Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS

TARYBA

LT

5858/13

(OR. en)

PRESSE 39

PR CO 4

PRANEŠIMAS SPAUDAI

3218-as Tarybos posėdis

Užsienio reikalai

Briuselis, 2013 m. sausio 31 d.

Pirmininkė Catherine Ashton

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai

Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai

Taryba pakartojo, kad ES yra tvirtai ir nuolat įsipareigojusi remti Malio suverenumą, vienybę ir teritorinį vientisumą. Ji palankiai įvertino Malio ginkluotųjų pajėgų, kurias remia Prancūzija ir regiono valstybės, padarytą pažangą šiaurinėje Malio dalyje kovojant su teroristų grupėmis. Ji pabrėžė tarptautinių įsipareigojimų remti Malį svarbą, ypač Afrikos valstybėse sutelktas pastangas. Ji taip pat palankiai įvertino tai, kad buvo priimtos veiksmų gairės – jos yra itin svarbus žingsnis siekiant visiškai atkurti konstitucinę tvarką.

Taryba taip pat palankiai įvertino pereinamojo laikotarpio Somalyje pabaigą kaip istorinę galimybę praeityje palikti du dešimtmečius konfliktų ir įsipareigojo toliau telkti ES kolektyvines pastangas Somalio persitvarkymui remti. Taryboje pasikeista nuomonėmis su Somalio Prezidentu Hassanu Sheikhu Mohamudu.

Taryba įvertino padėtį Sirijoje ir Egipte ir ES atsaką į Arabų pavasario įvykius rengiantis debatams, įvyksiantiems vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Taryba patvirtino krizių valdymo koncepciją, skirtą galimai bendros saugumo ir gynybos politikos civilinei misijai sienų valdymui Libijoje remti.

TURINYS1

DALYVIAI

SVARSTYTI PUNKTAI

Pietinės kaimyninės šalys

Malis

Somalis / Somalio pusiasalis

Arkties regionas

Jungtinės Amerikos Valstijos

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

UŽSIENIO REIKALAI

  1. Irakas. Ribojamosios priemonės

  2. Kai kurių palestiniečių laikinas priėmimas

  3. Afganistanas. Ribojamosios priemonės

  4. ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu veiksmai

  5. Tunisas. Ribojamosios priemonės

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS

  1. ES parama tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse

BENDRA SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKA

  1. 2013–2015 m. ES pratybų programa

  2. Parama sienų valdymui Libijoje

DALYVIAI

Vyriausioji įgaliotinė

Catherine ASHTON Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai

Belgija:

Didier REYNDERS Ministro Pirmininko pavaduotojas, užsienio reikalų, išorės prekybos ir Europos reikalų ministras

Bulgarija:

Nickolay MLADENOV užsienio reikalų ministras

Čekija:

Karel SCHWARZENBERG Ministro Pirmininko pirmasis pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras

Danija:

Villy SØVNDAL užsienio reikalų ministras

Vokietija:

Guido WESTERWELLE federalinis užsienio reikalų ministras

Estija:

Urmas PAET užsienio reikalų ministras

Airija:

Lucinda CREIGHTON valstybės ministrė, atsakinga už Europos reikalus

Eamon GILMORE Ministro Pirmininko pavaduotojas (Tánaiste), užsienio reikalų ir prekybos ministras

Graikija:

Dimitrios KOURKOULAS valstybės sekretorius, atsakingas už užsienio reikalus

Ispanija:

Gonzalo DE BENITO SECADES valstybės sekretorius, atsakingas už užsienio reikalus

Prancūzija:

Laurent FABIUS užsienio reikalų ministras

Italija:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA užsienio reikalų ministras

Kipras:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS užsienio reikalų ministrė

Latvija:

Edgars RINKĒVIČS užsienio reikalų ministras

Lietuva:

Linas A. LINKEVIČIUS užsienio reikalų ministras

Liuksemburgas:

Christian BRAUN nuolatinis atstovas

Vengrija:

Péter GYÖRKÖS nuolatinis atstovas

Maltai:

Francis ZAMMIT DIMECH užsienio reikalų ministras

Nyderlandai:

Frans TIMMERMANS užsienio reikalų ministras

Austrija:

Michael SPINDELEGGER Kanclerio pavaduotojas ir federalinis Europos ir tarptautinių reikalų ministras

