Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EL

15491/12

(OR. en)

PRESS447

PR CO 58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

3196η Σύνοδος του Συμβουλίου

Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια

Θέματα μεταφορών

Λουξεμβούργο, 29 Οκτωβρίου 2012

Πρόεδρος κ. Eυθύμιος Φλουρέντζου
Υπουργός Επικοινωνιών και Δημοσίων Έργων της Κύπρου

Κύρια αποτελέσματα της συνόδου του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο ενέκρινε γενική προσέγγιση σχετικά με την αναδιατύπωση του κανονισμού του 1993 για την κατανομή των χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης στους αερολιμένες της ΕΕ που έχουν προβλήματα χωρητικότητας. Για τη βελτιστοποίηση του συστήματος κατανομής ενόψει της αυξανόμενης συμφόρησης στους αερολιμένες, το νέο σχέδιο κανονισμού θα επιτρέψει ειδικότερα την αγοραπωλησία χρονοθυρίδων από τις αεροπορικές εταιρίες. Καθιερώνει επίσης τη δυνατότητα χρέωσης για την καθυστερημένη επιστροφή μη χρησιμοποιημένων χρονοθυρίδων στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης χρονοθυρίδων, κατοχυρώνει δε την ανεξαρτησία των συντονιστών χρονοθυρίδων και τη συνεργασία μεταξύ τους. Η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε στη σύνοδο του Συμβουλίου επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν προσωρινούς περιορισμούς στην εμπορία χρονοθυρίδων σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αλλά παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα να αντιταχθεί σε μια τέτοια απόφαση.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης γενική προσέγγιση για δύο σχέδια οδηγιών που καθορίζουν τις αρμοδιότητες αφενός του κράτους σημαίας και αφετέρου του κράτους λιμένα όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας που υιοθετήθηκε το 2006 από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της ΔΟΕ επιδιώκει τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί των πλοίων και τον περιορισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ, εξασφαλίζοντας, έτσι, ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους πλοιοκτήτες που σέβονται τα δικαιώματα των ναυτικών.

Το Συμβούλιο επέτυχε πολιτική συμφωνία για έναν νέο κανονισμό για τους ταχογράφους που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη γενική προσέγγιση που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο τρέχοντος έτους. Το νέο σχέδιο νομοθετικής πράξης που θα αντικαταστήσει τον κανονισμό για τους ταχογράφους του 1985 προορίζεται να δυσχεράνει τις δόλιες ενέργειες και να μειώσει το διοικητικό φόρτο, ιδίως καθιερώνοντας έναν «ευφυή ταχογράφο» βάσει δορυφόρου καθώς και έναν αριθμό νέων κανονιστικών μέτρων.

Επί πλέον το Συμβούλιο επέτρεψε την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Euro control) η οποία θεσπίζει νέο και σταθερό πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας.

Τέλος, το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση σχετικά με την προτεινόμενη επικαιροποίηση των κοινών κανόνων για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων οι οποίοι αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα αποτελέσουν την κατεύθυνση που θα δοθεί στις υπό εξέλιξη εργασίες για την πρόταση αυτή.

Το Συμβούλιο ενέκρινε χωρίς συζήτηση οδηγία για την καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου με την οποία εκσυγχρονίζεται το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, και η οποία περιλαμβάνεται στις τρεις οδηγίες της «πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους» του 2001.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

AΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αντιμετώπιση της συμφόρησης στα αεροδρόμια με την επικαιροποίηση των κανόνων για την κατανομή των χρονοθυρίδων

Ενισχυμένη συνεργασία με τον Eurocontrol

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κανονισμός για τους ταχογράφους

Νέοι κανόνες για τον τακτικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ

Υπουργική διάσκεψη για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ

Εμπορία εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τον Ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό

Ατυχήματα οφειλόμενα στην ποιότητα του αέρα στον θάλαμο επιβατών αεροσκάφους

Άτυπη σύνοδος Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών

Παγκόσμιο συνέδριο για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS)

Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας

Σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στον τομέα των μεταφορών

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 1. Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος*

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 1. Αντιντάμπινγκ - θερμαντικά σώματα αλουμινίου - Κίνα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες - πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

 2. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Δανίας και της Γερμανίας

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Επιτροπή των Περιφερειών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Περιοριστικά μέτρα - Δημοκρατία της Γουινέας

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

Βέλγιο:

κ. Olivier BELLE Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Βουλγαρία:

κ. Kamen KITCHEV Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών

Τσεχική Δημοκρατία:

κ. Jiří ŽÁK Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Δανία:

κ. Henrik Dam KRISTENSEN Υπουργός Μεταφορών

Γερμανία:

κ. Peter RAMSAUER Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Χωροταξίας

Εσθονία:

κ. Juhan PARTS Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών

Ιρλανδία:

κ. Leo VARADKAR Υπουργός Μεταφορών, Τουρισμού και Αθλητισμού

Ελλάδα:

κ. Κωνσταντίνος ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Υπουργός Ναυτιλίας

κ. Νικόλαος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός Γραμματέας

Ισπανία:

κα Ana María PASTOR JULIÁN Υπουργός Δημοσίων Έργων

κα Carmen LIBRERO Γενική Γραμματέας για τις Μεταφορές

Γαλλία:

κ. Frédéric CUVILLIER Υπουργός παρά τη Υπουργώ Οικολογίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Ενέργειας, αρμόδιος για τις Μεταφορές, τους Ωκεανούς και την Αλιείας

