Navigation path

Left navigation

Additional tools

COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

GA

5858/13

(OR. en)

PRESSE 39

PR CO 4

PREASEISIÚINT

An 3218ú cruinniú de chuid na Comhairle

Gnóthaí Eachtracha

An Bhruiséil, an 31 Eanáir 2013

An tUachtarán Catherine Ashton

Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha agus an Beartas Slándála

Príomhthorthaí ón gComhairle

D'athdhearbhaigh an Chomhairle go dtacaíonn an tAontas Eorpach go sonrach agus go leanúnach le ceannasacht, le haontacht agus le sláine críche Mhailí. Is díol sásaimh di go bhfuil fórsaí armtha Mhailí, agus tacaíocht á fáil acu ón bhFrainc agus ó stáit sa réigiún, i dTuaisceart Mhaili, ag teacht chun tosaigh chun dochair do ghrúpaí sceimhlitheoireachta. Chuir sí i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go leanfar den rannpháirtíocht idirnáisiúnta ag tacú le Mailí, go háirithe na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na Stáit Afracacha. Ba dhíol sásaimh freisin di glacadh treochláir, céim chun cinn bhunriachtanach ó thaobh an t-ord bunreachtúil a athbhunú go hiomlán.

Ba dhíol sásaimh don Chomhairle é freisin go bhfuil deireadh leis an aistriú sa tSomáil mar is deis stairiúil í chun dhá dheichbhliain comhraic a fhágáil taobh thiar dínn, agus ghabháil sí de láimh iarrachtaí coiteanna an AE chun tacaíocht a thabhairt don athrú sa tSomáil a choinneáil. Roinn an Chomhairle agus Uachtarán na Somáile, Hassan Sheikh Mohamud a gcuid tuairimí.

Rinne an Chomhairle an staid mar atá sa tSiria agus san Éigipt a mheas, rinne siad freagairt an AE ar Mhúscailt na nArabach a mheas chomh maith, ag féachaint chuig an díospóireacht a bheas ar siúl sa Chomhairle Eorpach an 7 agus an 8 Feabhra.

D'fhormheas an Chomhairle an coincheap bainistithe ghéarchéime i gcomhair misin de chuid an Chomhbheartais shibhialta Slándála agus Chosanta a d'fhéadfadh a bheith ann chun bainistiú teorann sa Libia a thacú.

CLÁR1

RANNPHÁIRTITHE

MÍREANNA A PLÉADH

Comharsanacht an Deiscirt

Mailí

An tSomáil/Corn na hAfraice

An tArtach

Stáit Aontaithe Mheiriceá

MÍREANNA EILE A FORMHEASADH

GNÓTHAÍ EACHTRACHA

  1. An Iaráic - bearta sriantacha

  2. Palaistínigh áirithe a ligean isteach go sealadach

  3. An Afganastáin - bearta sriantacha

  4. Bearta AE i gcoinne iomadú na n-arm ollscriosta

  5. An Túinéis - bearta sriantacha

COMHAR UM FHORBAIRT

  1. Tacaíocht ón AE don athrú inbhuanaithe sna sochaithe i mbun aistrithe

AN COMHBHEARTAS SLÁNDÁLA AGUS COSANTA

  1. Clár Freachnamh an AE 2013-2015

  2. Tacaíocht do bhainistiú teorainneacha sa Libia

RANNPHÁIRTITHE

An tArdionadaí

Catherine ASHTON Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

An Bheilg:

Didier REYNDERS An Leas-Phríomh-Aire agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, Trádála Seachtraí agus Gnóthaí Eorpacha

An Bhulgáir:

Nickolay MLADENOV An tAire Gnóthaí Eachtracha

Poblacht na Seice:

Karel SCHWARZENBERG An Chéad Leas-Phríomh-Aire agus an tAire Gnóthaí Eachtracha

An Danmhairg:

Villy SØVNDAL An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Ghearmáin:

Guido WESTERWELLE An tAire Cónaidhme Gnóthaí Eachtracha

An Eastóin:

Urmas PAET An tAire Gnóthaí Eachtracha

Éire:

Lucinda CREIGHTON An tAire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha

Eamon GILMORE An Tánaiste (Leas-Phríomh-Aire) agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

An Ghréig:

Dimitrios KOURKOULAS An Státrúnaí Gnóthaí Eachtracha

An Spáinn:

Gonzalo DE BENITO SECADES An Státrúnaí Gnóthaí Eachtracha

An Fhrainc:

Laurent FABIUS An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Iodáil:

Giulio TERZI DI SANT'AGATA An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Chipir:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Laitvia:

