Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA ÜLEMKOGU
EESISTUJA

ET

Brüssel, 5. veebruar 2013

(OR. en)

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Eesistuja Herman Van Rompuy kutse
Euroopa Ülemkogu kohtumisele

Mul on hea meel kutsuda Teid Euroopa Ülemkogu kohtumisele 7.–8. veebruaril 2013 Brüsselis.

Meie kohtumise peamine eesmärk on jõuda kokkuleppele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku suhtes. Mitmeaastane finantsraamistik tuleb tõepoolest kiiremas korras vastu võtta, juhul kui me soovime, et ELi tulevased poliitikad ja programmid toimiksid sujuvalt ning avaldaksid mõju majanduskasvule ja töökohtade loomisele juba alates järgmisest aastast. Me peaksime kasutama seda hoogu, mida meie konstruktiivsed arutelud eelmise aasta novembris sellele keerulisele küsimusele andsid. Vahepeal olen koos oma meeskonnaga väga tihedalt suhelnud kõigi Teiega või Teie kaastöötajatega ning ma olen kindel, et minu 22. novembril tehtud ettepanek, mida pisut kohandatakse, saab olla aluseks Euroopa Ülemkogu kohtumisel saavutatavale kokkuleppele.

Kohe pärast meie traditsioonilist kohtumist Euroopa Parlamendi presidendiga neljapäeval kl 15.00 alustan meie esimese töösessiooniga, kus ma selgitan, millised muudatused on minu arvates vajalikud hea kompromissi saavutamiseks. Ma soovin, et keskenduksime arutelus kõigepealt kulude kogusummale ja tulude poolele, et jõuda ühisele arusaamale üldisest raamistikust. Samal ajal antakse Teie kaastöötajatele ülevaade tehnilisematest üksikasjadest koosolekul, mille kutsub kokku minu kantselei juhataja ning mis algab kl 15.00. Euroopa Ülemkogu arutelud jätkuvad õhtusöögil, mis algab vara (kl 18.30).

Reedel arutame järgmist päevakorrapunkti, milleks on kaubandus: minu arvates moodustab see tähtsa osa meie laiaulatuslikust majanduskasvu strateegiast. Nagu me majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes märkisime, tuleb kaubandust paremini kasutada majanduskasvu ja töökohtade loomise mootorina. Kuigi me oleme endiselt pühendunud mitmepoolse kaubandussüsteemi edasisele arendamisele, peame kõigepealt suunama tähelepanu kahepoolsete kaubandussuhete valdkonnale, mis pakub liidule lähikuudel huvitavaid võimalusi. Ma palun José Manuel Barrosol teemat tutvustada ja anda meile ülevaade viimastest arengusuundumustest. Meenutades, et araabia kevade algusest on möödunud kaks aastat, on Euroopa Ülemkogul seejärel hea võimalus teha kokkuvõte meie lõunanaabruses toimunud sündmustest. Sellega seoses räägin Teile järeldustest, mille tegin pärast oma hiljutist reisi sellesse piirkonda. Lõpetuseks käsitleme olukorda Malis.

Võttes arvesse üldasjade nõukogus tehtud tööd ja eelmisel nädalal välisasjade nõukogus peetud arutelusid, peaksime reedel järeldustes kiiresti kokkuleppele jõudma.


Side Bar