Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DET EUROPÆISKE RÅD
FORMANDEN

DA

Bruxelles, den 14. december 2012

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Bemærkninger fra formand Herman Van Rompuy efter første del af Det Europæiske Råds møde

Det er en god uge for Den Europæiske Union, en uge, der vil blive husket. Mandag var vi i Oslo. Her til morgen nåede finansministrene til enighed om en fælles tilsynsmekanisme for banker, og der blev truffet en afgørelse om Grækenland i Eurogruppen.

Og i aften har vi haft en meget konstruktiv første aften af dette møde i Det Europæiske Råd. Vi traf afgørelser om vejen frem for euroområdet og fokuserede på to områder.

For det første en styrkelse af vores banksystem.

Her udgør de fremskridt, der blev gjort her til morgen med oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme, et gennembrud. Det vil styrke vores finansielle sektor. At bryde den onde cirkel mellem stater og banker vil hjælpe til at sikre stabiliteten og forbedre lånebetingelserne – begge af afgørende betydning for væksten og beskæftigelsen i euroområdet og udenfor.

Vi har opnået dette i løbet af bare nogle få måneder. Tilbage i juni var der ingenting. Så udstak Det Europæiske Råd kursen; lige efter sommeren havde Kommissionen forslag parat, og inden for tre måneder nåede finansministrene til enighed, mens Europa-Parlamentet allerede havde vedtaget sin holdning til dette spørgsmål på udvalgsniveau. Tilbage i juni ønskede vi, at den fælles tilsynsmekanisme skulle være klar i december, og vi har holdt, hvad vi lovede. Det viser tydeligt Unionens evne til at træffe rettidige og afgørende foranstaltninger; det er vores måde, vores europæiske måde, at arbejde på.

Aftalen om den fælles tilsynsmekanisme er udtryk for en god balance. Den opfylder euroområdets medlemmers behov, samtidig med at den er åben for alle og tager hensyn til dem, der vælger ikke at deltage. Det er et virkeligt fælles system med en fornuftig arbejdsdeling mellem ECB og nationale myndigheder.

For så vidt angår ECB sikrer den en klar adskillelse mellem den monetære politik og tilsynsopgaverne. Og endelig bevarer den integriteten på det indre marked for finansielle tjenesteydelser. Men vi stopper ikke her; vi arbejder allerede med de næste skridt: det er altafgørende for euroområdets fremtid.

Vi har besluttet i første halvdel af næste år at oprette en operationel ramme, herunder definitionen af overtagne aktiver, således at den europæiske stabilitetsmekanisme, når der er etableret en fælles tilsynsmekanisme, efter en almindelig afgørelse får mulighed for at rekapitalisere banker direkte.

For at den fælles tilsynsmekanisme kan blive mere effektiv, har vi her i aften besluttet, at når den fælles tilsynsmekanisme er på plads, "vil der være behov for en fælles afviklingsmekanisme med de nødvendige beføjelser til at sikre, at enhver bank i de deltagende medlemsstater kan blive afviklet ved hjælp af passende redskaber." I løbet af 2013 vil Kommissionen fremsætte et forslag, der skal behandles som en høj prioritet med sigte på vedtagelse i løbet af den indeværende valgperiode. Målet er at mindske risikoen for skatte­borgerne og for økonomien ved at sikre, at ethvert bankkrak håndteres på en hurtig og ordentlig måde og i alles interesse.

Det bringer mig videre fra fremskridtene vedrørende bankunionen til det andet område, som vi har fokuseret på i aften: at bringe vores økonomiske politikker nærmere hinanden. Udgangspunktet er enkelt: for lande, der har samme valuta, er økonomiske politikker et spørgsmål af fælles interesse.

Som formand for Det Europæiske Råd vil jeg forelægge mulige foranstaltninger og en tidsbunden køreplan for fire spørgsmål til mødet i Det Europæiske Råd i juni 2013 i snævert samarbejde med formanden for Kommissionen og efter en konsultationsproces med medlemsstaterne.

Disse fire spørgsmål er:

- samordning af større økonomiske reformer i medlemsstaterne, herunder gennem forudgående drøftelser
- ØMU'ens sociale dimension
- gennemførligheden af og de nærmere regler for gensidigt indgåede kontrakter for konkurrenceevne og vækst mellem regeringer og EU-institutioner
- og endelig solidaritetsmekanismer, der kan forbedre den indsats, der gøres af medlemsstater, der indgår sådanne kontraktmæssige ordninger.

Alt dette er ikke et mål i sig selv: vores overordnede mål er en stabil ØMU for at forbedre vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Europa.

Hvis man ser bredere på situationen, er der stadig meget, der skal gøres, selv om det værste af krisen i euroområdet ligger bag os. Men alt det hårde arbejde begynder at svare sig.

Som konklusion er der blevet opnået en masse i løbet af et år. For nøjagtig tolv måneder siden trådte six packen i kraft. I år nåede vi til enighed om finanspagten, vi iværksatte den europæiske stabilitetsmekanisme, og ECB bidrog på sin side til at dæmpe krisen.

Her til morgen blev der som sagt opnået enighed om den fælles tilsynsmekanisme, og i aften har vi besluttet at oprette en fælles afviklingsmekanisme.

Siden maj har vi været optaget af en proces til at tackle de systemiske mangler i ØMU'ens arkitektur. Her hjalp de rapporter, jeg sammen med formændene for Kommissionen, ECB og Eurogruppen forelagde mellem juni og december, med at finde vejen frem. Og dette arbejde er ikke slut: dynamikken vil fortsætte i det kommende år, som vi har besluttet i aften.

Lad mig til sidst sige nogle få ord om den afgørelse, vi traf i morges om Grækenland. Den udgør et vigtigt skridt. Afgørelsen vil hjælpe til at sikre græsk gældsbæredygtighed på mellemlang sigt og gør det muligt at støtte Grækenland i dets tilpasningsbestræbelser. Det er et stærkt tegn på europæisk solidaritet med Grækenlands befolkning og et bevis på, at landet og dets europæiske partnere fortsat lever op til deres forpligtelser. Det viser euroens og euroområdets uomstødelige karakter.


Side Bar