madrid (den 15.-16. december 1995).

En ad hoc-gruppe bestående af arbejdsministrenes personlige repræsentanter
fik til opgave at udarbejde denne rapport.

SOCIALT HANDLINGSPROGRAM PÅ MELLEMLANG SIGT

Kommissionen introducerede sit sociale handlingsprogram på mellemlang sigt
(1995-1997) for Rådet.

Rådet havde en indgående drøftelse af spørgsmålet, hvoraf det fremgik, at
der var stor interesse for meddelelsen, og hvor beskæftigelsens centrale
betydning blev understreget. Der var bred enighed om, at der er behov for et
overblik over de aktioner, der kan iværksættes på europæisk plan på mellem-
lang sigt.

Rådet pålagde De Faste Repræsentanters Komité at fortsætte drøftelserne af
Kommissionens meddelelse på baggrund af debatten og under hensyn til de
konkrete forslag, Kommissionen vil fremsætte.

ÆNDRING AF DIREKTIVET OM ARBEJDSUDSTYR

Rådet fastlagde med enstemmighed (idet den italienske og den britiske
delegation undlod at stemme) den fælles holdning med henblik på vedtagelse
af direktivet om ændring af direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om
minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejds-
tagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet.

Den fælles holdning vil blive endeligt fastlagt på en kommende samling efter
gennemgangen af teksten. Herefter fremsendes teksten til Europa-Parlamentet
som led i samarbejdsproceduren med henblik på andenbehandling.

Ifølge dette ændringsdirektivet skal arbejdsgiveren have pligt til at sørge
for, at arbejdsudstyret kontrolleres ved monteringen og efter hver opstil-
ling, hvis sikkerheden afhænger af monteringsforholdene, samt med regelmæs-
sige mellemrum.

Desuden skal arbejdsgiveren bl.a. i fuldt omfang tage hensyn til de ergono-
miske principper ved anvendelsen af minimumsforskrifterne for sikkerhed og
sundhed.

Som fastsat i direktivet af 1989 indeholder ændringsdirektivet desuden et
supplement til bilaget til dette direktiv, idet der tilføjes en række mini-
mumsforskrifter for særligt arbejdsudstyr, navnlig for mobilt selvkørende
eller ikke-selvkørende arbejdsudstyr og for arbejdsudstyr, der anvendes til
løft af byrder.

Desuden indeholder det et nyt bilag II, der dels omfatter generelle bestem-
melser om anvendelse af alt arbejdsudstyr, dels bestemmelser om mobilt
arbejdsudstyr og udstyr, der anvendes til løft af byrder. Medlemsstaterne
skal efter høring af arbejdsmarkedets parter og under hensyn til national
lovgivning og/eller praksis indføre bestemmelser, der gør det muligt at nå
et sikkerhedsniveau, der svarer til målsætningerne i bilag II.

Ifølge de nye bestemmelser i bilag I skal mobilt arbejdsudstyr indrettes
således, at risikoen for arbejdstagerne nedbringes, når udstyret er i
bevægelse, at blokering af kraftoverføringsdelene hindres og at risikoen i
forbindelse med væltning eller stejling begrænses. Visse minimumsforskrifter
sigter specifikt på gaffeltrucks og selvkørende mobilt udstyr.

Med hensyn til udstyr, der anvendes til løft af byrder, skal det ifølge
bilag I bl.a. sikres, at dette udstyr er solidt og stabilt under brugen, at
det skal mærkes med den højest tilladte arbejdsbelastning, og at det skal
installeres således, at risikoen for, at arbejdsbyrden rammer arbejdstager-
ne, nedbringes.

I en undtagelsesbestemmelse hedder det, at særligt arbejdsudstyr, der er
omfattet af bilag I, og som allerede tre år efter vedtagelsen af direktivet
er stillet til rådighed for arbejdstagerne, senest fire år efter denne dato
skal opfylde minimumsforskrifterne i bilag I.

Ifølge de generelle bestemmelser i bilag II skal alt arbejdsudstyr instal-
leres, indrettes og anvendes på en sådan måde, at risikoen for arbejdsta-
gerne begrænses, opstilling og nedtagning af udstyret skal kunne foretages
sikkert, og skal være beskyttet mod lynnedslag.

For så vidt angår anvendelsen af mobilt arbejdsudstyr omhandler forskrif-
terne i det nye bilag bl.a. arbejde med selvkørende udstyr, gående arbejds-
tageres ophold inden for udstyrets arbejdsområde, transport af arbejdstagere
på mekanisk drevet udstyr samt luftkvaliteten i områder, hvor der arbejdes
med udstyr med forbrændingsmotor.

Bestemmelserne i bilag II om anvendelse af udstyr til løft af byrder omfat-
ter bl.a. stabiliteten af demonterbart eller mobilt udstyr, løft af arbejds-
tagere, arbejdstageres ophold under ophængte byrder samt valg og opbevaring
af løftetilbehør. Der er desuden indført specifikke bestemmelser om udstyr
til løft af ikke-styrede byrder.

Fristen for iværksættelse af direktivet er på tre år efter Rådets endelige
vedtagelse.

VARETAGELSE AF ARBEJDSTAGERNES RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED OVERFØRSEL

Formanden for Rådet redegjorde for, hvor langt man er kommet i drøftelserne
om forslaget, som De Faste Repræsentanters Komité vil fortsætte under det
nye formandskab.

Hensigten med forslaget er at tilpasse Rådets direktiv 77/187/EØF af 14. fe-
bruar 1977 på baggrund af virkningerne af det indre marked, de lovgivnings-
mæssige tendenser i medlemsstaterne for så vidt angår redning af virksomhe-
der i økonomiske vanskeligheder, Domstolens retspraksis, den  vedtagne
ændring af direktivet om kollektive afskedigelser og den allerede eksiste-
rende lovgivning i de fleste medlemsstater.