Edgars RINKĒVIČS An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Liotuáin:

Linas A. LINKEVIČIUS An tAire Gnóthaí Eachtracha

Lucsamburg:

Christian BRAUN An Buanionadaí

An Ungáir:

Péter GYÖRKÖS An Buanionadaí

Málta:

Francis ZAMMIT DIMECH An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Ísiltír:

Frans TIMMERMANS An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Ostair:

Michael SPINDELEGGER An Leas-Seansailéir agus an tAire Cónaidhme Gnóthaí Eorpacha agus Idirnáisiúnta

An Pholainn:

Radoslaw SIKORSKI An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Phortaingéil:

Paulo PORTAS An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Rómáin:

Titus CORLĂŢEAN An tAire Gnóthaí Eachtracha

An tSlóivéin:

Karl Viktor ERJAVEC An Leas-Phríomh-Aire, An tAire Gnóthaí Eachtracha

An tSlóvaic:

Miroslav LAJČÁK An Leas-Phríomh-Aire, An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Fhionlainn:

Erkki TUMIOJA An tAire Gnóthaí Eachtracha

An tSualainn:

Carl BILDT An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Ríocht Aontaithe:

William HAGUE An Príomh-Státrúnaí, Rúnaí Stáit Gnóthaí Eachtracha agus Gnóthaí Comhlathais

An Coimisiún:

Maria DAMANAKI Comhalta

Kristalina GEORGIEVA Comhalta

Štefan FÜLE Comhalta

Rinneadh ionadaíocht ar rialtas an stáit aontaigh mar a leanas:

An Chróit:

Vesna PUSIĆ Leas-Phríomh-Aire agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Eorpacha

ÁBHAIR A PLÉADH

Comharsanacht an Deiscirt

Ag féachaint chuig an díospóireacht a bheidh ar siúl sa Chomhairle Eorpach an 7/8 Feabhra, scrúdaigh an Chomhairle an staid mar atá maidir le Múscailt na nArabach agus rinne siad freagairt an AE a mheas.

Phléigh an Chomhairle freisin na himeachtaí is déanaí san Éigipt agus sa tSiria.

Mailí

Phléigh an Chomhairle an staid i Mailí agus ghlac sí na Conclúidí a leanas:

"1. Ag meabhrú Chonclúidí an 17 Eanáir 2013 dó, athdhearbhaíonn an tAontas Eorpach go dtacaíonn sé go sonrach agus go leanúnach le ceannasacht, le haontacht agus le sláine chríochach Mhailí. Sa chomhthéacs sin agus i gcomhréir leis na Rúin ábhartha ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe (CSNA) (go háirithe Rún 2071 agus Rún 2085), tacaíonn an AE leis na hiarrachtaí atá ar bun ag an réigiún agus ag an bpobal idirnáisiúnta. Is díol sásaimh dó go bhfuil Fórsaí Armtha Mhailí, agus tacaíocht á fáil acu ón bhFrainc agus ón réigiún, ag teacht chun tosaigh chun dochair do na grúpaí sceimhlitheoireachta i dtuaisceart Mhailí, agus athdhearbhaíonn sé go dtugann sé lántacaíocht do ghníomhaíocht dá leithéid. Is díol sásaimh freisin don AE gur ghlac Comhthionól Náisiúnta Mhailí an treochlár don aistriú.

2. Cuireann an AE i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go leanfar den rannpháirtíocht idirnáisiúnta ag tacú le Mailí, go háirithe na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag na Stáit Afracacha. Sa chomhthéacs sin, is díol sásaimh dó toradh Chomhdháil na nDeontóirí a d'eagraigh an tAontas Afracach (AA) an 29 Eanáir 2013 agus molann sé na Conclúidí a chur chun feidhme go tapa. Molann an AE don AA agus do ECOWAS dlús a chur le himscaradh an Mhisin Tacaíochta Idirnáisiúnta faoi stiúir na hAfraice chuig Mailí (MTIAM), a bhfuil sé réidh chun tacaíocht airgeadais agus lóistíochta a thabhairt dóibh. De bhrí go bhfuil an tacaíocht do MTIAM ar cheann de thosaíochtaí an AE san Afraic, athdhearbhaíonn an Chomhairle a toilteanas chun tacaíocht shuntasach a thabhairt don MTIAM tríd an tSaoráid Afracach um Shíocháin. Chuige sin iarrann sí ar an gCoimisiún agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) na gealltanais a ghlac an AE ag Comhdháil Idirnáisiúnta na nDeontóirí in Addis Ababa a chur chun feidhme gan mhoill agus ar bhonn iarratais, go háirithe an fógra maidir leis an ranníocaíocht de 50 milliún euro ón gCoimisiún. Iarrann an AE ar dheontóirí eile a bheith rannpháirteach i gcistiú inbhuanaithe agus intuartha na hoibríochta.