Ιταλία:

κ. Mario CIACCIA Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κύπρος:

κ. Ευθύμιος ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Υπουργός Επικοινωνιών και Έργων

Λετονία:

κ. Aivis RONIS Υπουργός Μεταφορών

Λιθουανία:

κ. Rimvydas VAŠTAKAS Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

Λουξεμβούργο:

κ. ClaudeWISELER Υπουργός Αειφόρου Ανάπτυξης και Δημόσιων Έργων

κα Michèle EISENBARTH Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Ουγγαρία:

κ. Olivér VÁRHELYI Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Μάλτα:

κ. Austin GATT Υπουργός Έργων Υποδομής, Μεταφορών και Επικοινωνιών

Κάτω Χώρες:

κα Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUS Υπουργός Υποδομών και Περιβάλλοντος

κ. Joop ATSMA Υφυπουργός Υποδομών και Περιβάλλοντος

Αυστρία:

κα Doris BURES Ομοσπονδιακή Υπουργός Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Πολωνία:

κ. Maciej JANKOWSKI Αναπληρωτής Υπουργός, Υπουργείο Μεταφορών, Κατασκευών και Θαλάσσιας Οικονομίας

Πορτογαλία:

κ. Pedro COSTA PEREIRA Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ρουμανία:

κ. Valentin PREDA Υφυπουργός, Υπουργείο Μεταφορών και Δημοσίων Έργων

Σλοβενία:

κ. Uroš VAJGL Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Σλοβακία:

κ. František PALKO Υφυπουργός, Υπουργείο Μεταφορών, Οικοδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Φινλανδία:

κα Marja RISLAKKI Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Σουηδία:

κα Catharina ELMSÄTER-SVÄRD Υπουργός Υποδομών

Ηνωμένο Βασίλειο:

κ. Stephen HAMMOND Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο Υπουργείο μεταφορών

Επιτροπή:

κ. Siim KALLAS Αντιπρόεδρος

Οι κυβερνήσεις των προσχωρούντων κρατών εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

Κροατία:

κ. Siniša Hajdaš DONČIĆ Υπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Μεταφορών και Υποδομών

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

AΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αντιμετώπιση της συμφόρησης στα αεροδρόμια με την επικαιροποίηση των κανόνων για την κατανομή των χρονοθυρίδων

Το Συμβούλιο ενέκρινε γενική προσέγγιση σχετικά με την αναδιατύπωση του κανονισμού του 1993 για την κατανομή των χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης στους αερολιμένες της ΕΕ (15442/12). Το σύστημα κατανομής των χρονοθυρίδων, το οποίο ισχύει σε αεροδρόμια με σημαντικές ελλείψεις χωρητικότητας, είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση της περιορισμένης χωρητικότητας. Με την αναθεώρηση επιδιώκεται η αντιμετώπιση της αυξανόμενης συμφόρησης στα αεροδρόμια.

Η αναθεώρηση αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι χρονοθυρίδες σε κορεσμένους αερολιμένες κατανέμονται σε εκείνους τους αερομεταφορείς που είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν οικονομικά με τον καλύτερο τρόπο, προβλέποντας δηλαδή την άριστη κατανομή και χρήση της χωρητικότητας. Προς το σκοπό αυτόν θα θεσπιστεί σειρά μέτρων:

- θα επιτραπεί η αγοραπωλησία χρονοθυρίδων από τις αεροπορικές εταιρίες («Δευτερογενής εμπορία»),

- τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν χρεώσεις για αερομεταφορείς που επιστρέφουν χρησιμοποιημένες χρονοθυρίδες στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης χρονοθυρίδων, όταν είναι πολύ αργά για να μπορούν να ανακατανεμηθούν,

- θα κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία των συντονιστών χρονοθυρίδων και η συνεργασία μεταξύ τους, θα ενισχυθεί δε η διαφάνεια της διαδικασίας κατανομής,

- ο διαχειριστής του δικτύου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ) θα συνδεθεί με τη διαδικασία κατανομής, ούτως ώστε να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος που έχει σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας η κατανομή της χωρητικότητας σε ένα συγκεκριμένο αερολιμένα.

Το κύριο εκκρεμές θέμα που έπρεπε να διευθετηθεί από τους Υπουργούς αφορούσε τη δυνατότητα αγοραπωλησίας χρονοθυρίδων από τις αεροπορικές εταιρίες. Ορισμένες αντιπροσωπίες ζήτησαν τη θέσπιση διασφαλίσεων επειδή ανησυχούν για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της δευτερογενούς εμπορίας σε - οικονομικά λιγότερο αποδοτικές - περιφερειακές πτήσεις ή για την ενδεχόμενη κερδοσκοπική αξιοποίηση των χρονοθυρίδων που θα αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας. Άλλες αντιπροσωπίες, ωστόσο, καθώς και η Επιτροπή υπογράμμισαν την ανάγκη για ενιαία εφαρμογή του συστήματος, επισημαίνοντας τον κίνδυνο κατακερματισμού της αγοράς. Ως συμβιβαστική λύση αποδεκτή από την πλειονότητα των αντιπροσωπιών το κείμενο του σχεδίου κανονισμού που υποβλήθηκε από την Προεδρία (15282/12) τροποποιήθηκε ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν προσωρινούς περιορισμούς όταν συντρέχει ένα σοβαρό και ευαπόδεικτο πρόβλημα με τη δευτερογενή εμπορία. Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να είναι διαφανείς, να μη δημιουργούν διακρίσεις και να είναι αναλογικοί, να αιτιολογούνται και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία έχει δικαίωμα εναντίωσης. Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με την απόφαση της Επιτροπής η οποία πρέπει επίσης να είναι αιτιολογημένη.