De væsentligste ændringer i Kommissionens forslag består i at 

- gøre direktivets krav i forbindelse med overførsel på tværs af lande-
 grænserne og i forbindelse med virksomhedsgrupper mere klare med henblik
 på deres anvendelse;
- indrømme større smidighed i tilfælde af overførsler som led i bobehandling
 ved insolvens;
- omformulere og afklare direktivets anvendelsesområde og definitioner;
- afklare lovgivningen i forbindelse med overførsel af en enkelt af virksom-
 hedens aktiviteter.

PROGRAM FOR BEKÆMPELSE AF SOCIAL UDSTØDELSE

Rådet konstaterede, at den tyske og den britiske delegation ikke kunne hæve
deres generelle forbehold.

Efter en omfattende udveksling af synspunkter fastslog formanden, at det var
nødvendigt at overveje, hvorledes spørgsmålet skal gribes an, således at der
kan handles på unionsplan på dette område.

Hensigten med det foreslåede program er at bidrage til at forbedre medlemss-
taternes foranstaltninger til fremme af mindre gunstigt stillede personers
reelle deltagelse i erhvervs- og samfundslivet. Programmet skal efterfølge
tre tidligere programmer for bekæmpelse af fattigdom, hvoraf det seneste
udløb den 30. juni 1994.

FÆLLESSKABSSTØTTE TIL AKTIONER TIL FORDEL FOR ÆLDRE

Rådet behandlede forslaget til afgørelse om fællesskabsstøtte til aktioner
til fordel for ældre.

Formandskabet fastslog, at der ikke for øjeblikket var den nødvendige
enstemmighed om afgørelsen, da den tyske delegation fastholdt sit generelle
forbehold.

Rådet pålagde De Faste Repræsentanters Komité at fortsætte drøftelserne om
spørgsmålet og at forelægge det en rapport på en kommende samling.

Hensigten med det foreslåede program er at indføre fællesskabsstøtte til
aktioner, der gennemføres i medlemsstaterne med sigte på at tage de udfor-
dringer op, som skyldes befolkningens stigende gennemsnitsalder. Programmet
skal ifølge forslaget omfatte perioden fra den 1. september 1995 til den
31. december 1999.

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES BESKÆFTIGELSE

Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i
Rådet, vedtog på formandskabets initiativ en resolution om ældre arbejds-
tageres beskæftigelse (jf. bilag I).

ERHVERVSUDDANNELSENS KVALITET

Efter et initiativ fra formandskabet fastslog Rådet, at der var enighed [1]
om substansen i konklusionerne om betydningen af og gevinsten ved kvalitet i
erhvervsuddannelsen (jf. bilag II). Disse konklusioner vedtages formelt på
en kommende samling.

UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE

Rådet kom efter anmodning fra Kommissionen kort ind på forslaget til direk-
tiv om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydel-
ser.

Medlem af Kommissionen Padraig FLYNN erklærede sig rede til at gøre en
sidste indsats for at bidrage til, at der nås til enighed om dette vigtige
direktiv.

Rådet pålagde De Faste Repræsentanters Komité at forsætte drøftelserne under
det spanske formandskab.

BILAG I

RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE  FOR MEDLEMSSTATERNES
REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, OM ÆLDRE ARBEJDSTAGERES BESKÆFTIGELSE

" RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES
 REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

 som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

 som tager følgende i betragtning:

 Befolkningsudviklingen bevirker, at beskæftigelsessituationen for ældre
 arbejdstagere giver anledning til bekymring i de fleste europæiske lande;

 denne udvikling vil få betydelige økonomiske og sociale følger for udgif-
 terne til forbedring  af arbejdsmarkedets funktion, finansieringen af
 alderspensionerne og ligevægten i aldersfordelingen inden for virksom-
 hederne;

 regeringerne, arbejdsmarkedets parter og virksomhederne bør foregribe denne
 udvikling ved f.eks. at lægge vægt på deltidsarbejde, tilpasning af ar-
 bejdsvilkårene og erhvervsuddannelse gennem hele arbejdslivet;

 medlemsstaterne har allerede iværksat foranstaltninger på disse områder,
 navnlig for at fjerne eventuelle hindringer for ældre arbejdstageres
 beskæftigelse;

 visse ordninger for tidlig tilbagetrækning har i flere medlemsstater gjort
 situationen utryg for de ældre arbejdstagere, der er dækket af forskellige
 og stadig skiftende ordninger, og har medført tab af knowhow i virksom-
 hederne; afskaffelse af de offentlige ordninger for tidlig tilbagetrækning
 vil ikke kunne standse den tendens til, at folk forlader arbejdsmarkedet
 tidligere og tidligere, som er konstateret i visse medlemsstater;

 i mange medlemsstater er der indført systemer for gradvis tilbagetrækning
 fra arbejdslivet; på den måde kan ældre arbejdstageres overgang til deltid-
 sarbejde kompenseres gennem ansættelse af personer, der har svært ved at få
 arbejde, og unge arbejdstagere;

 ved tilrettelæggelsen af arbejdet skal der tages hensyn til kravet om
 produktivitet;

 det er vigtigt at tage hensyn til, hvilke finansielle ressourcer der er til
 rådighed, og til prioritering og ligevægt i de enkelte medlemsstater;

der bør tages hensyn til specifikke beskæftigelses- og befolkningsmæssige
forhold i de enkelte medlemsstater;

erfaren arbejdskraft i den ældre aldersgruppe bidrager også til virksom-
hedernes nødvendige konkurrenceevne, ikke mindst de små og mellemstore
virksomheders;

Europa-Parlamentet vedtog den 24. februar 1994 en beslutning om foranstalt-
ninger til fordel for ældre i Det Europæiske Fællesskab [2] ;

Det Europæiske Råd i Essen den 9.-10. december 1994 har bl.a. vedtaget
konklusioner vedrørende beskæftigelse,

 I. UNDERSTREGER FØLGENDE PRINCIPPER:

   1. Befolkningsudviklingen hen imod en højere gennemsnitsalder for den
    erhvervsaktive befolkning har allerede ført til, at der er truffet
    relevante nationale foranstaltninger, men det er nødvendigt, at der
    i højere grad gøres en indsats for at tilpasse arbejds- og erhverv-
    suddannelsesvilkårene for de arbejdstagere, som befinder sig i den
    anden halvdel af deres arbejdsliv, idet der også tages hensyn til
    virksomhedernes konkurrenceevne.