Lenkija:

Radosław SIKORSKI užsienio reikalų ministras

Portugalija:

Paulo PORTAS užsienio reikalų ministras

Rumunija:

Titus CORLĂŢEAN užsienio reikalų ministras

Slovėnija:

Karl Viktor ERJAVEC Ministro Pirmininko pavaduotojas, užsienio reikalų ministras

Slovakija:

Miroslav LAJČÁK Ministro Pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras

Suomija:

Erkki TUOMIOJA užsienio reikalų ministras

Švedija:

Carl BILDT užsienio reikalų ministras

Jungtinė Karalystė:

William HAGUE Valstybės Sekretorius, užsienio ir Britų Sandraugos reikalų ministras

Komisija:

Maria DAMANAKI narė

Kristalina GEORGIEVA narė

Štefan FÜLE narys

Stojančiosios valstybės vyriausybei atstovavo:

Kroatija:

Vesna PUSIĆ Ministro Pirmininko pirmoji pavaduotoja bei užsienio ir Europos reikalų ministrė

SVARSTYTI PUNKTAI

Pietinės kaimyninės šalys

Rengiantis debatams, įvyksiantiems vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime, Taryba išnagrinėjo esamą padėtį, susijusią su Arabų pavasariu, ir įvertino ES veiksmus.

Taryba taip pat aptarė naujausius įvykius Egipte ir naujausius pokyčius Sirijoje.

Malis

Taryba aptarė padėtį Malyje ir priėmė šias išvadas:

„1. Primindama savo 2013 m. sausio 17 d. išvadas Europos Sąjunga pakartoja esanti tvirtai įsipareigojusi toliau remti Malio suverenumą, vienybę ir teritorinį vientisumą. Šiomis aplinkybėmis ir laikydamasi atitinkamų JT Saugumo Tarybos rezoliucijų – konkrečiai rezoliucijų 2071 ir 2085, ES remia regiono ir tarptautinės bendruomenės pastangas. Ji palankiai vertina Malio ginkluotųjų pajėgų, remiamų Prancūzijos ir regiono, įgytą pranašumą prieš teroristines grupuotes Malio šiaurinėje dalyje ir pakartoja visiškai pritarianti tokiems veiksmams. ES taip pat palankiai vertina tai, kad Malio Nacionalinė asamblėja priėmė pereinamojo laikotarpio veiksmų planą.

2. ES pabrėžia, jog svarbu tęsti tarptautinius Malio rėmimo veiksmus, ypač – sutelkti Afrikos valstybių pajėgas. Šiomis aplinkybėmis ji palankiai vertina 2013 m. sausio 29 d. Afrikos Sąjungos surengtos paramos teikėjų konferencijos rezultatus ir ragina sparčiai įgyvendinti joje priimtas išvadas. ES ragina Afrikos Sąjungą ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominę bendriją paspartinti Afrikos vadovaujamos tarptautinės paramos Maliui misijos (MISMA) dislokavimą ir yra pasirengusi misijai teikti finansinę ir logistinę paramą. Kadangi parama MISMA yra vienas iš ES prioritetų Afrikoje, Taryba pakartoja esanti pasirengusi MISMA teikti didelę paramą pasitelkdama Afrikos taikos priemonę. Šiuo tikslu Taryba prašo Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) gavus prašymą nedelsiant įgyvendinti ES įsipareigojimus, prisiimtus Adis Abebos tarptautinėje paramos teikėjų konferencijoje, visų pirma – dėl 50 mln. EUR įnašo, apie kurį paskelbė Komisija. ES kviečia kitus paramos teikėjus prisidėti prie tvaraus ir prognozuojamo operacijos finansavimo.