Επί πλέον, πάντα στο πλαίσιο του συστήματος δευτερογενούς εμπορίας, χαλάρωσαν ελαφρώς οι προϋποθέσεις για τη χρήση των εκ νέου χρονισμένων χρονοθυρίδων που λαμβάνονται μετά από την ανταλλαγή των νεοαποκτηθεισών χρονοθυρίδων, πράγμα που επιτρέπεται μόνον για να βελτιώνονται οι χρονισμοί των χρονοθυρίδων για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Συμφωνήθηκε ότι δεν είναι απαραίτητο αυτές οι εκ νέου χρονισμένες χρονοθυρίδες να αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια περιόδου πλήρους προγραμματισμού.

Η συμβιβαστική λύση που επετεύχθη περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό αλλαγών στα άλλα τμήματα του σχεδίου κανονισμού.

- Σε περίπτωση που η απόσυρση χρονοθυρίδων λόγω κατάχρησης είναι δυσανάλογη, ο συντονιστής θα έχει την εναλλακτική επιλογή να συστήσει την επιβολή κυρώσεων.

- Οι διατάξεις σχετικά με την ακύρωση χρονοθυρίδων λόγω αργίας αποσύρθηκαν επειδή θεωρήθηκαν περιττές.

- Τροποποιήθηκαν ελαφρώς οι διατάξεις για τη διαδικασία έκτακτου συντονισμού, την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του συντονιστή, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους αερομεταφορείς και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον συντονιστή στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα.

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Επιτροπή σχετικά με τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την χορήγηση προτεραιότητας σε χρονοθυρίδες σε αερομεταφορείς που είχαν ήδη τις ίδιες χρονοθυρίδες σε προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού («ιστορικές χρονοθυρίδες «), οι συζητήσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου κατέδειξαν ήδη ότι η ευρεία πλειοψηφία των κρατών μελών αντίκειται σε αυτές τις τροποποιήσεις. Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την πρότασή της να αυξηθεί το ελάχιστο ποσοστό στο οποίο οι αερομεταφορείς πρέπει πραγματικά να έχουν χρησιμοποιήσει τις κατανεμηθείσες χρονοθυρίδες από το σημερινό 80% στο 85% και ο ελάχιστος αριθμός χρονοθυρίδων που θα ζητούνται για την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα της εβδομάδας («σειρά χρονοθυρίδων») από το σημερινό 5 στο 15 για την θερινή περίοδο και στο 10 για τη χειμερινή περίοδο. Τα περισσότερα κράτη μέλη, αντιθέτως, προτιμούν να διατηρηθεί το σημερινό σύστημα, επισημαίνουν δε την ανάγκη ευελιξίας των αεροπορικών εταιριών, ιδίως προς αποφυγή πραγματοποίησης κενών πτήσεων με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος στις χρονοθυρίδες. Ωστόσο, είναι πιθανή η αύξηση του ελάχιστου αριθμού χρονοθυρίδων που απαιτούνται στο πλαίσιο των τοπικών κατευθύνσεων.

Η πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2011 (18009/11) αποτελεί μέρος της «δέσμης για τους αερολιμένες» και περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και λειτουργικούς περιορισμούς σχετικούς με τον θόρυβο στους αερολιμένες. Με τη δέσμη αντιμετωπίζονται δύο καίριες προκλήσεις: η χωρητικότητα των αερολιμένων και η ποιότητα των αερολιμενικών υπηρεσιών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου είναι επίσης αναγκαία για την έκδοση του κανονισμού, δεν έχει ακόμη καθορίσει τη θέση του επί της πρότασης.

Ενισχυμένη συνεργασία με τον Eurocontrol

Το Συμβούλιο επέτρεψε την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) η οποία θεσπίζει νέο και σταθερό πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας (13792/12).

Η συμφωνία, στην οποία απαριθμούνται τα πεδία συνεργασίας και ορίζονται οι μορφές και οι μηχανισμοί συνεργασίας, επιβεβαιώνει τον Eurocontrol ως τον τεχνικό και επιχειρησιακό βραχίονα της ΕΕ για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), ενώ αποδίδει στην ΕΕ θέση ρυθμιστή του προγράμματος. Προβλέπει επίσης πρόγραμμα πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και πανευρωπαϊκού συντονισμού πέραν των συνόρων της ΕΕ. Ακόμη, θα διευκολύνει την ΕΕ να συμβάλει στην υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση των υποδομών διακυβέρνησης του Eurocontrol.

Επιπροσθέτως, η συμφωνία αποσκοπεί να εξασφαλίσει, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις, συνέργιες με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών (EASA) σε θέματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σχετικά με την ασφάλεια και σε περιβαλλοντικά θέματα.