   2. Ældre arbejdstagere skal have tilstrækkelige midler til rådighed og
    skal omfattes af foranstaltninger til forebyggelse af, at de ude-
    lukkes fra arbejdsmarkedet.

    I den forbindelse bør der i lønsystemerne tages behørigt hensyn til
    arbejdstagernes erfaringer, og generelt bør deres faglige erfaring
    udnyttes,

 II. OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE OG/ELLER ARBEJDSMARKEDETS PARTER TIL INDEN
   FOR DERES RESPEKTIVE KOMPETENCEOMRÅDER:

   3. At fremme en tilrettelæggelse af arbejdet, der gør det muligt at
    tilpasse ældre arbejdstageres arbejdsplads, og som udnytter deres
    erfaringer bedst muligt, særlig ved følgende foranstaltninger:

    a) bedre hensyntagen til arbejdstagernes, også de ældre arbejds-
      tageres behov for så vidt angår helbred og overensstemmelse
      mellem arbejds- og familieliv;

    b) fortsættelse  af virksomhedernes bestræbelser med hensyn til
      arbejdsvilkår og hensyntagen til de ældre arbejdstageres særlige
      behov, navnlig efter et hårdt arbejdsliv;

    c) fremme af den erhvervsmæssige mobilitet inden for virksomheden,
      også ved efter- og videreuddannelse, for arbejdstagere, der
      befinder sig i den anden halvdel af deres arbejdsliv, idet ud-
      viklingen af deres arbejde bør gå mod opgaver, der svarer bedre
      til deres situation og udnytter deres erfaring bedre;

    d) gennemførelse af passende støtteordninger for arbejdstagere, for
      hvem erhvervsuddannelse kan betyde starten på en ny karriere;

    e) i overensstemmelse med national  lovgivning og/eller praksis
      fremme af en kombination af perioder med arbejde, erhvervsud-
      dannelse og eventuelt erhvervsmæssig revalidering.

   4. I overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis at
    bestræbe sig på at sikre de ældre arbejdstagere tilstrækkelige
    midler, bl.a. ved:

    a) godtgørelser til det stadig større antal arbejdstagere, der har
      mistet deres arbejde;

    b) finansiering af tidlig tilbagetrækning fra arbejdslivet eventuelt
      ved hjælp af ordninger, der garanterer de rettigheder, som ar-
      bejdstagerne har erhvervet i løbet af deres erhvervsaktive liv.

   5. Under hensyntagen til de indvundne erfaringer at gøre brug af tidlig
    tilbagetrækning fra det erhvervsaktive liv i overensstemmelse med
    national praksis, f.eks.:

    a) ved større anvendelse af intern fleksibilitet, bl.a. med hensyn
      til arbejdstid, for at kunne fortsætte omstruktureringerne i
      virksomhederne ud fra ønsket om at opnå konkurrenceevne og at øge
      beskæftigelsen;

    b) ved at bestræbe sig på efter omstændighederne navnlig at lade
      ordningerne for tidlig tilbagetrækning fra arbejdslivet være be-
      regnet på de arbejdstagere, der har haft et langt og hårdt ar-
      bejdsliv, eller på masseafskedigelsessituationer.

   6. At fremme gradvis tilbagetrækning fra arbejdslivet, f.eks. ved for
    ældre arbejdstagere at indføre mulighed for deltidsarbejde og akti-
    viteter, der udnytter deres evner, samtidig med at der principielt
    drages omsorg for, at der sikres dem samme behandling som andre ar-
    bejdstagere i lignende situationer, navnlig med hensyn til adgang
    til social beskyttelse,

III. OPFORDRER ARBEJDSMARKEDETS PARTER TIL:

   7. At udvikle efter- og videreuddannelsen, som er det bedste middel til
    at fremme arbejdstagernes tilpasning til den teknologiske udvikling
    og til nye produktionsmåder, og at støtte initiativer, der tages på
    dette område, i overensstemmelse med Rådets henstilling af 30. ju-
    ni 1993 om adgang til erhvervsmæssig efter- og videreuddannelse [3]
    .

   8. På passende niveau at iværksætte foranstaltninger til at imødekomme
    ældre arbejdstageres særlige behov med henblik på:

    a) at indføre velegnede pædagogiske metoder i de erhvervsuddannel-
      sesprogrammer, der henvender sig til ældre arbejdstagere;

    b) at fremme vejledningsfunktionen i og uden for virksomhederne,
      herunder de små og mellemstore virksomheder, samt ulønnede funk-
      tioner, således at erfarne arbejdstagere kan deltage i uddannel-
      sesprocessen ved at videregive deres viden til nye arbejdstagere,
      f.eks. i forbindelse med lærlingeuddannelsen,

 IV. OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL:

   9. På grundlag af behovene på de forskellige dele af arbejdsmarkedet at
    træffe passende foranstaltninger, der tager sigte på:

    a) at fjerne de hindringer for ældre arbejdstageres beskæftigelse,
      der måtte findes i love og administrative bestemmelser;

    b) at bevidstgøre arbejdsgiverne om de følger, afskedigelse af ældre
      arbejdstagere har for den enkelte og for samfundet;

    c) at lette ældre langtidslediges reintegration ved beskæftigel-
      sesstøtte og erhvervsuddannelse, som muliggør en virkelig omsko-
      ling;

    d) at styrke de bestræbelser på erhvervsmæssig omskoling og rein-
      tegration af ældre arbejdsløse, som udføres af de organer, der
      har ansvaret for anvisningspolitikken;

    e) at det offentlige, når det er arbejdsgiver, giver et godt eksem-
      pel ved at integrere ældre arbejdstagere og lade dem forblive i
      beskæftigelse, og

 V. OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL:

   - sammen med medlemsstaterne at foranstalte udveksling af oplysninger,
    erfaringer og god praksis for så vidt angår ældre arbejdstageres
    beskæftigelse på grundlag af allerede eksisterende fællesskabspro-
    grammer."