3. Šio veiksmų plano priėmimas yra reikšmingas žingsnis siekiant visiškai atkurti konstitucinę tvarką, įskaitant civilių vykdomą ginkluotųjų pajėgų kontrolę, bei valstybės valdžią visoje Malio teritorijoje; ES ragina jį kuo skubiau įgyvendinti. Žengus šį žingsnį sudaroma galimybė vėl palaipsniui pradėti teikti Europos paramą vystymuisi, kad būtų galima greitai patenkinti prioritetinius Malio poreikius. Be to, Taryba prašo vyriausiosios įgaliotinės ir Europos Komisijos pasiūlyti konkrečias priemones veiksmų plano įgyvendinimui remti, įskaitant paramą rinkimų procesui. ES primena, kaip svarbu vėl pradėti nacionalinį įtraukųjį dialogą, kuris būtų atviras šalies šiaurinės dalies gyventojams ir visoms grupėms, kurios nepritaria terorizmui ir pripažįsta Malio teritorinį vientisumą. Taip pat itin svarbu, kad išlaisvintose Malio centrinės dalies ir šiaurės zonose būtų skubiai atkurta valstybės valdžia, teisinė valstybė ir viešųjų paslaugų teikimas. Todėl Taryba, laikydamasi visuotinio Europos požiūrio, palankiai vertina EIVT ir Komisijos bendras pastangas siekiant parengti konkrečias paramos priemones tam pasitelkiant visas turimas priemones.

4. Taryba palankiai vertina tai, kad paspartintas pasirengimas misijai EUTM Mali, kuria siekiama prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo ir jų konsultavimo; šia misija bus sudaryta galimybė prisidėti prie civilinės valdžios stiprinimo ir pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimo. Ji primena, kad 2013 m. sausio 17 d. Taryboje susitarta siekti, kad ne vėliau kaip vasario mėn. viduryje būtų priimtas sprendimas pradėti šią misiją, kad būtų galima imtis pirmųjų konsultavimo veiksmų.

5. ES yra sunerimusi dėl pranešimų apie žmogaus teisių pažeidimus ir prašo Malio valdžios institucijų nedelsiant imtis tirti šį klausimą. ES yra pasirengusi teikti deramą paramą kovai su šiais teisių pažeidimais. Ji pabrėžia, kad svarbu paisyti tarptautinės teisės reikalavimų, ir visų pirma primena Malio valdžios institucijoms, kad pagrindinė jų pareiga – civilių gyventojų apsauga. Visi žmogaus teisių pažeidėjai turi atsakyti už savo veiksmus. ES palankiai vertina Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimą pradėti tyrimą dėl pažeidimų ir ragina Malio valdžios institucijas su juo bendradarbiauti. Taip pat ji ragina skubiai išsiųsti stebėtojus ir stiprinti tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad visoje Malio teritorijoje būtų gerbiamos žmogaus teisės.

6. ES palankia vertina vyriausiosios įgaliotinės ketinimą vasario 5 d. Briuselyje surengti kitą Paramos ir stebėsenos grupės, kuriai kartu pirmininkauja Afrikos Sąjunga, Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija ir Jungtinės Tautos, susitikimą padėties Malyje klausimais. Šis susitikimas suteiks palankią progą sustiprinti tarptautinių Malio rėmimo veiksmų koordinavimą, paramą įgyvendinant veiksmų planą ir tolesnę veiklą, susijusią su Afrikos Sąjungos surengta paramos teikėjų konferencija.“

Somalis / Somalio pusiasalis

Taryba aptarė padėtį Somalyje ir Somalio pusiasalyje. Darbo pietų metu Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis su Somalio Prezidentu Hassanu Sheikhu Mohamudu. Taryba priėmė šias išvadas:

„1. ES palankiai vertina pereinamojo laikotarpio Somalyje pabaigą kaip istorinę galimybę pamiršti du dešimtmečius trukusį konfliktą. Tai, kad priimta laikinoji Konstitucija, išrinktas Federalinis Parlamentas ir naujas Prezidentas, suteikia naujų ilgalaikės taikos ir klestėjimo Somalyje vilčių.

2. Prezidento Hassano Sheikho Mohamudo vizitas į ES rodo, kad ES pripažįsta Somalio naują politinę tvarką ir tvirtesnę ES ir Somalio partnerystę. ES pabrėžia, koks svarbus Somalio savarankiškumas, ir akcentuoja, kad Somalio valdžios institucijoms tenka pirminė atsakomybė atkurti šalį, kurioje nebūtų smurto grėsmės ir organizuoto nusikalstamumo, kuri taptų ekonomiškai perspektyvi ir bendradarbiautų su savo kaimyninėmis šalimis bei tarptautine bendruomene. ES, atsižvelgdama į pasikeitusius ES ir Somalio santykius ir laikydamasi visa apimančio požiūrio, yra pasirengusi remti naujos vyriausybės viziją ir prioritetus. Ji įsipareigoja stiprinti bendras pastangas remti Somalio persitvarkymą ir labiau tiesiogiai bendradarbiauti su Somalio gyventojais bei institucijomis. Todėl ES ragina Somalį prisijungti prie Kotonu susitarimo.

