Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA RÅDET
ORDFÖRANDEN

SV

Bryssel den 5 februari 2013

(OR. en)

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Inbjudan från ordförande Herman Van Rompuy till Europeiska rådet

Ni inbjuds härmed till Europeiska rådets möte i Bryssel den 7–8 februari 2013.

Mötets huvudsakliga syfte är att vi ska enas om nästa fleråriga budgetram. Om vi vill att framtida EU-politik och EU-program ska fungera smidigt och ge förväntade resultat i fråga om tillväxt och sysselsättning redan nästa år, brådskar det nu med antagandet av den fleråriga budgetramen. Vid våra konstruktiva diskussioner i november förra året gavs detta svåra ärende en dynamik som vi nu bör använda oss av. Sedan dess har mina medarbetare och jag varit i mycket nära kontakt med er alla eller era medarbetare, och jag är övertygad om att det förslag som jag lade fram den 22 november – med vissa justeringar – kan tjäna som grund för en uppgörelse i Europeiska rådet.

Efter vårt traditionella möte med Europaparlaments ordförande på torsdag kl. 15 kommer jag därför omedelbart att inleda vårt första arbetsmöte med att förklara vilka justeringar som jag anser krävs för att vi ska kunna nå fram till en god kompromiss. Jag vill först inrikta våra diskussioner på de totala utgiftsbeloppen och på intäktssidan, så att vi kan nå en samsyn på de övergripande ramarna. Samtidigt kommer era medarbetare att få information om de mer tekniska detaljerna vid ett möte kl. 15 som sammankallats av min kanslichef. Europeiska rådet kommer att fortsätta diskussionerna vid middagen, som kommer att börja tidigt (kl. 18.30).

När det sedan gäller fredagen, är nästa punkt på dagordningen handel. För mig är handel en viktig del av vår övergripande tillväxtstrategi. Såsom framhölls i vår tillväxt- och sysselsättningspakt, måste handeln utnyttjas bättre som en drivkraft för tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Samtidigt som vi förblir fast beslutna att vidareutveckla det multilaterala handelssystemet, måste vi i nuläget fokusera på vår bilaterala handelsagenda, som innehåller för unionen intressanta utsikter under de kommande månaderna. Jag kommer att be José Manuel Barroso om en introduktion i frågan och information om den senaste tidens utveckling. Två år efter det att den arabiska våren tog sin början är det vidare ett bra tillfälle för Europeiska rådet att analysera händelseutvecklingen i vårt södra grannskap. I detta sammanhang kommer jag att säga några ord om vad jag kommit fram till efter min resa till regionen nyligen. Slutligen kommer vi att ta upp situationen i Mali.

Mot bakgrund av allmänna rådets arbete samt förra veckans diskussioner i utrikesrådet torde vi kunna anta våra slutsatser snabbt på fredagen.


Side Bar