Navigation path

Left navigation

Additional tools

COMHAIRLE AN
AONTAIS EORPAIGH

GA

15491/12

(OR. en)

PRESSE 447

PR CO 58

PREASEISIÚINT

3196ú

Iompar, Teileachumarsáid agus Fuinneamh

Ábhair Iompair

Lucsamburg, 29 Deireadh Fómhair 2012

An tUachtarán Efthemios Flourentzou
Aire Cumarsáide agus Oibreacha na Cipire

Príomhthorthaí ón gComhairle

Tháinig an Chomhairle ar chur chuige ginearálta maidir le hathmhúnlú a dhéanamh ar Rialachán 1993 i ndáil le sliotáin tuirlingthe agus éirí de thalamh a leithdháileadh ag aerfoirt an AE a bhfuil fadhbanna maidir le toilleadh acu. D'fhonn an leas is fearr is féidir a bhaint as an gcóras leithdháilte ó tharla go bhfuil méadú ag teacht ar phlódú in aerfoirt, cuirfear ar chumas aerlínte, go háirithe leis an dréacht-Rialachán nua, sliotáin a dhíol agus a cheannach. Tugtar an deis isteach leis freisin muirir a ghearradh ar aeriompróirí as sliotáin nach n-úsáidtear a chur ar ais déanach sa chomhthiomsú agus cuirtear leis an neamhspleáchas atá ag comhordaitheoirí sliotán agus ar an gcomhar eatarthu. Leis an gcomhréiteach ar thángthas air ag an gcruinniú a bhí ag an gComhairle cuirtear ar chumas na mBallstát srianta sealadacha a chur ar thrádáil sliotán i gcásanna a bhfuil údar iomchuí leo, ach tugtar an ceart don Choimisiún cur i gcoinne an chinnidh sin.

Chomh maith leis sin, chomhaontaigh an Chomhairle cur chuige ginearálta i leith dhá dhréacht-togra lena leagtar síos freagrachtaí na mbratstát, ar thaobh amháin, agus freagrachtaí stáit an chalafoirt, ar an taobh eile, i ndáil le forfheidhmiú an Choinbhinsiún Oibreachais Mhuirí a ghlac an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair in 2006. Is éard is sprioc leis an gCoinbhinsiún Oibreachais Mhuirí coinníollacha maithe oibre agus maireachtála a áirithiú ar bord long agus an dumpáil shóisialta a theorannú, i dtreo is go ndaingneofar an t-iomaíochas cothrom do longúinéirí a urramaíonn cearta na maraithe.

Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil i dtaca le Rialachán nua maidir leis an tacagraf a úsáidtear in iompar de bhóthar, lena ndearbhaítear go bunúsach an cur chuige ginearálta ar tháinig an Chomhairle air i mí an Mheithimh na bliana seo. Tá an dréachtreachtaíocht nua a bheidh in ionad Rialachán Tacagraif 1985 ceaptha ar bhealach gur deacra a bheidh sé dul i mbun na calaoise agus go laghdófar an t-ualach riaracháin go háirithe trí thacagraf cliste atá nasctha le satailítí mar aon le trí roinnt beart nua rialála a thabhairt isteach.

Thairis sin, thug an Chomhairle údar le comhaontú a shíniú agus a chur i bhfeidhm go sealadach leis an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) lena mbunaítear creat nua agus seasmhach le haghaidh comhair fheabhsaithe.

Ar deireadh, bhí díospóireacht sa Chomhairle i dtaca leis na rialacha comhchoiteanna maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta i gcomhair mótarfheithiclí, lena mbeartaítear feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre agus ar chosaint an chomhshaoil. Beidh torthaí na díospóireachta mar threoir chun leanúint den obair i ndáil leis an togra sin.

Gan aon phlé a dhéanamh, ghlac an Chomhairle treoir lena mbunaítear limistéar Eorpach aonair iarnróid, lena ndéantar an creat rialúcháin d'earnáil iarnróid na hEorpa atá sa "chéad phacáiste iarnróid" den bhliain 2001 a nuachóiriú.

CLÁR1

RANNPHÁIRTITHE

MÍREANNA A PLÉADH

AN EITLÍOCHT

Dul i ngleic le plódú in aerfoirt trí na rialacha maidir le leithdháileadh sliotán a nuachóiriú

Comhar feabhsaithe le Eurocontrol

LOINGSEOIREACHT

An Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí a fhorfheidhmiú

IOMPAR DE THALAMH

Rialachán maidir le tacagraif

Rialacha nua maidir le seiceálacha rialta ródacmhainneachta

GNÓ EILE

Comhdháil Aireachta maidir le Beartas Muirí Comhtháite an AE

Astaíochtaí a thrádáiltear in earnáil na heitlíochta

Comhdháil eitlíochta maidir le hAerspás Eorpach Aonair

Teagmhais aeir chábáin in aerárthaí

Cruinniú neamhfhoirmiúil na n-airí teileachumarsáide agus iompair

Comhdháil Dhomhanda i ndáil le Córais Chliste Iompair

Lá Eorpach na Sábháilteachta ar Bhóithre

Caidreamh i leith iompair idir an AE agus an Rúis

MÍREANNA EILE A FORMHEASADH

IOMPAR

 1. Limistéar Eorpach aonair iarnróid *

BEARTAS TRÁDÁLA

 1. Frith‑dhumpáil ‑ Radaitheoirí alúmanaim - An tSín

GNÓTHAÍ EACHTRACHA

 1. Cearta daoine atá faoi mhíchumas - Creat ar leibhéal an AE

AN COMHSHAOL

 1. Cion sulfair i mbreoslaí muirí

 2. Feithiclí deireadh ré

FOSTAÍOCHT

 1. Leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú le haghaidh na Danmhairge agus na Gearmáine

CEAPACHÁIN

 1. Coiste na Réigiún

GNÍOMHARTHA A GLACADH TRÍD AN NÓS IMEACHTA I SCRÍBHINN

 1. Bearta sriantacha - Poblacht na Guine

RANNPHÁIRTITHE

Is mar seo a leanas a rinneadh ionadaíocht ar rialtais na mBallstát agus ar an gCoimisiún Eorpach:

An Bheilg:

Olivier BELLE Leas-Bhuanionadaí

An Bhulgáir:

Kamen KICHEV An tAire Iompair, Theicneolaíocht na Faisnéise agus Cumarsáide

Poblacht na Seice:

Jiří ŽÁK An Leas-Aire Iompair

An Danmhairg:

Henrik Dam KRISTENSEN An tAire Iompair

An Ghearmáin:

Peter RAMSAUER An tAire Cónaidhme Iompair, Tógála agus Forbartha Uirbí

An Eastóin:

Juhan PARTS An tAire Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cumarsáide

Éire:

Leo VARADKAR An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

An Ghréig:

Konstantinos MOUSOUROULIS An tAire Gnóthaí Muirí

Nikolaos STATHOPOULOS Ard-Rúnaí

An Spáinn:

Ana María PASTOR JULIÁN An tAire Oibreacha Poiblí

Carmen LIBRERO An tArd-Rúnaí Iompair

An Fhrainc:

Frédéric CUVILLIER An tAire a bhfuil freagracht air maidir leis an Iompar, leis an bhFarraige Mhór agus le hIascach, a ghabhann leis an Aire Éiceolaíochta, Forbartha Inbhuanaithe agus Fuinnimh

An Iodáil:

Mario CIACCIA An Leas‑Aire Bonneagair agus Iompair

An Chipir:

Efthemios FLOURENTZOU An tAire Cumarsáide agus Oibreacha

An Laitvia:

Aivis RONIS An tAire Iompair

An Liotuáin:

Rimvydas VAŠTAKAS An Leas-Aire Iompair agus Cumarsáide

Lucsamburg:

ClaudeWISELER An tAire Forbartha Inbhuanaithe agus Bonneagair

Michèle EISENBARTH Leas-Bhuanionadaí

An Ungáir:

Olivér VÁRHELYI Leas-Bhuanionadaí

Málta:

Austin GATT An tAire Bonneagair, Iompair agus Cumarsáide

An Ísiltír:

Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUS An tAire Bonneagair agus Comhshaoil

Joop ATSMA An Státrúnaí Bonneagair agus Comhshaoil

An Ostair:

Doris BURES An tAire Cónaidhme Iompair, Nuála agus Teicneolaíochta

An Pholainn:

Maciej JANKOWSKI Leas‑Státrúnaí, An Aireacht Iompair, Foirgníochta agus Geilleagair Mhuirí

An Phortaingéil:

Pedro COSTA PEREIRA Leas-Bhuanionadaí

An Rómáin:

Valentin PREDA Státrúnaí, An Aireacht Iompair agus Bonneagair

An tSlóivéin:

Uroš VAJGL Leas-Bhuanionadaí

An tSlóvaic:

František PALKO Státrúnaí ag an Aireacht Iompair, Foirgníochta agus Forbartha Réigiúnaí

An Fhionlainn:

Marja RISLAKKI Leas-Bhuanionadaí

An tSualainn:

Catharina ELMSÄTER-SVÄRD An tAire Bonneagair

An Ríocht Aontaithe:

Stephen HAMMOND Fo-Státrúnaí Parlaiminte le haghaidh Iompair

An Coimisiún:

Siim KALLAS Leas-Uachtarán

Rinneadh ionadaíocht do Rialtais na Stát Aontach mar a leanas:

An Chróit:

Siniša HAJDAŠ DONČIĆ An tAire Gnóthaí Muirí, Iompair agus Bonneagair

ÁBHAIR A PLÉADH

AN EITLÍOCHT

Dul i ngleic le plódú in aerfoirt trí na rialacha maidir le leithdháileadh sliotán a nuachóiriú

Tháinig an Chomhairle ar chur chuige ginearálta maidir le hathmhúnlú a dhéanamh ar Rialachán 1993 i ndáil le sliotáin tuirlingthe agus éirí de thalamh a leithdháileadh ag aerfoirt an AE (15442/12). Is é atá sa chóras leithdháilte sliotán, a chuirtear chun feidhme ag aerfoirt ag a bhfuil easnamh toillte suntasach, uirlis chun toilleadh gann a bhainistiú ar bhealach trédhearcach agus neamh‑idirdhealaitheach. Tá sé beartaithe leis an athbhreithniú dul i ngleic le plódú méadaitheach in aerfoirt.

Is é is aidhm don athbhreithniú a áirithiú go leithdháilfear sliotáin ag aerfoirt atá plódaithe ar na hiompróirí sin atá in ann an leas eacnamaíoch is fearr a bhaint astu, lena bhforáiltear sa chaoi sin don leithdháileadh agus don úsáid is fearr is féidir de thoilleadh. Chun na críche sin, tabharfar sraith de bhearta isteach:

- beidh sé de chead ag aerlínte sliotáin a dhíol agus a cheannach ("trádáil thánaisteach");

- beidh an deis ag na ballstáit muirir a thabhairt isteach le haghaidh iomrpóirí a chuirfidh sliotáin nár úsáideadh ar ais sa chomhthiomsú sliotán nuair a bheidh sé ró-dhéanach chun iad a leithdháileadh an athuair;

- neartófar neamhspleáchas comhordaitheoirí sliotán agus an comhar eatarthu agus cuirfear feabhas ar an bpróiseas leithdháilte;

- beidh baint ag bainisteoir líonra an Aerspáis Eorpaigh Aonair leis an bpróiseas leithdháilte, ionas go bhféadfar tionchar leithdháilte toillte ag aerfort ar leith ar an líonra aerthráchta Eorpach ina iomláine a chur san áireamh.

Bhain an phríomh-shaincheist a bhí gan réiteach nár mhór do na hairí lenar baineadh a shocrú leis an deis d'aerlínte sliotáin a dhíol agus a cheannach. D'iarr roinnt toscaireachtaí go dtabharfaí cumhdach isteach mar thoradh ar chúiseanna imní faoin tionchar diúltach a d'fhéadfadh a bheith ag trádáil thánaisteach ar eitiltí réigiúnacha - ina mbeadh brábús níos lú i gceist - nó faoin úsáid amhantrach a d'fhéadfaí a bhaint as sliotáin trádála. Leag na toscaireachtaí eile, áfach, mar aon leis an gCoimisiún, béim ar an ngá atá ann leis an gcóras a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach, lenar léiríodh an baol atá ann maidir le hilroinnt sa mhargadh. Mar chomhréiteach a bheadh inghlactha le haghaidh thromlach na dtoscaireachtaí, rinneadh leasú ar théacs an dréachtrialacháin a d'ullmhaigh an uachtaránacht (15282/12) chun cur ar chumas na mBallstát srianta sealadacha a chur i bhfeidhm i gcás ina mbeidh fadhb shuntasach agus inléirithe le trádáil thánaisteach. Ní foláir do na srianta sin bheith trédhearcach, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach agus ní mór údar a bheith leo agus iad a fhógairt don Choimisiún a mbeidh an ceart aige cur ina gcoinne. Beidh sé d'oibleagáid ar na Ballstáit an cinneadh ón gCoimisiún a chomhlíonadh, ar cinneadh é a gcaithfidh údar a bheith leis freisin.