BILAG II

UDKAST TIL RÅDETS KONKLUSIONER OM BETYDNINGEN AF OG GEVINSTEN VED KVALITET I
ERHVERVSUDDANNELSEN

"RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

 1. ERINDRER om Rådets resolution af 11. juni 1993 om erhvervsuddan-
   nelse i 1990'erne [4] , hvorefter kvaliteten af erhvervsuddannel-
   serne i medlemsstaterne bør højnes for at give den enkelte øgede
   muligheder for at udvikle sine færdigheder og kvalifikationer for
   hermed at bidrage til øget økonomisk og social samhørighed samt
   forbedre det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne.

 2. ERINDRER om Rådets resolution af 5. december 1994 vedrørende erhverv-
   suddannelsens kvalitet og tiltrækningskraft [5] , hvori det hedder, at
   der er brug for erhvervsuddannelser af høj kvalitet for at opfylde alle
   unges og alle voksnes ønsker og behov.

 3. UNDERSTREGER, at Rådet ifølge artikel 127 i traktaten om oprettelse af
   Det Europæiske Fællesskab har ansvaret for at iværksætte en erhvervs-
   uddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner.

 4. ERINDRER om, at hovedformålet med Fællesskabets handlingsprogram for
   gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fæl-
   lesskab  (Leonardo  da Vinci),  som  blev  indført ved  afgørel-
   se 94/819/EF [6] , er at støtte og supplere medlemsstaternes indsats
   for at forbedre kvaliteten af medlemsstaternes uddannelsessystemer og
   -ordninger i overensstemmelse med de fælles mål, der er fastsat i
   artikel 127 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

 5. ERINDRER om, at fremme af investeringer i erhvervsuddannelse er det
   første af de fem områder, på hvilke der ifølge konklusionerne fra Det
   Europæiske Råd i Essen skal træffes foranstaltninger for at forbedre
   beskæftigelsessituationen.

 6. NOTERER sig, at en række bestræbelser vedrørende erhvervsuddannelseskva-
  liteten er fælles for alle medlemsstaterne, nemlig ønsket om:

  a) at de offentlige og/eller private økonomiske midler anvendes effek-
    tivt for at imødekomme behovet for erhvervsuddannelse hos offentlige
    og private foretagender, især de små og mellemstore virksomheder,
    samt hos enkeltpersoner;

  b) at udbuddet af erhvervsuddannelser lægges i passende rammer;

  c) at udbuddet og resultaterne af erhvervsuddannelsen evalueres for at
    sikre, at udbuddet i videst muligt omfang svarer til de offentlige og
    private foretagenders behov, især de små og mellemstore virksomhe-
    ders, samt enkeltpersoners behov.

  Interessen for erhvervsuddannelsens kvalitet er således tiltagende i
  alle Den Europæiske Unions medlemsstater, også selv om erhvervsuddan-
  nelsessystemerne er forskelligt opbygget.

 7. UNDERSTREGER den enighed, der er ved at opstå, om hvilke betingelser der
  skal være til stede, for at man kan udvikle en erhvervsuddannelse af
  kvalitet.

  Stræben efter kvalitet kræver, at man til stadighed er opmærksom på, at
  der skal være sammenhæng mellem en hel række aktiviteter. Den pædago-
  giske indsats er ikke isoleret; erhvervsuddannelsens kvalitet er et
  resultat af en række aktiviteter, som går fra en behovsanalyse over
  udformningen af uddannelsens indhold og tilrettelæggelse til evaluering
  af resultaterne. Alle disse aktiviteter implicerer en lang række aktø-
  rer.

 8. PÅPEGER, at ønsket om kvalitet i erhvervsuddannelsen har fået aktørerne
  på området til at tage forskellige initiativer, alt efter opbygningen af
  erhvervsuddannelsessystemerne i de forskellige medlemsstater, som for
  eksempel:

  a) nogle virksomheder prøver at tilrettelægge forholdet til erhvervs-
    uddannelsesinstitutionerne  efter  den  almindelige  model  for
    kunde/leverandørforholdet;

  b) nogle uddannelsesinstitutioner begynder med at fastlægge et sæt
    kvalitetskrav eller -kriterier ud fra de aftaler, der er indgået med
    kunderne; visse af dem overlader udstedelsen af diplomer til en
    tredjepart;

  c) offentlige myndigheder og/eller arbejdsmarkedets  parter og/eller
    andre parter har alt efter national praksis anvendt kvalitetskrite-
    rier ved fastsættelsen af regler og mål, har udarbejdet strategier og
    fastlagt aktions- og styringsrammer for erhvervsuddannelsen.

 9. OPFORDRER medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og de kompetente
  organer til, alt efter national praksis, at fremme informations- og
  erfaringsudveksling om erhvervsuddannelsens kvalitet, samtidig med at de
  til fulde respekterer de enkelte medlemslandes praksis og ansvar med
  hensyn til indhold og tilrettelæggelse af erhvervsuddannelsen og støtter
  forsøgene på:

  a) at skabe gunstige betingelser for adgang til oplysninger om udbuddet
    af erhvervsuddannelser, der svarer til brugernes behov;

  b) at forbedre rekvireringen af erhvervsuddannelse - uanset om initia-
    tivet stammer fra det offentlige eller fra virksomheder - f.eks. ved
    anførelse af de mål, der skal nås;

  c) at tilskynde udbyderne af erhvervsuddannelse til at forbedre kvalite-
    ten af deres ydelser ved at videre- og efteruddanne deres personale
    og gennem initiativer på forsknings- og udviklingsområdet samt ved
    udbredelse af innovationer af betydning for kvaliteten;

  d) at fremme anvendelsen af metoder og værktøjer, der gør det muligt at
    evaluere erhvervsuddannelsen.

