Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

5858/13

(OR. en)

PRESSE 39

PR CO 4

PRESSEMEDDELELSE

3218. samling i Rådet

Udenrigsanliggender

Bruxelles, den 31. januar 2013

Formand Catherine Ashton

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

De vigtigste resultater af Rådets samling

Rådet gav på ny udtryk for EU's stærke og fortsatte engagement i Malis suverænitet, enhed og territoriale integritet. Det gav udtryk for tilfredshed med Malis væbnede styrkers fremskridt, som støttes af Frankrig og stater i regionen, på bekostning af terrorgrupperne i det nordlige Mali. Det understregede betydningen af videreførelsen af det internationale engagement til støtte for Mali, navnlig mobiliseringen af de afrikanske stater. Det udtrykte også tilfredshed med vedtagelsen af en køreplan, et væsentligt fremskridt i retning af en fuldstændig genoprettelse af den forfatningsmæssige orden.

EU hilste endvidere afslutningen af overgangsprocessen i Somalia velkommen som en historisk mulighed for at lægge to årtier med konflikt bag sig og vil fastholde EU's kollektive indsats for at støtte Somalias omstilling. Rådet udvekslede synspunkter med Somalias præsident Hassan Sheikh Mohamud.

Rådet gjorde status over situationen i Syrien og Egypten samt over EU's reaktion på Det Arabiske Forår med henblik på en debat på Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar.

Rådet godkendte krisestyringskonceptet med henblik på en eventuel civil grænsekontrolmission i Libyen under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

INDHOLD1

DELTAGERE

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

De sydlige nabolande

Mali

Somalia/Afrikas Horn

Arktis

USA

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

UDENRIGSANLIGGENDER

  1. Irak - restriktive foranstaltninger

  2. Midlertidig modtagelse af visse palæstinensere

  3. Afghanistan - restriktive foranstaltninger

  4. EU's indsats mod spredning af masseødelæggelsesvåben

  5. Tunesien - restriktive foranstaltninger

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

  1. EU-bistand til bæredygtig forandring i overgangssamfund

FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

  1. Den Europæiske Unions øvelsesprogram 2013-2015

  2. Støtte til grænseforvaltning i Libyen

DELTAGERE

Den højtstående repræsentant

Catherine ASHTON Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Belgien:

Didier REYNDERS Vicepremierminister samt udenrigs-, udenrigshandels- og Europaminister

Bulgarien:

Nickolay MLADENOV Udenrigsminister

Den Tjekkiske Republik:

Karel SCHWARZENBERG 1. vicepremierminister og udenrigsminister

Danmark:

Villy SØVNDAL Udenrigsminister

Tyskland:

Guido WESTERWELLE Forbundsudenrigsminister

Estland:

Urmas PAET Udenrigsminister

Irland:

Lucinda CREIGHTON Viceminister for EU-spørgsmål

Eamon GILMORE Vicepremierminister (Tánaiste) samt udenrigs- og handelsminister

Grækenland:

Dimitrios KOURKOULAS Statssekretær for udenrigsanliggender

Spanien:

Gonzalo DE BENITO SECADES Statssekretær for udenrigsspørgsmål

Frankrig:

Laurent FABIUS Udenrigsminister

Italien:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA Udenrigsminister

Cypern:

Erato KOZAKOU - MARCOULLIS Udenrigsminister

Letland:

Edgars RINKĒVIČS Udenrigsminister

Litauen:

Linas A. LINKEVIČIUS Udenrigsminister

Luxembourg:

Christian BRAUN Fast repræsentant

Ungarn:

Péter GYÖRKÖS Fast repræsentant

Malta:

Francis ZAMMIT DIMECH Udenrigsminister

Nederlandene:

Frans TIMMERMANS Udenrigsminister

Østrig:

Michael SPINDELEGGER Vicekansler og forbundsminister for europæiske og internationale spørgsmål

Polen:

Radosław SIKORSKI Udenrigsminister

Portugal:

Paulo PORTAS Udenrigsminister

Rumænien:

Titus CORLĂŢEAN Udenrigsminister

Slovenien:

Karl Viktor ERJAVEC Vicepremierminister, udenrigsminister

Slovakiet:

Miroslav LAJČÁK Vicepremierminister og udenrigsminister

Finland:

Erkki TUOMIOJA Udenrigsminister

Sverige:

Carl BILDT Udenrigsminister

Det Forenede Kongerige:

William HAGUE Førsteminister, udenrigs- og Commonwealthminister

Kommissionen:

Maria DAMANAKI Medlem

Kristalina GEORGIEVA Medlem

Štefan FÜLE Medlem

Den tiltrædende stats regering var repræsenteret således:

Kroatien:

Vesna PUSIĆ Vicepremierminister samt udenrigs- og Europaminister

PUNKTER BEHANDLET VED DEBAT

De sydlige nabolande

Med henblik på en debat på Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar drøftede Rådet status vedrørende Det Arabiske Forår og gjorde status over EU's reaktion.