Chomh maith leis sin, faoi chuimsiú na scéime trádála tánaistí, rinneadh na coinníollacha beagán níos scaoilte maidir le húsáid sliotán athchláraithe a fuarthas tar éis sliotáin nuafhaighte a mhalartú, rud nach gceadaítear ach amháin d'fhonn feabhas a chur ar amchlár na sliotán do na seirbhísí sin. Comhaontaíodh nach bhfuil gá ann na sliotáin athchláraithe sin a oibriú le linn tréimhse iomláine sceidealaithe.

Áirítear leis an gcomhaontú a baineadh amach líon áirithe athruithe ar chodanna eile den dréachtrialachán:

- I gcás ina mbeadh díréiriúchán maidir le tarraingt siar na sliotán dá dtarlódh mí-úsáid, bheadh an rogha mhalartach ag an gcomhordaitheoir a mholadh go bhforchuirfear pionóis.

- Tógadh amach na forálacha maidir le sliotáin a chur ar ceal de bharr saoire phoiblí ós rud é go meastar iad a bheith iomarcach.

- Rinneadh athruithe beaga freisin ar na forálacha maidir leis na nósanna imeachta le haghaidh comhordaithe éigeandála, le rochtain ar bhunachar sonraí an chomhordaitheora, le faisnéis atá le cur ar fáil ag aeriompróirí agus leis an bhfaisnéis atá le soláthar ag an gcomhordaitheoir do chomhlacht bainistíochta an aerfoirt.

Maidir leis na hathruithe a mholann an Coimisiún ar na coinníollacha reatha chun tús áite ó thaobh leithdháileadh sliotán a thabhairt d'iompróirí a raibh na sliotáin chéanna acu cheana féin i séasúir sceidealaithe roimhe seo ("sliotáin stairiúla"), léiríodh cheana féin le linn na ndíospóireachtaí a bhí ar siúl i gcomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle go bhfuil líon mór na mBallstát i gcoinne na n-athruithe sin. Ag an gcruinniú a bhí ag an gComhairle, d'athdhearbhaigh an Coimisiún a thogra chun an ráta íosta a chaithfidh na hiomrpóirí na sliotáin a leithdháiltear a ardú ó 80% faoi mar atá i láthair na huaire go 85% agus líon íosta na sliotán a iarrfar don am céanna ar an lá céanna den tseachtain ("sraith sliotán") a ardú ó 5 faoi mar a iarrtar faoi láthair go 15 don samhradh agus go 10 do shéasúr an gheimhridh. Ina aghaidh sin, b'fhearr don chuid is mó de na Ballstáit an córas reatha a choimeád, agus an gá atá ann le solúbthacht d'aerlínte á lua acu, go háirithe d'fhonn cásanna a sheachaint nach n-oibreofaí eitiltí folamha ach amháin chun teidlíocht i gcomhair sliotán a dhaingniú. Mar sin féin, beifear in ann líon íosta na sliotán a éilítear faoi chuimsiú treoirlínte áitiúla a mhéadú.

Tá an togra a thíolaic an Coimisiún i mí na Nollag 2011 (18009/11) mar chuid de "pacáiste aerfoirt" ina n-áirítear freisin moltaí maidir le seirbhísí ar an talamh agus srianta oibriúcháin de bharr torainn in aerfort. Tugtar aghaidh ar an dá phríomhdhúshlán seo a leanas sa phacáiste: toilleadh na n-aerfort agus cáilíocht sheirbhísí na n-aerfort.

Tá formheas Pharlaimint na hEorpa riachtanach le go nglacfar an Rialachán, ach níor chinn sí fós a seasamh i leith an togra.

Comhar feabhsaithe le Eurocontrol

Thug an Chomhairle údar le comhaontú a shíniú agus a chur i bhfeidhm go sealadach leis an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) lena mbunaítear creat nua, seasmhach le haghaidh comhair fheabhsaithe (13792/12).

Leis an gcomhaontú, ina liostaítear na limistéir chomhair agus lena sainítear na cineálacha agus na sásraí comhair, dearbhaítear gurb é Eurocontrol brainse teicniúil agus oibríochtúil an AE maidir lena chlár Aerspáis Eorpaigh Aonair (SES) a fhorbairt agus a chur chun feidhme, agus an AE á shuí mar rialtóir an chláir sin. Cuirtear creat ar fáil leis freisin i gcomhair comhordú míleata sibhialta ar bhainistiú aerthráchta agus le haghaidh comhordú pan-Eorpaigh lasmuigh de theorainneacha an AE. Thairis sin, cuirfear ar chumas an AE cur leis an athchóiriú leantach atá á dhéanamh ar struchtúr rialachais Eurocontrol mar thoradh air.

Ina theannta sin, is é is aidhm don chomhaontú sineirgí a áirithiú le hobair na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Eitlíochta in ábhair bhainistíochta aerthráchta a bhaineann le sábháilteacht agus i saincheisteanna comhshaoil.

Is eagraíocht idir-rialtasach mhíleata shibhialta é Eurocontrol a bhfuil 39 bpáirtí conarthacha aige ó áiteanna ar fud na hEorpa, lena n-áirítear Ballstáit uile an AE seachas an Eastóin. Tá ról ríthábhachtach aige maidir le bainistiú aerthráchta san Eoraip agus cuireann sé saineolas agus cúnamh teicniúil ar fáil don AE sa réimse sin. Ainmníodh Eurocontrol mar bhainisteoir líonra ar bhainistiú aerthráchta do chlár an Aerspáis Eorpaigh Aonair, a dearadh chun córas bainistithe aerthráchta sábháilte agus éifeachtach a bhunú ar an leibhéal Eorpach ar bhonn creata dhlíthiúil a glacadh i 2004 agus i 2009.

LOINGSEOIREACHT

An Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí a fhorfheidhmiú

Chomhaontaigh an Chomhairle cur chuige ginearálta i leith dhá dhréacht-togra lena leagtar síos freagrachtaí na mbratstát, ar thaobh amháin, agus freagrachtaí stáit an chalafoirt, ar an taobh eile, i ndáil le forfheidhmiú an Choinbhinsiún Oibreachais Mhuirí a ghlac an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS) in 2006.

