Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA RÅDET
ORDFÖRANDEN

SV

Bryssel den 14 december 2012

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Kommentarer av ordförande Herman Van Rompuy
efter Europeiska rådets första session

Detta är en bra vecka för Europeiska unionen, en vecka att minnas. I måndags var vi i Oslo. I morse enades våra finansministrar om en gemensam tillsynsmekanism för banker och i Eurogruppen fattades ett beslut om Grekland.

Och i kväll hade vi en mycket konstruktiv första kväll under det här mötet i Europeiska rådet. Vi fattade beslut om vägen framåt för euroområdet, med fokus på två områden.

För det första att stärka vårt banksystem.

Här utgör framstegen i morse med inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen ett genombrott. Detta kommer att stärka vår finansiella sektor. Brytandet av den onda cirkeln mellan stater och banker kommer att bidra till att skapa stabilitet och förbättra lånevillkoren – båda förutsättningar för tillväxt och sysselsättning både i och utanför euroområdet.

Detta har vi uppnått inom loppet av bara några få månader. I juni fanns det ingenting. Så angav Europeiska rådet riktningen, och strax efter sommaren hade kommissionen förslag klara. Inom loppet av tre månader nådde finansministrarna en överenskommelse, medan parlamentet redan har antagit sin ståndpunkt i frågan på utskottsnivå. I juni begärde vi att den gemensamma tillsynsmekanismen skulle vara klar i december, och vi lyckades åstadkomma detta. Detta visar tydligt unionens förmåga att vidta snabba och beslutsamma åtgärder. Det är så vi arbetar i Europa.

Överenskommelsen om den gemensamma tillsynsmekanismen är väl avvägd. Den tillgodoser euroländernas behov samtidigt som den är öppen för alla och tar hänsyn till dem som väljer att inte delta. Det är ett verkligt gemensamt system med en klok arbetsfördelning mellan ECB och de nationella myndigheterna.

När det gäller ECB görs en tydlig uppdelning mellan penningpolitiska uppgifter och tillsynsuppgifter. Och slutligen bevaras integriteten hos den inre marknaden för finansiella tjänster. Men vårt arbete upphör inte här, vi tittar redan på vilka steg vi ska ta härnäst: detta är nödvändigt för euroområdets framtid.

Vi har enats om att under första halvåret nästa år fastställa en operativ ram, inbegripet en definition av tidigare tillgångar som ärvts ("legacy assets"), så att Europeiska stabilitetsmekanismen, när den gemensamma stabilitetsmekanismen har inrättats, har möjlighet att rekapitalisera banker direkt, efter ett ordinarie beslut.

För att den gemensamma tillsynsmekanismen ska bli mer effektiv beslutade vi i kväll att det, när den väl har införts, kommer "att krävas en gemensam rekonstruktionsmekanism som har tillräckliga befogenheter för att säkerställa att alla banker i de deltagande medlemsstaterna kan bli föremål för rekonstruktion med hjälp av lämpliga verktyg". Under 2013 kommer kommissionen att lägga fram ett förslag som bör behandlas snarast möjligt så att det kan antas under Europaparlamentets innevarande mandatperiod. Målet är att minska riskerna för skattebetalarna och för ekonomin, genom att se till att bankkonkurser hanteras snabbt och ordnat och till allas bästa.

Detta för mig, efter framstegen vad gäller bankunionen, till det andra område som vi fokuserade på i kväll, nämligen att föra våra ekonomiska politiska strategier närmare varandra. Utgångspunkten är enkel: för länder som delar en gemensam valuta är ekonomisk politik en fråga av gemensamt intresse.

I egenskap av Europeiska rådets ordförande kommer jag vid mötet i Europeiska rådet i juni 2013 att presentera möjliga åtgärder och en tidsbunden färdplan för fyra frågor, i nära samarbete med kommissionens ordförande och efter samråd med medlemsstaterna.

De fyra frågorna rör följande:

– Samordning av stora ekonomiska reformer i medlemsstaterna, bland annat genom förhandsdiskussioner.
– EMU:s sociala dimension.
– Genomförbarheten och metoderna för ömsesidigt överenskomna kontrakt för konkurrenskraft och tillväxt mellan regeringarna och EU-institutionerna.
– Och till sist, solidaritetsmekanismer som kan stärka de ansträngningar som görs av medlemsstater som ingår sådana kontraktsmässiga överenskommelser.

Allt detta är inte ett ändamål i sig: vårt övergripande mål är att få till stånd ett stabilt EMU för att öka tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen i Europa.

Även om den värsta krisen i euroområdet ligger bakom oss återstår det fortfarande mycket att göra, om man ser på situationen från ett bredare perspektiv. Men allt vårt hårda arbete börjar ge resultat.

Avslutningsvis har mycket uppnåtts under loppet av ett år. För exakt tolv månader sedan trädde sexpacket i kraft. I år enades vi om finanspakten, vi lanserade Europeiska stabilitetsmekanismen och ECB för sin del bidrog också till att mildra krisen.

Som jag nämnde nåddes i morse en överenskommelse om den gemensamma tillsynsmekanismen och i kväll beslutade vi att införa en gemensam rekonstruktionsmekanism.

Sedan i maj är vi engagerade i en process för att rätta till de systemiska bristerna i EMU:s uppbyggnad. Här hjälpte de rapporter som jag tillsammans med ordförandena för kommissionen, ECB respektive Eurogruppen lade fram mellan juni och december till att staka ut vägen framåt. Och detta arbete är inte över ännu: såsom vi beslutade i kväll kommer dynamiken att fortsätta nästa år.

Låt mig slutligen säga ett par ord om det beslut man i morse enades om när det gäller Grekland. Det utgör ett viktigt steg. Beslutet kommer att hjälpa till att säkerställa en hållbar skuldsättning i Grekland på medellång sikt och möjliggör stöd till Grekland i dess anpassningsarbete. Detta är ett starkt tecken på Europas solidaritet med det grekiska folket och visar att landet och dess europeiska partner fortsätter att leva upp till sina åtaganden. Det visar på eurons och euroområdets oåterkallelighet.


Side Bar