Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

BG

Брюксел, 15 February 2013

(OR. en)

EUCO 40/13

PRESSE 58

PR PCE 33

Херман Ван Ромпьой
Председател на Европейския съвет
Бюджет за бъдещето

Преди една седмица, след дълги преговори през нощта, президентите и министър-председателите на нашите 27 държави постигнаха споразумение по бюджета на Европейския съюз за следващите седем години. В понеделник аз ще представя и ще защитя този бюджет в Европейския парламент.

Както показват публикациите в печатните издания, всички ръководители се опитаха да получат възможно най-доброто за своите собствени страни и граждани. Това е напълно обосновано, както и фактът, че някои от тях поставиха акцента по-скоро върху безпокойството на данъкоплатците си, а други — върху нуждите на бенефициентите. Важното според мен е, че ние заедно постигнахме споразумение по бюджета за остатъка от десетилетието и положителен резултат за Европа като цяло.

Цифрите говорят сами по себе си. По принцип целите по отношение на разходите се ограничават, но делът на инвестициите за растеж и заетост се увеличава. Това отразява двете ключови съображения, обосноваващи избора, който представихме: да се адаптираме към строгите бюджетни ограничения в цяла Европа и същевременно да инвестираме в бъдещето.

Както навсякъде в Европа, стремежът е да се направи повече с по-малко пари, включително по отношение на административните разходи, и да се гарантира, че всяко евро се изразходва там, където може да окаже най-силно въздействие. В цяла Европа се затягат коланите и Съюзът сам по себе си не може да бъде изключение, така че единствената възможност беше умерен бюджет. За първи път разходите намаляват спрямо предходния период и таванът им е точно 1 % от брутния национален доход на ЕС.

Предвид днешните икономически предизвикателства, съсредоточаването на усилията върху работните места, растежа и конкурентоспособността е нашият първостепенен приоритет. Ние просто не можем да си позволим да жертваме насочените към бъдещето инвестиции в образованието, научните изследвания и иновациите. Ето защо новият бюджет предвижда допълнителни 37 % (или 34 млрд. евро) точно в тези области, като заделя и значителни суми за трансграничните енергийни проекти, транспорта и цифровите мрежи (30 млрд. евро). Ключови инициативи като „Еразъм за всички“, програмите за обмен на студенти и преподаватели и най-мащабната програма на континента за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ също ще се възползват от реално увеличение на финансирането.

Това стана възможно чрез модернизирането на бюджета. Например за селското стопанство, област на политиката, по която се работи изключително на европейско равнище, акцентът се премества от общите субсидии към осигуряването на справедливи доходи за селскостопанските производители, качество на живота в селските райони и по-екологосъобразни практики. Устойчивият сектор на хранителната промишленост е от първостепенно значение за всички нас. Селското стопанство не е част от миналото, благодарение на реформите на общата селскостопанска политика неговата относителна тежест в бюджета намалява и ще продължи да намалява.

В отговор на нарастването на безработицата сред младежите, която засяга един от всеки четирима европейски младежи, а в някои страни един от всеки двама, едно ново начинание на стойност 6 млрд. евро ще допринесе за подпомагането на борбата с това драматично положение. Ще бъдат мобилизирани регионалните фондове за подпомагане на най-тежко пострадалите от кризата страни. Фондовете ще продължават да бъдат насочвани към най-бедните региони и най-нуждаещите се лица с цел постигането на по-тясно социално сближаване в нашия Съюз. Въпреки кризата са заделени средства, които да позволят на Европа да участва в разрешаването на жизненоважни световни проблеми като помощта за развитие и изменението на климата.

В много отношения става дума за модернизиран, реалистичен бюджет, съсредоточен върху най-неотложните проблеми. В качеството си на компромис бюджетът може би за никого не е най-добрият, но той наистина съвместява всички мнения. Някои съжаляват, че не всички предложения за инвестиции можаха да бъдат приети, тъй като това щеше да се окаже прекалено скъпо.

Самият аз може би съжалявам, но би било подвеждащо да представяме корекциите в проекта като „орязване“, след като всъщност бюджетът, който решихме да приемем, предоставя значително повече средства за инвестиции в икономическия растеж, отколкото настоящият бюджет. И именно с тези средства ще се постигне промяна.

Със споразумението от миналата седмица не се слага край на процеса. Сега политическото споразумение, постигнато от ръководителите, ще бъде разгледано от Европейския парламент като подготвителен етап за окончателните преговори. Още преди заседанието членовете на Европейския съвет изразиха основателни опасения, например относно необходимостта от нови източници на доходи и гъвкавост на бюджета. Това е разумно, защото никой не може да предвиди в какво положение ще бъде Европа след седем години. Освен това гъвкавостта помага да се гарантира, че плащанията на Съюза ще съответстват на ангажиментите му.

Един седемгодишен инвестиционен бюджет е силен фактор, благоприятстващ предвидимостта. Без него ние можем да поемаме парични задължения само за период от една година. За учените, благотворителните дейности и университетите, за местните и регионални органи в цяла Европа това би било основна пречка. От това зависят мащабни проекти. В момент, когато доверието в нашите икономики постепенно се завръща, окончателното приемане на тази седемгодишна перспектива за Европа би било положителен сигнал.


Side Bar