3. Taryba palankiai vertina Vyriausiosios įgaliotinės / pirmininko pavaduotojos ir Somalio Prezidento pranešimą, kad Somalis ir ES surengs Briuselyje konferenciją, kurioje ypač daug dėmesio bus skirta Somalio ir jo gyventojų vidutinės trukmės bei ilgalaikiams prioritetams ir poreikiams. Konferencijos tikslas – patvirtinti Somalio ir tarptautinės bendruomenės susitarimą, kuriuo bus vadovaujamasi atstatant Somalį, remiantis Pusano naujo susitarimo, skirto nestabilioms valstybėms, principais. Konferencijoje daugiausia dėmesio bus skirta naujos politinės tvarkos Somalyje kūrimui, jo socialinio bei ekonominio vystymosi skatinimui ir teisinės valstybės sukūrimui bei saugumo užtikrinimui. ES taip pat palankiai vertina Jungtinės Karalystės iniciatyvą surengti konferenciją, kurioje ypač daug dėmesio bus skirta skubiems prioritetams stiprinti saugumą, teisingumą, viešųjų finansų valdymą ir remti Somalio politinę pažangą. ES palankiai vertina Somalio Federalinės Vyriausybės įsipareigojimą bendrai rengti šias dvi konferencijas.

4. ES remia Somalio Prezidento skubų prioritetą stiprinti saugumą šalyje. Remdamasi patikslintu nacionalinio stabilizavimo ir saugumo planu bei susijusiomis saugumo sektoriaus reformos strategijomis, ES ir toliau padės plėtoti Somalio saugumo pajėgumus, užtikrinant atskaitomybę politinei valdžiai, ir teisinės valstybės pajėgumus visoje šalyje, užtikrinant gyventojų apsaugą ir pagarbą žmogaus teisėms. ES pabrėžia tarptautinio koordinavimo ir papildomumo svarbą remiant Somalio saugumo sektoriaus vystymą.Nuo 2010 m. vykdant ES mokymo misiją EUTM Somalia sėkmingai parengta beveik 3000 Somalio kareivių, kurie šiuo metu sudaro Somalio nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (SNGP) pagrindą. Atsižvelgdama į šią sėkmę ir į kintančius Somalio valdžios institucijų poreikius, 2013 m. sausio 22 d. Taryba nusprendė pratęsti EUTM Somalia įgaliojimus iki 2015 m. kovo 31 d. ir misijos vadu paskirti brigados generolą G. Aherne. Vykdant šią misiją bus rengiamas mokymas ir teikiamos rekomendacijos siekiant padėti kurti veiksmingas, gerai integruotas, savarankiškas ir atskaitingas Somalio nacionalines ginkluotąsias pajėgas, toliau glaudžiai bendradarbiaujant su Afrikos Sąjungos misija Somalyje (AMISOM), Uganda bei JAV ir kitais partneriais. Atsižvelgiant į saugumo padėtį, EUTM savo veiklą palaipsniui perkels iš Ugandos į Somalį.ES taip pat rėmė teisinės valstybės sektorių. Glaudžiai bendradarbiaudama su JT, ji rėmė teisminius pajėgumus ir Somalio policijos pajėgų mokymą bei atlyginimų jų nariams mokėjimą. Be to, ES misija EUCAP NESTOR padės Somaliui ir regiono valstybėms plėtoti savarankiškus pajėgumus stiprinti laivybos saugumą ir valdymą, įskaitant teisminius pajėgumus.

5. ES gerai vertina AMISOM pastangas ir palankiai vertina tai, kad užbaigta AS strateginė peržiūra. Tikėtina, kad AMISOM ir toliau teks vienas iš pagrindinių vaidmenų užtikrinant saugumą Somalyje, kol bus stiprinami Somalio saugumo pajėgų pajėgumai. Atsižvelgiant į tai, kad parama AMISOM tebėra vienas iš ES prioritetų Afrikoje, ES pakartoja esanti pasirengusi toliau teikti didelę paramą AMISOM pasitelkiant Afrikos taikos priemonę. Ji taip pat ragina kitus paramos teikėjus užtikrinti numatomą ir tvarų AMISOM finansavimą.