Rådet drøftede også de nylige begivenheder i Egypten og den seneste udvikling i Syrien.

Mali

Rådet drøftede situatuinen i Mali og vedtog følgende konklusioner:

"1. Den Europæiske Union giver under henvisning til sine konklusioner af 17. januar 2013 på ny udtryk for sit stærke og fortsatte engagement i Malis suverænitet, enhed og territoriale integritet. I denne forbindelse og i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2071 og 2085, støtter EU regionens og det internationale samfunds indsats. Det giver udtryk for tilfredshed med Malis væbnede styrkers fremrykning, som støttes af Frankrig og regionen, på bekostning af terrorgrup­perne i det nordlige Mali og udtrykker på ny sin fulde støtte til denne indsats. EU hilser det ligeledes velkommen, at Malis nationalforsamling har vedtaget køreplanen for overgangsfasen.

2. EU understreger betydningen af videreførelsen af det internationale engagement til støtte for Mali, navnlig mobiliseringen af de afrikanske stater. Det udtrykker i denne forbindelse tilfredshed med resultatet af den donorkonference, som Den Afrikanske Union (AU) afholdt den 29. januar 2013, og opfordrer til en hurtig gennemførelse af konklusionerne heraf. EU opfordrer AU og Ecowas til at fremskynde deployeringen af den afrikansk ledede internationale støttemission til Mali (MISMA), som det er rede til at yde finansiel og logistisk støtte til. I betragtning af at støtten til MISMA er en af prioriteterne for EU i Afrika, gentager Rådet, at det er parat til at yde MISMA betydelig støtte gennem freds­faciliteten for Afrika. Med henblik herpå opfordrer det Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til hurtigst muligt og på grundlag af en anmodning at gennemføre de tilsagn, som EU gav på den internationale donorkonference i Addis Abeba, navnlig tilsagnet fra Kommissionen om et bidrag på 50 mio. EUR. EU opfordrer andre donorer til at bidrage til en holdbar og forudsigelig finansiering af operationen.

3. Vedtagelsen af køreplanen udgør et væsentligt fremskridt i retning af en fuldstændig genoprettelse af den forfatningsmæssige orden, herunder civil kontrol med de væbnede styrker og statens myndighed på hele Malis område, og EU opfordrer til den øjeblikkelig gennemførelse af den. Dette fremskridt muliggør en gradvis genoptagelse af den europæiske udviklingsbistand for hurtigt at kunne imødekomme Malis vigtigste behov. Rådet anmoder desuden den højtstående repræsentant og Europa-Kommissionen om at foreslå specifikke foranstaltninger til at støtte køreplanens gennemførelse, herunder støtte til valgprocessen. EU minder om, at det er vigtigt at genetablere en inklusiv national dialog, der er åben for befolkningen i det nordlige Mali og for alle grupper, som afviser terrorisme og anerkender Malis integritet. En hurtig genetablering af statens myndighed, retsstaten og de offentlige tjenester i de befriede områder i det centrale og nordlige Mali er ligeledes af afgørende betydning. Med henblik på dette og i overensstemmelse med den samlede europæiske tilgang hilser Rådet EU-Udenrigstjenestens og Kommissionens fælles bestræbelser på at forberede konkrete hjælpe-foranstaltninger ved brug af alle tilgængelige instrumenter velkommen.

4. Rådet hilser det velkommen, at forberedelsen af missionen EUTM Mali til uddannelse og rådgivning af Malis væbnede styrker er fremskyndet, hvilket gør det muligt at bidrage til styrkelse af den civile myndighed og respekten for menneskerettighederne. Det minder om det mål, som blev fastsat af Rådet den 17. januar 2013, om senest midt i februar at vedtage en afgørelse om iværksættelse af denne mission med henblik på at indlede de første rådgivningsaktiviteter.