Leis an dréacht-treoir i ndáil leis na bratstáit (14790/12), táthar ag iarraidh a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit a n-oibleagáidí de réir mar a dhéanfaidh na bratstáit faireachán ar chomhlíonadh na rialacha atá leagtha síos i dTreoir 2009/13 ag na longa a bhfuil a mbratach ar foluain acu, ar treoir í lena ndearnadh cuid mhór den Choinbhinsiún Oibreachais Mhuirí a chomhtháthú i ndlí an AE. Tá gá leis an treoir nua, de bhrí nach gcumhdaítear an forfheidhmiú le Treoir 2009, lena ndéantar comhaontú idir comhpháirtithe sóisialta an Aontais i ndáil leis an gCoinbhinsiún a chur chun feidhme.

Mar thoradh ar an obair a rinneadh i gcomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, rinneadh leasú ar an togra ón gCoimisiún (8241/12), go háirithe chun foráil a dhéanamh do sprioc thrasuímh níos faide agus chun cur ar chumas na mBallstát córas faireacháin níos solúbtha a chur i bhfeidhm ar longa beaga a bhfuil olltonnáiste faoi bhun 200 acu agus nach ndéanann aistir idirnáisiúnta.

Níl an tSlóivéin iomlán sásta faoin mbonn dlíthiúil a roghnaíodh don treoir, nach foráil beartais shóisialta den chonradh í amhail Treoir 2009, ach foráil iompair ina hionad sin, a mheasann an Coimisiún a bheith níos iomchuí. Staon an toscaireacht seo mar sin agus d'eisigh sí ráiteas lena seasamh a mhíniú (14790/12 ADD 2).

Leis an dréacht-treoir, ina bhfuil codanna d'fhorálacha an Choinbhinsiúin Oibreachais Mhuirí i leith an fhorfheidhmithe, ceanglaítear ar na bratstáit sásraí iniúchta a bhunú chun faireachán an chomhlíonta a áirithiú. Leagtar síos léi freisin nach mór go mbeidh na hinniúlachtaí gairmiúla agus an neamhspleáchas atá riachtanach ag an bpearsanra atá freagrach as an bhfaireachán sin. Chomh maith leis sin, foráiltear léi do nós imeachta do ghearáin.

Leis an dréacht-treoir maidir le stáit an chalafoirt (13904/12) leasaítear Treoir 2009/16 maidir le rialú stáit an chalafoirt. Baineann na leasuithe sin leis na nithe seo a leanas go háirithe

 1. doiciméid nua atá le seiceáil a áireamh, eadhon an "deimhniú oibreachais mhuirí" agus an "dearbhú maidir le comhlíonadh oibreachais mhuirí",

 2. síneadh a chur le cigireachtaí chun ceanglais eile den Choinbhinsiún Oibreachais Mhuirí a chumhdach;

 3. deighleáil le gearáin; agus

 4. sárú tromchúiseach nó athshárú an Choinbhinsiúin Oibreachais Mhuirí a áireamh mar chúis le long a choinneáil.

Thairis sin, déanfar rialacha nua maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cumhachtaí cur chun feidhme a tugadh don Choimisiún a thabhairt isteach chun aird a thabhairt ar na nósanna imeachta nua a bunaíodh le Conradh Liospóin, a tháinig i bhfeidhm tar éis ghlacadh Threoir 2009.

Le linn na ndíospóireachtaí a bhí ar siúl i gcomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, rinneadh roinnt athruithe ar an togra ón gCoimisiún (8239/12). Go háirithe, rinneadh cinneadh deireadh a chur leis an gcás ina bhféadfaí longa atá faoi bhratach stáit nár dhaingnigh sraith coinbhinsiún go fóill a chur faoi réir iniúchtaí breise tráth ar bith, anuas ar na hiniúchtaí rialta. Ina theannta sin, tugadh soiléiriú ar staid na mBallstát nár dhaingnigh an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí go fóill, agus sainiú sa réamhrá a ghabhann leis an treoir go mba cheart dóibh gach iarracht a dhéanamh chun na nósanna imeachta agus na cleachtais faoin gCoinbhinsiún a chomhlíonadh. Thairis sin, chuir an Chomhairle síneadh le liosta na gcoinbhinsiún nach mór rialú stát an chalafoirt a fheidhmiú ina leith, trí dhá choinbhinsiún a chur leis, eadhon an coinbhinsiún maidir le córais dhíobhálacha frithsmálaithe ar longa a rialú agus an coinbhinsiún maidir le dliteanas sibhialta i leith damáiste ó thruailliú ola umair; ba cheart go gcuideofaí ar an mbealach sin le feabhas a chur ar chosaint comhshaoil i gcalafoirt an AE. Go ginearálta, rinneadh foclaíocht na dréacht-treorach a ailíniú níos dlúithe ar théacs an Choinbhinsiúin.

Is éard is aidhm le Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí an EIS coinníollacha maithe oibre agus maireachtála a áirithiú ar bhord long agus an dumpáil shóisialta a theorannú, i dtreo is go ndaingneofar an t-iomaíochas cothrom do longúinéirí a urramaíonn cearta na maraithe. Cumhdaítear leis an gCoinbhinsiún cúrsaí amhail na híoscheanglais do mharaithe chun a bheith ag obair ar bhord loinge; coinníollacha fostaíochta; lóistín, saoráidí áineasa, bia agus lónadóireacht; cosaint sláinte, cúram leighis, leas agus cosaint slándála sóisialta, chomh maith le comhlíonadh agus forfheidhmiú;

IOMPAR DE THALAMH

Rialachán maidir le tacagraif

Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú polaitiúil i dtaca le Rialachán nua maidir leis an tacagraf a úsáidtear in iompar de bhóthar (13725/12). Dearbhaítear an cur chuige ginearálta a chomhaontaigh an Chomhairle i mí an Mheithimh i mbliana leis an gcomhaontú polaitiúil agus an fhoclaíocht de roinnt codanna á coigeartú chun leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa idir an dá linn a chur san áireamh.

Chuir toscaireacht amháin in iúl, áfach, nach bhféadfadh sé tacú le téacs an dréachtrialacháin de bhrí gur mhian leis díolúine níos leithne ón oibleagáid chun an tacagraf a úsáid le haghaidh fiontar beag agus meánmhéide.

