Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

Brusel 15. februára 2013

(OR. en)

EUCO 40/13

PRESSE 58

PR PCE 33

Herman Van Rompuy,
predseda Európskej rady
Rozpočet zameraný na budúcnosť

Pred týždňom po dlhej noci rokovaní dosiahlo 27 prezidentov a predsedov vlád našich krajín dohodu o rozpočte Európskej únie na nasledujúcich sedem rokov. V pondelok ho budem prezentovať a obhajovať v Európskom parlamente.

Zo správ v tlači je zrejmé, že každý z lídrov sa pokúšal dosiahnuť čo najlepšiu dohodu pre svoju vlastnú krajinu a občanov. Je to úplne oprávnené, ako je oprávnené aj to, že niektorí sa zamerali viac na obavy svojich daňových poplatníkov a iní zas na potreby príjemcov. Pre mňa je dôležité to, že sme spoločne dosiahli dohodu o rozpočte na zvyšok desaťročia a dobrú dohodu pre Európu ako celok.

Čísla hovoria za seba. Celkové výdavkové ciele sa znižujú, ale podiel investícií do rastu a zamestnanosti sa zvyšuje. Toto odráža dva kľúčové motívy našej voľby: prispôsobiť sa prísnym rozpočtovým obmedzeniam v celej Európe a zároveň investovať v záujme budúcnosti.

Ako všade inde v Európe je cieľom urobiť viac za menej peňazí, a to platí aj pre administratívne náklady, a zabezpečiť, aby sa každé euro použilo tam, kde to bude mať najväčší vplyv. V celej Európe sa uťahujú opasky a samotná Únia nemôže byť výnimkou, preto jedinou možnosťou bola umiernenosť. Po prvý krát sa znížili výdavkové stopy oproti predchádzajúcemu obdobiu, a to presne o 1 % hrubého národného dôchodku EÚ.

Vzhľadom na súčasné hospodárske výzvy je zameranie sa na zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť našou najvyššou prioritou. Jednoducho si nemôžeme dovoliť obetovať investície zamerané na budúcnosť, a to do vzdelávania, výskumu a inovácie. Preto sa v novom rozpočte plánuje zvýšenie prostriedkov presne v týchto oblastiach o 37 % (alebo 34 miliárd EUR), pričom sa vyčleňujú značné sumy na cezhraničné energetické, dopravné a digitálne siete (30 miliárd EUR). Dôjde aj k skutočnému zvýšeniu financovania kľúčových iniciatív, ako je napríklad Erasmus pre všetkých, výmenný program pre študentov a učiteľov, alebo Horizont 2020, najväčší výskumný a inovačný program kontinentu.

Bolo to možné vďaka modernizácii rozpočtu. Napríklad v prípade poľnohospodárstva, ktoré je oblasťou politiky, ktorá sa rieši výlučne na európskej úrovni, sa pozornosť sústreďuje viac na zabezpečenie spravodlivých príjmov pre poľnohospodárov, kvalitu života vo vidieckych oblastiach a ekologickejšie postupy, ako na paušálne dotácie. Udržateľné potravinárske odvetvie je dôležité pre nás všetkých. Poľnohospodárstvo nie je minulosťou, ale vďaka reformám spoločnej poľnohospodárskej politiky sa jeho relatívna váha v rozpočte zmenšuje a takto to bude pokračovať i naďalej.

V reakcii na nárast nezamestnanosti mladých ľudí – ktorá postihuje celkovo jedného zo štyroch mladých Európanov, v niektorých krajinách jedného z dvoch – prispeje k boju proti tejto dramatickej situácii nová iniciatíva, na ktorú je vyčlenených 6 miliárd EUR. Na pomoc krajinám, ktoré sú krízou postihnuté najsilnejšie, sa budú mobilizovať regionálne fondy. Fondy sa naďalej budú zameriavať na najchudobnejšie regióny a najodkázanejšie osoby, aby sa zlepšila sociálna súdržnosť v našej Únii. A napriek kríze sa zachovali prostriedky, ktoré Európe umožňujú angažovať sa v životne dôležitých globálnych otázkach, ako je napríklad rozvojová pomoc a zmena klímy.

V mnohých ohľadoch je to modernizovaný, realistický rozpočet zameraný na najnaliehavejšie otázky. Ako kompromis to možno nie je dokonalý rozpočet pre nikoho, ale zmieruje všetky názory. Niektorí vyjadrili poľutovanie nad tým, že nebolo možné prijať všetky návrhy na investície, pretože by to bolo príliš nákladné.

Ja sám by som to mohol ľutovať, ale bolo by zavádzajúce prezentovať úpravy návrhu ako „škrty“, keď v skutočnosti sa v rozpočte, o ktorom sme rozhodli, poskytuje výrazne viac peňazí na investície do rastu ako v súčasnom rozpočte. A tieto peniaze zavážia.

Dohoda z minulého týždňa neznamená koniec príbehu. Európsky parlament teraz politickú dohodu, ktorú lídri dosiahli, preskúma v rámci príprav na záverečné rokovanie. Už počas príprav na samit poslanci vyjadrovali oprávnené obavy, a to napríklad v súvislosti s potrebou nových zdrojov príjmov alebo s formami rozpočtovej flexibility. Dáva to zmysel, pretože nikto nemôže predpovedať, kde bude Európa o sedem rokov. Okrem toho flexibilita pomáha zabezpečiť, aby mohli platby Únie zodpovedať jej záväzkom.

Sedemročný investičný rozpočet je silným faktorom predpovedateľnosti. Bez neho môžeme viazať peniaze len na jeden rok naraz. Pre vedcov, dobročinné organizácie a univerzity, ako aj pre miestne a regionálne orgány v celej Európe by to bol krok späť. Závisia na ňom veľké projekty. V čase, keď sa postupne vracia dôvera v naše hospodárstva, bude uzavretie tohto sedemročného výhľadu pre Európu pozitívnym znakom.

__________________


Side Bar