Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 8 februari 2013

(OR. en)

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Opmerkingen van voorzitter Herman Van Rompuy naar aanleiding van de Europese Raad

Het waren lange maar succesvolle 24 uur: de Europese Raad heeft zonet overeenstemming bereikt over de volgende meerjarenbegroting. Niet zomaar een begroting: een evenwichtige en op groei gerichte begroting voor Europa voor de rest van het decennium.

Het was geen eenvoudige opdracht: dit was de langste bijeenkomst tijdens mijn ambtstermijn tot nu toe, maar het resultaat van dit werk is de moeite waard.

Het compromis toont dat de Europese leiders zin voor collectieve verantwoordelijkheid aan de dag hebben gelegd, hoewel we hierbij niet mogen vergeten dat nog een definitief akkoord met het Europees Parlement moet worden bereikt. Hoewel dit misschien voor niemand de perfecte begroting is, heeft ze iedereen veel te bieden. Je kan uiteraard vanuit vele oogpunten naar het eindresultaat kijken.

Vanuit het algemene Europese oogpunt wil ik het volgende beklemtonen: deze begroting is toekomstgericht, ze is realistisch en ze wil een oplossing bieden voor urgente problemen.

Dat zijn de drie belangrijkste aspecten, die ik nu kort zal toelichten. Het eerste aspect: het is een begroting voor de toekomst. Op dit aspect heb ik het sterkst de klemtoon gelegd. We kunnen ons gewoon niet veroorloven onze investeringen in onderwijs, onderzoek en groei op te geven. Sommigen vonden dat op dit gebied nog meer mogelijk was, maar we mogen de cijfers niet uit het oog verliezen. In vergelijking met het vorige meerjarig financieel kader (MFK) is er een totale toename met 34 miljard EUR (of bijna 40%) in de rubriek "Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid".

Er zal voorts sprake zijn van een reële, nettotoename voor programma's als "Erasmus voor iedereen" en "Horizon 2020" voor innovatie.

Tot slot is de begroting duidelijk gericht op het stimuleren van nieuwe investeringen en op de ontwikkeling van vervoers-, energie- en ICT-netwerken, met onder meer 30 miljard EUR voor de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

Het tweede aspect dan: dit is een begroting van matiging. We kunnen gewoon niet de ogen sluiten voor de bijzonder moeilijke economische omstandigheden in heel Europa. De begroting moest dus worden afgeslankt. Er is voor het eerst een echte daling in vergelijking met het voorgaande MFK; wij zijn een verlaging met circa 34 miljard EUR aan vastleggingen en betalingen overeengekomen (in vergelijking met de periode 2007‑2013), wat neerkomt op plafonds van in totaal 960 miljard EUR aan vastleggingen en 908,4 miljard EUR aan betalingen. Dit betekent dat de vastleggingen worden geplafonneerd op precies 1% van het totale bni van de Unie: een redelijk en mooi afgerond percentage.

Met het oog op een betere besteding van de middelen worden nieuwe elementen ingevoerd.

- op het niveau van de landen zal een macro-economische conditionaliteit de synergie tussen financiering uit het Cohesiefonds en het economisch bestuur vergroten;

- op het niveau van de projecten wordt voorzien in prikkels om resultaten te halen, en er wordt geld uitgetrokken voor de best presterende projecten.

De financieringsprogramma's zullen over de hele linie eenvoudiger worden en beter worden gecontroleerd. In de huidige economische context moet ook de EU-administratie zelf de efficiëntie opvoeren en de kosten verlagen.

Wij hebben enige tijd besteed aan de bespreking van de ontvangsten, of in het EU-jargon: de "eigen middelen". Hierbij wil ik drie punten onder de aandacht brengen:

- we hebben een besluit genomen over de verlaging van de inningskosten van rechten en heffingen;

- we hebben een compromis bereikt over de kortingen op de bijdragen;

- we hebben perspectieven geopend voor mogelijke nieuwe eigen middelen, en wel in verband met een nieuw btw-stelsel en de toekomstige belasting op financiële transacties.

Dat brengt mij op mijn derde en laatste hoofdaspect: deze begroting wil oplossingen bieden voor urgente problemen. De meest dringende uitdaging is de werkloosheid, in het bijzonder onder jongeren. Daarom hebben we 6 miljard EUR uitgetrokken voor een nieuw jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Dat zal een sterke stimulans vormen.

Wat betreft de toewijzing van structuurfondsen werd bijzondere aandacht besteed aan landen als Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Ierland, en algemeen gezien zullen armere landen een groter aandeel van de middelen van het Cohesiefonds ontvangen.

Een van de mogelijke instrumenten om flexibiliteit in te bouwen is de bepaling die erin voorziet dat de toewijzingen in het kader van het cohesiebeleid opnieuw zullen worden bezien, "om rekening te houden met de bijzonder moeilijke situatie van […] landen die onder de crisis te lijden hebben". Er wordt niet getornd aan onze steun aan de meest kwetsbare mensen. Aan onze financiering van het extern beleid wordt evenmin geraakt, ondanks de crisis. Dankzij deze begroting kan Europa zich blijven inzetten voor mondiale kwesties van vitaal belang, zoals klimaatverandering, nucleaire veiligheid en ontwikkelings­hulp.

We hebben overeenstemming bereikt, maar hoe moet het nu verder? Zoals ik reeds heb gezegd, is de goedkeuring van het Europees Parlement vereist voordat een aanvang kan worden gemaakt met het MFK. Begunstigden en investeerders rekenen erop dat het nieuwe MFK per 1 januari 2014 kan ingaan. Om vertragingen en onzekerheid te voorkomen, moeten alle wetgevingsprocedures door de Raad van ministers en het Europees Parlement spoedig worden afgerond.

Terugkijkend op de onderhandelingen ben ik tevreden dat we te allen tijde het totaalbeeld voor ogen hebben gehouden; Zelfs in de huidige moeilijke economische omstandigheden zijn we erin geslaagd de essentiële factoren van continuïteit en groei te behouden.

We hebben het vandaag ook over de handel gehad. Dankzij de handel kunnen we evenveel voor groei en banen doen als met alle investeringen in groei die door ons akkoord over het MFK mogelijk worden gemaakt.

We hebben de bijeenkomst vandaag afgerond met een bespreking van de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Twee jaar na het begin van de Arabische Lente was dit het geschikte tijdstip om een stand van zaken op te maken van de steun van Europa aan de democratische overgangsprocessen in de regio. De recente gebeurtenissen onderstrepen eens te meer hoe problematisch die overgangsprocessen kunnen zijn. De Unie blijft zich evenwel onverkort inzetten.

Tot slot bespraken we de situatie in Mali. we zijn verheugd over de beslissende actie van de Malinese strijdkrachten, daarbij geholpen door Frankrijk en andere Europese en Afrikaanse partners. De Unie zal deze inspanningen steunen door gebruik te maken van al haar instrumenten om de democratie en het constitutioneel bestel in Mali te helpen herstellen.


Side Bar