Cuirfear an comhaontú ar bhonn foirmiúil i bhfoirm seasaimh ar an gcéad léamh tar éis seiceálacha ó thaobh dlí agus teanga a bheith curtha i gcrích. Ag an am céanna, leanfaidh an Chomhairle ar aghaidh leis an gcaibidlíocht neamhfhoirmiúil atá ar bun aici le Parlaimint na hEorpa d'fhonn comhaontú a lorg faoi théacs críochnaitheach a ghlacfadh an dá institiúid go comhpháirteach ar an dara léamh.

Is é an aidhm atá leis an dréachtreachtaíocht nua a bheidh ag teacht in ionad Rialachán 1985 maidir le Tacagraif gur deacra a bheidh sé dul i mbun na calaoise agus go laghdófar an t-ualach riaracháin trí lánúsáid a bhaint as na teicneolaíochtaí nua agus trí roinnt beart nua rialála a thabhairt isteach.

Tá na príomhghnéithe seo a leanas sa téacs a chomhaontaigh an Chomhairle:

Maidir le teicneolaíocht a úsáid:

 1. Cuirfear taifeadadh uathoibrithe trí shuiteáil satailíte in ionad an taifeadta a dhéantar de láimh faoi láthair ar shuíomh na feithicle. Seirbhísí suite satailíte amháin a úsáidfear ar mhaithe le costais a laghdú.

 2. Le cumarsáid chianda ón tacagraf, lena gcuirtear faisnéis bhunúsach maidir le comhlíonadh ar fáil, ligfear do luathbhrathadóireacht a dhéanamh ar ionramháil nó ar mhí-úsáid a d'fhéadfadh a bheith ann agus leis sin cuirfear ar chumas na n-oifigeach díriú níos fearr ar sheiceálacha cois bóthair agus seiceálacha nach bhfuil gá leo a sheachaint. Ní bheidh aon oibleagáid ar na Ballstáit, áfach, a áirithiú go mbeidh a gcuid údarás cigireachta feistithe leis na hionstraimí is gá do chian-luathbhrathadóireacht den chineál sin.

 3. Ina theannta sin, féadfaidh an tacagraf a bheith feistithe le comhéadan lena n-éascaítear a chomhtháthú isteach i gCórais Chliste Iompair, faoi réir coinníollacha áirithe.

Tá cumhdach maidir le cosaint sonraí pearsanta sa dréachtrialachán freisin: ní dhéanfar suíomh feithiclí a thaifeadadh ach ag tús agus deireadh na tréimhse oibre laethúla; beidh rochtain ar shonraí srianta go na húdaráis rialaithe; agus beidh toiliú follasach an tiománaí ag teastáil chun rochtain a fháil ar shonraí pearsanta trí fhearas seachtrach na gCóras Cliste Iompair.

40 mí tar éis do shonraíochtaí nua teicniúla a bheith bunaithe don tacagraf nua, eadhon i 2017 nó i 2018 is dócha, beidh an "tacagraf cliste" éigeantach, rud a chiallaíonn go gcuirfear an teicneolaíocht nua atá nasctha le satailítí i bhfeidhm.

Áireofar leis na hathruithe rialála ceanglais níos déine do na ceardlanna a bhfuil an fhreagracht orthu tacagraif a shuiteáil agus a chalabrú. D'fhonn an t-ualach riaracháin a laghdú, síneofar an díolúine ón oibleagáid tacagraif a úsáid a fhéadfaidh Ballstáit a thabhairt d'úsáideoirí áirithe - go formhór d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide: maidir leis an húsáideoirí sin, tugann an dréachtrialachán nua díolúine isteach le haghaidh oibríochtaí iompair laistigh de gha 100 km, cé go raibh an díolúine teoranta do 50 km i gcásanna áirithe roimhe seo.

Beidh feidhm ag na bearta rialála dhá bhliain tar éis fhoilsiú an rialacháin in Iris Oifigiúil an Aontais, ach amháin foilsiú na rialacha maidir le ceardlanna a fhormheas agus a rialú agus úsáid cártaí tiománaí, rialacha a bheidh infheidhme bliain amháin níos luaithe.

Sa téacs a chomhaontaigh an Chomhairle, níor coinníodh an moladh ón gCoimisiúin go ndéanfaí micrishlis a mbeadh feidhmiúlachtaí chárta an tiománaí aici a ionchorprú sa cheadúnas tiomána le haghaidh tiománaithe gairmiúla, ós rud é go raibh amhras ar formhór na dtoscaireachtaí arbh fhiú an tairbhe é an costas a bhainfeadh lena leithéid de chumasc.

Níl an Coimisiún iomlán sásta leis an téacs mar a rinne an Chomhairle leasú air (féach an ráiteas in 13725/12 ADD 1). Lasmuigh de chumasc na gcártaí a scriosadh, measann sé go mbeidh an dáta ar a dtabharfar an "tacagraf cliste" isteach ró-dhéanach agus is ábhar imní dó freisin cártaí a eisiúint do thiománaithe a chónaíonn ar chríocha de chuid na mBallstát nach bhfuil feidhm ag conarthaí an AE iontu (eadhon Oileáin Fharó agus an Ghraonlainn).

Thíolaic an Coimisiún an togra sin i mí Iúil 2011 (13195/11). Tháinig Parlaimint na hEorpa ar a seasamh ar an gcéad léamh maidir leis an togra i mí Iúil 2012.

Rialacha nua maidir le seiceálacha rialta ródacmhainneachta

Bhí díospóireacht sa Chomhairle i dtaca leis na rialacha comhchoiteanna maidir le tástálacha tréimhsiúla éigeantacha ródacmhainneachta i gcomhair mótarfheithiclí (12786/12). Díríodh le linn na díospóireachta, a bhí bunaithe ar pháipéar ón uachtaránacht (15093/12), ar leibhéal an chomhchuibhithe maidir le tástáil feithiclí atá le baint amach trí na rialacha nua agus chomh maith leis sin ar liosta na bhfeithiclí atá le seiceáil go rialta agus minicíocht na seiceálacha. Ba é aidhm na díospóireachta treoir a thabhairt do chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle i dtaca leis an obair leantach i leith an togra ón gCoimisiún.

Léirigh an Chomhairle dearcadh dearfach go ginearálta i leith an tionscnaimh ón gCoimisiún chun na rialacha comhchoiteanna maidir le seiceálacha ar fheithiclí a chomhchuibhiú. Mheas líon mór na n-airí go bhféadfaidh an tionscnamh reachtaíochta sin bheith ina chabhair úsáideach chun na spriocanna a bhaineann le sábháilteacht ar bhóithre a mhéadú agus feabhas a chur ar chosaint comhshaoil a bhaint amach.