5. EU er alarmeret over meldingerne om overtrædelse af menneskerettighederne og opfordrer Malis myndigheder til øjeblikkeligt at undersøge alle påstande herom. EU er rede til at yde en passende støtte for at bekæmpe sådanne overgreb. EU understreger betydningen af respekt for folkeretten og minder navnlig Malis myndigheder om deres primære ansvar for at beskytte civilbefolkningen. Alle gerningsmænd til krænkelser af menneskerettighederne skal stilles til ansvar for deres handlinger. EU hilser det velkommen, at Den Internationale Straffedomstol har besluttet at indlede en undersøgelse af krænkelsernes og opfordrer Malis myndigheder til at samarbejde. Det opfordrer ligeledes til hurtig mobilisering af observatører og styrkelse af samarbejdet med internationale organisationer for navnlig at overvåge, at menneskerettighederne respekteres på hele Malis område.

6. EU udtrykker tilfredshed med, at den højtstående repræsentant har til hensigt sammen med AU, Ecowas og FN at være vært for det næste møde i gruppen til støtte for og opfølgning af situationen i Mali den 5. februar i Bruxelles. Dette møde vil give en velkommen lejlighed til at styrke koordinationen af den internationale indsats til fordel for Mali, støtte gennemførelsen af køreplanen og følge op på AU's donorkonference."

Somalia/Afrikas Horn

Rådet drøftede situationen i Somalia og på Afrikas Horn. Det udvekslede synspunkter under en arbejdsfrokost med Somalias præsident Hassan Sheikh Mohamud. Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. EU hilser afslutningen af overgangsprocessen i Somalia velkommen som en historisk mulighed for at lægge to årtier med konflikt bag sig. Vedtagelsen af en provisorisk forfatning og valget af medlemmerne til et føderalt parlament og af en ny præsident fører nye perspektiver for en varig fred og fremgang med sig for Somalia. Præsident Hassan Sheikh Mohamuds besøg i EU er udtryk for EU's anerkendelse af de nye politiske rammer i Somalia og for et styrket partnerskab mellem EU og Somalia.

2. EU understreger betydningen af somalisk ejerskab og fremhæver, at det er de somaliske myndigheders primære ansvar at genopbygge et land, der er frit for trusler om vold og organiseret kriminalitet, som er økonomisk levedygtigt, og som har forbindelser med sine naboer og det internationale samfund. EU er fast besluttet på at understøtte den nye regerings vision og prioriteter, hvilket er udtryk for et paradigmeskifte i forbindelserne mellem EU og Somalia og i overensstemmelse med dets samlede tilgang. Det vil fastholde sin kollektive indsats for at støtte Somalias omstilling og indgå i en mere direkte dialog med Somalias befolkning og institutioner. I denne sammenhæng opfordrer EU Somalia til at tiltræde Cotonouaftalen.

3. Rådet udtrykker tilfredshed med, at den højtstående repræsentant/næstformanden og den somaliske præsident har meddelt, at Somalia og EU skal være vært for en konference i Bruxelles, der vil fokusere på Somalias og dets befolknings prioriteter og behov på mellemlang og lang sigt. Formålet med konferencen er at give sin tilslutning til en aftale mellem Somalia og det internationale samfund, der skal være vejledende for Somalias genopbygning, baseret på den nye Busanaftale om engagement i ustabile stater. Konferencen vil fokusere på opbygningen af en ny politisk orden i Somalia, fremme dets socioøkonomiske udvikling og få indført retsstatsprincipper og sikkerhed. EU udtrykker også tilfredshed med Det Forenede Kongeriges initiativ til at være vært for en konference, der skal fokusere på de umiddelbare prioriteter, der består i at styrke sikkerheden, retsvæsenet og forvaltningen af de offentlige finanser og støtte Somalias politiske fremskridt. EU hilser den somaliske føderale regerings deltagelse som medvært for de to konferencer velkommen.

4. EU støtter den somaliske præsidents umiddelbare prioritet, der er at udbygge sikkerheden i landet. På grundlag af en revideret national sikkerheds- og stabiliseringsplan og dertil knyttede strategier for reform af sikkerhedssektoren vil EU også fremover hjælpe til med at udvikle Somalias sikkerhedsmæssige kapacitet, der er fuldt ansvarlig over for den politiske myndighed, samt retsstatskapaciteten i hele landet og derved yde beskyttelse for befolk­ningen og respektere menneskerettighederne. EU fremhæver betydningen af international koordination og komplementaritet til støtte for udviklingen af Somalias sikkerhedssektor.