  Disse bestræbelser på at øge erhvervsuddannelseskvaliteten burde med-
  virke til at begrænse antallet af unge og voksne uden passende erhverv-
  suddannelse.

10. OPFORDRER Kommissionen til på grundlag af foranstående punkter at
  tilskynde til forsøg på dette område og at medvirke til formidling og
  mangfoldiggørelse af dem i Den Europæiske Union, navnlig ved hjælp af de
  forskellige eksisterende fællesskabsprogrammer og -initiativer."

ANDRE AFGØRELSER

(Vedtaget uden debat. Når det drejer sig om retsakter, er det angivet,
hvilke delegationer der stemte imod eller undlod at stemme)

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Rådet vedtog forordningen om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om
oprettelse af ovennævnte agentur for at tilpasse sammensætningen af agentu-
rets bestyrelse som følge af den seneste udvidelse. Arbejdsgiver- og ar-
bejdstagerorganisationernes repræsentation er ligeledes ændret. Agenturets
bestyrelse består herefter af 48 medlemmer: 15 repræsentanter for medlemss-
taternes regeringer, 15 for arbejdsgiverorganisationerne, 15 for arbejdsta-
gerorganisationerne og 3 repræsentanter for Europa-Kommissionen.

Det indre marked

Rådet fastlagde den fælles holdning vedrørende indførelse af en ordning for
gensidig information om nationale foranstaltninger, der fraviger princippet
om frie varebevægelser inden for Fællesskabet (den tyske og den nederlandske
delegation stemte imod). De nævnte to delegationers stemmeforklaring er
allerede offentliggjort i pressemeddelelse nr. 7568/95 - Presse 162. Rådets
fælles holdning fremsendes til Europa-Parlamentet med henblik på den fælles
beslutningsprocedures videre forløb.

Rådet vedtog endeligt den resolution om en ensartet og effektiv gennem-
førelse af fællesskabsretten og om sanktioner i tilfælde af overtrædelse af
dens bestemmelser vedrørende det indre marked, der var politisk enighed om
allerede på samlingen den 6. juni 1995. Teksten til resolutionen findes i
pressemeddelelse nr. 7568/95 - Presse 162.

Landbrug

På baggrund af den politiske aftale, der blev indgået med kvalificeret
flertal [7]  på samlingen den 19.-22. juni 1995 (pressemeddelelse nr.
8134/95 Presse 195) om det samlede kompromis, der omfatter tre dele, nemlig

 I) den agromonetære ordning

 II) prispakken og de dertil knyttede foranstaltninger  for 1995/1996,
   reformen af bomuldsordningen samt mælkekvoterne

III) transport af dyr

vedtog Rådet følgende forordninger og direktiv, der udmønter aftalen juri-
disk:

 I. DEN AGROMONETÆRE SEKTOR

   Forordning om udligning som følge af fald i landbrugsomregningskurserne
   for bestemte valutaer.

 II. PRISER OG DERTIL KNYTTEDE FORANSTALTNINGER FOR 1995/1996, REFORM AF
   BOMULDSORDNINGEN SAMT MÆLKEKVOTER

   a) Korn - ris

    - Forordning

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 1766/92 om den fælles marked-
      sordning for korn

     = om fastsættelse for høståret 1995/1996 af de månedlige forhøjel-
      ser af kornpriserne

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 1418/76 om den fælles marked-
      sordning for ris

     = om fastsættelse for høståret 1995/1996 af interventionsprisen
      for uafskallet ris

     = om fastsættelse for høståret 1995/1996 af de månedlige forhøjel-
      ser af priserne for uafskallet ris og afskallet ris

   b) Sukker

    - Forordning

     = om fastsættelse for høståret 1995/1996 af visse sukkerpriser og
      af standardkvaliteten for sukkerroer

     = om fastsættelse for produktionsåret 1995/1996 af de afledte
      interventionspriser for hvidt sukker, interventionsprisen for
      råsukker, minimumspriserne for A-sukkerroer og B-sukkerroer,
      tærskelpriserne samt refusionsbeløbet til udligning af lager-
      omkostninger

   c) Olivenolie

    - Forordning om fastsættelse for produktionsåret 1995/1996 af pri-
     serne, støtten og tilbageholdelsen for olivenolie

   d) Tekstiler

    - Forordning

     = om fastsættelse for produktionsåret 1995/1996 af støtten for
      spindhør og hamp samt af beløbet, der tilbageholdes til finan-
      siering af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfi-
      bre

     = om fastsættelse for avlsåret 1995/1996 af støttebeløbet for
      silkeorme

   e) Mejeriprodukter

    - Forordning

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles marked-
      sordning for mælk og mejeriprodukter

     = om fastsættelse af indikativprisen for mælk og interventions-
      priserne for smør og skummetmælkspulver for perioden fra den
      1. juli 1995 til den 30. juni 1996

   f) Fåre- og gedekød

    - Forordning om fastsættelse for produktionsåret 1996 af basisprisen
     og den sæsonbestemte basispris for fårekød

   g) Svinekød

    - Forordning om fastsættelse for perioden 1. juli 1995 til 30. ju-
     ni 1996 af basisprisen og standardkvaliteten for slagtede svin

   h) Frugt og grøntsager

    - Forordning

     = om fastsættelse for produktionsåret 1995/1996 af basispriserne
      og opkøbspriserne for frugt og grøntsager

     = om undtagelse for produktionsåret 1995/1996  fra forordning
      nr. 3119/93 om særlige foranstaltninger til fremme af forar-
      bejdning af visse citrusfrugter

   i) Vin

    - Forordning

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 822/87 om den fælles marked-
      sordning for vin

     = om fastsættelse for produktionsåret 1995/1996 af orienterings-
      priserne for vin

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 2046/89 om fastsættelse af
      generelle regler for destillation af vin og biprodukter fra
      vinfremstilling

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 2332/92 om mousserende vine
      fremstillet i Fællesskabet og af forordning (EØF) nr. 4252/88 om
      fremstilling og afsætning af hedvine produceret i Fællesskabet

