Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 5 februari 2013 (06.02)

(OR. en)

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Uitnodiging van voorzitter Herman Van Rompuy
aan de Europese Raad

Het is mij een genoegen u te mogen uitnodigen voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 7 en 8 februari 2013 te Brussel.

De belangrijkste taak die ons tijdens deze bijeenkomst wacht, is een akkoord te bereiken over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK). Het MFK moet namelijk dringend worden aangenomen voor het goede verloop van nieuw EU-beleid en op stapel staande EU-programma's, en om het groei- en werkgelegenheidspotentieel van dat beleid en die programma's vanaf volgend jaar te kunnen ontsluiten. Wij moeten voortbouwen op de constructieve besprekingen die wij in november vorig jaar over dit moeilijke dossier hebben gevoerd. Mijn team en ikzelf hebben sindsdien heel nauw overleg gevoerd met u of met uw medewerkers, en ik vertrouw erop dat, mits enkele aanpassingen worden doorgevoerd, het voorstel dat ik op 22 november heb voorgelegd, de basis kan vormen voor een akkoord in de Europese Raad.

Na onze traditionele bijeenkomst met de voorzitter van het Europees Parlement, die donderdag om 15.00 uur plaatsvindt, zal ik derhalve meteen van start gaan met onze eerste werksessie om toe te lichten welke aanpassingen mijns inziens noodzakelijk zijn voor een goed compromis. Ik zou onze besprekingen in de eerste plaats willen concentreren op het totale bedrag aan uitgaven en op de ontvangstenzijde, om een consensus over het algehele kader tot stand te brengen. Uw medewerkers zullen terzelfder tijd worden gebrieft over de meer technische details tijdens een vergadering die door het hoofd van mijn kabinet voor 15.00 uur is bijeengeroepen. De Europese Raad zal zijn besprekingen voortzetten tijdens het diner, dat vroeg (18.30 uur) zal aanvangen.

Vrijdag is het volgende punt op onze agenda de handel: het is mijn vaste overtuiging dat handel deel uitmaakt van onze alomvattende strategie voor groei. In ons Pact voor groei en banen wordt onderkend dat handel beter moet worden aangewend als motor voor groei en het scheppen van werkgelegenheid. Wij blijven ons inzetten voor de verdere ontwikkeling van het multilaterale handelsstelsel, maar onze onmiddellijke aandacht moet thans uitgaan naar onze bilaterale handelsagenda, die de Unie interessante perspectieven biedt in de komende maanden. Ik zal José Manuel Barroso verzoeken dit punt in te leiden en ons te informeren over de jongste ontwikkelingen. Voorts is het, twee jaar na het begin van de Arabische lente, een goed moment voor de Europese Raad om een stand van zaken op te maken van de gebeurtenissen in de landen van het Zuidelijk Nabuurschap. In dat verband zal ik het kort hebben over de conclusies die ik uit mijn recente bezoek aan de regio heb getrokken. Tot slot zullen wij ons buigen over de situatie in Mali.

In het licht van de besprekingen die in de Raad Algemene Zaken zijn gevoerd, alsook van het overleg van vorige week in de Raad Buitenlandse Zaken, zouden wij vrijdag snel onze conclusies moeten kunnen aannemen.


Side Bar