Bhí amhras ar chuid mhaith de na Ballstáit, áfach, faoi fhoirm dhlíthiúil na reachtaíochta a mholtar agus b'fhearr leo go mbeadh treoir i gceist seachas rialachán; mheas siad go mbeadh treoir níos iomchuí chun leibhéal níos fearr comhchuibhithe agus cur chun feidhme leordhóthanach a bhaint amach de bharr go dtabharfaí níos mó saoirse léi chun sainiúlachtaí na mBallstát a chur san áireamh. Níor aithin toscaireacht amháin aon ghá le tionscnamh amhail an ceann a mholann an Coimisiún ag an gcéim seo, agus luaigh sí na costais arda a bheadh i gceist leis agus chuir sí ceisteanna faoi na tairbhí a bhainfeadh leis ó thaobh na sábháilteachta ar bhóithre.

Chuir tromlach na mBallstát in iúl gur cúis imní dóibh na liostaí d'fheithiclí a ndéanfaí tástáil orthu agus chuir roinnt mhaith toscaireachtaí ceisteanna i leith na seiceálacha a leathnú chuig feithiclí ar a bhfuil dhá nó trí roth, taracóirí nó leantóirí éadroma. Ina theannta sin, tá amhras ar mhórán toscaireachtaí cinnte faoin togra chun minicíocht na dtástálacha a mhéadú.

Beartaítear leis an nuashonrú a mholann an Coimisiún feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre, agus go háirithe cabhrú le sprioc an AE maidir le líon na mbásanna ar bhóithre a laghdú go leath den líon atá ann faoi 2020 a chur i ngníomh. Tá sé d'aidhm aige freisin feabhas a chur ar chosaint comhshaoil trí astaíochtaí ó fheithiclí atá nasctha le droch-chothabháil a laghdú.

I gcomparáid leis na rialacha reatha faoi Threoir 2009 lena sainítear íoschaighdeáin le haghaidh tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta, molann an Coimisiún raon feidhme na seiceálacha a shíneadh chun gluaisrothair agus scútair a áireamh chomh maith le leantóirí éadroma (faoi bhun 3.5 thonna), agus chun minicíochtaí na dtástálacha le haghaidh sean-fheithiclí a mhéadú. Thairis sin, ba cheart ceanglais nua a thabhairt isteach go háirithe le haghaidh trealaimh tástála, scileanna agus oiliúint an phearsanra tástála agus maoirseachta ar ionaid tástála.

Foráiltear leis an togra go mba cheart go ndéanfaí seiceáil ar ghluaisteáin don chéad uair tráth nach déanaí ná ceithre bliana i ndiaidh dháta an chéad chláraithe, mar a tharlaíonn faoin gcóras reatha, agus go ndéanfaí an dara cigireacht dhá bhliain ina dhiaidh sin ar a dhéanaí. Mar sin féin, níor cheart a thuilleadh gurbh é gach dhá bhliain minicíocht íosta na seiceálacha a dhéanfar ina dhiaidh sin ach gach bliain. Meastar go bhfuil an t-athbhreithniú sin riachtanach de bhrí go bhfuil sonraí ann lena léirítear go dtagann méadú suntasach ar líon na dtimpistí tromchúiseacha a tharlaíonn de bharr teipe teicniúla tar éis cúig bliana. Thairis sin, i gcás feithiclí a bhfuil ardmhíleáiste acu, eadhon 160 000km ag an gcéad tástáil ródacmhainneachta rialta, ba cheart go mbeidís faoi réir seiceálacha bliantúla ar chúiseanna slándála. Ba cheart go mbeadh feidhm ag na tréimhsí céanna maidir le gluaisrothair agus le scútair freisin. Meastar go bhfuil sé riachtanach an chatagóir sin d'fheithiclí a áireamh sa scéim cigireachta, ós rud é gurb iad tiománaithe gluaisrothar an grúpa d'úsáideoirí bóithre lena mbaineann na rioscaí sábháilteachta is mó.

Is cuid de "phacáiste ródacmhainneachta" é an togra a mholtar a thíolaic an Coimisiún i mí Iúil 2012 lena n-áirítear freisin tograí le haghaidh rialachán maidir le hiniúchtaí cois bóthair ar fheithiclí tráchtála (12809/12) agus maidir leis na doiciméid chlárúcháin le haghaidh feithiclí (12803/12).

GNÓ EILE

Comhdháil Aireachta maidir le Beartas Muirí Comhtháite an AE

Chuir an uachtaránacht na hairí ar an eolas faoin gcomhdháil aireachta neamhfhoirmiúil maidir le Beartas Muirí Comhtháite an AE, a tionóladh in Limassol na Cipire an 7 agus an 8 Deireadh Fómhair. Bhain na hábhair a pléadh ag an gcomhdháil le sainaithint a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí muirí agus mara a mheastar a bheidh ríthábhachtach maidir leis an bhfás agus poist a spreagadh mar aon leis na bearta tacaíochta a ghlacfar ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta agus le forbairt an Bheartais Mhuirí Chomhtháite amach anseo. Glacadh "Dearbhú Limassol" ag an gcomhdháil, ar dearbhú é lena gcuirtear clár oibre muirí agus mara chun cinn d'fhonn tacú le straitéis Eoraip 2020 (14792/12). Tá glacadh an dearbhaithe i gcomhthráth le foilsiú na teachtaireachta ón gCoimisiún maidir le tionscnamh an Fháis Ghoirm, arbh é an príomhdhoiciméad tacaíochta é don chomhdháil. (13908/12).

Astaíochtaí a thrádáiltear in earnáil na heitlíochta

Chuir an Coimisiún na hairí ar an eolas maidir le hullmhúcháin an Aontais i gcomhair an chruinnithe a bheidh ag Comhairle na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) ón 29 Deireadh Fómhair go dtí an 16 Samhain i Montréal, a ndéanfar plé ann i ndáil le bearta chun dul i ngleic le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó eitlíocht idirnáisiúnta (15449/12). Measann an AE gurb é creat domhanda le haghaidh bearta margadhbhunaithe a bhunaítear ar phrionsabal an neamh-idirdhealaithe an bealach is fearr chun cinn. Más féidir an creat sin a chomhaontú cuíosach luath amach anseo, féadfaidh an AE na solúbthachtaí a chuirtear ar fáil lena reachtaíocht trádála astaíochtaí a úsáid chun bealaí cur chuige domhanda a chur san áireamh gan spriocanna a scéime trádála astaíochtaí féin a chur i gcontúirt.