Ο Eurocontrol αποτελεί πολιτικοστρατιωτικό διακυβερνητικό οργανισμό με 39 συμβαλλόμενα μέρη από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Εσθονίας. Διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) της Ευρώπης και παρέχει στην ΕΕ εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό. Πέρυσι, ο Eurocontrol ορίστηκε διαχειριστής δικτύου ATM για το πρόγραμμα του Ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, το οποίο αποσκοπεί στην οργάνωση ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση το νομικό πλαίσιο που θεσπίσθηκε το 2004 και το 2009.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας

Το Συμβούλιο ενέκρινε γενική προσέγγιση για δύο σχέδια οδηγιών που καθορίζουν τις αρμοδιότητες αφενός του κράτους σημαίας και αφετέρου του κράτους λιμένα όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας που υιοθετήθηκε το 2006 από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).

Το σχέδιο οδηγίας για το κράτος σημαίας (14790/12) επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας, όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους με τους κανόνες της οδηγίας 2009/13/ΕΚ, με την οποία ενσωματώνεται στο ενωσιακό δίκαιο μεγάλο μέρος της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας. Η θέσπιση της νέας οδηγίας κρίθηκε αναγκαία, καθώς η οδηγία του 2009 που υλοποιεί τη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της Ένωσης σχετικά με την ανωτέρω Σύμβαση δεν καλύπτει το ζήτημα της εφαρμογής.

Ως αποτέλεσμα των εργασιών στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, η πρόταση της Επιτροπής (8241/12) τροποποιήθηκε, ιδίως για να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες, και για να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ελαστικότερα συστήματα παρακολούθησης σε μικρότερα πλοία κάτω των 200 κόρων ολικής χωρητικότητας που δεν χρησιμοποιούνται σε διεθνείς πλόες.

Η Σλοβενία εξέφρασε ανησυχίες για τη νομική βάση που επελέγη για την οδηγία, η οποία δεν είναι διάταξη της Συνθήκης για την κοινωνική πολιτική, όπως συνέβαινε με την οδηγία του 2009, αλλά μια διάταξη για τις μεταφορές που θεωρήθηκε πλέον κατάλληλη από την Επιτροπή. Αυτή η αντιπροσωπία απέσχε ως εκ τούτου και διατύπωσε δήλωση για να αιτιολογήσει την θέση της (14790/12 ADD 2).

Το σχέδιο οδηγίας, το οποίο ενσωματώνει μέρη των εκτελεστικών διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, απαιτεί από τα κράτη σημαίας να προβλέψουν μηχανισμούς επιθεώρησης για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Προβλέπει επίσης ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες και επαγγελματική ανεξαρτησία. Επιπροσθέτως, προβλέπει διαδικασία υποβολής καταγγελιών.

Με την οδηγία για το κράτος λιμένα (13904/12) τροποποιείται η οδηγία 2009/16 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα. Οι τροποποιήσεις αφορούν ειδικότερα τα εξής:

 1. συμπεριλαμβάνονται νέα έγγραφα στα έγγραφα που πρέπει να ελέγχονται και συγκεκριμένα το «πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας» και η «δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας»,

 2. διευρύνεται η επιθεώρηση προκειμένου να καλυφθούν και άλλες απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας,

 3. γίνεται διεκπεραίωση των καταγγελιών, και

 4. προστίθεται η σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας στους λόγους που δικαιολογούν την κράτηση ενός πλοίου.

Επί πλέον, εισάγονται νέοι κανόνες σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες διαδικασίες που εισήχθησαν με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ μετά την έκδοση της οδηγίας του 2009.

Κατά τις συζητήσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, η πρόταση της Επιτροπής υπέστη ορισμένες τροποποιήσεις (8239/12). Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να απαλειφθεί η δυνατότητα καταχώρισης πλοίων υπό σημαία κράτους που δεν έχει επικυρώσει μια σειρά συμβάσεων που προβλέπουν, εκτός από τις τακτικές, και πρόσθετες επιθεωρήσεις ανά πάσα στιγμή. Επί πλέον, η κατάσταση των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας αποσαφηνίστηκε, δεδομένου ότι το προοίμιο της οδηγίας προβλέπει ότι πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που προβλέπονται από τη Σύμβαση. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο διεύρυνε τον κατάλογο των συμβάσεων για τις οποίες πρέπει να διενεργείται έλεγχος από το κράτος λιμένα, προσθέτοντας δύο συμβάσεις, ήτοι τις συμβάσεις για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού των πλοίων και τη σύμβαση περί αστικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τη ρύπανση πετρελαίου κίνησης· αυτό πρέπει να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντική προστασίας στους λιμένες της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, η διατύπωση του σχεδίου οδηγίας ευθυγραμμίστηκε περισσότερο με το κείμενο της Σύμβασης.

Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της ΔΟΕ επιδιώκει τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί των πλοίων και τον περιορισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ, εξασφαλίζοντας, έτσι, ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους πλοιοκτήτες που σέβονται τα δικαιώματα των ναυτικών. Η Σύμβαση καλύπτει ζητήματα όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ναυτικής εργασίας επί των πλοίων· οι όροι απασχόλησης· η ενδιαίτηση στο πλοίο, οι δυνατότητες ψυχαγωγίας, η σίτιση και η τροφοδοσία, η προστασία της υγείας, η υγειονομική περίθαλψη, η καλή διαβίωση, η κοινωνική ασφάλιση και προστασία καθώς και η συμμόρφωση και εφαρμογή.