3. Dul chun cinn bunriachtanach is ea glacadh an treochláir féin ó thaobh an t-ord bunreachtúil a athbhunú go hiomlán, lena n-áirítear an rialú sibhialtach ar na fórsaí armtha, agus údarás an Stáit ar chríoch iomlán Mhailí, agus iarrann an AE é a chur chun feidhme ar bhonn práinneach. Leis an dul chun cinn sin, ceadaítear athchromadh de réir a chéile ar an gcúnamh Eorpach don fhorbairt d'fhonn freagairt go sciobtha do phríomhriachtanais Mhailí. Iarrann an Chomhairle freisin ar an Ardionadaí agus ar an gCoimisiún bearta sonracha a mholadh chun tacú le cur chun feidhme an treochláir, lena n-áirítear an tacaíocht don phróiseas toghchánach. Cuireann an AE in iúl go láidir a thábhachtaí atá sé go mbunófar idirphlé náisiúnta cuimsitheach an athuair a bheidh oscailte do mhuintir an tuaiscirt agus do na grúpaí uile a dhiúltaíonn don sceimhlitheoireacht agus a thugann aitheantas do shláine Mhailí. Is fíorthábhachtach, leis, é go ndéanfar údarás an Stáit, an smacht reachta agus na seirbhísí poiblí a athbhunú go tapa sna limistéir shlána i lár agus i dtuaisceart Mhailí. Chuige sin, i gcomhréir le cur chuige foriomlán na hEorpa, is díol sásaimh don Chomhairle iarrachtaí comhchoiteanna SEAU agus an Choimisiúin chun na bearta nithiúla cúnaimh a ullmhú, agus úsáid á mbaint as na hionstraimí go léir atá ar fáil.

4. Is díol sásaimh don Chomhairle go bhfuil dlús curtha leis na hullmhúcháin do mhisean EUTM Mailí chun oiliúint agus comhairle a sholáthar d'Fhórsaí Armtha Mhailí, trína bhféadfar cuidiú leis an údarás sibhialtach agus leis an meas ar chearta an duine a neartú. Meabhraíonn sí an cuspóir a chomhaontaigh an Chomhairle an 17 Eanáir 2013 go nglacfaí an cinneadh chun an misean seo a sheoladh faoi lár mhí Feabhra ar a dhéanaí d'fhonn na céad ghníomhaíochtaí comhairleacha a thionscnamh.

5. Is cúis mhór imní don AE na líomhaintí maidir le sáruithe ar chearta an duine agus iarrann sé ar údaráis Mhailí fiosrú a dhéanamh láithreach maidir leis sin. Tá an AE réidh tacaíocht iomchuí a chur ar fáil chun na sáruithe sin a chomhrac. Leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé an dlí idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus meabhraíonn sé go háirithe d'údaráis Mhailí a bpríomhfhreagracht maidir leis an bpobal sibhialtach a chosaint. Caithfear iad siúd uile is cúis le sáruithe ar chearta an duine a choimeád freagrach as a gcuid gníomhaíochtaí. Is díol sásaimh don AE an cinneadh ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta fiosrúchán a chur ar bun maidir leis na sáruithe agus spreagann sé do na húdaráis Mhailí comhoibriú ina leith sin. Iarrann sé freisin go ndéanfaidh na heagraíochtaí idirnáisiúnta breathnóirí a imlonnú go tapa agus an comhar a neartú d'fhonn a áirithiú go n-urramaítear cearta an duine ar fud Mhailí.

6. Is díol sásaimh don AE go bhfuil sé ar intinn ag an Ardionadaí an chéad chruinniú eile den Mheitheal um Thacaíocht agus Obair Leantach maidir leis an staid mar atá i Mailí, a ndéanfaidh an AA, ECOWAS agus na Náisiúin Aontaithe cathaoirleacht air, a thionóil sa Bhruiséil an 5 Feabhra 2013. Soláthrófar sa chruinniú sin deis iomchuí chun go neartófar an comhordú maidir leis an gceangaltas idirnáisiúnta do Mhailí, tacaíocht do chur chun feidhme an treochláir agus obair leantach tar éis chomhdháil dheontóirí an AA."

