Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

BG

Брюксел, 14 декември 2012 г.

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Бележки на председателя Ван Ромпьой след първото заседание на Европейския съвет

Това е една добра седмица за Европейския съюз, седмица, която ще се запомни. В понеделник бяхме в Осло. Тази сутрин министрите на финансите се споразумяха за единен надзорен механизъм за банките, а в Еврогрупата беше взето решение за Гърция.

А тази вечер имахме много конструктивно първо заседание на Европейския съвет. Взехме решения за бъдещето на еврозоната, като се съсредоточихме върху две области.

Първо — укрепване на нашата банкова система.

В това отношение напредъкът, отбелязан тази сутрин със създаването на единния надзорен механизъм (ЕНМ), представлява истински пробив. Ще укрепим нашия финансов сектор. Прекъсването на порочния кръг между държавата и банките ще спомогне за осигуряване на стабилност и подобряване на условията на кредитиране — две неща, които са от решаващо значение за растежа и заетостта в еврозоната и извън нея.

Постигнахме всичко това само за няколко месеца. През юни още нямаше нищо. Тогава Европейският съвет задвижи нещата; веднага след лятото Комисията беше готова с предложенията; и за три месеца министрите на финансите постигнаха споразумение, а Парламентът вече е приел позицията си по въпроса на ниво комисии. През юни поискахме ЕНМ да е готов през декември и ето че успяхме. Това ясно показва, че Съюзът е способен да действа бързо и решително; това е нашият, европейският начин на работа.

Споразумението за ЕНМ постига добър баланс. То обслужва нуждите на членовете на еврозоната, но същевременно е отворено за всички и взема предвид тези, които изберат да не участват. Това е една действително единна система с осезаемо разделение на задачите между ЕЦБ и националните органи.

По отношение на ЕЦБ тя гарантира ясно разграничение между паричната политика и надзорните функции. И най-после тя запазва целостта на единния пазар на финансови услуги. Но ние няма да спрем дотук; вече обмисляме следващите стъпки: това е от основно значение за бъдещето на еврозоната.

Споразумяхме се през първата половина на следващата година да установим оперативна рамка, включително определение за наследени активи, така че когато бъде създаден единният надзорен механизъм, Европейският механизъм за стабилност ще бъде в състояние да рекапитализира пряко банките въз основа на обикновено решение.

За да бъде ЕНМ по-ефективен, тази вечер решихме, че когато ЕНМ бъде създаден, „ще е необходим единен оздравителен механизъм с нужните правомощия, за да се гарантира, че оздравителни мерки могат да се прилагат спрямо всяка банка в участващите държави членки чрез предвидените за целта инструменти“. През 2013 г. Комисията ще представи предложение, което следва да бъде разгледано приоритетно с намерение да бъде прието по време на текущия парламентарен мандат. Целта е да се намалят рисковете за данъкоплатците и икономиката, като се гарантира, че при несъстоятелност на банките се действа бързо и организирано и в интерес на всички.

Тук, след напредъка с банковия съюз, мога да премина към втората област, върху която се съсредоточихме тази вечер: сближаването на нашите икономически политики. Отправната точка е проста: за страни с обща парична единица икономическите политики са въпрос от общ интерес.

Като председател на Европейския съвет ще представя за заседанието му през юни 2013 г. възможни мерки и обвързана със срокове пътна карта по четири въпроса, изготвени в тясно сътрудничество с председателя на Комисията и след консултации с държавите членки.

Четирите въпроса са:

- координирането на значителните икономически реформи в държавите членки, включително чрез предварителни консултации
- социалното измерение на икономическия и паричен съюз (ИПС)

- осъществимостта и условията на договорите за конкурентоспособност и растеж на основата на взаимно съгласие между правителствата и институциите на ЕС
- и на последно място — механизмите за солидарност, които могат да подкрепят усилията на държавите членки, встъпващи в тези договорни споразумения.

Всичко това не е самоцелно: стремим се преди всичко към стабилен ИПС, за да подобрим растежа, конкурентоспособността и заетостта в Европа.

Ако разглеждаме положението в по-общ план — макар и най-лошото от кризата в еврозоната да е зад гърба ни, още много предстои да се направи. Но усилената работа започва да дава плодове.

В заключение: през тази година постигнахме много. Точно преди дванадесет месеца влезе в сила пакетът от шест акта. Тази година се споразумяхме за фискалния пакт, въведохме Европейския механизъм за стабилност, а ЕЦБ от своя страна също допринесе за овладяване на кризата.

Както вече споменах, сутринта се договорихме за единния надзорен механизъм, а тази вечер решихме да създадем единен оздравителен механизъм.

От май месец насам се занимаваме с отстраняване на системните недостатъци в архитектурата на ИПС. В това отношение докладите, които представих заедно с председателите на Комисията, ЕЦБ и Еврогрупата в периода юни—декември, помогнаха за очертаване на бъдещите стъпки. И работата още не е свършила: динамиката ще се запази и през следващата година, както решихме тази вечер.

Накрая искам да кажа няколко думи за решението за Гърция, постигнато тази сутрин. Това е важна крачка. Решението ще спомогне за гарантиране на устойчивост на обслужването на гръцкия дълг в средносрочен план и дава възможност Гърция да бъде подкрепена в нейните усилия за адаптиране. Това е ясно послание за европейска солидарност към гръцкия народ и показва, че страната и нейните европейски партньори продължават да изпълняват ангажиментите си. Това е доказателство за необратимостта на еврото и еврозоната.


Side Bar