Siden 2010 har EU's uddannelsesmission (EUTM) Somalia med held uddannet næsten 3000 somaliske soldater, der nu udgør kernen i de somaliske nationale væbnede styrker. På baggrund af dens succes og for at imødekomme udviklingen i de somaliske myndigheders behov besluttede Rådet den 22. januar 2013 at forlænge mandatet for EUTM Somalia indtil den 31. marts 2015 og at udnævne brigadegeneral Gerald Aherne til øverstbefalende for missionen. Missionen vil forestå uddannelse såvel som rådgivning med henblik på at opbygge effektive, velintegrerede, autonome og ansvarlige somaliske nationale væbnede styrker i et fortsat nært samarbejde med Den Afrikanske Unions mission i Somalia (Amisom), Uganda og USA og andre partnere. Efterhånden som sikkerhedssituationen tillader det, vil EUTM gradvis overføre sine aktiviteter fra Uganda til Somalia.

EU har også støttet retsstatssektoren. Det har støttet de retslige kapaciteter og uddannelse og betaling af løn til de somaliske politistyrker i nært samarbejde med FN. Derudover vil missionen EUCAP Nestor bistå Somalia og stater i regionen med at udvikle autonome kapaciteter for at fremme deres sikkerhed til søs og deres regeringsførelse, herunder de retslige kapaciteter.

5. EU udtrykker anerkendelse af den indsats, som Amisom har ydet, og hilser fuldførelsen af AU's strategiske gennemgang velkommen. Amisom kan forventes også at spille en afgørende rolle fremover med hensyn til at bringe sikkerhed til Somalia, mens de somaliske sikkerhedsstyrkers kapacitet udvikles. I betragtning af at støtte til Amisom fortsat er en af EU's prioriteter i Afrika, erklærer EU sig på ny rede til at fortsætte med at yde betydelig støtte til Amisom gennem fredsfaciliteten for Afrika. Det opfordrer også andre donorer til at sikre forudsigelig og bæredygtig finansiering af Amisom.

6. EU udtrykker tilfredshed med fuldførelsen af FN's strategiske gennemgang af dets tilstedeværelse i Somalia og ser frem til, at FN får en styrket rolle i Somalia, herunder i forbindelse med effektiv koordination af det internationale engagement til støtte for freds- og statsopbygning.

7. EU understreger betydningen af at forsone nationen og opbygge ansvarlige og gennem­sigtige institutioner på lokalt, regionalt og nationalt niveau gennem en tilgang, der omfatter alle klaner og sociale grupper. EU vil støtte regeringens bestræbelser på at fremme demokratiet og retsstatsprincippet og styrke respekten for menneskerettighederne. EU understreger, at det er vigtigt at vedtage den endelige forfatning ved folkeafstemning, så den afspejler alle somalieres vilje, at tilskynde til dialog og fredelige samspil mellem landets centrum og regioner og at forberede valg. Det vil også støtte bestræbelser i retning af en inklusiv lokal udvikling og forsoning. EU fremhæver civilsamfundets og mediernes afgørende rolle i omstillingsprocessen.

8. EU påtager sig også at støtte den socioøkonomiske genopretning, der er nødvendig for at forbedre somaliernes velfærd og levevilkår. Det vil støtte leveringen af basale tjeneste­ydelser, styrke forvaltningen af de offentlige finanser og støtte landets fornyede engagement med de internationale finansielle institutioner. EU vil hjælpe med at opbygge modstandsdygtighed, herunder gennem sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling i forbindelse med EU's bistand til Somalia.

9. EU vil fortsat yde humanitær bistand for at opfylde den somaliske befolknings mest presserende behov med fuld respekt for de humanitære principper om neutralitet, medmenneskelighed, upartiskhed og uafhængighed. Det opfordrer alle parter i Somalia til at sørge for sikker og uhindret adgang for humanitær bistand og til at opfylde deres forpligtelser ifølge den humanitære folkeret.