An tSomáil/Corn na hAfraice

Phléigh an Chomhairle an staid sa tSomáil agus i gCorn na hAfraice. Roinn an Chomhairle agus Uachtarán na Somáile, Hassan Sheikh Mohamud a gcuid tuairimí agus lón á ghlacadh acu. Ghlac an Chomhairle na conclúidí seo a leanas:

"1. Is díol sásaimh don AE go bhfuil deireadh leis an aistriú sa tSomáil mar is deis stairiúil í chun dhá dheichbhliain comhraic a fhágáil taobh thiar dínn. Le Bunreacht shealadach a ghlacadh, Parlaimint Cónaidhme a roghnú agus Uachtarán nua a thoghadh beidh ionchais nua ann le haghaidh na síochána inbhuanaithe agus an rathúnais inbhuanaithe sa tSomáil.

2. Léirítear tríd an gcuairt a thug an tUachtarán Hassan Sheikh Mohamud ar an AE go n‑aithníonn an tAontas an staid pholaitiúil nua atá sa tSomáil agus go bhfuil comhpháirtíocht neartaithe idir an AE agus an tSomáil. Leagann an AE béim ar a thábhachtaí atá úinéireacht na Somáile agus ar an mbunfhreagracht atá ar údaráis na Somáile chun tír a athshuí a bheidh saor ó bhagairt an fhoréigin agus na coireachta eagraithe, a bheidh inmharthana ar bhonn eacnamaíoch agus a mbeidh caidreamh aici lena comharsana agus leis an bpobal idirnáisiúnta. Agus aistriú paraidíme sa chaidreamh idir an AE agus an tSomáil á léiriú agus ar aon dul lena chur chuige cuimsitheach, tá rún daingean ag an AE tacú le fís agus le tosaíochtaí an Rialtais nua. Geallann sé go gcoinneoidh sé lena iarrachtaí comhchoiteanna chun tacaíocht a thabhairt don bhunathrú sa tSomáil agus chun caidreamh níos dírí a bheith aige le pobal na Somáile agus leis na hinstitiúidí atá sa tír sin. Faoi chuimsiú an méid sin, spreagann an AE aontachas na Somáile le Comhaontú Cotonou.

3. Is díol sásaimh don Chomhairle an fógra ón Ardionadaí/an Leas-Uachtarán agus ó Uachtarán na Somáile go dtionólfaidh an AE Comhdháil sa Bhruiséil lena ndíreofar ar thosaíochtaí agus ar riachtanais na Somáile agus a pobal sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Beidh sé d'aidhm ag an gComhdháil Comhshocrú idir an tSomáil agus an pobal idirnáisiúnta a fhormhuiniú, a bheidh ina threoir chun an tSomáil a atógáil, bunaithe ar phrionsabail Mhargadh Nua Busan i gcomhair Stát Leochaileach. Díreofar ar ré nua polaitíochta a chur ar bun sa tSomáil leis an gComhdháil, lena gcuirfear a forbairt shocheacnamaíoch chun cinn agus lena mbunófar an smacht reachta agus an tslándáil. Is díol sásaimh don AE freisin an tionscnamh ó RA maidir le Comhdháil a thionól lena gcuirfear béim ar na tosaíochtaí láithreacha chun an tslándáil, an ceartas, agus bainistiú airgeadais phoiblí a neartú agus chun tacú le dul chun cinn polaitiúil sa tSomáil. Tá an AE an-sásta go mbeidh an dá chomhdháil á n-óstáil ag Rialtas Cónaidhme na Somáile.