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κανονισμός για τους ταχογράφους

Το Συμβούλιο επέτυχε πολιτική συμφωνία για έναν νέο κανονισμό για τους ταχογράφους που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές (13725/12). Η πολιτική συμφωνία επιβεβαιώνει τη γενική προσέγγιση που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, ενώ προσαρμόζει ελαφρώς τη διατύπωση ορισμένων τμημάτων ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μεταξύ.

Μια αντιπροσωπία, ωστόσο, επεσήμανε ότι δεν μπορεί να στηρίξει το κείμενο του σχεδίου κανονισμού, επειδή θα ήθελε μια ευρύτερη απαλλαγή από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ταχογράφων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πολιτική συμφωνία θα λάβει τυπικό χαρακτήρα υπό μορφή θέσης σε πρώτη ανάγνωση μετά την επεξεργασία της από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Παραλλήλως, το Συμβούλιο θα επιδιώξει να συνεχίσει τις άτυπες διαπραγματεύσεις του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εξευρεθεί συμφωνία επί τελικού κειμένου το οποίο θα εγκριθεί από κοινού και από τα δύο θεσμικά όργανα σε δεύτερη ανάγνωση.

Το νέο σχέδιο νομοθετήματος, το οποίο θα αντικαταστήσει τον κανονισμό για τους ταχογράφους του 1985, αποσκοπεί να δυσχεράνει τις δόλιες ενέργειες και να μειώσει το διοικητικό φόρτο αξιοποιώντας πλήρως τις νέες τεχνολογίες και θεσπίζοντας σειρά νέων κανονιστικών μέτρων.

Το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο περιέχει τα εξής βασικά στοιχεία:

Όσον αφορά την χρήση της τεχνολογίας:

 1. Η ισχύουσα χειρόγραφη καταγραφή της θέσης του οχήματος θα αντικατασταθεί από αυτόματη καταγραφή μέσω δορυφορικού εντοπισμού του στίγματος. Για τη μείωση των εξόδων θα χρησιμοποιούνται μόνον δωρεάν υπηρεσίες εντοπισμού του στίγματος.

 2. Η εξ αποστάσεως επικοινωνία από τον ταχογράφο που παρέχει βασικές πληροφορίες για τη συμμόρφωση θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενης παραποίησης ή κατάχρησης και, συνεπώς, την ακριβέστερη στόχευση των καθ’ οδόν ελέγχων από τους ελεγκτικούς υπαλλήλους και την αποφυγή των περιττών ελέγχων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτικές αρχές τους είναι εξοπλισμένες με τα μέσα που απαιτούνται για παρόμοιο έγκαιρο τηλεεντοπισμό.

 3. Επίσης, ο ταχογράφος μπορεί να είναι εξοπλισμένος με διεπαφή που θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS), υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το σχέδιο κανονισμού περιέχει επίσης διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η καταγραφή της θέσης του οχήματος θα περιορίζεται στον αρχικό και τελικό τόπο του ημερήσιου χρόνου εργασίας· η πρόσβαση στα δεδομένα θα περιοριστεί στις αρχές ελέγχου· και θα απαιτείται ρητή συγκατάθεση του οδηγού για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μέσω εξωτερικής συσκευής ITS.

O «ευφυής ταχογράφος», δηλ. η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας μέσω δορυφόρου, θα γίνει υποχρεωτικός 40 μήνες αφού καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου ταχογράφου, δηλαδή μάλλον το 2017 ή το 2018.

Οι κανονιστικές αλλαγές περιλαμβάνουν αυστηρότερες απαιτήσεις για τα συνεργεία εγκατάστασης και βαθμονόμησης ταχογράφων. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος η απαλλαγή από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ταχογράφων, που μπορεί να παραχωρούν τα κράτη μέλη σε ορισμένους χρήστες, κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα επεκταθεί: για τους χρήστες αυτούς, το νέο σχέδιο κανονισμού εισάγει εξαίρεση για μεταφορές σε ακτίνα 100 χλμ, ενώ μέχρι σήμερα η εξαίρεση αυτή περιοριζόταν στα 50 χλμ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τα κανονιστικά μέτρα θα αρχίσουν να ισχύουν δύο έτη μετά τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην των κανόνων για την έγκριση και τον έλεγχο συνεργείων και τη χρήση της κάρτας οδηγού οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή ένα έτος νωρίτερα.

Το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο δεν διατηρεί την πρόταση της Επιτροπής να ενσωματωθεί στην άδεια οδήγησης για επαγγελματίες οδηγούς ένα μικροτσίπ με τις λειτουργίες της κάρτας οδηγού, επειδή οι περισσότερες αντιπροσωπίες έχουν αμφιβολίες περί του εάν τα οφέλη από μια τέτοια συγχώνευση θα δικαιολογούσαν τα έξοδα που συνεπάγεται.

Η Επιτροπή εξέφρασε ορισμένες ανησυχίες για το κείμενο, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (βλ. δήλωση στο 13725/12 ADD 1). Εκτός από την απάλειψη της συγχώνευσης των καρτών, θεωρεί ότι η ημερομηνία εισαγωγής του «ευφυούς ταχογράφου» είναι υπερβολικά μακρινή, ανησυχεί δε για τη δυνατότητα έκδοσης κάρτας σε οδηγούς που διαμένουν σε εδάφη των κρατών μελών, όπου οι Συνθήκες της ΕΕ δεν έχουν εφαρμογή (δηλ. στις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία).

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Ιούλιο του 2011 (13195/11). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση τον Ιούλιο του 2012.

