Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 14 december 2012

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Opmerkingen van voorzitter Van Rompuy
naar aanleiding van de eerste zitting van de Europese Raad

De Europese Unie heeft een uitstekende week achter de rug, een gedenkwaardige week zelfs. Op maandag waren we in Oslo. Vanmorgen hebben de ministers van Financiën overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) voor banken en is in de Eurogroep een besluit genomen over Griekenland.

En vanavond hebben we een zeer constructieve eerste zitting van de Europese Raad gehouden. We hebben beslissingen genomen over de volgende stappen voor de eurozone, met specifieke aandacht voor twee punten.

Het eerste punt is de versterking van ons bankenstelsel.

De vorderingen die vanmorgen zijn gemaakt met de totstandbrenging van het GTM vormen een doorbraak. Onze financiële sector zal erdoor worden versterkt. Het doorbreken van de vicieuze cirkel tussen staten en banken zal bijdragen tot het waarborgen van stabiliteit en het verbeteren van de kredietvoorwaarden, twee elementen die van vitaal belang zijn voor groei en werkgelegenheid in de eurozone en daarbuiten.

Het heeft ons slechts enkele maanden gekost om dat te bereiken. In juni was er nog niets verwezenlijkt. Dan heeft de Europese Raad de koers uitgezet; meteen na de zomer had de Commissie voorstellen klaar; en binnen drie maanden hebben de ministers van Financiën een akkoord bereikt; het Parlement heeft intussen op het niveau van de commissies reeds zijn standpunt over de kwestie vastgesteld. In juni hebben we het verzoek gedaan om het GTM klaar te stomen tegen december, en dat is gelukt. Dit toont duidelijk aan dat de Unie in staat is tijdig en kordaat op te treden; dat is onze - Europese - manier van werken.

Het akkoord over het GTM is evenwichtig. Het voorziet in de behoeften van de staten die tot de eurozone behoren, maar het staat open voor iedereen en het houdt rekening met degenen die verkiezen niet aan het mechanisme deel te nemen. Het is een echt gemeen­schappelijk systeem, met een doordachte verdeling van de taken tussen de ECB en de nationale autoriteiten.

Wat de ECB betreft, is gezorgd voor een duidelijke scheiding tussen het monetaire beleid en de toezichtfuncties. Tot slot wordt de integriteit van de eengemaakte markt op het gebied van financiële diensten gevrijwaard. Maar hier stopt het niet; we hebben de volgende stappen reeds besproken; dat is van wezenlijk belang voor de toekomst van de eurozone.

We zijn overeengekomen om in de eerste helft van volgend jaar een operationeel kader tot stand te brengen, met inbegrip van de omschrijving van legacy-activa, zodat wanneer het GTM wordt ingevoerd, het Europees stabiliteitsmechanisme op grond van een regulier besluit banken rechtstreeks kan herkapitaliseren.

Met het oog op een doeltreffender GTM zijn we vanavond overeengekomen dat, wanneer het GTM is ingevoerd, "een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme nodig [is], met de nodige bevoegdheden om ervoor te zorgen dat banken in deelnemende lidstaten met passende instrumenten kunnen worden afgewikkeld". De Commissie zal in de loop van 2013 een voorstel indienen, dat bij voorrang dient te worden behandeld zodat het nog tijdens de lopende parlementaire zittingsperiode kan worden aangenomen. Doelstelling daarbij is de risico's voor de belastingbetalers en de economie te verminderen, door ervoor te zorgen dat bankfalen snel en correct wordt afgehandeld, met oog voor het algemeen belang.

Dit brengt mij, na de vorderingen wat betreft de bankunie, bij het tweede aandachtspunt van de avond: een nauwere coördinatie van ons economisch beleid. Het uitgangspunt is eenvoudig: voor landen met een gemeenschappelijke munt is het economisch beleid een zaak van gemeenschappelijk belang.

Als voorzitter van de Europese Raad zal ik mogelijke maatregelen en een tijdgebonden routekaart voor vier aangelegenheden voorleggen aan de Europese Raad van juni 2013, in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Commissie, en na een procedure van overleg met de lidstaten.

Die vier aangelegenheden zijn:

- de coördinatie van grote economische hervormingen in de lidstaten, onder meer door voorafgaand overleg;

- de sociale dimensie van de EMU;

- de haalbaarheid en de modaliteiten van onderling overeengekomen contracten voor concurrentievermogen en groei tussen regeringen en EU-instellingen;

- en tot slot solidariteitsmechanismen die de inspanningen kunnen versterken van de lidstaten die dergelijke contractuele afspraken aangaan.

Dit is geen doel op zich: onze overkoepelende doelstelling is een stabiele EMU, met het oog op verbetering van de groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in geheel Europa.

Als we de situatie wat ruimer bekijken, stellen we vast dat het ergste van de eurocrisis achter de rug is, maar dat nog grote inspanningen nodig zijn. Het harde werk begint evenwel vruchten af te werpen.

Tot slot kunnen we stellen dat er veel is verwezenlijkt in de loop van een jaar. Precies twaalf maanden geleden is het sixpack in werking getreden. Dit jaar hebben we overeenstemming bereikt over het begrotingspact, hebben we een aanvang gemaakt met het Europees stabiliteitsmechanisme, en heeft ook de ECB bijgedragen tot het intomen van de crisis.

Zoals ik reeds heb gezegd, hebben we vanmorgen overeenstemming bereikt over het gemeenschappelijk toezichtmechanisme, en vanavond hebben we besloten een gemeen­schappelijk afwikkelingsmechanisme in te stellen.

Sedert mei zijn we bezig met het verhelpen van de systeemfouten in de architectuur van de EMU. In dat verband hebben de verslagen die ik samen met de voorzitter van de Commissie, de president van de ECB en de voorzitter van de Eurogroep tussen juni en december heb ingediend, geholpen bij het uitzetten van de volgende stappen. Die werkzaamheden zijn trouwens nog niet afgelopen: we hebben vanavond besloten dat we er het komende jaar de vaart in zullen houden.

Tot slot een paar woorden over het besluit van vanmorgen over Griekenland. Het besluit vormt een belangrijke stap. Het zal mede zorgen voor de schuldhoudbaarheid van Griekenland op de middellange termijn en zal het mogelijk maken Griekenland te steunen bij zijn aanpassingsmaatregelen. Dit is een sterk teken van Europese solidariteit met de Griekse bevolking en het toont aan dat het land en zijn Europese partners hun toezeggingen blijven nakomen. Het bewijst dat de euro en de eurozone een onomkeerbaar gegeven zijn.


Side Bar