6. ES palankiai vertina Jungtinių Tautų (JT) veiklos Somalyje strateginės peržiūros užbaigimą ir tikisi, kad JT vaidmuo Somalyje dar labiau sustiprės, be kita ko, užtikrinant veiksmingą tarptautinės veiklos, kuria remiamas taikos ir valstybės stiprinimas, koordinavimą.

7. ES pabrėžia, kad svarbu sutaikyti tautą ir kurti atskaitingas bei skaidrias institucijas vietos, regionų ir nacionaliniu lygiais, taikant požiūrį, kuris apimtų visus klanus ir socialines grupes. ES rems vyriausybės pastangas propaguoti demokratiją bei teisinę valstybę ir stiprinti pagarbą žmogaus teisėms. ES pabrėžia, kaip svarbu, kad referendume, atspindint visų somaliečių valią, būtų patvirtinta galutinė Konstitucija, kad būtų skatinamas centro ir regionų dialogas bei taikus bendravimas ir būtų pasirengta rinkimams. Ji taip pat rems įtraukų vietos vystymąsi ir taikinimo pastangas. ES akcentuoja esminį pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos vaidmenį persitvarkymo procese.

8. Be to, ES įsipareigoja remti socialinį ir ekonominį atsigavimą, kuris yra būtinas norint padidinti somaliečių gerovę ir pagerinti jų pragyvenimo šaltinius. Ji rems pagrindinių paslaugų teikimą, stiprins viešųjų finansų valdymą ir rems šalies bendradarbiavimo su tarptautinėmis finansų įstaigomis atgaivinimą. ES padės stiprinti atsparumą, be kita ko, užtikrindama, kad teikiant ES paramą Somaliui pagalba būtų susieta su atkūrimu ir vystymusi.

9. ES toliau teiks humanitarinę pagalbą, kad būtų patenkinti būtiniausi Somalio gyventojų poreikiai, visiškai laikantis humanitarinių neutralumo, žmoniškumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų. Ji ragina visas šalis Somalyje užtikrinti galimybę saugiai ir nekliudomai gauti humanitarinę pagalbą ir laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę.

10. ES pažymi, kad užtikrinus geresnes sąlygas sausumoje bus taip pat prisidėta prie kovos su pagrindinėmis piratavimo jūroje prie Somalio krantų priežastimis. Ji gerai vertina ES jūrų operacijos EUNAVFOR ATALANTA sėkmę kovojant su piratavimu. ES siekia sustiprinti piratavimo Indijos vandenyno vakarinėje dalyje plitimo sustabdymą, kuris užtikrinamas vykdant operaciją ATALANTA, kartu apribojant piratų grupuočių galimybę vykdyti veiksmus iš sausumos ir šiuo tikslu stiprinant Somalio teisėsaugos pajėgumus, be kita ko, pasitelkiant misiją EUCAP NESTOR, taip pat kartu ardant piratų grupuočių tinklus, įskaitant jų finansuotojus ir logistiką. Ji tai darys kartu su Somalio valdžios institucijomis, atsižvelgdama į jų kintančius poreikius ir į politinę bei saugumo padėtį vietoje, taip pat nuosekliai naudodamasi savo bendros saugumo ir gynybos politikos misijomis bei operacijomis ir kitomis ES priemonėmis, užtikrindama, kad jos viena kitą stiprintų.

11. ES susirūpinimą tebekelia nuolatinė grėsmė, kurią terorizmas kelia pačiam Somaliui bei platesniam regionui ir pasaulio mastu. ES įsipareigojo padėti stiprinti regioninius pajėgumus kovoti su terorizmo grėsme, remti regioninį bendradarbiavimą teisėsaugos srityje ir kovoti su smurtiniu ekstremizmu, be kita ko, pasitelkiant Pasaulinio kovos su terorizmu forumo veiklą, bendradarbiaujant su regioninėmis įstaigomis ir nacionalinėmis vyriausybėmis Somalio pusiasalyje bei Jemene ir su pagrindiniais partneriais, pavyzdžiui, JT ir AS. Todėl Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad šiandien valstybės narės savo kompetencijos srityje patvirtino ES kovos su terorizmu veiksmų planą, skirtą Somalio pusiasaliui ir Jemenui.

