Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

Brusel 8. februára 2013

(OR. en)

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Poznámky predsedu Hermana Van Rompuya po zasadnutí Európskej rady

Bolo to dlhých, no úspešných 24 hodín: Európska rada sa práve dohodla na budúcom viacročnom rozpočte. A nejde o nejaký bežný rozpočet. Ide o vyrovnaný a na rast zameraný rozpočet pre Európu do konca tohto desaťročia.

Nešlo o ľahkú úlohu: bolo to doteraz najdlhšie zasadnutie počas môjho funkčného obdobia, tento výsledok však stál za námahu.

Týmto kompromisom sa preukazuje zmysel európskych vedúcich predstaviteľov pre kolektívnu zodpovednosť, nesmieme však zabúdať, že je stále nutné dospieť ku konečnej dohode s Európskym parlamentom. Možno to nie je dokonalý rozpočet pre nikoho, každý si v ňom však nájde veľa. Na konečný výsledok sa samozrejme dá pozerať z viacerých uhľov pohľadov.

Z hľadiska celkovej európskej perspektívy mi dovoľte zdôrazniť, že tento rozpočet sa zameriava na budúcnosť, je realistický a vychádza z určitých naliehavých obáv.

Toto sú tri kľúčové rozmery rozpočtu, ktoré mi teraz dovoľte stručne priblížiť. Po prvé: je to rozpočet zameraný na budúcnosť. Na tomto aspekte som trval najviac. Jednoducho nemôžeme obetovať naše investície do vzdelávania, výskumu a rastu. Prirodzene, niektorí by si mohli želať, aby toho v tejto oblasti bolo viac, nezabúdajme však na čísla. V porovnaní s predchádzajúcim viacročným finančným rámcom (VFR) zaznamenal okruh Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť celkový nárast o 34 miliárd EUR (alebo o takmer 40 %).

Rovnako dôjde k reálnemu, čistému nárastu finančných prostriedkov v programoch ako je „Erasmus pre všetkých“ a „Horizont 2020“ na inovácie.

Napokon sa dôraz jasne kladie na podnietenie nových investícií a rozvoj dopravných, energetických a IKT sietí vrátane 30 miliárd EUR na Nástroj na prepojenie Európy.

Druhý rozmer: tento rozpočet sa vyznačuje umiernenosťou. Nemôžeme jednoducho ignorovať mimoriadne náročnú hospodársku situáciu v celej Európe. Rozpočet sa teda musel zoštíhliť. Po prvýkrát tak v porovnaní s predchádzajúcim VFR dochádza k zníženiu finančných prostriedkov; dohodli sme sa, že pôjde o zníženie o zhruba 34 miliárd EUR v záväzkoch i platbách (v porovnaní s obdobím rokov 2007 – 2013), a celkové stropy tak dosiahnu 960 miliárd EUR v záväzkoch a 908,4 miliardy EUR v platbách. To znamená stanovenie stropu v prípade záväzkov vo výške presne 1 % celkového európskeho HND: ide o rozumné a pekne zaokrúhlené číslo.

Na zabezpečenie lepšieho vynakladania prostriedkov sa zavádzajú nové prvky:
– pre krajiny je to makroekonomická podmienenosť na zvýšenie súčinnosti medzi financovaním súdržnosti a správou ekonomických záležitostí;
– a pre projekty sú to stimuly na základe výsledkov spojené s vyčlenením finančných prostriedkov pre projekty s najlepšou výkonnosťou.

Programy financovania sa plošne zjednodušia a zlepší sa nad nimi kontrola. V kontexte súčasnej hospodárskej situácie je zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov úloha aj pre samotnú administratívu EÚ.

Značný čas sme rokovali o príjmoch alebo, ako sa v jazyku EÚ nazývajú, „vlastných zdrojoch“, V tejto súvislosti mi dovoľte spomenúť tri aspekty:
– rozhodli sme o znížení nákladov na výber ciel a odvodov;
– dosiahli sme kompromis v otázke zliav
– a otvorili sme perspektívy pre možné nové vlastné zdroje v súvislosti s novým systémom DPH a budúcou daňou z finančných transakcií.

To ma privádza k tretiemu a poslednému hlavnému bodu: Tento rozpočet vychádza z určitých naliehavých obáv. Najnaliehavejšou výzvou je nezamestnanosť, a to predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Z tohto dôvodu sme vyčlenili 6 miliárd EUR na novú Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Ide o silný stimul.

Pri prideľovaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov sa venovala osobitná pozornosť krajinám ako Grécko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Írsko, pričom chudobnejšie krajiny celkovo získajú väčší podiel finančných prostriedkov vyčlenených na súdržnosť.

Jednou cestou k pružnosti je okrem iných doložka o preskúmaní pre kohézne fondy, v zmysle ktorej sme sa dohodli: „zohľadniť zvlášť zložitú situáciu krajín postihnutých krízou“. Naša podpora pre najzraniteľnejšie osoby zostáva nedotknutá. Rovnako ako aj financovanie našej vonkajších činností, a to aj napriek kríze. Tento rozpočet umožní Európe naďalej sa zapájať do životne dôležitých globálnych otázok, ako sú zmena klímy, jadrová bezpečnosť a rozvojová pomoc.

Akou cestou ísť ďalej, keď už máme túto dohodu v rukách? Ako som povedal, VFR nemožno spustiť bez súhlasu Európskeho parlamentu. Príjemcovia a investori počítajú s týmto novým VFR od 1. januára 2014. Rada ministrov a Európsky parlament musia urýchlene dokončiť všetky legislatívne postupy, aby sa zabránilo oneskoreniam a neistote.

Keď sa obzriem späť, som rád, že sme počas týchto rokovaní vždy pamätali na širší kontext. Dokonca aj v takýchto zložitých hospodárskych podmienkach sme dokázali zachovať základné faktory kontinuity a rastu.

Dnes sme hovorili aj o obchode. Obchod nám môže pomôcť dosiahnuť rovnako dobré výsledky v oblasti rastu a pracovných miest, keďže naša dohoda o VFR umožní všetky investície do rastu.

Záver dnešných rokovaní sme venovali vývoju v arabskom svete. Dva roky po začiatku Arabskej jari nadišiel vhodný moment na zhodnotenie toho, ako Európa podporuje procesy prechodu k demokracii v tomto regióne. Najnovšie udalosti opäť podčiarkujú, ako môžu byť takéto procesy prechodu naplnené výzvami. Únia sa v tejto oblasti naďalej angažuje.

A napokon k situácii v Mali: vítame rozhodné kroky malijskej armády, ktorú podporilo Francúzsko a ďalší európski a africkí partneri. Únia je odhodlaná podporovať toto úsilie využitím plnej škály nástrojov na pomoc pri obnove demokracie a ústavného poriadku v Mali.


Side Bar