Thug an Coimisiún an t-eolas is deireanaí do na hairí freisin maidir le tíortha nach bhfuil san AE atá ag cur i gcoinne chur i bhfeidhm scéim trádála astaíochtaí an AE maidir lena n‑aerlínte.

Comhdháil eitlíochta maidir le hAerspás Eorpach Aonair

Chuir an uachtaránacht tuarascáil faoi bhráid na Comhairle maidir leis an gcomhdháil eitlíochta a d'ullmhaigh uachtaránacht na Cipire i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach in Limassol an 11 agus an 12 Deireadh Fómhair, inar pléadh an dul chun cinn a rinneadh maidir le cur chun feidhme an Aerspáis Eorpaigh Aonair (SES) agus na chéad chéimeanna eile atá le tógáil (15010/12). Bhí an díospóireacht dírithe ar na ceithre shaincheist seo a leanas: an scéim bainistithe aerthráchta; na bloic d'aerspás feidhmiúil; clár SESAR (taighde bhainistíocht aerthráchta SES), ar bonn teicniúil SES é; agus nuashonrú ar an gcreat rialála SES a thíolacfaidh an Coimisiún. Cuireadh i bhfios go láidir ag an gcomhdháil nach foláir tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh d'fhonn comhpháirteanna go léir SES a thabhairt i gcrích.

Teagmhais aeir chábáin in aerárthaí

Chuir toscaireacht na Gearmáine in iúl gurb ábhar imní di an méadú atá ag teacht ar líon na dteagmhas ina bhfuil aer truaillithe i gcábáin, go háirithe boladh ola, in aerárthaí (15117/12). Measann sí go mba cheart go dtabharfaí aghaidh ar an tsaincheist sin ar leibhéal an AE agus mar sin ghríosaigh sí an Coimisiún agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta gníomh a ghlacadh.

Leag an Coimisiún amach nach bhfuarthas fianaise i staidéir a rinneadh le déanaí le fíorú go bhfuil fíor-fhadhb sábháilteachta ann de bharr na dteagmhas sin ach go leanfadh sé air d'fhaireachán a dhéanamh ar an tsaincheist.

Cruinniú neamhfhoirmiúil na n-airí teileachumarsáide agus iompair

Chuir an uachtaránacht an Chomhairle ar an eolas maidir leis an gcruinniú neamhfhoirmiúil a bhí ag na hairí teileachumarsáide agus iompair sa Niocóis an 17 Iúil (12750/12). Ag an gcruinniú sin, phléigh na hairí an bealach is fearr lena bhféadfar dhá bheartas lárnacha de chuid an AE, eadhon an Clár Oibre Digiteach don Eoraip agus beartas iompair an AE, a chomhtháthú. Is é an aidhm atá ann leas iomlán a bhaint as Córais Chliste Iompair d'fhonn cur le gluaiseacht daoine agus earraí níos sábháilte agus níos éifeachtúla trí na líonraí iompair. Ba iad na príomhghnéithe ar leagadh béim orthu acmhainní sonraí poiblí a oscailt agus Córais Chliste Iompair a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna ilmhódúlachta amhail pleanálaithe turais agus ticéadú comhtháite.

Chomh maith leis sin, cuireadh na conclúidí a rinne an uachtaránacht i leith thorthaí an chruinnithe neamhfhoirmiúil faoi bhráid Chomhdháil Dhomhanda Vín i ndáil le Córais Chliste Iompair a tionóladh i nDeireadh Fómhair.

Comhdháil Dhomhanda i ndáil le Córais Chliste Iompair

Chuir toscaireacht na hOstaire an Chomhairle ar an eolas maidir le torthaí an chruinnithe chomhchéime a bhí ag na hairí faoi chuimsiú an 19ú Comhdháil Dhomhanda i ndáil le Córais Chliste Iompair a eagraíodh i Vín ón 22 go dtí an 26 Deireadh Fómhair nuair a pléadh na treochtaí agus na beartais is deireanaí maidir le Córais Chliste Iompair. Ag an gcruinniú comhchéime a tionóladh ar an gcéad lá den chomhdháil, díríodh ar shamplaí an dea‑chleachtais a phlé agus ar na riachtanais agus na dúshláin i ndáil le Córais Chliste Iompair a chur chun feidhme. Cuireadh críoch leis le ráiteas comhpháirteach maidir le cur chuige coiteann i gcomhair córas iompair a bheadh níos sábháilte, níos éifeachtúla agus neamhdhíobhálach don chomhshaol agus cuireadh leis an tiomantas polaitiúil chun Córais Chliste Iompair a chomhtháthú le beartais náisiúnta iompair (15397/12).

Lá Eorpach na Sábháilteachta ar Bhóithre

Chuir an uachtaránacht agus an Coimisiún na hairí ar an eolas maidir leis an gceathrú Lá Eorpach Sábháilteachta ar Bhóithre a eagraíodh sa Niocóis an 25 Iúil agus arb é an aidhm a bhí leis feasacht an ógra faoi shábháilteacht ar bhóithre a mhéadú (14844/12 agus 15159/12). Le linn na comhdhála bhí ceardlanna a bhain le ról an oideachais agus na hoiliúna, forfheidhmiú méadaithe trí urraim fhrithpháirteach a bhunú idir na póilíní agus daoine óga, agus le hiompar baolach amhail alcól nó drugaí a úsáid agus tiomáint róthapa.

Caidreamh i leith iompair idir an AE agus an Rúis

Chuir an Coimisiún an Chomhairle ar an eolas maidir le líon na bhfadhbanna atá ag dul i méid sa chaidreamh leis an Rúis in earnálacha na heitlíochta, an iompair de bhóthar agus an iarnróid (14838/12). Is iad na saincheisteanna is mó a thagann chun cinn muirir ar thraseitilt na Sibéire agus an t‑idirdhealú a dhéantar i dtaca le muirir bhóithre agus le rátaí lasta d'iarnród. D'iarr an Coimisiún ar na Ballstáit gníomhú as láimh a chéile chun aghaidh a thabhairt ar an staid sin.