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produk-
      tionsårene 1988/1989 til 1995/1996 af præmier for endelig ne-
      dlæggelse af vinarealer

     = om ændring af forordning (EØF) nr. 2392/86 om udarbejdelse af en
      fællesskabsfortegnelse over vindyrkningsarealer

   j) Tobak

    - Forordning om fastsættelse for 1995-høsten af præmier og garan-
     titærskler for tobak i blade pr. sortsgruppe

   k) Frø

    - Forordning  om fastsættelse for produktionsårene 1996/1997 og
     1997/1998 af støtten for frø

   l) Mælkekvoter

    - Forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3950/92 om en til-
     lægsafgift på mælk og mejeriprodukter

   m) Bomuld

    - Forordning 

     = om femte tilpasning af den støtteordning for bomuld, der er
      indført ved protokol nr. 4 knyttet til akten vedrørende Græken-
      lands tiltrædelse

     = om fastsættelse af almindelige regler for støtteordningen ved-
      rørende bomuld og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2169/81

III. TRANSPORT AF DYR

   Direktiv om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under
   transport

Fiskeri

Rådet vedtog forordningen om fastsættelse af en fællesskabskvote på 5 013
tons hellefisk i NAFO-område 3LMNO for perioden fra den 16. april til den
31. december 1995, som fastsat i aftalen med Canada, der blev undertegnet
den 20. april 1995.

Med denne forordning ændres forordning nr. 3366/94 om fastsættelse for 1995
af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det
NAFO-regulerede område (det nordvestlige Atlanterhav).

Rådet vedtog desuden forordningerne om indgåelse af protokoller om fast-
sættelse af fiskerimuligheder og finansielle godtgørelser, der er omhandlet
i aftalerne mellem Fællesskabet og en række tredjelande. Alle disse proto-
koller fandt allerede foreløbig anvendelse med forbehold af indgåelse.
Nedenfor følger listen over de berørte lande med angivelse af gyldighedspe-
rioden for protokollerne og henvisninger til de pressemeddelelser (PM), hvor
der kort redegøres for indholdet:

- Senegal fra den 2. oktober 1994 til den 1. oktober 1996 (PM 4381/95,
 Presse 20 af 23.1.1995)

- Ækvatorialguinea fra den 1. juli 1994 til den 30. juni 1997 (PM 10627/95,
 Presse 227 af 10.11.1994)

- Comorerne fra den 20. juli 1994 til den  19. juli 1997 (PM 10627/95,
 Presse 227 af 10.11.1994)

- Kap  Verde  fra  den  6. september 1994  til  den  5. september 1997
 (PM 10627/94, Presse 227 af 10.11.1994)

- Côte d'Ivoire fra den 1. juli 1994 til den 30. juni 1997 (PM 10627/94,
 Presse 227 af 10.11.1994)

Herudover vedtog Rådet

- en afgørelse med henblik på tilpasning af den fiskeriaftale, der blev
 undertegnet den 2. december 1991 mellem Fællesskabet på den ene side og
 den danske regering og Færøernes landsstyre på den anden side

- forordningen om ændring af forordning nr. 3699/93 om kriterier og betin-
 gelser for EF-strukturinterventioner inden for fiskeri, akvakultur og
 forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter.

 Hensigten med ændringerne er bl.a. at

 = justere en række bestemmelser i forordning nr. 3699/93 (FIOF-gennemfø-
  relsesforordningen), der anvender BRT-enheden (bruttoregisterton) til
  måling af fartøjers tonnage som interventionsparameter for strukturak-
  tioner, for at tage hensyn til ikrafttrædelsen af London-konventionens
  bestemmelser (ITC 69) om måling af fartøjer i bruttotonnage, der medfø-
  rer anvendelsen af en ny måleenhed for fartøjer, nemlig bruttoton;

 = nedsætte det aktivitetsniveau, der gør et fiskerfartøj berettiget til at
  blive omfattet af foranstaltningerne om endeligt ophør, såfremt der er
  tale om fartøjer, der er registreret i havne i den nordlige del af
  Østersøen, som følge af de særlige klimatiske forhold i dette område,
  hvor det lidet saltholdige vand er tilfrosset en stor del af året.

Transport

Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at føre
forhandlinger om en tillægsprotokol til aftalen mellem Fællesskabet og
Republikken Slovenien på transportområdet.

Energi

På baggrund af den politiske aftale på samlingen i Rådet (energi) den
1. juni 1995 (jf. pressemeddelelse nr. 7565/95, Presse 159) fastlagde Rådet
formelt de fælles holdninger med henblik på retningslinjer og aktioner, der
sigter på at skabe gunstigere vilkår for udbygning af de transeuropæiske net
på energiområdet.

Forbrugerbeskyttelse

På baggrund af den politiske aftale på samlingen i Rådet (forbruger-politik)
den 30. marts 1995 (jf. pressemeddelelse nr. 6120/95, Presse 99) fastlagde
Rådet formelt den fælles holdning vedrørende direktivforslaget om fjernsalg.

Hensigten med forslaget er at tilnærme medlemsstaternes love og adminis-
trative bestemmelser om aftaler vedrørende fjernsalg mellem forbrugere og
leverandører for at øge forbrugerbeskyttelsen på dette område.

Telekommunikation

Rådet vedtog formelt en resolution om mobil- og personkommunikation i Den
Europæiske Union og udmøntede således den politiske aftale, der blev indgået
på samlingen den 13. juni 1995. Teksten til resolutionen findes i pressemed-
delelse nr. 7840/95, Presse 175.

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

På baggrund af den principaftale, der blev indgået på ØKOFIN-Rådets samling
den 19. juni 1995 (jf. pressemeddelelse nr. 8132/95, Presse 193) fastlagde
Rådet formelt en fælles indstilling vedrørende forordningen om beskyttelse
af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

Det besluttede desuden at høre Europa-Parlamentet på ny om denne tekst med
henblik på vedtagelse som led i den samrådsprocedure, der er omhandlet i
fælleserklæringen  fra  Europa-Parlamentet, Rådet  og  Kommissionen  af
4. marts 1975.

Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

Rådet fastlagde to fælles indstillinger om ændring af finansforordningen af
21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
med henblik på fremsendelse til Europa-Parlamentet som led i den samråds-
procedure, der er omhandlet i fælleserklæringen fra Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen af 4. marts 1975.

Hensigten med de to udkast er at forbedre betingelserne for regnskabsførin-
gen, navnlig for så vidt angår kravene til kontrol og bogføring.

Det første udkast vedrører behandling af bøder, finansinspektørens rolle,
inddrivelse af fordringer og regulering efter regnskabernes afslutning; det
andet udkast vedrører særlige bestemmelser om bevillinger til forskning og
teknologisk udvikling som følge af de nye aktiviteter i Det Fælles Forsk-
ningscenter som led i den nye konkurrencemetode, der blev indført med fjerde
rammeprogram.

De foreslåede ændringer udgør tredje og femte pakke i en mere omfattende
tilpasning af finansforordningen, der omfatter seks ændringspakker.

Sjette momsdirektiv: britisk anmodning om undtagelse

Rådet gav Det Forenede Kongerige tilladelse til at indføre særlige und-
tagelser for så vidt angår lejeres eller leasingtageres fradragsret. Bestem-
melsen er baseret på artikel 27 i sjette momsdirektiv, hvori der åbnes
mulighed for at træffe specifikke foranstaltninger for at forenkle afgift-
sopkrævningen og hindre visse former for svig og skatteunddragelse.

Tilladelsen blev givet efter en anmodning fra den britiske regering om dels
at kunne begrænse lejeres eller leasingtageres fradragsret for personbiler,
når de anvendes til private formål, dels at undlade at opkræve moms for
privat anvendelse af disse køretøjer.

EKSF-produkter

Rådet vedtog beslutningen om gradvis afvikling af visse kvantitative res-
triktioner for importen af visse EKSF-produkter.

De nationale restriktioner, som Kongeriget Spanien anvender over for import
af produkter henhørende under KN-kode 2701 11, 2701 12 90 og 2701 19 med
oprindelse i tredjelande, ophæves således senest den 31. december 1997.

Kongeriget Spanien vil kunne begrænse den årlige import af nedennævnte
produkter til følgende mængder:

 Medlems- Produkt   KN-kode   1995    1996   1997    1998
  stat              (tons)   (tons)  (tons)   (tons)
 Spanien Anthracit 2701 11   {     {      {    {
                 {     {      {    {
     Andet   2701 12 90 {     {      {    {
     bituminøst       {10 600- {10 8-   {11 100 {Fri import
     stenkul         000   00 000    000  {
           2701 19   {     {      {    {
     Andet         {     {      {    {
     stenkul        {     {      {

Intellektuel ejendomsret

Rådet vedtog med forbehold af godkendelse at undertegne traktaten om vare-
mærkeret, der blev vedtaget den 27. oktober 1994 i Verdensorganisationen for
Intellektuel Ejendomsret (WIPO) på Fællesskabets vegne. Formanden for Rådet
blev bemyndiget til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne
denne traktat inden den 27. oktober 1995.

Den internationale kornoverenskomst af 1995

Rådet vedtog at undertegne konventionen om kornhandel og konventionen om
fødevarehjælp, der tilsammen udgør den internationale kornoverenskomst af
1995, den 30. juni i New York med henblik på midlertidig anvendelse af
overenskomsten.

Toldunionen

Rådet vedtog to forordninger om midlertidig suspension af de autonome satser
i den fælles toldtarif for

- en række industrivarer (mikroelektronik og beslægtede sektorer)

- en række industrivarer (kemi og beslægtede områder)

da de produkter, der er omhandlet i forordningerne, i øjeblikket ikke produ-
ceres eller ikke produceres i tilstrækkeligt omfang i Fællesskabet, og
producenterne derfor ikke kan imødekomme efterspørgslen i de industrier i
Fællesskabet, der bruger dem.

Suspensionerne finder anvendelse fra den 1. juli 1995 til den 31. decem-
ber 1995 for visse varer og til den 30. juni 1996 for en række andre varer.

Rådet vedtog ligeledes en forordning om fuldstændig suspension fra den
1. juli 1995 til den 30. juni 1996 af de autonome satser i den fælles told-
tarif for en række landbrugsvarer (ærter i bælg, svampe, havebønner, dadler,
frugter af arten Vaccinium og hyben).

Rådet vedtog beslutningen om at forlænge gyldighedsperioden for udvidelsen
af den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi til at omfatte
personer fra USA i perioden fra den 2. juli 1995 til den 1. januar 1996. Den
retsbeskyttelse, der er omhandlet i direktiv 87/54/EØF, dvs. fællesskabsbe-
handling, omfatter således fortsat fysiske personer, der er statsborgere,
eller som normalt bor i USA, samt virksomheder og andre juridiske personer
fra USA, der har en effektiv og seriøs fremstillings- eller handelsvirk-
somhed i landet.

Der erindres om, at Rådets beslutning 94/824/EF om udvidelse af den retlige
beskyttelse af halvlederprodukters topografi til at omfatte borgere i
Verdenshandelsorganisationens (WTO) medlemslande finder anvendelse fra den
1. januar 1996; USA er medlem af WTO.

Canada: Forhandlinger i henhold til artikel XXIV.6 i GATT 

Rådet vedtog forordningen om den told, der skal anvendes på avispapir i
ruller og ark henhørende under position KN 4801 00 10 og 4801 00 90 som
følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union.

På baggrund af konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anlig-
gender) den 12. juni 1995 har de canadiske myndigheder forsikret Kommis-
sionen om, at Canada ikke vil iværksætte de ensidige foranstaltninger, som
landet har bebudet, hvis Rådet vedtager denne indrømmelse med hensyn til
avispapir.

