Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 8. helmikuuta 2013

(OR. en)

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn kommentit
Eurooppa-neuvoston päätteeksi

Viime vuorokausi tuntui pitkältä mutta tuotti tuloksia: Eurooppa-neuvosto on juuri päässyt yhteisymmärrykseen seuraavasta monivuotisesta talousarviosta. Eikä kyseessä ole mikä tahansa talousarvio, vaan tasapainoinen ja kasvuun suuntautunut unionin talousarvio, joka kattaa loput koko vuosikymmenestä.

Tehtävä ei ollut helppo: tämä oli pisin yksittäinen kokouksemme tähänastisella toimikaudellani, mutta tämän tuloksen vuoksi se kannatti.

Tämä kompromissi on osoitus Euroopan johtajien yhteisestä vastuuntunnosta. On kuitenkin muistettava, että Euroopan parlamentin on vielä hyväksyttävä talousarvio lopullisesti. Talousarvio ei ehkä ole täydellinen kenenkään kannalta, mutta siinä on paljon hyvää kaikille. Lopputulosta voidaan tietenkin tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta.

Unionin yleisestä näkökulmasta haluan tuoda esiin, että tämä talousarvio suuntautuu tulevaan, se on realistinen ja siinä on otettu huomioon kiireelliset huolenaiheet.

Nämä ovat sen kolme ulottuvuutta. Käyn ne lyhyesti läpi. Ensiksikin tämä on tulevaisuuteen suuntautunut talousarvio. Tätä näkökohtaa painotin eniten. Emme voi jättää investoimatta koulutukseen, tutkimukseen ja kasvuun. Luonnollisesti jotkut olisivat toivoneet näihin enemmänkin määrärahoja, mutta katsotaanpa lukuja tarkemmin. Edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen (MRK) verrattuna "Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky" -otsakkeen määrärahoja on lisätty kokonaisuudessaan 34 miljardilla eurolla (eli lähes 40 prosenttia).

Myös "Yhteinen Erasmus" -ohjelman ja "Horisontti 2020" -puiteohjelman rahoitusta lisättiin selvästi.

MRK:ssa painotetaan lisäksi selkeästi uusia investointeja ja liikenne-, energia- ja tietotekniikkaverkkojen kehittämistä muun muassa osoittamalla "Verkkojen Euroopalle" 30 miljardia euroa.

Toinen talousarvion piirre on sen maltillisuus. Emme voineet jättää huomiotta koko Euroopassa vallitsevaa erittäin vaikeaa taloustilannetta. Talousarvion oli siis oltava suppeampi. Ensimmäistä kertaa talousarvio on selkeästi pienempi kuin edellinen MRK. Sovimme, että sekä maksusitoumuksia että maksuja leikataan noin 34 miljardia (verrattuna kauteen 2007–2013). Maksusitoumusten enimmäismäärä on näin ollen 960 miljardia euroa ja maksujen enimmäismäärä 908,4 miljardia euroa. Maksusitoumusten määrä on näin ollen tasan 1 prosentti koko Euroopan BKTL:stä. Tämä on järkevä ja mukavan pyöreä luku.

Varojen käytön tehostamiseksi otettiin käyttöön uusia tekijöitä:
– maita koskee makrotaloudellinen ehdollisuus koheesiorahoituksen ja talouden ohjauksen ja hallinnan välisen synergiavaikutuksen lisäämiseksi
– ja hankkeita varten otettiin käyttöön tuloskannustimia, eli parhaisiin tuloksiin pääseviä varten varataan rahoitusta.

Rahoitusohjelmia yksinkertaistetaan ja niiden valvontaa tehostetaan kautta linjan. Tämän päivän taloustilanteessa myös EU:n on tehostettava toimintaansa ja vähennettävä hallintokustannuksiaan.

Käsittelimme jonkin aikaa tulopuolta eli EU-kielellä "omia varoja". Tästä on syytä mainita kolme seikkaa:
– päätimme alentaa tullien ja maksujen kantokuluja
– pääsimme kompromissiratkaisuun hyvityksistä
– ja sisällytimme mahdollisuuden uusiin omiin varoihin liittyen uuteen alv-järjestelmään ja tulevaan finanssitransaktioveroon.

Tästä voimmekin siirtyä kolmanteen ja viimeiseen pääpiirteeseen: tämän budjetin taustalla on kiireellisiä huolenaiheita. Kaikista tärkein haaste on työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys. Siksi varasimme 6 miljardia euroa uutta nuorisotyöllisyysaloitetta varten. Tämä on vaikuttava kannustin.

Rakennerahastojen määrärahojen jakamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota Kreikan, Portugalin, Espanjan, Italian ja Irlannin kaltaisiin maihin, ja köyhemmät maat saavat yleisesti suuremman osuuden koheesiorahoituksesta.

Yksi joustavuutta lisäävä tekijä muiden joukossa on koheesiorahastoja koskeva uudelleentarkastelulauseke, josta pääsimme yhteisymmärrykseen "kriisistä kärsivien maiden erityisen vaikean tilanteen huomioimiseksi". Apumme heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille säilyy ennallaan. Samoin säilyy ulkoisen toiminnan rahoitus – kriisistä huolimatta. Eurooppa pystyy tämän budjetin avulla osallistumaan olennaisten maailmanpoliittisten kysymysten ratkaisemiseen, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, ydinturvallisuuden lisäämiseen ja kehitysavun antamiseen.

Miten sitten etenemme päästyämme sopimukseen rahoituskehyksestä?

Kuten jo totesin, MRK:ta ei voi panna täytäntöön ilman Euroopan parlamentin hyväksyntää. Edunsaajat ja investoijat luottavat siihen, että tämä uusi MRK on voimassa 1. tammikuuta 2014. Viiveiden ja epävarmuuden välttämiseksi neuvoston ja Euroopan parlamentin on saatettava kaikki lainsäädäntömenettelyt nopeasti päätökseen.

Näin jälkikäteen olen tyytyväinen siihen, että koko neuvotteluprosessin ajan pidimme mielessä laajemman kokonaisuuden. Vaikka taloustilanne onkin vaikea, onnistuimme säilyttämään keskeiset jatkuvuutta ja kasvua edistävät tekijät.

Tänään keskustelimme myös kaupasta. Kauppa voi auttaa meitä saamaan aikaan yhtä paljon kasvun ja työllisyyden hyväksi kuin kaikki kasvuun tehtävät investoinnit, jotka hyväksymämme MRK mahdollistaa.

Päätimme tämänpäiväisen kokouksemme keskusteluihin arabimaiden tilanteesta. Arabikevään alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, joten oli hyvä hetki luoda katsaus siihen, miten Euroopan tuki on vaikuttanut alueen demokratiakehitykseen. Viimeaikaiset tapahtumat ovat jälleen kerran osoitus siitä, miten haasteellisia nämä muutokset voivat olla. Unioni jatkaa tukeaan.

Lopuksi käsittelimme Malin tilannetta. Totesimme tyytyväisinä päättäväiset toimet, joihin Malin armeija on ryhtynyt Ranskan ja muiden eurooppalaisten ja afrikkalaisten kumppanien tukemana. Unioni on sitoutunut tukemaan näitä pyrkimyksiä käyttämällä kaikkia välineitään auttaakseen palauttamaan Maliin demokratian ja perustuslaillisen järjestyksen.


Side Bar