12. ES pripažįsta, kad būtina sąlyga siekiant užtikrinti taiką, saugumą ir klestėjimą Somalyje yra stabilumas platesniame kaimyniniame regione. Ji pabrėžia, kad regiono šalys turi suintensyvinti pastangas plėtoti gerus kaimyninius santykius, kurti regiono pajėgumus ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą bei integraciją, visų pirma ekonomikos srityje, ir sukurti pagrindą regiono politinei, ekonominei ir saugumo sistemai. Pirmiausia ES ragina Somalį ir jo kaimynines šalis pasiekti geros kaimynystės susitarimą, remiant Tarpvyriausybinei vystymo institucijai (IGAD) ir gaunant jo partnerių paramą. Be to, ji skatina Somalį aktyviai dalyvauti IGAD veikloje ir ragina visas regiono šalis pademonstruoti pasiryžimą IGAD sistemoje išspręsti dvišalius ginčus. Kaip nurodyta ES Somalio pusiasaliui skirtoje strateginėje programoje, ES yra pasirengusi sudaryti palankesnes sąlygas šiai veiklai ir glaudžiai bendradarbiauti su AS ir su IGAD bei jos valstybėmis narėmis, kad šie tikslai būtų pasiekti, be kita ko, pasitelkiant ES specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje dedamas pastangas.ES pabrėžia, kad siekiant užtikrinti šalies ir platesnio regiono saugumą ir klestėjimą itin svarbu, kad 2013 m. kovo mėn. Kenijoje įvyktų taikūs ir patikimi rinkimai.“

Arkties regionas

Taryboje pasikeista nuomonėmis dėl siūlomų veiksmų įgyvendinant ES politiką Arkties regiono klausimu, kaip apibrėžta bendrame Komisijos ir vyriausiojo įgaliotinio komunikate.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Taryboje pasikeista nuomonėmis dėl užsienio politikos prioritetų, kurie, tikėtina, bus įtraukti į Prezidento B. Obamos antrosios kadencijos darbotvarkę.

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

UŽSIENIO REIKALAI

Glaudesnis bendradarbiavimas ir regioninė integracija Magribe

Taryba priėmė šias išvadas:

„1. Pakartotinai pabrėždama Europos kaimynystės strateginę svarbą ir primindama 2011 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl Europos kaimynystės politikos (EKP), Taryba palankiai vertina bendrą komunikatą „Glaudesnio bendradarbiavimo ir regioninės integracijos rėmimas Magrebe: Alžyre, Libijoje, Mauritanijoje, Maroke ir Tunise“, taip pat sveikina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją komunikate pateikus daug pasiūlymų.

2. Taryba palankiai vertina tai, kad komunikatas buvo parengtas remiantis solidarumo ir partnerystės principais bei tokiu metu, kai Magrebo regione, kuriam ES teikia vieną iš svarbiausių prioritetų, vyksta esminiai istoriniai pokyčiai.

3. Taryba palankiai vertina komunikate atspindimą principą, pagal kurį pasirinkti pokyčių kelią ir nuspręsti, kaip geriausiai įgyvendinti integraciją, turi tik pačios Magrebo šalys.

4. Komunikate pateikti pasiūlymai apibrėžia darbotvarkę, pagal kurią ES numato remti penkias Magrebo šalis joms pačioms dedant pastangas siekti glaudesnio bendradarbiavimo ir didesnės regioninės integracijos, visų pirma įgyvendinant Arabų Magrebo sąjungą (AMS). Magrebo regionui skirta įvairių sričių ES politika papildo ir išplėtoja Partnerystės siekiant demokratijos ir bendros gerovės priemones laikantis naujo požiūrio į Europos kaimynystės politiką, kuris grindžiamas diferencijavimo principu. Taryba taip pat palankiai vertina tai, kad komunikate daug dėmesio skiriama demokratinėms reformoms ir integraciniam ekonominiam vystymuisi, taip pat regione veikiantiems bendradarbiavimo forumams, visų pirma Viduržemio jūros šalių sąjungai ir 5 + 5, ir primena Arabų Valstybių Lygos vaidmenį. Be to, Taryba pabrėžia, kad regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos viena kitą sustiprina.

5. Atsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Sacharos / Sahelio regione, kurie rodo, kokia rimta terorizmo grėsmė yra iškilusi šiam regionui, Europai ir Magrebui, Taryba palankiai vertina komunikate pateiktus pasiūlymus dėl bendradarbiavimo saugumo srityje, be kita ko, kovos su terorizmu ir sienų stebėjimo srityse, ir prašo vyriausiosios įgaliotinės bei Komisijos, bendradarbiaujant su Europos kovos su terorizmu koordinatoriumi, aktyviai dirbti siekiant tuos pasiūlymus įgyvendinti, kad sustiprėtų bendradarbiavimas su šio regiono šalimis.

6. Taryba su susidomėjimu laukia galimybės plėtoti diskusiją vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pasiūlymų tema. Taryba pabrėžia, jog svarbu tęsti dialogą ryšių su Magrebo šalimis klausimais ir šio dialogo turiniu toliau dalytis su šių šalių visuomene. Todėl Taryba palankiai vertina pasiūlymą vesti ES ir Magrebo šalių aukšto lygio dialogą ir tikisi, kad netrukus galės įvykti pirmas susitikimas, skirtas bendro intereso klausimams aptarti. Taryba pageidauja 2013 m. gruodžio mėn. apžvelgti šio komunikato įgyvendinimo padėtį.“

Irakas. Ribojamosios priemonės

Taryba iš dalies pakeitė Reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo. Taip bus galima įšaldytas lėšas perduoti Irako plėtros fondą pakeisiančiai priemonei, kurią Irako Vyriausybė nustatys laikydamasi JT Saugumo Tarybos rezoliucijose 1483 (2003) ir 1956 (2010) nustatytų sąlygų.

Kai kurių palestiniečių laikinas priėmimas

Taryba pratęsė nacionalinių leidimų kai kuriems palestiniečiams atvykti į ES ir būti joje, suteiktų pagal Bendrąją poziciją 2002/400/BUSP, galiojimą dar 12 mėnesių.

Afganistanas. Ribojamosios priemonės

Taryba iš dalies pakeitė ribojamąsias priemones atsižvelgdama į padėtį Afganistane, kad būtų atsižvelgta į Jungtinių Tautų priimtus sprendimus. Taryba atnaujino vieną asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašo įrašą ir tris įrašus iš šio sąrašo išbraukė. Šiais apribojimais draudžiama keliauti ir įšaldomas turtas.

ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu veiksmai

Taryba patvirtino pusmečio pažangos ataskaitą dėl ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimo, kuri apima 2012 m. antrąjį pusmetį.

Tunisas. Ribojamosios priemonės

Taryba pratęsė sankcijų, taikomų asmenims, atsakingiems už Tuniso valstybės lėšų pasisavinimą, įskaitant buvusį Tuniso Prezidentą Zine’ą El Abidine’ą Ben’ą Ali, galiojimą 12 mėnesių, t. y. iki 2014 m. sausio 31 d.

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS

ES parama tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse

Taryba priėmė išvadas dėl ES paramos tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse (žr. dok. 17708/12).

Iniciatyva skirta šalims, ES kaimynystėje ir kituose regionuose, kurios keičia savo visuomenes ir tampa įtraukiomis demokratinėmis šalimis. ES parama perėjimo procesams bus siekiama propaguoti demokratinį valdymą, žmogaus teises ir teisinę valstybę, ekonominę bei socialinę gerovę ir taiką bei stabilumą. Ypač daug dėmesio bus skiriama socialinės nelygybės mažinimui, akcentuojant moterų ir vaikų teises. Kad pasiektų šių tikslų, ES pasinaudos įvairiomis dabartinės ES politikos teikiamomis galimybėmis – nuo bendros užsienio ir saugumo politikos iki vystomojo bendradarbiavimo.

BENDRA SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKA

2013–2015 m. ES pratybų programa

Taryba patvirtino 2013–2015 m. ES pratybų programą. Ją sudaro įvairių rūšių krizių valdymo pratybos.

Parama sienų valdymui Libijoje

Taryba patvirtino krizių valdymo koncepciją, skirtą galimai civilinei BSGP sienų saugumo misijai Libijoje. Daugiau informacijos pateikiama pranešime spaudai dok. 5823/13.


Side Bar