Νέοι κανόνες για τον τακτικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση σχετικά με πρόταση κανονισμού για την επικαιροποίηση των κοινών κανόνων για τον υποχρεωτικό περιοδικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων (12786/12). Η συζήτηση που βασίστηκε σε έγγραφο της Προεδρίας (15093/12), επικεντρώθηκε στο βαθμό εναρμόνισης των ελέγχων οχημάτων ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί με τους νέους κανόνες, στον κατάλογο των οχημάτων που πρέπει να υφίστανται τακτικό έλεγχο καθώς και στη συχνότητα των ελέγχων. Σκοπός της συζήτησης ήταν να δοθεί κατεύθυνση στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου για τις υπό εξέλιξη εργασίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο έχει κρατήσει σε γενικές γραμμές θετική στάση απέναντι στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για περαιτέρω εναρμόνιση των κοινών κανόνων σχετικά με τους ελέγχους οχημάτων,. Ένας μεγάλος αριθμός Υπουργών έκρινε ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει θετικά στην επίτευξη των στόχων της αυξημένης οδικής ασφάλειας και της βελτιωμένης περιβαλλοντικής προστασίας.

Πολλά κράτη μέλη, ωστόσο, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη νομική μορφή της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης και θα προτιμούσαν οδηγία παρά κανονισμό· εκτίμησαν ότι η οδηγία, η οποία αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, θα ήταν καταλληλότερη για την επίτευξη ενός βελτιωμένου βαθμού εναρμόνισης και ενδεδειγμένης εφαρμογής. Μια αντιπροσωπία έκρινε ότι δεν είναι αναγκαία μια πρωτοβουλία όπως αυτή προτείνεται από την Επιτροπή στο σημερινό στάδιο, αναφέρθηκε στο το συνεπαγόμενο υψηλό κόστος και αμφισβήτησε τα οφέλη για την οδική ασφάλεια.

Η πλειοψηφία των κρατών μελών διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με τους καταλόγους των οχημάτων τα οποία πρέπει να υφίστανται έλεγχο, μεγάλος δε αριθμός αντιπροσωπιών εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την επέκταση των ελέγχων σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, ελκυστήρες ή ελαφρά ρυμουλκούμενα οχήματα. Ακόμη, ορισμένες αντιπροσωπίες δεν έχουν πειστεί για την προτεινόμενη αύξηση της συχνότητας των ελέγχων.

Η επικαιροποίηση που προτείνεται από την Επιτροπή αποσκοπεί να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και ιδίως να συμβάλει στον στόχο της ΕΕ να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ως το 2020. Αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση του περιβάλλοντος με μείωση των εκπομπών οχημάτων, οι οποίες σχετίζονται με την κακή συντήρηση.

Σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες της οδηγίας 2009 που καθορίζουν ελάχιστες προδιαγραφές για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους, η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων ώστε να περιληφθούν μοτοσικλέτες και σκούτερ καθώς και ελαφρά ρυμουλκούμενα οχήματα. (κάτω των 3,5 τόνων) και να αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων για παλαιά οχήματα. Επί πλέον, πρέπει να θεσπιστούν νέες απαιτήσεις, ιδίως για τον εξοπλισμό τεχνικού ελέγχου, τις δεξιότητες και την κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους καθώς και για την εποπτεία των κέντρων τεχνικού ελέγχου.

Η πρόταση προβλέπει ότι, όπως και με το ισχύον καθεστώς, τα αυτοκίνητα πρέπει να υποβάλλονται στον πρώτο έλεγχο όχι αργότερα από τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους, ενώ η δεύτερη επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο μετά από μία διετία μετά την πρώτη. Η ελάχιστη συχνότητα των επόμενων ελέγχων, ωστόσο, δεν θα είναι πλέον ανά διετία αλλά κατ’ έτος. Αυτή η αναθεώρηση θεωρείται αναγκαία επειδή από τα δεδομένα προκύπτει ότι ο αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων που οφείλεται σε τεχνικές βλάβες αυξάνει αισθητά μετά την πενταετία. Ακόμη, οχήματα με μεγάλο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων, συγκεκριμένα με 160.000 χιλιόμετρα κατά τον πρώτο τακτικό τεχνικό έλεγχο, πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιους ελέγχους για λόγους ασφάλειας. Τα ίδια χρονικά διαστήματα πρέπει να ισχύουν για τις μοτοσικλέτες και τα σκούτερ. Θεωρήθηκε αναγκαίο να περιληφθεί αυτή η κατηγορία στο σύστημα επιθεώρησης, δεδομένου ότι οι οδηγοί μοτοσικλετών είναι η ομάδα χρηστών του οδικού δικτύου που εκτίθεται στους μεγαλύτερους κινδύνους ασφάλειας.

Ο προτεινόμενος κανονισμός που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο 2012 αποτελεί μέρος μιας «δέσμης τεχνικού ελέγχου» που περιλαμβάνει επίσης προτάσεις κανονισμού για τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως (12809/12) και για τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (12803/12).

