Navigation path

Left navigation

Additional tools

AN CHOMHAIRLE EORPACH AN tUACHTARÁN

GA

An Bhruiséil, 14 Nollaig 2012

(OR. en)

EUCO 236/12

PREAS 532

PR PCE 199

Ráiteas ón Uachtarán Van Rompuy i ndiaidh an chéad seisiúin den Chomhairle Eorpach

Ba sheachtain mhaith don Aontas Eorpach í an ceann seo agus beidh cuimhneamh uirthi gan aon agó. Ar an Luan bhíomar in Oslo. Maidin inniu, tháinig na hAirí Airgeadais ar chomhaontú maidir le Sásra Aonair Maoirseachta (SAM) do na bainc, agus rinneadh cinneadh faoin nGréig laistigh den Ghrúpa Euro.

Agus inniu bhí plé an-chuiditheach againn le linn an chéad tráthnóna oibre den Chomhairle Eorpach seo. Rinneamar cinntí faoin mbealach chun tosaigh don limistéar euro agus dhíríomar ar dhá réimse shonracha.

Ar dtús, láidriú an chórais bhaincéireachta atá againn.

Sa réimse seo rinneadh dul chun cinn maidin inniu le bunú an SAM, urfhuascailt a bhí ann i ndáiríre. Láidreofar an earnáil bhaincéireachta atá againn leis seo. Má éiríonn linn an fáinne fí idir stáit agus bainc a bhriseadh, cabhróidh sé sin le cobhsaíocht a dheimhniú agus feabhas a chur ar choinníollacha iasachta - dhá rud atá fíor‑riachtanach ar mhaithe le fás agus fostaíocht laistigh den limistéar euro agus lasmuigh de.

Bhaineamar an méid seo go léir amach laistigh de chúpla mí. I mí an Mheithimh i mbliana ní raibh socrú dá laghad ann. Ansin, leag an Chomhairle Eorpach amach an bealach chun tosaigh; díreach tar éis an tsamhraidh bhí tograí réidh ag an gCoimisiún; agus laistigh de thrí mhí tháinig na hairí airgeadais ar chomhaontú agus bhí a seasamh glactha cheana ag an bParlaimint ar leibhéal na gcoistí maidir leis an gceist seo. Siar i mí an Mheithimh, d'iarramar go mbeadh an SAM réidh le linn mhí na Nollag agus bhaineamar sin amach. Tá sé soiléir mar sin go bhfuil de chumas ag an Aontas bearta tráthúla agus cinntitheacha a dhéanamh; sin an nós atá againn, an nós oibre Eorpach.

Is comhaontú dea-chothromaithe atá san SAM. Sásaíonn sé riachtanais bhaill an limistéir euro ach tá sé oscailte do chách ag an am céanna agus cuirtear san áireamh ann riachtanais agus cúinsí na mball sin a shocraigh gan páirt a ghlacadh ann. Is córais aonair é gan aon amhras agus roinntear an obair go stuama idir an BCE agus na húdaráis náisiúnta.

Maidir leis an BCE, deimhnítear leis an SAM go bhfuil scaradh soiléir idir beartas airgeadais agus cúraimí maoirseachta. Agus sa deireadh, coimeádtar leis sláine an mhargaidh aonair le haghaidh na seirbhísí airgeadais. Ach ní stopfaimid leis seo; táimid ag féachaint chun tosaigh cheana féin ar na chéad chéimeanna eile: ní mór é sin a dhéanamh ar mhaithe le todhchaí an limistéir euro.

D'aontaíomar go mbunófar creat oibríochtúil sa chéad leath den bhliain seo chugainn, ina n-áireofaí sainmhíniú ar shócmhainní oidhreachta, ionas go mbeidh an deis ag an Sásra Cobhsaíochta Eorpach na bainc a athchaipitliú go díreach, mar thoradh ar ghnáthchinneadh, nuair a bheidh an SAM bunaithe.

Sa chaoi is go mbeidh an SAM níos éifeachtúla, chinneamar anocht go mbeidh "gá le sásra aonair réitigh a mbeidh na cumhachtaí riachtanacha aige chun a áirithiú go bhféadfar aon bhanc sna Ballstáit rannpháirteacha a réiteach leis na huirlisí iomchuí" nuair a bheidh an SAM i bhfeidhm. Le linn 2013, tabharfaidh an Coimisiún togra uaidh ar cheart iad a mheas mar ábhar tosaíochta d'fhonn an togra a ghlacadh laistigh den timthriall parlaiminteach reatha. Is é is aidhm leis seo na rioscaí do cháiníocóirí agus don gheilleagar a laghdú trí dheimhniú go bpléifear le haon teip bainc go tráthúil agus go hordúil agus ar mhaithe le leas gach geallsealbhóra.

