Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

AN CHOMHAIRLE EORPACH AN tUACHTARÁN

GA

An Bhruiséil, 8 Feabhra 2013 (11.02)

(OR. en)

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Ráiteas ón Uachtarán Herman Van Rompuy tar éis na Comhairle Eorpaí

Ba thréimhse fhada, rathúil a bhí ann thar 24 uair an chloig: tá an chéad bhuiséad ilbhliantúil eile díreach comhaontaithe ag an gComhairle Eorpach. Agus ní gnáthbhuiséad atá ann. Is buiséad don Eoraip é atá cothrom agus lena gcothófaí fás don chuid eile den deich mbliain seo.

Ba chúram deacair a bhí i gceist: ba é sin an cruinniú is faide a bhí againn go dtí seo i mo thréimhse mar uachtarán na Comhairle Eorpaí, ach b'fhiú an obair a dhéanamh chun a toradh sin a bhaint amach.

Leis an gcomhréiteach seo, léirítear meon d'fhreagracht chomhchoiteann ó cheannairí na hEorpa, ach ní mór dúinn a mheabhrú nach mór teacht ar chomhaontú laistigh de Pharlaimint na hEorpa. Ní buiséad é atá foirfe do gach duine, ach tá go leor ann do chách. Is léir go bhféadfaí an toradh deiridh a mheas le tuairimí éagsúla.

Ó dhearcadh foriomlán na hEorpa, ba mhaith liom a chur in iúl go láidir go bhfuil an buiséad seo dírithe ar an todhchaí, go bhfuil sé réadúil agus gur ábhair phráinneacha imní is cúis leis.

Is iad sin na trí príomhthréithe a bhaineann leis an mbuiséad, agus lig dom iad a mhíniú go gasta, ar a n-uain. I dtús báire: is buiséad é don todhchaí. Ba é sin an ghné is mó a d'éiligh mé. Ní féidir linn ár n-infheistíochtaí in oideachas, i dtaighde agus i bhfás a íobairt. Ar ndóigh, ba mhian le roinnt daoine tuilleadh a fheiceáil sa chuid sin, ach níor chóir dúinn neamhaird a dhéanamh ar na figiúirí. I gcomparáid leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) roimhe seo, tá ardú foriomlán de €34 billiún (nó beagnach 40%) ar an gceannteideal don Iomaíochas ar mhaithe le Fás agus Poist.

Beidh glanmhéadú réadúil le haghaidh clár ar nós "Erasmus do chách" agus "Fís 2020" don nuálaíocht.

Ar deireadh, tá an buiséad dírithe ar infheistíochtaí nua a spreagadh agus ar iompar, fuinneamh agus gréasáin TFC a fhorbairt, lena n-áirítear €30 billiún le haghaidh "chónascadh na hEorpa".

An dara gné: is buiséad measarthachta é an buiséad seo. Ní fhéadfaimís neamhaird a dhéanamh ar na cásanna réadúla eacnamaíocha fíordheacra atá ar fud na hEorpa. Dá bhrí sin, chaithfeadh sé a bheith ina bhuiséad níos gainne ó thaobh an airgead de. Den chéad uair riamh, tá fíorghearradh ann i gcomparáid leis an CAI deireanach; chomhaontaíomar gur gearradh de thart ar €34 billiún a bheidh ann do na ceangaltais agus do na híocaíochtaí araon (i gcomparáid leis an tréimhse 2007-2013), a mbeidh uasteorainneacha €960 billiún i gceangaltais agus €908,4 billiún in íocaíochtaí mar thoradh air. Ciallaíonn sé sin go mbeidh teorainn ar na ceangaltais ag díreach 1% d'OIN iomlán na hEorpa: ar uimhir chiallmhar, iomlán atá inti.

Chun caiteachas níos fearr a áirithiú, tabharfar isteach eilimintí nua:
- do thíortha, coinníollacht mhaicreacnamaíoch chun sineirge a mhéadú idir maoiniú comhtháthaithe agus rialachas eacnamaíoch;
- agus do thionscadail, dreasachtaí le haghaidh torthaí, agus airgead fágtha ar leataobh don tionscadal is airde feidhmíochta.

Beidh na cláir mhaoinithe níos simplí agus rialófar iad ar bhealach níos fearr, gan eisceacht. I gcomhthéacs eacnamaíoch an lae inniu, is éard a bheidh le déanamh freisin ag riarachán an AE féin éifeachtúlacht a fheabhsú agus costais a laghdú.