ÁBHAIR EILE A FORMHEASADH

IOMPAR

Limistéar Eorpach aonair iarnróid *

Ghlac an Chomhairle 1 treoir lena mbunaítear Limistéar Eorpach aonair iarnróid (Treoir: 44/12, ráitis: 14820/12 ADD 1 REV 3), i ndiaidh do Pharlaimint na hEorpa an comhréiteach ar thángthas air sa chaibidlíocht idir an dá institiúid a fhormheas.

Athmhúnlú ar na trí threoir den "chéad phacáiste iarnróid" 2001 atá sa dréacht-treoir lenar seoladh oscailt earnáil an iarnróid de réir a chéile d'iomaíochas ar leibhéal na hEorpa. Is é an cuspóir atá leis an athmhúnlú an creat rialála d'earnáil iarnróid na hEorpa a shimpliú, a shoiléiriú agus a nuachóiriú chun cur leis an iomaíocht, chun an mhaoirseacht a dhéantar ar an margadh a neartú agus chun dálaí don infheistíocht san earnáil sin a fheabhsú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an phreaseisiúint maidir leis an gcomhaontú ar thángthas air idir an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa i mí an Mheithimh (11543/12).

BEARTAS TRÁDÁLA

Frith‑dhumpáil ‑ Radaitheoirí alúmanaim - An tSín

Ghlac an Chomhairle rialachán lena bhforchuirtear dualgas frithdhumpála críochnaitheach agus lena mbailítear ar bhealach críochnaitheach an dualgas sealadach a fhorchuirtear ar allmhairí radaitheoirí alúmanaim de thionscnamh na Síne (14704/12).

GNÓTHAÍ EACHTRACHA

Cearta daoine atá faoi mhíchumas - Creat ar leibhéal an AE

Chuir an Chomhairle creat ar leibhéal an AE ar bun chun cur chun feidhme choinbhinsiún na NA maidir le cearta daoine atá faoi mhíchumas a chur chun cinn, a chosaint agus chun faireachán a dhéanamh air. Comhlánaítear na creataí agus na sásraí náisiúnta leis an gcreat ar leibhéal an AE agus baineann sé leis an gcoinbhinsiún a chur chun feidhme sa dá réimse seo a leanas: i reachtaíocht agus beartas an AE agus i riaracháin institiúidí an AE, mar shampla i ndáil lena bhfostaithe agus san idirghníomhaíocht a dhéanann siad le saoránaigh agus leis an bpobal chomh maith leis sin.

AN COMHSHAOL

Cion sulfair i mbreoslaí muirí

Ghlac an Chomhairle treoir lena leasaítear treoir 1999/32/CE maidir leis an gcion sulfair i mbreoslaí muirí (PE-CONS 31/12).

Le hastaíochtaí ó loingseoireacht de bharr dócháin bhreoslaí muirí ina bhfuil cion ard sulfair cuirtear le truailliú aeir i bhfoirm dé-ocsaíde sulfair agus ábhair cháithníní lena ndéantar dochar do shláinte an duine agus lena gcuirtear le haigéadú. Is é is aidhm don treoir mar sin, na hastaíochtaí sin a laghdú go suntasach agus leibhéal ard cosanta a sholáthar do shláinte an duine agus don chomhshaol trí na rialacha is déanaí ón Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) maidir le caighdeáin bhreoslaí muirí a dhéanamh éigeantach san AE, agus le Treoir 1999/32/CE a leasú sa chaoi sin.

Féach preasráiteas 15177/12 chun tuilleadh sonraí a fháil.

Feithiclí deireadh ré

Chinn an Chomhairle gan cur i gcoinne treoir ón gCoimisiún a ghlacadh lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2000/53/CE maidir le feithiclí deireadh ré (13992/12).

Tá an gníomh ón gCoimisiún faoi réir an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú. Ciallaíonn sin go bhféadfaidh an Coimisiún, anois go bhfuil a toiliú tugtha ag an gComhairle, é a ghlacadh, mura ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa agóid ina coinne.

FOSTAÍOCHT

Leas a bhaint as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú le haghaidh na Danmhairge agus na Gearmáine

Ghlac an Chomhairle dhá chinneadh lena gcuirfear suim iomlán EUR 12.8 milliún ar fáil faoin gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF), chun tacaíocht a thabhairt d'oibrithe a chaill a bpost sa Danmhairg agus sa Ghearmáin.

Leithdháileadh suim EUR 7.5 milliún ar oibrithe a dífhostaíodh ó mhórtháirgeoir tuirbíní gaoithe na Danmhairge, Vestas Group, a chaill scair thábhachtach sa mhargadh mar thoradh ar mhéadú ar an iomaíochas ó tháirgeoirí lasmuigh den AE a bhfuil costais níos ísle acu. Cuirtear EUR 5.4 mhilliún breise ar fáil d'oibrithe a chaill a bpoist leis an tairgeoir Gearmánach d'innealra priontála, Manroland. Cosúil le Vestas Group chaill Manroland scair shuntasach sa mhargadh agus tá sí thíos de bharr laghdú géar a tháinig ar dhíolacháin mar thoradh ar mhéadú ar an iomaíochas ó tháirgeoirí lasmuigh den AE a bhfuil costais níos ísle acu.

CEAPACHÁIN

Coiste na Réigiún

Cheap an Chomhairle Spyridon SPYRIDON (an Ghréig) (15140/12) agus Patricia FERGUSON, Paul WATSON agus Trevor CUMMINGS (an Ríocht Aontaithe) (15137/12) mar chomhaltaí ar Choiste na Réigiún don chuid eile den téarma oifige reatha, a mhairfidh go dtí an 25 Eanáir 2015.

GNÍOMHARTHA A GLACADH TRÍD AN NÓS IMEACHTA I SCRÍBHINN

Bearta sriantacha - Poblacht na Guine

Trí nós imeachta i scríbhinn a tháinig chun deiridh an 26 Deireadh Fómhair, chuir an Chomhairle leis na bearta sriantacha i gcoinne Phoblacht na Guine go dtí an 27 Deireadh Fómhair 2013. Ag an am céanna, rinne sí leasú ar an lánchosc arm, lena gcuirtear ar chumas na mBallstát údar a thabhairt in imthosca áirithe chun pléascáin a onnmhairiú mura mbeartaítear iad a úsáid ach amháin in infheistíochtaí sa mhianadóireacht agus sa bhonneagar.

1 :

Vótáil an Ostair, an Ghearmáin agus Lucsamburg ina coinne agus staon an Eastóin, an Pholainn agus an tSlóvaic ó vótáil.


Side Bar