10. EU noterer sig, at forbedrede vilkår på land også vil bidrage til at tage hånd om de grundlæggende årsager til piratvirksomhed ud for Somalias kyst. Det udtrykker anerken­delse af EU's flådeoperation EUNAVFOR Atalantas succes i bekæmpelsen af pirat­virksomhed. EU tager sigte på at konsolidere inddæmningen af piratvirksomheden i den vestlige del af Det Indiske Ocean gennem Atalanta, samtidig med at piratgruppernes evne til at operere fra land begrænses ved opbygning af Somalias retshåndhævelseskapacitet, bl.a. gennem EUCAP Nestor, og sprængning af piratnetværker, herunder deres finansielle bagmænd og logistik. Det vil gøre dette sammen med de somaliske myndigheder under hensyn til udviklingen i deres behov samt den politiske og sikkerhedsmæssige situation på stedet og med brug af sin fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks missioner og operationer og andre EU-instrumenter på en sammenhængende og gensidigt forstærkende måde.

11. EU er fortsat bekymret over den stadige trussel, som terrorisme udgør for Somalia selv, regionen som helhed og på verdensplan. EU har påtaget sig at hjælpe til med at opbygge regionale kapaciteter til at tackle truslen om terrorisme, støtte regionalt samarbejde på retshåndhævelsesområdet og bekæmpe voldelig ekstremisme, herunder gennem arbejdet i det globale forum for terrorbekæmpelse og samarbejde med regionale organer, nationale regeringer på Afrikas Horn og i Yemen og med nøglepartnere som f.eks. FN og AU. Rådet noterer sig derfor, at medlemsstaterne i dag har godkendt en terrorbekæmpelseshandlings­plan for Afrikas Horn og Yemen inden for deres kompetenceområde.

12. EU anerkender, at det er en forudsætning for fred, sikkerhed og fremgang i Somalia, at der er stabilitet i dets naboskab som helhed. Det lægger vægt på, at landene i regionen skal øge indsatsen for at opbygge et godt naboskab, udvikle regionale kapaciteter og etablere et regionalt samarbejde og regional integration, særlig på det økonomiske område, og lægge grunden til en politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig ramme for regionen. Som et første skridt opfordrer EU indtrængende Somalia og dets naboer til at nå frem til en aftale om godt naboskab under ledelse af Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) og med støtte fra dets partnere. Det tilskynder desuden Somalia til at deltage aktivt i IGAD og opfordrer indtrængende alle landene i regionen til at vise deres vilje til at bilægge bilaterale tvister inden for rammerne af IGAD. Som fastsat i EU's strategiramme for Afrikas Horn er EU rede til at understøtte og til at arbejde tæt sammen med AU og med IGAD og dets medlemsstater for at nå disse mål, herunder gennem de bestræbelser, der udfoldes af EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn.

EU understreger betydningen af et fredeligt og troværdigt valg i marts 2013 i Kenya for sikkerhed og velstand i landet og i regionen som helhed."

Arktis

Rådet udvekslede synspunkter om den foreslåede indsats hen imod en EU-politik for Arktis som anført i den fælles meddelelse herom fra Kommissionen og den højtstående repræsentant.

USA

Rådet drøftede de udenrigspolitiske prioriteter, som sandsynligvis vil stå på dagsordenen i præsident Obamas anden embedsperiode.

ANDRE PUNKTER, DER BLEV GODKENDT

UDENRIGSANLIGGENDER

Tættere samarbejde og større regional integration i Maghreb

Rådet vedtog følgende konklusioner:

"1. Rådet, der på ny bekræfter den strategiske betydning af det europæiske naboskab og minder om Rådets konklusioner af 20. juni 2011 om den europæiske naboskabspolitik, glæder sig over den fælles meddelelse om støtte til tættere samarbejde og større regional integration i Maghreb: Algeriet, Libyen, Mauretanien, Marokko og Tunesien og lykønsker den højtstående repræsentant og Kommissionen med den brede vifte af forslag i meddelelsen.

2. Rådet glæder sig over, at meddelelsen er udarbejdet i et ønske om solidaritet og partnerskab på et tidspunkt, hvor Maghrebregionen, der stadig er en nøgleprioritet for EU, undergår dybe og historiske ændringer.

3. Rådet udtrykker tilfredshed med det grundlæggende princip i meddelelsen, der lyder, at incitamentet til forandring og beslutningerne om, hvordan integrationen bedst opnås, helt er op til Maghreblandene selv.

