Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

BG

Брюксел, 8 февруари 2013 г.

(OR. en)

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Бележки на председателя Херман ван Ромпьой
след Европейския съвет

Това беше продължителен, но успешен период от 24 часа: Европейският съвет току-що постигна съгласие по следващия многогодишен бюджет. И то не какъвто и да е бюджет, а балансиран и ориентиран към растежа бюджет за Европа за остатъка от десетилетието.

Задачата не беше лесна: това беше най-дългата ни среща в моя мандат досега, но си струваше да работим за този резултат.

Постигнатият компромис показва чувство за колективна отговорност от страна на ръководителите на Европа, но трябва да помним, че все още предстои да постигнем окончателно споразумение с Европейския парламент. Бюджетът може би за никого не е най-добрият, но в него има много за всички. Очевидно крайният резултат може да се разглежда от най-различен ъгъл.

От цялостна европейска перспектива бих искал да изтъкна, че този бюджет е ориентиран към бъдещето, реалистичен е и се ръководи от най-неотложните проблеми.

Това са три ключови измерения, на всяко от които ще се спра накратко. Първо: това е бюджет за бъдещето. На този аспект настоявах най-много. Просто не можем да пожертваме инвестициите си в образованието, научните изследвания и растежа. Някои, разбира се, вероятно са искали за това да бъдат отделени повече средства, но нека не забравяме цифрите. В сравнение с предишната многогодишна финансова рамка (МФР) има общо увеличение с 34 млрд. евро (или почти 40 %) по функция „Конкурентоспособност за растеж и работни места“.

Освен това ще има реално, нетно увеличение за програми като „Еразъм за всички“ и „Хоризонт 2020“ за иновации.

Накрая, акцентът е ясно поставен върху стимулирането на нови инвестиции и развитието на мрежи в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ, включително 30 млрд. евро за „Механизма за свързване на Европа“.

Второ измерение: това е умерен бюджет. Просто не беше възможно да пренебрегнем изключително трудната икономическа реалност в Европа. Така че този бюджет трябваше да бъде по-ограничен. За първи път е налице реално намаление в сравнение с предишната МФР; споразумяхме се намалението на средствата да е с приблизително 34 млрд. евро за поетите задължения и за плащанията (в сравнение с периода 2007—2013 г.), в резултат на което общият таван на поетите задължения възлиза на 960 млрд. евро, а на плащанията — на 908,4 млрд. евро. Това означава, че таванът на поетите задължения представлява точно 1 % от общия БНД на ЕС: разумно, кръгло число.

За да се гарантира по-ефективното изразходване на средствата, се въвеждат нови елементи:
— за държавите — обвързаност с макроикономически условия с цел увеличаване на единодействието между финансирането по линия на политиката на сближаване и икономическото управление;
— и за проектите — стимули за постигане на резултати, като се заделят средства за проектите с най-добри резултати.

Всички програми за финансиране ще бъдат опростени и подложени на по-ефективен контрол. В днешния икономически контекст повишаването на ефикасността и намаляването на разходите важи също и за самата администрация на ЕС.

Посветихме известно време на приходната част или на езика на ЕС — „собствените средства“. Три бележки по този въпрос:
— взехме решение за по-ниски разходи по събирането във връзка с митата и налозите;
— постигнахме компромис по отстъпките;
— и създадохме перспективи за възможни нови собствени ресурси във връзка с новата система за облагане с ДДС и бъдещия данък върху финансовите сделки.

Така идваме до моята трета и последна основна бележка: договореният бюджет е бюджет, ръководен от най-неотложните проблеми. Най-неотложното предизвикателство е безработицата, особено сред младите хора. По тази причина заделихме 6 млрд. евро за новата инициатива за младежка заетост. Това е един мощен стимул.

При разпределянето на структурните фондове специално внимание беше отделено на държави като Гърция, Португалия, Испания, Италия, Ирландия, като същевременно по-бедните държави като цяло ще получат по-голям дял от финансирането по линия на политиката на сближаване.

Един от начините за постигане на гъвкавост, наред с другото, е клаузата за преразглеждане във връзка със средствата за сближаване, която договорихме, „за да се отчете особено трудното положение на държавите, засегнати от кризата“. Подкрепата ни за най-уязвимите лица остава непроменена. Същото важи и за финансирането на външните ни действия, дори въпреки кризата. Този бюджет ще позволи на Европа да продължи да се ангажира с разрешаването на жизненоважни световни проблеми като изменението на климата, ядрената безопасност и помощта за развитие.

Сега, когато вече постигнахме това споразумение, какво следва? Както казах, МФР не може да бъде приета без одобрението на Европейския парламент. Бенефициерите и инвеститорите разчитат на новата МФР от 1 януари 2014 г. За да се избегнат каквото и да било забавяне и несигурност, Съветът на министрите и Европейският парламент трябва да приключат бързо всички законодателни процедури.

Гледайки назад, съм удовлетворен, че през целия процес на преговори не изгубихме от поглед общата картина. Дори и при такива трудни икономически условия успяхме да запазим съществените фактори, осигуряващи непрекъснатост на работата и растеж.

Днес обсъдихме и темата за търговията. Търговията може да ни помогне да постигнем растеж и работни места също толкова, колкото всички инвестиции в областта на растежа, които станаха възможни благодарение на споразумението ни по МФР.

В края на днешните обсъждания разгледахме събитията в арабския свят. Две години след началото на арабската пролет е подходящият момент да се направи преглед на подкрепата на Европа за демократичния преход в региона. Последните събития подчертават още веднъж факта, че този преход може да крие предизвикателства. Съюзът продължава да бъде ангажиран в това отношение.

Накрая по отношение на Мали: приветстваме решителните действия на армията на Мали, подкрепена от Франция и други европейски и африкански партньори. Съюзът е решен да подкрепя тези усилия, като използва цялата гама от инструменти, за да спомогне за възстановяването на демокрацията и конституционния ред в страната.


Side Bar