Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 15 februari 2013

(OR. en)

EUCO 40/13

PRESSE 58

PR PCE 33

Herman Van Rompuy
Voorzitter van de Europese Raad
Een begroting voor de toekomst

Een week geleden bereikten de 27 staatshoofden en regeringsleiders van onze landen na een lange nacht onderhandelen een akkoord over de begroting van de Europese Unie voor de komende zeven jaar. Dit akkoord zal ik aanstaande maandag in het Europees Parlement presenteren en verdedigen.

Uit persberichten blijkt dat elke regeringsleider het beste voor zijn of haar land en burgers uit de onderhandelingen heeft proberen te halen. Dat is volstrekt legitiem, zoals ook het feit dat sommigen meer nadruk legden op de bezorgdheid van hun belastingbetalers en anderen op de behoeften van begunstigden. Voor mij is het belangrijk dat wij samen overeenstemming bereikten over een begroting voor de rest van het decennium en dat dit een goed akkoord is voor Europa als geheel.

De cijfers spreken voor zich. Het algemene uitgavenplafond gaat naar beneden, terwijl het aandeel investeringen voor groei en werkgelegenheid groter wordt. Dit weerspiegelt de twee belangrijkste overwegingen die aan onze keuzes ten grondslag liggen: ons aanpassen aan strenge budgettaire beperkingen in heel Europa, en tegelijkertijd investeren in de toekomst.

Net zoals in de rest van Europa ligt de nadruk op meer doen met minder geld, en dat geldt ook voor de administratieve uitgaven; elke euro moet zo doeltreffend mogelijk worden besteed. In heel Europa wordt de buikriem aangehaald, en de Unie kan daarop geen uitzondering vormen. Een begroting gekenmerkt door matiging was dus de enig mogelijke oplossing. Voor het eerst in de geschiedenis gaan de uitgavenplafonds naar beneden ten opzichte van de vorige periode en zijn deze afgetopt tot precies 1% van het bruto nationaal inkomen van de EU als geheel.

Gezien de huidige economische uitdagingen moet absolute voorrang worden gegeven aan banen, groei en concurrentiekracht. Wij kunnen het ons eenvoudigweg niet veroorloven toekomstgerichte investeringen in onderwijs, onderzoek of innovatie op te offeren. Om die reden is in de begroting 37% (of 34 miljard euro) extra voor deze terreinen uitgetrokken, en worden er belangrijke bedragen opzijgezet voor grensoverschrijdende energie- vervoers- en digitale netwerken (30 miljard euro). Ook voor kerninitiatieven zoals "Erasmus voor iedereen", het uitwisselingprogramma voor studenten en leraren, of "Horizon 2020", het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma op het continent, zullen aanmerkelijk meer financiële middelen worden gereserveerd.

Dit is mogelijk gemaakt door de begroting te moderniseren. Zo verschuift bijvoorbeeld voor landbouw, een beleidsgebied dat uitsluitend op Europees niveau wordt geregeld, het zwaartepunt van globale productsubsidies naar billijke inkomens voor landbouwers, levenskwaliteit in plattelandsgebieden en groenere praktijken. Een duurzame voedselsector is essentieel voor eenieder van ons. Landbouw behoort niet tot het "verleden", maar dankzij hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vermindert het relatieve belang ervan in de begroting en dat zal het blijven doen.

In antwoord op de stijgende jeugdwerkloosheid - die één op de vier jonge Europeanen treft, in sommige landen zelfs één op de twee - zal een nieuw initiatief voor een bedrag van 6 miljard euro worden opgezet om deze dramatische situatie te helpen bestrijden. De regionale fondsen zullen worden aangesproken om de landen te helpen die het hardst door de crisis zijn getroffen. Fondsen zullen gericht blijven op de armste regio's en de meest hulpbehoevenden om de sociale cohesie in onze Unie te versterken. En ondanks de crisis blijven de middelen die Europa moeten toelaten in te zetten op mondiale kwesties van vitaal belang, zoals ontwikkelingshulp of klimaatverandering, op niveau.

Dit is dus in meerdere opzichten een gemoderniseerde, realistische begroting die op dringende pijnpunten is gericht. Het is een compromis en wellicht om die reden voor niemand een perfecte begroting, maar wel één die de standpunten van allen verzoent. Sommigen betreuren het dat niet alle investeringsvoorstellen het gehaald hebben omdat dit te duur zou uitvallen. Ook ik kan dat betreuren, maar het zou misleidend zijn aanpassingen in de ontwerpbegroting voor te stellen als "besparingen", wanneer in werkelijkheid de overeengekomen begroting aanmerkelijk meer middelen voor investeringen in groei voorziet dan de huidige. En deze middelen zullen het verschil maken.

Het akkoord van afgelopen week is niet het einde van het verhaal. Het Europees Parlement zal zich nu ter voorbereiding van de finale onderhandelingen beraden op het politieke akkoord dat de staats­hoofden en regeringsleiders hebben bereikt. Reeds in de aanloop naar de top hebben leden van het Europees Parlement uiting gegeven aan hun terechte zorgen, bijvoorbeeld wat betreft de noodzaak van nieuwe inkomstenbronnen of de behoefte aan bepaalde vormen van begrotingsflexibiliteit. Dat is zinvol, aangezien niemand kan voorspellen hoe Europa er over zeven jaar voor zal staan. Bovendien draagt flexibiliteit ertoe bij dat de betalingen van de Unie gelijke tred kunnen houden met de vastleggingen.

Een investeringsbegroting voor zeven jaar zorgt voor een belangrijke mate van voorspelbaarheid. Zonder een dergelijke meerjarenbegroting kan de Unie maar middelen voor één jaar tegelijk vastleggen. Voor wetenschappers, liefdadigheidsinstellingen en universiteiten, voor lokale en regionale autoriteiten in heel Europa, zou dit een forse tegenslag betekenen. Grote projecten hangen ervan af. Nu het vertrouwen in onze economieën geleidelijk terugkeert, zal het bezegelen van dit zevenjarige perspectief voor Europa een positief signaal betekenen.


Side Bar