4. Tacaíonn an AE leis an tosaíocht phráinneach atá ag Uachtarán na Somáile chun cur leis an tslándáil sa tír. Ar bhonn Plean Náisiúnta athbhreithnithe Slándála agus Cobhsaíochta (NSSP) agus straitéisí athchóirithe gaolmhara na hearnála slándála, leanfaidh an AE de chuidiú chun cumas slándála na Somáile a fhorbairt, ar cumas é a bheidh cuntasach d'údarás polaitiúil, agus leanfaidh sé de chumas an smacht reachta a fhorbairt ar fud na tíre chun an pobal a chosaint agus chun cearta an duine a urramú. Cuireann an AE béim ar a thábhachtaí atá comhordú idirnáisiúnta agus comhlántacht idirnáisiúnta ar mhaithe le tacú le forbairt earnáil slándála na Somáile.Ó 2010 i leith, chuir Misean Oiliúna an AE (EUTM) chun na Somáile beagnach 3,000 saighdiúir Somálach faoi oiliúint, arb iad croílár Fhórsaí Armtha Náisiúnta na Somáile anois iad. Ag cur leis an rath a baineadh amach agus ag freagairt do riachtanais údaráis na Somáile atá ag teacht chun cinn, chinn an Chomhairle an 22 Eanáir 2013 síneadh a chur le sainordú Mhisean Oiliúna an AE go dtí an 31 Márta 2015, agus chun Briogáidire-Ghinearál Aherne a cheapadh mar Cheannasaí ar an Misean. Cuirfear oiliúint ar fáil leis an misean chomh maith le comhairle chun Fórsaí Armtha Náisiúnta na Somáile a chur le chéile atá éifeachtach, lánpháirtithe, féin-inbhuanaithe agus cuntasach i ndlúthchomhar le Misean an Aontais Afracaigh sa tSomáil (AMISOM), le Uganda, leis na SA agus comhpháirtithe eile. I gcomhréir leis an dul chun cinn i gcúrsaí slándála aistreoidh Misean Oiliúna an AE a ghníomhaíochtaí ó Uganda go dtí an tSomáil de réir a chéile.Tá an AE tar éis tacú chomh maith leis an earnáil a bhaineann leis an smacht reachta. Tá sé tar éis tacú le cumas breithiúnais agus le hoiliúint agus stipinní a íoc le Fórsaí Póilíní na Somáile, i ndlúthchomhar leis na NA. Ina theannta sin, tabharfaidh misean EUCAP NESTOR cabhair don tSomáil agus do stáit sa réigiún chun cumais féin-inbhuanaithe a fhorbairt chun slándáil agus rialachas mara a fheabhsú, lena n-áirítear cumas breithiúnais.

5. Molann an AE na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag Misean an Aontais Afracaigh sa tSomáil (AMISOM) agus is díol sásaimh dó athbhreithniú straitéiseach an Aontais Afracaigh (AA) a thabhairt chun críche. Féadfar bheith ag súil le go leanfaidh AMISOM de ról bunriachtanach a bheith aige maidir le slándáil a thabhairt go dtí an tSomáil agus cumas fhórsaí slándála na Somáile á fhorbairt. Ós rud é go bhfuil sé ina phríomhthosaíocht ag an AE san Afraic i gcónaí tacú le AMISOM, cuireann sé in iúl an athuair go bhfuil sé réidh chun leanúint air de thacaíocht shuntasach a chur ar fáil do AMISOM trí Shaoráid Síochána na hAfraice. Iarrann sé chomh maith ar dheontóirí eile maoiniú intuartha agus inbhuanaithe a áirithiú le haghaidh AMISOM

6. Is díol sásaimh don AE go ndearnadh athbhreithniú straitéiseach na Náisiún Aontaithe (NA) ar a láithreacht sa tSomáil a thabhairt chun críche agus tá sé ag tnúth le ról feabhsaithe a bheith ag NA sa tSomáil, lena n-áirítear maidir le comhordú éifeachtach na rannpháirtíochta idirnáisiúnta lena dtacaítear leis an tsíocháin agus le cothú stáit.

7. Leagann an AE béim ar an tábhacht atá leis an náisiún a thabhairt chun réitigh agus le hinstitiúidí cuntasacha agus trédhearcacha a thógáil ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta trí chur chuige lena gcuimseofar clanna agus grúpaí sóisialta go léir. Tacóidh an AE le hiarrachtaí an Rialtais chun an daonlathas agus an smacht reachta a chur chun cinn agus chun urraim do chearta an duine a neartú. Cuireann an AE in iúl go láidir go bhfuil sé tábhachtach Bunreacht chríochnaitheach a ghlacadh trí reifreann lena léirítear toil na Somálach go léir, idirphlé agus idirghníomhaíocht shíochánta a spreagadh idir an lár agus na réigiúin agus ullmhúcháin a dhéanamh le haghaidh toghchán. Tacóidh sé freisin le forbairt áitiúil chuimsitheach agus le hiarrachtaí imréitigh. Leagann an AE béim ar an ról ríthábhachtach atá ag an tsochaí shibhialta agus ag na meáin i ndáil le próiseas an bhunathraithe.

8. Ina theannta sin, déanann an AE rún chun tacú leis an téarnamh socheacnamaíoch a bhfuil gá leis chun feabhas a chur ar leas agus ar shlí bheatha phobal na Somáile. Tacóidh sé le soláthar seirbhísí bunúsacha, neartóidh sé bainistiú airgeadais phoiblí agus cabhróidh sé leis an tír d'fhonn caidreamh a athbhunú le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta. Cuideoidh an AE chun athléimneacht a chothú, lena n-áirítear trí fóirithint, athshlánú agus forbairt a nascadh agus cúnamh ón AE á thabhairt don tSomáil.

