Navigation path

Left navigation

Additional tools

DET EUROPÆISKE RÅD
FORMANDEN

DA

Bruxelles, den 15. februar 2013

(OR. en)

EUCO 40/13

PRESSE 58

PR PCE 33

Herman Van Rompuy
Formand for Det Europæiske Råd
Et budget for fremtiden

For en uge siden efter en lang nats forhandlinger indgik de 27 præsidenter og stats- og premierministre fra vores lande en aftale om Den Europæiske Unions budget for de næste syv år. På mandag skal jeg præsentere og forsvare det i Europa-Parlamentet.

Som det klart fremgår af pressens meldinger forsøgte hver stats- og regeringschef at opnå den bedste aftale for sit eget land og sine egne borgere. Dette er fuldt ud legitimt, ligesom det også er legitimt, at nogle fokuserede mere på deres skatteyderes bekymringer og andre på modtagernes behov. Det, der er vigtigt for mig, er, at vi sammen nåede til enighed om et budget for resten af dette tiår og opnåede en god aftale for Europa som helhed.

Tallene taler for sig selv. De overordnede udgiftsmål falder, men andelen af investeringer i vækst og beskæftigelse stiger. Dette afspejler de to centrale overvejelser, der ligger bag de valg, vi foretog, nemlig at tilpasse os til de budgetmæssige begrænsninger i hele Europa og samtidig investere i fremtiden.

Som overalt i Europa fokuseres der på at gøre mere med færre penge, også hvad angår administrationsomkostninger, og på at sikre, at hver eneste euro kommer derhen, hvor den har størst virkning. Hele Europa spænder bæltet ind, og Unionen selv kan ikke være nogen undtagelse herfra, så den eneste mulighed er et mådeholdent budget. For første gang nogensinde nedsættes udgiftslofterne i forhold til den tidligere periode, og der er indført et loft på præcis 1 % af EU's bruttonationalindkomst.

I lyset af de nuværende økonomiske udfordringer har fokus på beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne vores højeste prioritet. Vi har simpelthen ikke råd til at ofre fremtidsorienterede investeringer i uddannelse, forskning eller innovation. Derfor er der i det nye budget afsat yderligere 37 % (eller 34 mia. EUR) til netop disse områder, og der er også afsat betydelige beløb til grænseoverskridende energi- og transportnet og digitale netværk (30 mia. EUR). Der vil også ske en reel forhøjelse af midlerne til centrale initiativer som Erasmus for Alle, udvekslingsprogrammet for studerende og lærere, eller Horisont 2020, kontinentets største forsknings- og innovationsprogram.

Dette blev muligt, fordi budgettet blev moderniseret. F.eks. for landbruget, der er et politikområde, som udelukkende håndteres på europæisk niveau, skifter fokus fra generel støtte hen i mod at sørge for rimelige indkomster for landbrugerne og sikre livskvalitet i landdistrikterne og en grønnere praksis. En bæredygtig fødevaresektor er afgørende for os alle sammen. Landbruget tilhører ikke fortiden, men takket være reformer af den fælles landbrugspolitik er landbrugets relative vægt i budgettet på vej ned og vil fortsat blive mindre.

Som reaktion på stigningen i ungdomsarbejdsløsheden, der berører hver fjerde unge europæer - hver anden i visse lande - skal et nyt initiativ til en værdi af 6 mia. EUR bidrage til at bekæmpe denne dramatiske situation. Regionalfonde vil blive mobiliseret for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af krisen. Fondene skal fortsat være rettet mod de fattigste regioner og de socialt dårligst stillede for at forbedre den sociale samhørighed i vores Union. Desuden bevares de midler, der skal give Europa mulighed for at engagere sig i afgørende globale spørgsmål som udviklingsbistand eller klimaændringer, på trods af krisen.

Dette er på mange måder et moderniseret, realistisk budget, der fokuserer på de mest presserende behov. Da det er et kompromis, er det måske ikke det perfekte budget for nogen, men det forener alles synspunkter. Nogle beklager, at ikke alle investeringsforslag kunne tages med i betragtning, eftersom dette ville være blevet for dyrt.

Jeg beklager det også selv, men det ville være misvisende at præsentere justeringer af et udkast som "nedskæringer", når det budget, vi er nået til enighed om, i virkeligheden afsætter betydeligt flere penge til investeringer i vækst end det nuværende budget. Og disse penge vil gøre en forskel.

Sidste uges aftale er ikke enden på historien. Europa-Parlamentet skal nu gennemgå den politiske aftale, som stats- og regeringscheferne er nået til enighed om, med henblik på forberedelsen af de afsluttende forhandlinger. Allerede under forberedelserne op til topmødet gav dets medlemmer udtryk for legitime betænkeligheder, f.eks. med hensyn til behovet for nye indtægtskilder eller for forskellige former for budgetmæssig fleksibilitet. Dette giver mening, eftersom ingen kan forudsige, hvor Europa vil befinde sig om syv år. Desuden bidrager fleksibilitet til at sikre, at Unionens betalinger kan leve op til dens forpligtelser.

Et syvårigt investeringsbudget udgør et stærkt element af forudsigelighed. Uden det kan vi kun afsætte penge for et år ad gangen. For forskere, velgørende organisationer og universiteter samt for lokale og regionale myndigheder i hele Europa ville dette være et stort tilbageskridt. Store projekter er afhængige af det. På et tidspunkt hvor tilliden til vores økonomier gradvist er ved at vende tilbage, vil det være et positivt signal at besegle dette syvårige perspektiv for Europa.


Side Bar