Mar thoradh ar an dul chun cinn ar an aontas baincéireachta, tabharfaidh mé m'aghaidh ar an dara réimse is suim linn anocht: dlúthú na mbeartas eacnamaíoch atá againn. Tá túsphointe simplí againn: is ceist comhleasa iad beartais eacnamaíocha do na tíortha sin a bhfuil airgeadra coiteann acu.

Mar Uachtarán na Comhairle Eorpaí, cuirfidh mé bearta féideartha agus treochlár a mbeidh srianta ama air maidir le ceithre ábhar i láthair don Chomhairle Eorpach i mí an Mheithimh 2013 agus déanfaidh mé sin i ndlúthchomhar le hUachtarán an Choimisiúin agus tar éis dul i mbun próisis chomhairliúcháin leis na Ballstáit.

Is iad na ceithre ábhar seo:

- comhordú na n-athchóirithe eacnamaíocha móra sna Ballstáit, lena n-áireofar pléití ex‑ante.
- gné shóisialta an AEA

- féidearthacht agus mionsonraí na gconarthaí comhaontaithe idir rialtais agus institiúidí an AE maidir le hiomaíochas agus fás.
- agus sa deireadh thiar, sásraí dlúthpháirtíochta lena bhfeabhsófar na hiarrachtaí a dhéanfaidh na Ballstáit chun tabhairt faoina leithéid de shocruithe conarthacha.

Ní deireadh ná ceann scríbe atá sa mhéid seo féin: is é an aidhm uileghabhálach atá againn AEA a bheidh cobhsaí, chun feabhas a chur ar an bhfás, ar an iomaíochas agus ar an bhfostaíocht ar fud na hEorpa.

Agus sin ag féachaint do dhálaí níos forleithne, fiú má tá an chuid is measa den ngéarchéim sa limistéar euro taobh thiar dínn, tá tuilleadh fós le déanamh. Ach anois tá na chéad torthaí le feiceáil ar an dianobair atá déanta againn.

Mar sin, baineadh méid suntasach amach le bliain anuas. Díreach dhá mhí dhéag ó shin tháinig an sé-phaca i bhfeidhm. I mbliana, thángamar ar chomhaontú maidir leis an gComhshocrú Fioscach, lainseálamar an Sásra Cobhsaíochta Eorpach agus rinne an BCE a chion féin chun an ghéarchéim a chur faoi smacht.

Mar a dúirt mé maidin inniu, thángamar ar chomhaontú maidir leis an sásra aonair maoirseachta, agus tráthnóna inniu chinneamar sásra aonair réitigh a chur i bhfeidhm.

Táimid lánpháirteach anois ó mhí na Bealtaine i nós imeachta chun aghaidh a thabhairt ar na fabhtaí córasacha in ollstruchtúr an AEA. Chabhraigh na tuarascálacha a chuir mé i láthair, i ndlúthchomhar le hUachtaráin an Choimisiúin, an BCE agus Ghrúpa an Euro, idir mí an Mheithimh agus mí na Nollag leis an mbealach chun tosaigh a leagan amach romhainn. Ach fós níl deireadh leis an obair seo: leanfar leis an dinimic seo an bhliain seo chugainn, díreach mar a chinneamar anseo anocht.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom rud a rá faoin gcinneadh a rinneadh anseo maidin inniu maidir leis an nGréig. Is céim thábhachtach í. Cabhróidh an cinneadh seo le hinmharthanacht fhiacha na Gréige a dheimhniú sa mheántéarma agus ceadaítear leis tacaíocht a thabhairt don nGréig ina hiarrachtaí chun a staid a oiriúnú. Comhartha láidir dhlúthpháirtíocht na hEorpa le muintir na Gréige atá sa chéim seo agus is léiriú í freisin go bhfuil an tír sin agus a comhpháirtithe Eorpacha i gcónaí ag comhlíonadh a gcuid gealltanas. IIs cruthú an méid sin nach bhfuiltear chun dul siar i dtaca leis an euro agus an limistéar euro.


Side Bar