9. Leanfaidh an AE air de chúnamh daonnúil a chur ar fáil chun fónamh do na riachtanais is práinní atá ag pobal na Somáile, agus prionsabail dhaonnúla na neodrachta, na daonnachta, na neamhchlaontachta agus an neamhspleáchais á n-urramú go hiomlán. Iarrann sé ar na comhpháirtithe uile sa tSomáil rochtain shlán, gan bhac ar chabhair dhaonnúil a áirithiú agus a n-oibleagáidí faoin dlí daonnúil idirnáisiúnta a chomhlíonadh.

10. Tugann an AE dá aire go gcabhrófar leis na coinníollacha feabhsaithe ar thalamh dul i ngleic leis na cúiseanna atá taobh thiar den phíoráideacht amuigh ó chósta na Somáile. Molann sé an rath atá ag oibríocht cabhlaigh an AE EUNAVFOR ATALANTA chun dul i ngleic leis an bpíoráideacht. Tá sé d'aidhm ag an AE smacht ceart a fháil ar an bpíoráideacht san Aigéan Indiach Iartharach trí ATALANTA, fad a chuirfear srian ar an gcumas atá ag grúpaí píoráideachta oibriú ón talamh trí chur le cumas forghníomhaithe dlí na Somáile, lena n-áirítear trí EUCAP NESTOR, agus cur as do na líonraí píoráideachta lena n-áirítear a lucht maoine agus a lóistíocht. Déanfaidh sé sin le húdaráis na Somáile, lena gcuirfear san áireamh a riachtanais atá ag teacht chun cinn chomh maith leis an staid polaitíochta agus slándála ar an talamh, agus lena n-úsáidfear misin agus oibríochtaí an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta agus ionstraimí eile an AE ar bhealach soiléir atá treisithe go frithpháirteach.

11. Is cúis imní don AE i gcónaí an bhagairt leanúnach sceimhlitheoireachta atá os comhair na Somáile féin, an réigiún ina iomláine agus an bhagairt atá ann ar an leibhéal domhanda. Rinne an AE rún daingean chun cur leis an gcumas réigiúnach d'fhonn aghaidh a thabhairt ar bhagairt na sceimhlitheoireachta, tacú le comhar réigiúnach um fhorghníomhú an dlí agus antoisceachas foréigneach a chomhrac, lena n-áirítear tríd an obair a dhéanann an Fóram Domhanda Frithsceimhlitheoireachta, trí obair i gcomhar le comhlachtaí réigiúnacha, rialtais náisiúnta sa Chorn agus in Éimin agus le príomh-chomhpháirtithe amhail NA agus AA. Dá bhrí sin, tugann an Chomhairle dá haire gur fhormhuinigh na Ballstáit Plean Gníomhaíochta Frithsceimhlitheoireachta AE do Chorn na hAfraice agus d'Éimin inniu laistigh dá réimse inniúlachta.

12. Aithníonn an AE an chobhsaíocht i gcomharsanacht iomlán na Somáile mar réamhchoinníoll don tsíocháin, don tslándáil agus don rathúnas sa tír féin. Leagann an AE béim ar an ngá atá ann go gcuirfeadh tíortha an réigiúin dlús leis na hiarrachtaí chun caidreamh maith a chothú idir comharsana, cumais réigiúnacha a fhorbairt agus comhar réigiúnach agus comhtháthú réigiúnach a chruthú go háirithe i réimse na heacnamaíochta agus chun tús a chur le creat réigiúnach, polaitiúil, eacnamaíoch agus slándála. Mar chéad chéim, spreagann an AE an tSomáil agus a comharsana chun teacht ar chomhaontú dea‑chomharsanachta faoi choimirce an Údaráis Idir-Rialtasaigh ar Fhorbairt (IGAD) agus tacaíocht acu óna gcomhpháirtithe. Chomh maith leis sin, spreagann sé an tSomáil chun páirt ghníomhach a ghlacadh in IGAD agus gríosaíonn sé tíortha uile an réigiúin a léiriú go bhfuil siad toilteanach conspóidí déthaobhacha a shocrú i gcreat an Údaráis sin. Mar a leagtar amach i gCreat Straitéiseach an AE do Chorn na hAfraice, tá an AE réidh chun an obair atá idir lámha ag AA, IGAD agus ag a Bhallstáit a éascú agus chun obair i ndlúthchomhar leo chun na cuspóirí sin a bhaint amach, lena n-áirítear trí iarrachtaí Ionadaí Speisialta an AE chuig Corn na hAfraice.Leagann an AE béim ar a thábhachtaí is atá toghcháin shíochánta inchreidte sa Chéinia i Márta 2013 ar mhaithe le slándáil agus rathúnas na tíre agus an réigiúin máguaird."

