Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ RADA PŘEDSEDA

CS

Brusel 14. prosince 2012

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Vyjádření předsedy Hermana Van Rompuye po první části zasedání Evropské rady

Tento týden je pro Evropskou unii velmi úspěšný a utkví nám navždy v paměti. Začal naší pondělní návštěvou v Oslu. Dnes ráno se ministři financí dohodli na jednotném mechanismu dohledu nad bankami a Euroskupina přijala rozhodnutí o Řecku.

A dnes večer jsme vedli velmi konstruktivní jednání během první části tohoto zasedání Evropské rady. Přijali jsme rozhodnutí o dalším postupu týkajícím se eurozóny, který se zaměřuje na dvě oblasti.

První z nich je posílení našeho bankovního systému.

Pokrok, jehož bylo dnes ráno v souvislosti s vytvářením jednotného mechanismu dohledu dosaženo, znamená velký průlom, který posílí náš finanční sektor. Prolomení bludného kruhu mezi státy a bankami pomůže zajistit stabilitu a zlepšit úvěrové podmínky – oba tyto faktory jsou zcela zásadní pro růst a zaměstnanost v eurozóně i mimo ni.

Tohoto úspěchu jsme přitom dosáhli v řádu pouhých několika měsíců. Ještě letos v červnu jsme neměli v rukou vůbec nic. Poté Evropská rada stanovila obecný směr činnosti, Komise měla na konci léta připraveny návrhy a ministři financí dosáhli během tří měsíců dohody, zatímco Evropský parlament již přijal postoj k této otázce na úrovni výboru. V červnu jsme vyslovili přání, aby byl jednotný mechanismus dohledu v prosinci připraven, a toho jsme také dosáhli. Tato skutečnost jednoznačně demonstruje schopnost Unie činit včasné a rozhodné kroky, jež odrážejí náš způsob – náš evropský způsob práce.

Dohoda o jednotném mechanismu dohledu představuje velmi vyvážený výsledek. Mechanismus slouží potřebám členských států eurozóny a současně je otevřen všem a zohledňuje i ty státy, které se rozhodnou neúčastnit se. Jedná se o skutečně jednotný systém, s praktickým rozdělením úkolů mezi ECB a vnitrostátní orgány.

Pokud jde o ECB, tento mechanismus zajišťuje jasné oddělení úkolů týkajících se měnové politiky od úkolů v oblasti dohledu. V neposlední řadě zachovává integritu jednotného trhu s finančními službami. Tím však naše práce nekončí. Zabýváme se totiž již dalšími kroky, které jsou zásadní pro budoucnost eurozóny.

Dohodli jsme se, že v prvním pololetí příštího roku zavedeme operační rámec, včetně vymezení znehodnocených aktiv z dřívější doby („legacy assets“), aby jakmile bude jednotný mechanismus dohledu vytvořen, měl Evropský mechanismus stability v návaznosti na řádné rozhodnutí možnost rekapitalizovat banky přímo.

V zájmu vyšší účinnosti jednotného mechanismu dohledu jsme dnes večer rozhodli, že po zavedení tohoto mechanismu „bude nezbytný jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, který by měl potřebné pravomoci k zajištění toho, aby bylo možné vhodnými nástroji řešit problémy jakékoli banky ve zúčastněných členských státech“. Komise během roku 2013 předloží příslušný návrh, který by měl být projednán přednostně, aby mohl být přijat v průběhu stávajícího volebního období Evropského parlamentu. Cílem je snížit rizika pro daňové poplatníky a pro ekonomiku zajištěním toho, že případné úpadky bank budou řešeny rychle a systematicky a v nejlepším zájmu všech.

A tím se od pokroku v otázce bankovní unie dostávám k druhé oblasti, na kterou jsme se dnes večer zaměřili, a sice sbližování našich hospodářských politik. Východisko je jednoduché: u zemí, které používají společnou měnu, jsou hospodářské politiky věcí společného zájmu.

Proto coby předseda Evropské rady v úzké spolupráci s předsedou Komise a po konzultacích s členskými státy předložím na zasedání Evropské rady v červnu roku 2013 možná opatření a časově vymezený plán týkající se čtyř otázek.

Jedná se o:

– koordinaci zásadních hospodářských reforem, které členské státy hodlají uskutečnit, mimo jiné prostřednictvím předběžných diskusí;
– sociální rozměr HMU;
– proveditelnost a podmínky vzájemně dohodnutých smluv v oblasti konkurenceschopnosti a růstu mezi vládami a orgány EU;
– a konečně mechanismy solidarity, které mohou podpořit úsilí členských států, jež tato smluvní ujednání uzavřou.

Tyto kroky nejsou samoúčelné: naším hlavním cílem je stabilní HMU, která posílí růst, zlepší konkurenceschopnost a zvýší zaměstnanost v celé Evropě.

Při pohledu na širší kontext je zřejmé, že ačkoli je nejhorší část krize v eurozóně za námi, stále je třeba vykonat obrovský kus práce. Tato tvrdá práce však začíná nést své ovoce.

Závěrem bych chtěl doplnit, že jsme během roku dosáhli celé řady úspěchů. Přesně před dvanácti měsíci vstoupil v platnost balíček šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí (tzv. „six-pack“). Letos jsme se dohodli na rozpočtovém paktu, Evropský mechanismus stability zahájil svou činnost a svým dílem ke zkrocení krize přispěla i Evropská centrální banka.

Jak jsem již uvedl, dnes ráno bylo dosaženo dohody o jednotném mechanismu dohledu a dnes večer jsme rozhodli, že bude zaveden jednotný mechanismus pro řešení problémů bank.

Od května intenzivně usilujeme o řešení systémových nedostatků v architektuře HMU. K vytyčení dalšího postupu v této souvislosti přispěly zprávy, které jsem v období od června do prosince předložil ve spolupráci s předsedou Komise, prezidentem ECB a předsedou Euroskupiny. A tím naše práce nekončí: dnes večer jsme rozhodli o tom, že tato dynamika bude zachována i v nadcházejícím roce.

V neposlední řadě mi dovolte říci několik slov o rozhodnutí, jehož bylo dnes ráno dosaženo v souvislosti s Řeckem. Toto rozhodnutí představuje důležitý krok. Pomůže zajistit udržitelnost řeckého dluhu ve střednědobém horizontu a umožní podpořit úsilí Řecka o ozdravění ekonomiky. Jedná se o významný signál evropské solidarity vůči řeckému lidu a důkaz toho, že tato země a její evropští partneři nadále naplňují své závazky. Potvrzuje se tím rovněž nevratný charakter eura i eurozóny.


Side Bar