Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 15. helmikuuta 2013

(OR. en)

EUCO 40/13

PRESSE 58

PR PCE 33

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Herman Van Rompuy:
Budjetti tulevaisuutta varten

Viikko sitten koko yön kestäneiden neuvottelujen jälkeen maittemme 27 presidenttiä ja pääministeriä pääsivät sopimukseen Euroopan unionin budjetista seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi. Maanantaina esittelen ja puolustan sitä Euroopan parlamentissa.

Kuten lehdistä olemme voineet lukea, jokainen poliittinen johtaja pyrki oman maansa ja kansalaistensa kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tämä on täysin oikeutettua, kuten sekin, että jotkut näkivät asiat enemmän oman maansa veronmaksajien kannalta ja toiset taas edunsaajien tarpeiden kannalta. Minusta tärkeintä on se, että pääsimme yhdessä sopimukseen budjetista vuosikymmenen loppuun asti ja koko Euroopan kannalta hyvään ratkaisuun.

Luvut puhuvat puolestaan. Kaiken kaikkiaan menot vähenevät, mutta kasvuun ja työllisyyteen suunnattujen investointien osuus kasvaa. Tämä kuvaa hyvin kahta keskeistä asiaa, jotka vaikuttivat valintoihimme: Euroopassa on sopeuduttava tiukkoihin budjettirajoitteisiin ja samalla investoitava tulevaisuuteen.

Kuten muuallakin Euroopassa, pyrimme vähemmällä rahalla tekemään enemmän, myös hallintomenojen osalta, ja varmistamaan, että jokainen euro käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Vyötä kiristetään kaikkialla Euroopassa eikä unioni voi olla poikkeus, joten ainoa vaihtoehto oli maltillinen budjetti. Ensimmäistä kertaa menojen enimmäismäärää on vähennetty edelliseen kauteen verrattuna täsmälleen yhteen prosenttiin EU:n bruttokansantulosta.

Tämän päivän taloudelliset haasteet huomioon ottaen työpaikat, kasvu ja kilpailukyky ovat ehdottomasti etusijalla. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää investoimatta tulevaisuuteen eli koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin. Sen vuoksi uudessa budjetissa juuri noiden alojen määrärahoja on lisätty 37 prosentilla (eli 34 miljardilla eurolla), samalla kun on varattu merkittävä summa (30 miljardia euroa) valtioiden rajat ylittäviin energia-, liikenne- ja digitaalisiin verkkoihin. Myös sellaiset keskeiset aloitteet kuin opiskelijoiden ja opettajien vaihto-ohjelma "Yhteinen Erasmus" tai maanosan suurin tutkimus- ja innovointiohjelma "Horisontti 2020" saavat lisää rahoitusta.

Tämän teki mahdolliseksi budjetin uudistaminen. Esimerkiksi maataloudessa, joka on ala, jota käsitellään yksinomaan Euroopan tasolla, painopiste on siirtymässä yleisluontoisten tukien sijasta enemmän viljelijöiden tulotason turvaamiseen, maaseudun elämänlaatuun ja maatalouden viherryttämiseen. Kestävä ruoantuotanto on meille kaikille olennaisen tärkeää. Maatalous ei ole menneisyyden asia, mutta yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten ansiosta sen suhteellinen painoarvo budjetissa on vähenemässä, myös jatkossa.

Kasvavaa nuorisotyöttömyyttä, joka koskettaa Euroopassa joka neljättä ja joissakin maissa joka toista nuorta, aiotaan hoitaa uudella 6 miljardin euron suuruisella aloitteella, joka auttaa osaltaan tämän vakavan tilanteen korjaamisessa. Kriisistä eniten kärsiviä maita autetaan aluerahastoista. Unionin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi varoja suunnataan edelleen köyhimmille alueille ja kaikkein vähäosaisimmille. Kriisistä huolimatta ne varat, joiden avulla Eurooppa pystyy osallistumaan olennaisten maailmanpoliittisten kysymysten ratkaisemiseen, kuten kehitysavun antamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, pysyvät suojattuina.

Tämä on monella tavalla moderni ja realistinen budjetti, jossa keskitytään kaikkein kiireellisimpiin ongelmiin. Kompromissina se ei ehkä ole kenenkään kannalta täydellinen, mutta se sovittaa yhteen kaikkien näkökannat. Jotkut pitävät valitettavana sitä, ettei kaikkia investointiehdotuksia voitu ottaa mukaan, koska se olisi tullut liian kalliiksi.

Pidän sitä kenties itsekin valitettavana, mutta olisi harhaanjohtavaa esittää ehdotukseen tehdyt mukautukset leikkauksina, kun todellisuudessa nyt sovitussa budjetissa varataan kasvuun suunnattuihin investointeihin huomattavasti enemmän rahaa kuin tämänhetkisessä budjetissa. Ja tämä raha tulee saamaan aikaan muutoksia.

Tarina ei pääty viimeviikkoiseen sopimukseen. Nyt päämiesten saavuttamaa poliittista yhteisymmärrystä käsitellään Euroopan parlamentissa lopullisia neuvotteluja valmistellen. Jo huippukokousta valmisteltaessa parlamentin jäsenet ilmaisivat oikeutetun huolensa esimerkiksi siitä, että tarvitaan uusia tulolähteitä tai tapoja tehdä budjetti joustavammaksi. Tässä on järkeä, koska kukaan ei pysty ennustamaan, missä tilanteessa Eurooppa on seitsemän vuoden kuluttua. Lisäksi joustavuuden avulla voidaan paremmin huolehtia siitä, että unionin maksut saadaan vastaamaan sen sitoumuksia.

Seitsemän vuoden investointipainotteinen budjetti lisää merkittävästi ennustettavuutta. Ilman sitä voimme ottaa rahaa käyttöön vain vuodeksi kerrallaan. Se olisi huomattava takaisku niin tutkijoille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja yliopistoille kuin paikallisille ja alueellisille viranomaisille kaikkialla Euroopassa. Suuret hankkeet ovat sen varassa. Hetkellä, jolloin luottamus talouteemme on vähitellen palautumassa, tämän seitsenvuotisen näkymän sinetöiminen on myönteinen merkki.

__________________


Side Bar