An tArtach

Phléigh an Chomhairle bearta atá á moladh i dtaobh bheartas an AE san Artach, mar a gcuirtear síos air sa teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ón Ardionadaí.

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Phléigh an Chomhairle na tosaíochtaí beartais eachtraigh ar dóigh dóibh a bheith ar chlár dara tréimhse Uachtarán Obama.

ÁBHAIR EILE A FORMHEASADH

GNÓTHAÍ EACHTRACHA

Comhar níos dlúithe agus comhtháthú réigiúnach níos dlúithe sa Mhagraib

Ghlac an Chomhairle na conclúidí seo a leanas:

"1. Athdheimhníonn an Chomhairle tábhacht straitéiseach Bheartas Comharsanachta na hEorpa (BCE) agus ag meabhrú di na Conclúidí ón gComhairle maidir leis an BCE an 20 Meitheamh 2011, is díol sásaimh di an Teachtaireacht Chomhpháirteach dar teideal "Ag tacú le comhar níos dlúithe agus le comhtháthú réigiúnach níos dlúithe sa Mhagraib: an Ailgéir, an Libia, an Mháratáin, Maracó agus an Túinéis" agus molann sí an tArdionadaí agus an Coimisiún as ucht an raoin leathan de mholtaí a luaitear sa Teachtaireacht.

2. Tá an Chomhairle an-sásta gur ullmhaíodh an Teachtaireacht de mheon na dlúthpháirtíochta agus na comhpháirtíochta tráth ina bhfuil athruithe móra stairiúla ar siúl i réigiún na Magraibe arb í príomhthosaíocht í i gcónaí ó thaobh obair an AE de.

3. Is díol sásaimh don Chomhairle é bunphrionsabal na Teachtaireachta lena léirítear gur faoi thíortha na Magraibe féin amháin atá sé chun athruithe a spreagadh agus cinntí a dhéanamh maidir leis na bealaí is fearr chun an comhtháthú a bhaint amach.

4. Leis na moltaí sa Teachtaireacht sainmhínítear clár oibre le haghaidh tacaíochta ón AE do na cúig thír sa Mhagraib i ndáil leis na hiarrachtaí atá ar bun acu chun comhar níos dlúithe agus comhtháthú réigiúnach níos fearr a bhaint amach, go háirithe faoi chuimsiú Aontas na Magraibe Arabaí. Le beartais an AE i ndáil le réigiún na Magraibe déantar raon na mbeart atá sa Chomhpháirtíocht maidir leis an Daonlathas agus leis an Rathúnas Roinnte a thabhairt chun críche agus a fhorbairt faoi chuimsiú cur chuige athnuaite Bheartas Comharsanachta na hEorpa atá bunaithe ar phrionsabal an difreála. Is díol sásaimh freisin don Chomhairle go leagtar béim sa Teachtaireacht ar na hathchóirithe daonlathacha agus ar an bhforbairt eacnamaíoch chuimsitheach agus ar na creataí comhair atá sa réigiún cheana féin ina theannta sin, go háirithe an tAontas don Réigiún Meánmhuirí agus an t-Idirphlé 5+5 agus meabhraíonn sí an ról atá ag Léig na nArabach. Thairis sin, cuireann an Chomhairle i bhfios go láidir go neartaíonn na tionscnaimh chomhair réigiúnaigh a chéile.

5. I bhfianaise na n-eachtraí a tharla le déanaí i réigiún an tSahára/na Saiheile lena gcuirtear in iúl a thromchúisí atá bagairt na sceimhlitheoireachta i gcoinne an réigiúin sin, na hEorpa agus na Magraibe, is díol sásaimh don Chomhairle na moltaí atá sa Teachtaireacht a bhaineann le comhar ó thaobh cúrsaí slándála de, lena n-áirítear an fhrithsceimhlitheoireacht agus faireachas teorainneacha agus iarrann sí ar an Ardionadaí agus ar an gCoimisiún obair i gcomhar le Comhordaitheoir Frithsceimhlitheoireachta na hEorpa, d'fhonn na moltaí sin a chur chun feidhme ionas go dtreiseofar an rannpháirtíocht le tíortha an réigiúin.

