Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA RÅDET
ORDFÖRANDEN

SV

Bryssel den 8 februari 2013

(OR. en)

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Kommentarer från ordförande Herman Van Rompuy efter Europeiska rådets möte

Det har varit ett långt men framgångsrikt dygn: Europeiska rådet har just enats om nästa fleråriga budget. Och inte om vilken budget som helst. Det är en balanserad och tillväxtorienterad budget för Europa för återstoden av detta årtionde.

Det var ingen lätt uppgift: det var det längsta enskilda mötet hittills under min mandatperiod men det var värt besväret att arbeta för det här resultatet.

Genom denna kompromiss har de europeiska ledarna visat prov på en kollektiv ansvarskänsla men vi får inte glömma att en slutlig överenskommelse fortfarande måste nås med Europaparlamentet. Det är kanske inte en perfekt budget för någon men det finns en hel del i den för alla. Naturligtvis kan man se på slutresultatet från många olika synvinklar.

Ur ett övergripande europeiskt perspektiv vill jag betona att budgeten är framtidsorienterad och realistisk och att den växt fram mot bakgrund av trängande behov.

Den har tre nyckeldimensioner och låt mig snabbt gå igenom dem i tur och ordning. För det första är det en budget för framtiden. Det var den aspekt jag framför allt betonade. Vi kan helt enkelt inte låta våra investeringar i utbildning, forskning och tillväxt gå till spillo. Vissa hade säkert velat se mer här men låt oss inte tappa kontakten med siffrorna. Jämfört med den föregående fleråriga budgetramen har rubriken "konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning" ökat totalt med 34 miljarder euro (eller nästan 40%.

Det kommer också att bli en reell nettoökning för program som "Erasmus för alla" och "Horisont 2020" för innovation.

Slutligen finns det en klar inriktning på att sätta igång nya investeringar och på att utveckla nätverk inom transport, energi och IKT, inklusive 30 miljarder euro för "ett sammanlänkat Europa".

Den andra dimensionen: det här är en återhållsam budget. Vi kunde helt enkelt inte bortse från den ytterst svåra ekonomiska verkligheten runtom i Europa. Därför var det nödvändigt att ta fram en mer slimmad budget. För första gången någonsin har en nedskärning gjorts jämfört med den förra fleråriga budgetramen. Vi kom överens om att både åtaganden och betalningar ska skäras ned med cirka 34 miljarder euro (jämfört med perioden 2007-2013), vilket resulterade i de övergripande taken 960 miljarder euro i åtaganden och 908,4 miljarder euro i betalningar. Detta innebär en övre gräns för åtaganden på exakt 1% av BNI, en förnuftig och nätt avrundad summa.

För att garantera ett bättre utnyttjande av resurserna har följande nya element införts
- för länder, en makroekonomisk villkorlighet för att öka synergin mellan sammanhållningsfinansiering och ekonomisk styrning,
- och för projekt, incitament för resultat, med pengar som avsätts för de som uppnått de bästa resultaten.

Överlag kommer finansieringsprogrammen att bli enklare och bättre kontrollerade. I dagens ekonomiska läge kommer ökad effektivitet och minskade kostnader också att gälla för EU:s egen administration.

Vi diskuterade inkomstsidan en hel del, eller på EU-språk "egna medel". Jag kommenterar här följande tre punkter:
- Vi beslutade om lägre uppbördskostnader för tullar och avgifter.
- Vi nådde en kompromiss om avdrag.
- Och vi öppnade perspektiv för möjliga nya egna medel, med avseende på ett nytt mervärdesskattesystem och den framtida skatten på finansiella transaktioner.

Detta leder mig till den tredje och sista viktiga punkten: det här är en budget som växt fram mot bakgrund av trängande behov. Den mest akuta utmaningen är arbetslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten. Vi har därför reserverat 6 miljarder euro för ett nytt "sysselsättningsinitiativ för unga". Ett kraftfullt incitament.

Vid tilldelningen av anslag från strukturfonderna uppmärksammades särskilt länder som Grekland, Portugal, Spanien, Italien och Irland samtidigt som fattigare länder överlag kommer att få en större andel från sammanhållningsfonderna.

Ett sätt bland andra för att uppnå flexibilitet är översynsklausulen för sammanhållningsfonderna som vi enades om, "för att ta hänsyn till den särskilt svåra situationen för de länder som lider till följd av krisen". Vårt stöd till de mest sårbara människorna står fast. Det gör också medlen till yttre åtgärder, trots krisen. Budgeten kommer att göra det möjligt för Europa att fortsätta sitt engagemang i viktiga globala frågor, som till exempel klimatförändringar, kärnsäkerhet och utvecklingsbistånd.

Och när vi nu har nått denna överenskommelse, hur går vi då vidare? Som jag nämnde tidigare kan den fleråriga budgetramen inte lanseras utan Europaparlamentets medgivande. Stödmottagare och investerare räknar med den nya fleråriga budgetramen från och med den 1 januari 2014. För att undvika dröjsmål och osäkerhetsmoment måste ministerrådet och Europaparlamentet snabbt avsluta alla lagstiftningsförfaranden.

När jag nu ser tillbaka kan jag vara nöjd med att vi under hela förhandlingsperioden inte glömde bort helhetsbilden. Också under så svåra ekonomiska förhållanden har vi lyckats upprätthålla de väsentliga faktorerna för kontinuitet och tillväxt.

I dag talade vi också om handel. Handeln kan hjälpa oss att uppnå lika mycket när det gäller tillväxt och arbetstillfällen som alla tillväxtinvesteringar som möjliggjorts tack vara överenskommelsen om den fleråriga budgetramen.

Vi avslutade i dag med utvecklingen i arabvärlden. Två år efter inledningen av den arabiska våren är rätt tillfälle att utvärdera Europas stöd till den demokratiska övergångsprocessen i regionen. Den senaste utvecklingen visar än en gång hur utmanande denna övergångsprocess kan vara. Unionen upprätthåller sitt åtagande.

När det gäller Mali slutligen välkomnar vi de beslutsamma åtgärder som Malis armé vidtagit, med stöd av Frankrike och andra europeiska och afrikanska partner. Unionen är fast besluten att stödja dessa insatser genom att använda sig av alla instrument som står till dess förfogande för att återupprätta demokratin och den konstitutionella ordningen i Mali.


Side Bar