4. Forslagene i meddelelsen definerer en dagsorden for, hvordan EU kan støtte de fem Maghreblande i deres bestræbelser på at opnå et tættere samarbejde og en større regional integration, navnlig i forbindelse med Den Arabiske Maghrebunion. EU's politikker over for Maghrebregionen supplerer og videreudvikler anvendelsesområdet for foranstaltnin­gerne i partnerskabet for demokrati og fælles velstand i forbindelse med den nye strategi for den europæiske naboskabspolitik, der bygger på princippet om differentiering. Rådet glæder sig ligeledes over, at meddelelsen fremhæver de demokratiske reformer og den inklusive økonomiske udvikling samt de eksisterende samarbejdsrammer i regionen, navnlig Middelhavsunionen og de 5+5, og minder om den rolle, som Den Arabiske Liga spiller. Rådet understreger desuden, at de regionale samarbejdsinitiativer styrker hinanden gensidigt.

5. På baggrund af de seneste begivenheder i Sahara-/Sahelregionen, der understreger, hvor alvorlig terrortruslen er for denne region, Europa og Maghreb, udtrykker Rådet tilfredshed med forslagene i meddelelsen vedrørende samarbejde på sikkerhedsområdet, herunder bekæmpelse af terrorisme og grænseovervågning, og anmoder den højtstående repræsen­tant og Kommissionen om at samarbejde med EU-antiterrorkoordinatoren om at gennem­føre disse forslag for at styrke samarbejdet med landene i regionen.

6. Rådet ser frem til at uddybe drøftelserne om den højtstående repræsentants og Kommissionens forslag. Rådet understreger betydningen af at fortsætte dialogen om meddelelsen med Maghreblandene og orientere offentligheden i disse lande om indholdet. I den forbindelse glæder det sig over forslaget om at afholde en dialog på højt plan mellem EU og Maghreblandene og håber, at et første møde vil kunne finde sted snart for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. Rådet ønsker at gøre status over gennemførelsen af meddelelsen i december 2013."

Irak - restriktive foranstaltninger

Rådet ændrede forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak. Dette vil gøre det muligt at overføre indefrosne pengemidler til de ordninger, som skal afløse udviklingsfonden for Irak, der er indført af den irakiske regering, på betingelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 1483 (2003) og 1956 (2010).

Midlertidig modtagelse af visse palæstinensere

Rådet forlængede gyldigheden af nationale tilladelser til indrejse og ophold i EU for visse palæstinensere, som er udstedt i henhold til fælles holdning 2002/400/FUSP, i yderligere 12 måneder.

Afghanistan - restriktive foranstaltninger

Rådet ændrede de restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Afghanistan for at tage højde for FN's afgørelser. Det ajourførte én angivelse og slettede tre andre angivelser fra listen over dem, der er omfattet af sanktionerne. Restriktionerne består i rejseforbud og indefrysning af aktiver.

EU's indsats mod spredning af masseødelæggelsesvåben

Rådet godkendte en halvårlig situationsrapport om gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der dækker andet halvår af 2012.

Tunesien - restriktive foranstaltninger

Rådet forlængede sanktionerne mod personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, herunder den tidligere tunesiske præsident Zine El Abidine Ben Ali, med 12 måneder, dvs. indtil den 31. januar 2014.

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

EU-bistand til bæredygtig forandring i overgangssamfund

Rådet vedtog konklusioner om EU-bistand til bæredygtig forandring i overgangssamfund, se 17708/12.

Initiativet berører lande, der omdanner deres samfund til inklusive demokrativer, i EU's nabolande eller andre steder. EU's bistand til overgangsprocesser vil sigte mod at fremme demokratiske styreformer, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, økonomisk og social velfærd samt fred og stabilitet. Der vil blive lagt stor vægt på at mindske social ulighed med fokus på kvinders og børns rettigheder. For at nå disse mål vil EU gøre brug af en lang række eksisterende EU-politikker, der spænder lige fra den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik til udviklingssamarbejde.

FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

Den Europæiske Unions øvelsesprogram 2013-2015

Rådet godkendte Den Europæiske Unions øvelsesprogram for 2013-2015. Det består af forskellige typer krisestyringsøvelser.

Støtte til grænseforvaltning i Libyen

Rådet godkendte krisestyringskonceptet med henblik på en eventuel civil FSFP-grænsekontrolmission i Libyen. Yderligere oplysninger findes i pressemeddelelse 5823/13.


Side Bar