Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

Brusel 14. decembra 2012

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Poznámky predsedu Van Rompuya po prvej časti zasadnutia Európskej rady

Toto je dobrý týždeň pre Európsku úniu, týždeň, na ktorý sa bude spomínať. V pondelok sme boli v Osle. Dnes ráno sa ministri financií dohodli na jednotnom mechanizme dohľadu pre banky a v rámci Euroskupiny sa prijalo rozhodnutie o Grécku.

A dnes večer sme počas prvej časti zasadnutia Európskej rady viedli veľmi konštruktívne rokovania. Prijali sme rozhodnutia o napredovaní eurozóny, pričom sme sa sústredili na dve oblasti.

Prvou je posilnenie nášho bankového systému.

Pokrok, ktorý sa dnes ráno dosiahol pri vytváraní jednotného mechanizmu dohľadu (JMD), znamená v tejto súvislosti prelom. Tento mechanizmus posilní náš finančný sektor. Prelomenie začarovaného kruhu medzi štátmi a bankami pomôže zabezpečiť stabilitu a zlepšiť úverové podmienky – oba tieto faktory sú životne dôležité pre rast a zamestnanosť v eurozóne aj mimo nej.

Tento úspech sme dosiahli len za niekoľko mesiacov. Ešte v júni nič z toho neexistovalo. Potom Európska rada určila kurz; hneď začiatkom jesene Komisia pripravila návrhy a v priebehu troch mesiacov ministri financií dosiahli dohodu, zatiaľ čo Parlament prijal pozíciu k tejto otázke na úrovni výborov. V júni sme si zadali úlohu, aby bol JMD pripravený v decembri, a tento cieľ sme splnili. To jasne poukazuje na schopnosť Únie prijímať včasné a rozhodné opatrenia; je to náš, európsky spôsob práce.

Dohoda o JMD znamená prospešnú rovnováhu. Slúži potrebám členov eurozóny, pritom je však otvorená pre všetkých a berie ohľad na tých, ktorí sa rozhodli, že sa k nej nepripoja. Ide o skutočne jednotný systém s citlivou deľbou práce medzi ECB a vnútroštátnymi orgánmi.

Pokiaľ ide o ECB, tento mechanizmus zabezpečuje jasné oddelenie úloh v oblasti menovej politiky od úloh v oblasti dohľadu. A napokon, zachováva integritu jednotného trhu finančných služieb. Avšak neostaneme len pri tom; skúmame už ďalšie opatrenia: má to zásadný význam pre budúcnosť eurozóny.

Dohodli sme sa, že v prvej polovici budúceho roka vytvoríme operačný rámec vrátane vymedzenia zdedených aktív, aby po zriadení JMD mohol Európsky mechanizmus pre stabilitu priamo rekapitalizovať banky na základe riadneho rozhodnutia.

S cieľom zabezpečiť, aby bol JMD účinnejší, sme dnes večer rozhodli, že po zriadení JMD bude „potrebný jednotný mechanizmus na riešenie krízových situácií s príslušnými právomocami, aby sa zaistilo, že krízovú situáciu akejkoľvek banky v zúčastnených členských štátoch bude možné riešiť prostredníctvom vhodných nástrojov“. Komisia predloží v priebehu roku 2013 návrh, ktorý by sa mal prioritne preskúmať so zámerom prijať ho počas súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu. Cieľom je znížiť riziká pre daňovníkov a ekonomiku tým, že sa zaistí, aby sa akékoľvek zlyhanie banky riešilo rýchlo, riadne a v najlepšom záujme všetkých.

Týmto sa v nadväznosti na pokrok dosiahnutý v súvislosti s bankovou úniou dostávam k druhej oblasti, na ktorú sme sa dnes večer zamerali: a to k zbližovaniu našich hospodárskych politík. Východiskový bod je jednoduchý: pre krajiny, ktoré majú spoločnú menu, sú hospodárske politiky vecou spoločného záujmu.

Ako predseda Európskej rady predložím na zasadnutí Európskej rady v júni 2013 v úzkej spolupráci s predsedom Komisie a po konzultáciách s členskými štátmi možné opatrenia a časovo vymedzený plán v súvislosti so štyrmi záležitosťami.

Tieto štyri záležitosti sú:

– koordinácia hlavných hospodárskych reforiem v členských štátoch, a to aj prostredníctvom predbežných diskusií,
– sociálny rozmer HMÚ,
– uskutočniteľnosť a spôsoby fungovania vzájomne dohodnutých zmlúv medzi vládami a inštitúciami EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a rastu
– a napokon, mechanizmy solidarity, ktoré môžu pomôcť zvýšiť úsilie vynakladané členskými štátmi, ktoré vstúpia do takýchto zmluvných vzťahov.

Toto všetko však samo osebe nie je konečným cieľom: naším hlavným cieľom je dosiahnutie stabilnej HMÚ v záujme zvýšenia rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti v celej Európe.

Pri pohľade na širší kontext je zrejmé, že hoci je najhoršia fáza krízy v eurozóne už za nami, ostáva toho ešte vykonať veľa. Všetka tá ťažká práca však začína prinášať výsledky.

Záverom možno konštatovať, že počas roka sa toho dosiahlo veľa. Presne pred dvanástimi mesiacmi nadobudol účinnosť balík šiestich legislatívnych aktov („Six-Pack“). Tento rok sme uzavreli fiškálnu dohodu, spustil sa Európsky mechanizmus pre stabilitu a k zmierneniu krízy prispela svojím dielom aj ECB.

Ako som už uviedol, dnes ráno sa dosiahla dohoda o jednotnom mechanizme dohľadu a dnes večer sme rozhodli o zavedení jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií.

Od mája sa aktívne zapájame do procesu zameraného na riešenie systémových nedostatkov v architektúre HMÚ. V tejto súvislosti správy, ktoré som od júna do decembra predložil spolu s predsedom Komisie, prezidentom ECB a predsedom Euroskupiny, pomohli zmapovať cestu vpred. A táto práca ešte neskončila: ako sme dnes večer rozhodli, v tejto aktivite sa bude pokračovať aj v nadchádzajúcom roku.

Dovoľte mi napokon povedať pár slov k rozhodnutiu, ktoré sa dosiahlo dnes ráno v súvislosti s Gréckom. Predstavuje dôležitý krok. Týmto rozhodnutím sa pomôže zabezpečiť udržateľnosť gréckeho dlhu v strednodobom horizonte a umožní sa podporiť Grécko v jeho úsilí o úpravy. Ide o výrazný prejav európskej solidarity voči občanom Grécka a dôkaz toho, že táto krajina a jej európski partneri pokračujú v dodržiavaní svojich záväzkov. Toto rozhodnutie dokazuje nezvratnosť eura a eurozóny.


Side Bar