Chaitheamar roinnt ama ag plé cúrsaí ioncaim, nó i dteanga an AE: "acmhainní dílse". Tá trí phointe ag baint leis sin:
- chinneamar costais bhailiúcháin níos ísle ar dhleachtanna agus ar thobhaigh;
- thángamar ar chomhréiteach maidir le lacáistí;
- agus d'osclaíomar peirspictíochtaí le haghaidh acmhainní dílse nua a d'fhéadfadh a bheith ann, maidir le córas nua CBL agus leis an gCáin ar Idirbhearta Airgeadais a bheidh ann.

Leis sin, tá mo thríú pointe, arb é an pointe deiridh é, sroichte agam: is buiséad é an buiséad seo atá spreagtha ag ábhair phráinneacha imní. Is é an dúshláin is práinní an dífhostaíocht, go háirithe an dífhostaíocht i measc na n-óg. Sin an fáth go bhfuil €6 billiún curtha ar leataobh againn le haghaidh tionscnaimh fhostaíochta don ógra. Is dreasacht chumhachtach í sin.

Agus cistí struchtúracha á leithdháileadh, tugadh aird speisialta do thíortha amhail an Ghréig, an Phortaingéil, an Spáinn, an Iodáil, Éire, agus ag an am céanna, ar an iomlán, gheobhaidh tíortha níos boichte cion níos mó den mhaoiniú comhtháthaithe.

Bealach amháin le haghaidh solúbthachta, i measc bealaí eile, is ea an clásal athbhreithnithe le haghaidh cistí comhtháthaithe a chomhaontaíomar, "chun staid an‑deacair na dtíortha atá ag fulaingt de dheasca na géarchéime a thabhairt san áireamh". Tá ár dtacaíocht do na daoine is leochailí slán. Tá ár maoiniú do ghníomhaíochtaí seachtracha slán freisin, in ainneoin na géarchéime fiú. Leis an mbuiséad seo, beidh an Eoraip in ann leanúint de dhul i mbun saincheisteanna domhanda ríthábhachtacha, amhail an t-athrú aeráide, sábháilteacht núicléach agus cúnamh forbartha.

Anois go bhfuil an comhaontú seo againn, cén chaoi a bhogfaimid chun tosaigh? Mar a dúirt mé, ní fhéadfaí an CAI a sheoladh gan toiliú Pharlaimint na hEorpa. Braithfidh tairbhithe agus infheisteoirí ar an CAI nua sin ón 1 Eanáir 2014. Chun aon mhoill nó aon neamhchinnteacht a sheachaint, ní mór do Chomhairle na nAirí agus do Pharlaimint na hEorpa gach nós imeachta reachtach a dhúnadh go mear.

Ag breathnú siar anois, táim sásta gur mheabhraíomar an cuspóir ar feadh tréimhse na caibidlíochta sin. Fiú i gcúinsí eacnamaíocha deacra den chineál sin, bhíomar in ann fachtóirí ríthábhachtacha den leanúnachas agus den fhás a choinneáil.

Labhraíomar faoin trádáil inniu freisin. Féadfaidh an trádáil cabhrú linn an méid céanna a bhaint amach don fhás agus do phoist agus na hinfheistíochtaí fáis a baineadh amach mar thoradh ar ár mbeart CAI.

Chríochnaíomar idirphlé an lae inniu le plé faoi na forbairtí a tharla i ndomhan na nArabach. Ba é an t-am ceart é tacaíocht na hEorpa do na haistrithe daonlathacha sa réigiún a bhreithniú, dhá bhliain tar éis do mhúscailt na nArabach a thosú. Cuirtear in iúl go láidir an athuair, le heachtraí a tharla le déanaí, cé chaoi a d'fhéadfadh na haistrithe sin a bheith ina ndúshláin. Tá an tAontas gafa fós le cúrsaí sa réigiún.

Mar fhocal scoir maidir le Mailí: is díol sásaimh dúinn an ghníomhaíocht chinntitheach a rinne arm Mhailí, le tacaíocht ón Fhrainc agus ó chomhpháirtithe eile san Eoraip agus san Afraic. Tá an tAontas tiomanta do thacaíocht a thabhairt don iarracht sin trí leas a bhaint as raon iomlán a ionstraimí chun cabhrú le daonlathas agus ord bunreachtúil a athbhunú i Mailí.


Side Bar