Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 1 maart 2012

(OR. en)

EUCO 34/12

PRESSE 83

PR PCE 29

Opmerkingen van Herman Van Rompuy,
voorzitter van de Europese Raad,
na afloop van de tripartiete sociale top

In ons gezamenlijk streven om de economische groei en de werkgelegenheid weer op peil te brengen is de sociale dialoog belangrijker dan ooit. Het nieuwe model voor economisch bestuur van de Europese Unie biedt daartoe instrumenten die wij ten volle dienen te benutten.

Op het niveau van de Unie bieden de bijeenkomsten van de tripartiete sociale top, die regelmatig plaatsvinden en waarvan wij er net een achter de rug hebben, vanouds een nuttig en vruchtbaar forum waar de Europese instellingen en de sociale partners hun denkbeelden kunnen wisselen.

De economische omstandigheden verschillen van lidstaat tot lidstaat. In sommige landen hebben de crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingsmaatregelen de bevolking bijzonder hard getroffen. In andere landen laten het consumentenvertrouwen en het ondernemingsvertrouwen verstek gaan. Het vertrouwen in de eurozone herstellen, is een groeistrategie op zich.

Zowel in de afzonderlijke lidstaten als voor de eurozone als geheel zijn stabiliserende maatregelen genomen, die vrucht beginnen af te werpen. Er zijn duidelijke signalen dat de financiële markten in rustiger vaarwater terecht komen. De rentevoet is voor tal van landen drastisch gedaald. Dat betekent echter niet dat wij achterover kunnen leunen en niet waakzaam en in staat van paraatheid behoeven te blijven.

Wij doen onze uiterste best om groei en werkgelegenheid te stimuleren, voor de korte en voor de langere termijn. Dat is waar wij onverminderd naar blijven streven. Begrotings­discipline en structurele hervormingen die de productiviteit verhogen en investeringen aantrekken zijn essentieel om dat doel te bereiken. Zonder begrotingsdiscipline en structurele hervormingen zullen groei en banen buiten bereik blijven.

Evenwichtige begrotingen zijn onvermijdelijk om ons sociaal model in stand te houden, en niet alleen om de economische en monetaire unie van een krachtiger fundering te voorzien.

Voor die evenwichtige begrotingen zijn de kerndoelen van de Europa 2020-strategie onverminderd van belang. Tot die kerndoelen behoren werkgelegenheid, innovatie, onderzoek en ontwikkeling, de doelstellingen inzake klimaatverandering en energie, onderwijs en sociale integratie. De bestedingen op die terreinen dienen zoveel mogelijk uit de wind te worden gehouden, want zij dragen bij tot toekomstige groei. Alle lidstaten hebben belangrijke maatregelen genomen, maar op bepaalde terreinen lopen de hervormingen achter op het schema, en de uitvoeringsgraad is ongelijk.

In januari heeft de Europese Raad aangedrongen op spoedmaatregelen inzake jeugd­werkloosheid, de eengemaakte markt en het midden- en kleinbedrijf. De lidstaten is verzocht om in hun nationale hervormingsplannen nationale banenplannen op te nemen. In de Annual Growth Survey, de jaarlijkse groeianalyse die de Europese Raad later vandaag zal bespreken, wordt voorrang gevraagd voor maatregelen die groei en concurrentiekracht bevorderen, maatregelen die de werkloosheid aanpakken en maatregelen die de maatschappelijke gevolgen van de crisis lenigen.

In de tripartiete bijeenkomst van vandaag hebben de sociale partners hun werkprogramma voor de komende jaren ontvouwd. Daarin wordt ingezoomd op werkgelegenheid voor jongeren, onderwijs en leven-lang-leren en het model voor economisch en sociaal bestuur van de Unie. De thema's die van de staatshoofden en regeringsleiders in januari een prominente plaats op de agenda voor groei en banen en voor de Europese Raad van heden hebben gekregen, blijken dus ook prominent in het programma van de sociale partners aanwezig te zijn.

Ik besef maar al te goed dat de crisis waarin wij ons bevinden, evenals sommige van de maatregelen waarmee wij die crisis trachten te bestrijden, de sociale cohesie onder druk zetten. De crisis zou ook het geloof in het Europees gedachtegoed kunnen ondermijnen. Juist daarom moeten wij ongelijkheid en armoede aanpakken; juist daarom moet ons beleid groei en banen opleveren. Het Europees sociaal model is nog niet ten dode opgeschreven. Alleen als wij alle stakeholders, en in het bijzonder de sociale partners, van meet af aan bij ons beleid weten te betrekken, zullen de aanpassingsmaatregelen kans van slagen hebben.


Side Bar