Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS VADOVŲ TARYBA
PIRMININKAS

LT

Briuselis, 2012 m. gruodžio 14 d.

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Pirmininko Herman Van Rompuy kalba po pirmo Europos Vadovų Tarybos susitikimo posėdžio

Ši savaitė yra gera Europai, įsimintina savaitė. Pirmadienį lankėmės Osle. Šį rytą finansų ministrai susitarė dėl bankams skirto bendro priežiūros mechanizmo (BPM), o Euro grupėje buvo priimtas sprendimas dėl Graikijos.

O ir šio Europos Vadovų Tarybos susitikimo pirmojo vakaro diskusijos buvo konstruktyvios. Priėmėme sprendimus dėl to, kokiu keliu turi žengti euro zona, sutelkdami dėmesį į dvi sritis.

Pirma, mūsų bankų sistemos stiprinimas.

Pažanga, kurią padarėme šį rytą susitardami šiuo klausimu įkurti BPM, yra didelis laimėjimas. Šis mechanizmas sustiprins finansų sektorių. Užburto rato, į kurį pateko valstybės ir bankai, suardymas padės užtikrinti stabilumą ir pagerinti skolinimo sąlygas – šie abu aspektai yra gyvybiškai svarbūs ekonomikos augimui ir užimtumui euro zonoje ir už jos ribų.

Šių rezultatų pasiekėme tik per keletą mėnesių. Birželio mėnesį dar nieko nebuvo. Tada Europos Vadovų Taryba nurodė veiklos kryptį; vos tik pasibaigus vasarai Komisija jau turėjo parengusi pasiūlymus; per trejetą mėnesių finansų ministrai pasiekė susitarimą, o Parlamentas jau buvo priėmęs savo poziciją šiuo klausimu komiteto lygiu. Dar birželio mėnesį užsibrėžėme tikslą, kad BPM būtų parengtas iki gruodžio mėnesio, ir įvykdėme šį planą. Todėl akivaizdu, kad Sąjunga gali laiku imtis ryžtingų veiksmų. Čia, Europoje, mes dirbame būtent taip.

Susitarimu dėl BPM nustatoma tinkama pusiausvyra. Jis atitinka euro zonos narių poreikius, taip pat yra atviras visiems ir juo atsižvelgiama į tuos, kurie nusprendė mechanizme nedalyvauti. Tai iš tiesų vientisa sistema, pasižyminti protingu darbo padalijimu ECB ir nacionalinėms valdžios institucijoms.

Kalbant apie ECB, mechanizmu užtikrinama aiški skirtis tarp pinigų politikos ir priežiūros užduočių. Galiausiai, juo išsaugomas finansinių paslaugų bendrosios rinkos vientisumas. Tačiau čia mes nesustojame, jau planuojame kitus veiksmus – tai būtina euro zonos ateičiai.

Susitarėme per pirmąjį kitų metų pusmetį parengti veiklos programą, įskaitant seniai įsigyto turto apibrėžtį, kad po to, kai bus sukurtas BPM, Europos stabilumo mechanizmas priėmus įprastą sprendimą turėtų galimybę tiesiogiai rekapitalizuoti bankus.

Kad BPM būtų veiksmingesnis, šįvakar priėmėme sprendimą, kad sukūrus BPM „reikės bendro pertvarkymo mechanizmo, kuris turėtų būtinus įgaliojimus užtikrinti, kad bet kuris dalyvaujančių valstybių narių bankas galėtų būti pertvarkomas tinkamomis priemonėmis“. Per 2013 m. Komisija pateiks pasiūlymą, kuris turėtų būti nagrinėjamas pirmumo tvarka siekiant jį priimti per dabartinį parlamento ciklą. Siekiama sumažinti riziką mokesčių mokėtojams ir ekonomikai užtikrinant, kad visi bankų įsipareigojimų nevykdymų atvejai būtų sprendžiami sparčiai ir tvarkingai ir kuo geriau atitinkant visų interesus.

Apžvelgęs pažangą bankų sąjungos srityje, turiu paminėti antrąją sritį, kurią šįvakar aptarėme – mūsų ekonominės politikos suartinimą. Principas yra paprastas: bendrą valiutą turinčioms šalims ekonominė politika yra bendro intereso dalykas.

Kaip Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisijos Pirmininku ir po konsultacijų su valstybėmis narėmis, 2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybai pateiksiu galimas priemones ir apibrėžto laikotarpio veiksmų planą dėl keturių klausimų.

Šie keturi klausimai yra:

- svarbių ekonominių reformų valstybėse narėse koordinavimas, įskaitant vykdant ex ante diskusijas;
- EPS socialinė dimensija;
- tarpusavyje suderintų sutarčių konkurencingumo ir ekonomikos augimo srityje koncepcijos įgyvendinamumas ir sąlygos;
- ir, galiausiai, solidarumo mechanizmai, kurie gali paremti tokius sutartinio pobūdžio susitarimus sudarančių valstybių narių pastangas.

Visa tai nėra tikslas savaime: bendrasis mūsų tikslas yra stabili EPS, kad būtų sustiprintas ekonomikos augimas, konkurencingumas ir užimtumas visoje Europoje.

Žiūrint į bendrą vaizdą, nors sunkiausias euro zonos krizės etapas jau praėjo, dar lieka daug darbų. Tačiau sunkus atliktas darbas pradeda duoti vaisių.

Taigi, per praėjusius metus daug pasiekėme. Lygiai prieš dvylika mėnesių įsigaliojo šešių ekonomikos valdymo dokumentų rinkinys. Šiais metais susitarėme dėl fiskalinio susitarimo, inicijavome Europos stabilumo mechanizmą, o ECB savo ruožtu taip pat prisidėjo prie krizės švelninimo.

Jau minėjau, kad šį rytą buvo pasiektas susitarimas dėl bendro priežiūros mechanizmo, o vakare priėmėme sprendimą sukurti bendrą pertvarkymo mechanizmą.

Nuo gegužės mėnesio vykdėme procesą, kuriuo siekiama spręsti sisteminius EPS struktūros trūkumus. Šiuo požiūriu gaires dėl tolesnių veiksmų padėjo nubrėžti ataskaitos, kurias kartu su Komisijos, ECB ir Euro grupės Pirmininkais teikiau nuo birželio iki gruodžio mėnesio. Šis darbas dar nebaigtas: kaip šiandien nusprendėme, pastangos bus dedamos ir kitais metais.

Galiausiai norėčiau tarti kelis žodžius apie šįryt pasiektą sprendimą dėl Graikijos. Tai svarbus žingsnis. Šis sprendimas padės užtikrinti Graikijos skolos tvarumą vidutiniu laikotarpiu ir sudarys galimybę remti Graikiją jai dedant koregavimo pastangas. Tai svarbus Europos solidarumo ženklas Graikijos žmonių atžvilgiu ir tuo parodoma, kad minėta šalis ir jos europinės partnerės ir toliau laikosi savo įsipareigojimų. Tai įrodo, kad euro ir euro zonos procese nesukame atgal.


Side Bar