6. Tá an Chomhairle ag súil le tuilleadh plé a dhéanamh i dtaca leis na moltaí ón Ardionadaí agus ón gCoimisiún. Cuireann an Chomhairle béim ar a thábhachtaí atá sé leanúint ar aghaidh leis an idirphlé maidir le cumarsáid le tíortha na Magraibe agus ábhar an idirphlé sin a roinnt leis an bpobal sna tíortha sin. Faoi chuimsiú an méid sin, is díol sásaimh di an moladh chun idirphlé ardleibhéil a thionól idir an AE agus tíortha na Magraibe agus tá súil aici go bhféadfaidh an chéad chruinniú a bheith ann go luath chun ábhair chomhleasa a phlé. Is mian leis an gComhairle breithniú ar an dul chun cinn a bheidh déanta maidir le cur chun feidhme na Teachtaireachta i mí na Nollag 2013."

An Iaráic - bearta sriantacha

Leasaigh an Chomhairle Rialachán 1210/2003 maidir le srianta sonracha áirithe ar an gcaidreamh eacnamaíoch agus airgeadais leis an Iaráic. Leis sin, féadfar cistí calctha shocruithe an chomharba a aistriú chuig an gCiste Forbartha don Iaráic, ar ciste é a chuir Rialtas na hIaráice ar bun faoi na coinníollacha a leagtar síos i rún 1483 (2003) agus i rún 1956 (2010) ó Chomhairle Slándála na NA.

Palaistínigh áirithe a ligean isteach go sealadach

Chuir an Chomhairle fad le bailíocht na gceadanna náisiúnta iontrála agus cónaí do Phalaistínigh áirithe san AE, ar ceadanna iad a deonaíodh i gcomhréir le comhsheasamh 2002/400/CFSP go ceann 12 mhí sa bhreis.

An Afganastáin - bearta sriantacha

Leasaigh an Chomhairle na bearta sriantacha i bhfianaise an staid mar atá san Afganastáin chun na cinntí a ghlac na Náisiúin Aontaithe a chur san áireamh. Rinne sí ceann amháin a nuashonrú agus scrios sí trí cinn eile de na hiontrálacha ó liosta na n‑ábhar atá faoi réir na smachtbhannaí. Cuimsítear sna bearta sriantacha sin cosc ar thaisteal agus calcadh sócmhainní.

Bearta AE i gcoinne iomadú na n-arm ollscriosta

Ghlac an Chomhairle an tuarascáil leathbhliantúil ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme straitéis an AE i gcoinne iomadú na n-arm ollscriosta, tuarascáil lena gcumhdaítear an dara seimeastar de 2012.

An Túinéis - bearta sriantacha

Chuir an Chomhairle fad 12 mhí leis na smachtbhannaí i gcoinne daoine atá freagrach as míleithleasú cistí stáit na Túinéise, lena n‑áirítear iar‑Uachtarán na Túinéise, Zine El Abidine Ben Ali, .i. go dtí an 31 Eanáir 2014.

COMHAR UM FHORBAIRT

Tacaíocht ón AE don athrú inbhuanaithe sna sochaithe i mbun aistrithe

Ghlac an Chomhairle conclúidí maidir le tacaíocht ón AE i gcomhair athraithe inbhuanaithe i sochaithe atá i mbun aistrithe, féach 17708/12.

Tagraíonn an tionscnamh do thíortha atá i mbun a sochaithe a bhunathrú go daonlathais chuimsitheacha, i gcomharsanacht an AE nó in áiteanna eile. Beidh sé mar aidhm ag an tacaíocht ón AE do phróisis aistrithe an rialachas daonlathach, cearta an duine, an smacht reachta, an leas eacnamaíoch agus sóisialta, agus an tsíocháin agus an chobhsaíocht a chur chun cinn. Cuirfear béim láidir ar an éagothroime shóisialta a laghdú, ag díriú ar chearta na mban agus ar chearta an linbh. Chun na spriocanna sin a bhaint amach, bainfidh an AE leas as réimse leathan de na beartais AE atá ann cheana, ón gcomhbheartas eachtrach agus slándála go dtí an comhar um fhorbairt.

AN COMHBHEARTAS SLÁNDÁLA AGUS COSANTA

Clár Freachnamh an AE 2013-2015

D'fhormheas an Chomhairle clár freachnamh an AE do 2013-2015. Cineálacha éagsúla freachnamh bainistithe ghéarchéime atá sa chlár.

Tacaíocht do bhainistiú teorainneacha sa Libia

D'fhormheas an Chomhairle an coincheap bainistithe ghéarchéime i gcomhair misin bainistithe slándála teorann sa Libia de chuid an Chomhbheartais Slándála agus Chosanta a d'fhéadfadh a bheith ann. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach preasráiteas 5823/13.


Side Bar