ΔΙΑΦΟΡΑ

Υπουργική διάσκεψη για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ

Η Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με την άτυπη υπουργική διάσκεψη για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό (Κύπρος) στις 7 και 8 Οκτωβρίου. Οι συζητήσεις της διάσκεψης επικεντρώθηκαν στον καθορισμό των θαλασσίων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων που θεωρούνται κύριοι αγωγοί για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και στα υποστηρικτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και στην μελλοντική εξέλιξη της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Η διάσκεψη ενέκρινε την «Δήλωση της Λεμεσού», με την οποία προωθείται θεματολόγιο θαλασσίων και ναυτιλιακών θεμάτων για τη στήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (14792/12). Η έγκριση της δήλωσης συμπίπτει με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την πρωτοβουλία της Γαλάζιας Ανάπτυξης, που ήταν το κύριο υποστηρικτικό έγγραφο της διάσκεψης (13908/12).

Εμπορία εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους Υπουργούς σχετικά με τις προετοιμασίες της Ένωσης για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Οκτωβρίου ως τις 16 Νοεμβρίου στο Μόντρεαλ, όπου θα συζητηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (15449/12). Η ΕΕ θεωρεί ότι ένα πλαίσιο παγκόσμιας κλίμακας για μέτρα βασισμένα στην αγορά, το οποίο θα στηρίζεται στην αρχή της αποφυγής διακρίσεων, αποτελεί τον καλύτερο δρόμο προς τα εμπρός. Αν αυτό το πλαίσιο μπορέσει να εγκριθεί σε εύθετο χρόνο, η ΕΕ θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει την ευελιξία που παρέχεται από τη νομοθεσία της σχετικά με την εμπορία εκπομπών αερίων ώστε να λάβει υπόψη τις προσεγγίσεις παγκόσμιας κλίμακας χωρίς να υπονομευθούν οι στόχοι του δικού της συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ETS).

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τους Υπουργούς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την εναντίωση τρίτων χωρών στην εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ETS) στις αεροπορικές εταιρίες τους.

Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τον Ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής για τις αερομεταφορές που διοργανώθηκε από κοινού από την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λεμεσό στις 11 και 12 Οκτωβρίου, όπου συζητήθηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ) και τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν (15010/12). Η συζήτηση εστίασε σε τέσσερα θέματα: στο μηχανισμό επιδόσεων για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας· στα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου· στο πρόγραμμα SESAR (ερευνητικού σχεδίου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού - SES), το οποίο είναι ο τεχνολογικός πυλώνας του SES. και στην επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου του SES που θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή. Κατά τη διάσκεψη τονίστηκε ότι πρέπει να καταβληθούν νέες προσπάθειες για να ολοκληρωθούν όλες οι συνιστώσες του SES.

Ατυχήματα οφειλόμενα στην ποιότητα του αέρα στον θάλαμο επιβατών αεροσκάφους

Η γερμανική αντιπροσωπία εξέφρασε τις ανησυχίες της για τον αυξημένο αριθμό ατυχημάτων λόγω μολυσμένου αέρα στον θάλαμο επιβατών αεροσκάφους, ιδίως λόγω οσμών καυσίμου (15117/12). Θεωρεί ότι αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ και ως εκ τούτου ζήτησε επειγόντως από την Επιτροπή και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών (EASA) να αναλάβουν δράση.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι από πρόσφατες μελέτες δεν προέκυψαν αποδείξεις ότι αυτά τα ατυχήματα αποτελούν πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας, αλλά ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτό το θέμα.

Άτυπη σύνοδος Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 17 Ιουλίου (12750/12). Κατά τη σύνοδο οι Υπουργοί εξέτασαν τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίον μπορούν να ολοκληρωθούν δύο κεντρικές πολιτικές της ΕΕ, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και η πολιτική μεταφορών της ΕΕ. Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί πλήρως η εξάπλωση των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) ώστε να συμβάλουν στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων μέσω των δικτύων μεταφορών. Οι κύριες πτυχές που προβλήθηκαν ήταν το άνοιγμα των πόρων δημοσίων δεδομένων και η ανάπτυξη των ITS για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τις πολυτροπικές μεταφορές, όπως είναι οι προγραμματιστές διαδρομών και η ενοποιημένη έκδοση εισιτηρίων.

Τα συμπεράσματα που συνήγαγε η Προεδρία σχετικά με τα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου παρουσιάστηκαν επίσης στο Παγκόσμιο Συνέδριο ITS που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στη Βιέννη.

Παγκόσμιο συνέδριο για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS)

Η αυστριακή αντιπροσωπία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της υπουργικής διάσκεψης στρογγυλής τραπέζης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ου παγκόσμιου συνεδρίου για τα ευφυή συστήματα μεταφορών το οποίο διήρκεσε από τις 22 ως τις 26 Οκτωβρίου και όπου εξετάστηκαν οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Η διεθνής στρογγυλή τράπεζα που πραγματοποιήθηκε κατά την εναρκτήρια ημέρα του συνεδρίου, εστίασε στις συζητήσεις για τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και τις ανάγκες και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Ολοκληρώθηκε με μια κοινή δήλωση σχετικά με κοινή προσέγγιση για ασφαλέστερα, αποτελεσματικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον συστήματα μεταφορών και για αυξημένες πολιτικές δεσμεύσεις με σκοπό την ενσωμάτωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών στις εθνικές πολιτικές μεταφορών (15397/12).

Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας

Η Προεδρία και η Επιτροπή ενημέρωσαν τους Υπουργούς σχετικά με την τέταρτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στη Λευκωσία την 25η Ιουλίου με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι νέοι για την οδική ασφάλεια (14844/12 και 15159/12). Η διάσκεψη προέβλεπε εργαστήρια για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για την αυξημένη εφαρμογή με την καθιέρωση μεγαλύτερου σεβασμού μεταξύ αστυνομίας και νέων και για τις επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως είναι η χρήση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών και η επιτάχυνση κατά την οδήγηση.

Σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας στον τομέα των μεταφορών

Η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο για τον αυξημένο αριθμό προβλημάτων στις σχέσεις με τη Ρωσία στον τομέα των αερομεταφορών, των οδικών μεταφορών και των σιδηροδρόμων (14838/12). Πρόκειται κυρίως για τις χρεώσεις λόγω των υπερπτήσεων της Σιβηρίας και για τις διακρίσεις στα οδικά τέλη και στα κόμιστρα των σιδηροδρόμων για εμπορεύματα Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να δράσουν από κοινού για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση.

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος*

Το Συμβούλιο ενέκρινε1 οδηγία για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (οδηγία: 44/12· δηλώσεις: 14820/12 ADD 1 REV 3), μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων.

Το σχέδιο οδηγίας είναι αναδιατύπωση των τριών οδηγιών της «πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους» του 2001, με την οποία δρομολογήθηκε το βαθμιαίο άνοιγμα του τομέα των σιδηροδρόμων στον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της αναδιατύπωσης είναι η απλούστευση, η αποσαφήνιση και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, να ενισχυθεί η εποπτεία της αγοράς και να βελτιωθούν οι συνθήκες για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ανακοινωθέν τύπου για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο (11543/12).

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιντάμπινγκ - θερμαντικά σώματα αλουμινίου - Κίνα

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές θερμαντικών σωμάτων αλουμινίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (14704/12).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες - πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ

Το Συμβούλιο θέσπισε πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση, την προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες. Αυτό το πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί συμπλήρωμα των εθνικών πλαισίων και μηχανισμών και αφορά την εφαρμογή της σύμβασης σε δύο πεδία: στη νομοθεσία και στην πολιτική της ΕΕ και στις διοικήσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ λόγου χάρη σε σχέση με τους υπαλλήλους τους καθώς στη διάδρασή τους με τους πολίτες και το κοινό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

Το Συμβούλιο ενέκρινε οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/EΚ όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (PE-CONS 31/12).

Οι εκπομπές από τη ναυτιλία που οφείλονται στη χρήση καυσίμων πλοίων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τη μορφή διοξειδίου του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων, η οποία βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και συμβάλλει στην οξίνιση. Η οδηγία αποσκοπεί ως εκ τούτου στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθιστώντας υποχρεωτικούς τους πλέον πρόσφατους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για τα πρότυπα των καυσίμων για τα πλοία στην ΕΕ, τροποποιώντας εν τέλει την οδηγία 1999/32/EΚ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ανακοινωθέν τύπου 15177/12.

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην έγκριση οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/EΚ (13992/12).

Η οδηγία της Επιτροπής υπόκειται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον το Συμβούλιο έχει πλέον δώσει την έγκρισή του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει την πράξη, εάν δεν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Δανίας και της Γερμανίας

Το Συμβούλιο ενέκρινε δύο αποφάσεις για την ενεργοποίηση συνολικά 12,8 εκατομμυρίων ευρώ δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) για την υποστήριξη εργαζομένων που απολύονται στη Δανία και τη Γερμανία.

Ποσό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για απολυμένους εργαζόμενους του μεγαλύτερου παραγωγού ανεμογεννητριών της Δανίας, του ομίλου Vestas, ο οποίος έχασε σημαντικό μερίδιο της αγοράς λόγω του μεγαλύτερου ανταγωνισμού από τους παραγωγούς τρίτων χωρών με χαμηλότερο κόστος. Διατίθενται περαιτέρω 5,4 εκατομμύρια ευρώ για εργαζόμενους που απολύονται από τη γερμανική εταιρία παραγωγής εκτυπωτικών μηχανών manroland. Όπως και ο όμιλος Vestas, η mauroland έχασε σημαντικό μερίδιο της αγοράς και σημείωσε κατακόρυφη πτώση πωλήσεων λόγω μεγαλύτερου ανταγωνισμού από παραγωγούς χαμηλότερου κόστους εκτός ΕΕ.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Επιτροπή των Περιφερειών

Το Συμβούλιο διόρισε τον κ. Σπυρίδωνα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Ελλάδα) (15140/12) και την κα Patricia FERGUSON, τον κ. Paul WATSON και τον κ. Trevor CUMMINGS (Ηνωμένο Βασίλειο) (15137/12) ως μέλη της Επιτροπής Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας το οποίο λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2015.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Περιοριστικά μέτρα - Δημοκρατία της Γουινέας

Με γραπτή διαδικασία που λήγει στις 26 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο παρέτεινε τα περιοριστικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας ως τις 27 Οκτωβρίου 2013. Τροποποίησε συγχρόνως το εμπάργκο όπλων εξουσιοδοτώντας τα κράτη μέλη να επιτρέπουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις τις εξαγωγές μόνον των εκρηκτικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της εξορυκτικής βιομηχανίας και των επενδύσεων υποδομών.

1 :

Η Αυστρία, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο ψήφισαν κατά ενώ η Εσθονία, η Πολωνία και η Σλοβακία απείχαν.


Side Bar