Der erindres om, at hensigten med forordningen er på et autonomt grundlag at
fremskynde den toldnedsættelse til 0%, der allerede er planlagt for avispa-
pir, og som navnlig er til fordel for Canada, idet der dog tages forbehold
for resultaterne af de igangværende forhandlinger i henhold til artikel X-
XIV.6.

De toldsatser, der indføres med denne forordning, som træder i kraft dagen
efter offentliggørelsen i De Europæiske  Fællesskabers Tidende, finder
anvendelse, indtil Rådet  med kvalificeret flertal beslutter, at for-
handlingerne med Canada i henhold til artikel XXIV.6 i GATT er afsluttet.

De nye autonome toldsatser er gengivet i bilag I.

USA: Toldkontingenter

Rådet ændrede forordning (EF) nr. 3361/94 af 29. december 1994 med henblik
på at forlænge gyldighedsperioden for visse toldkontingenter for Østrig,
Finland og Sverige.

Med denne forordning videreføres de samme toldkontingenter til de samme
satser og for de samme varer fra den 1. juli til den 31. december 1995,
navnlig til fordel for USA i betragtning af, at forhandlingerne i henhold
til artikel XXIV.6 i GATT, hvor den samlede virkning af de nye medlems-
staters anvendelse af FTT behandles, endnu ikke er afsluttet.

GSP - Sydafrika

Rådet fastslog, at da der ikke foreligger noget forslag fra Kommissionen,
kunne det ikke foretage en fornyet gennemgang af betingelserne for anven-
delse af forordning (EF) nr. 3282/94 af 19. december 1994 på Sydafrika,
således som det er fastsat i denne forordnings artikel 6, stk. 2.

Rådet besluttede at tage spørgsmålet op til drøftelse, så snart Kommissionen
har fremsendt et forslag.

Forbindelserne med Tyrkiet og Israel

Rådet vedtog forordningen om fastsættelse af visse indrømmelser i form af
fællesskabstoldkontingenter for 1995 for visse landbrugsvarer, herunder
forarbejdede varer, til fordel for Israel og Tyrkiet.

Der er tale om en tilpasning af visse af de indrømmelser, der er indeholdt i
de eksisterende præferenceaftaler mellem Fællesskabet på den ene side og
Israel og Tyrkiet på den anden side på baggrund af udvidelsen af Den Euro-
pæiske Union og i afventen af afslutningen på forhandlingerne om tillægspro-
tokollerne herom.

Indrømmelserne i form af toldkontingenter, der finder anvendelse fra den
1. januar 1995, vedrører navnlig følgende produkter: blomster, kinakål,
mandariner og hasselnødder.

Forbindelserne med de associerede lande i Central- og Østeuropa

Rådet vedtog forordningen om fastsættelse af visse indrømmelser i form af
fællesskabstoldkontingenter for 1995 for visse landbrugsprodukter, herunder
forarbejdede produkter, til fordel for Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet,
Ungarn, Polen og Rumænien.

Hensigten med forordningen, der finder anvendelse fra den 1. januar 1995, er
at iværksætte autonome toldforanstaltninger i afventen af afslutningen på de
forhandlinger med disse lande, der blev indledt efter udvidelsen af Den
Europæiske Union for at tage hensyn til de handelsordninger, der fandtes
mellem disse lande og de tre nye medlemsstater.

Kontingenterne omfatter bl.a. honning, visse grøntsager, frugter og vin.

Hjælp fra Fællesskabet til Madeira efter cyklonen i 1993

Rådet vedtog en afgørelse om ekstraordinær hjælp fra Fællesskabet til
genopbygning af de områder i Madeira, der blev ramt af en cyklon i okto-
ber 1993.

Med denne afgørelse yder Fællesskabet en rentegodtgørelse på 3 procentpoint
årligt i højst tolv år på lån fra EIB over bankens egne midler og efter dens
sædvanlige kriterier med henblik på finansiering af investeringsprojekter i
de ramte områder.

Lånene med rentegodtgørelse kan ikke overstige 15,85 mio. ecu i hovedstol i
alt.

Udnævnelser

Rådet vedtog en afgørelse om udnævnelse for perioden fra den 1. juli 1995
til den 9. februar 2000 af Jørgen MOHR, der træder i stedet for Ole WARBERG
som medlem af Revisionsretten.

BILAG I

                      Autonome toldsatser
  KN-kode Varebeskrivelse  95 1.96 1.97 1.98 1.99 1.200 1.2001 1.2002
                            0

  48010010 Avispapir, i
      ruller og ark,
      varer som nævnt         }  }   }   }   }
      i supplerende          }  }   }   }   }
      bestemmelse 1          }                       3,5% }2,5% }1,5% }0,5% }0,0%
      til kapitel 48          }  }   }   }   }
                       }  }   }   }   }

      Avispapir, i   4,5% 4,5% 4,0%
      ruller og ark,
      andre varer end
  48010090 nævnt i supple-
      rende bestemmel- 6,5% 5,5% 4,5%
      se 1 til kapi-
      tel 48

 [1]  Den tyske delegation fastholdt foreløbig et parlamentarisk under-
    søgelsesforbehold.
 [2]  EFT nr. C 77 af 14.3.1994, s. 24.
 [3]  EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 37.
 [4]  EFT nr. C 186 af 8. 7.1993, s. 3.
 [5] EFT nr. C 374 af 30.12.1994, s. 1.
 [6] EFT nr. L 340 af 29.12.1994, s. 8.
 [7] Den danske, nederlandske og luxembourgske delegation var imod forslaget
   om endeligt at bevilge Italien og Grækenland en forhøjelse af mælkekvo-
   terne.
   Den britiske delegation var imod den agromonetære del, og den spanske
   delegation modsatte sig et element i løsningen for så vidt angår den
   agromonetære ordning.
   Den østrigske og den danske delegation på den ene side og den ita-
   lienske delegation på den anden side stemte imod i spørgsmålet om
   transport af dyr.
   Den svenske delegation stemte imod samtlige elementer i den samlede
   kompromisløsning.

Side Bar