Navigation path

Left navigation

Additional tools

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

14763/1/12 REV 1

(OR. en)

PRESSE 419

PR CO 53

PRESSMEDDELANDE

3191:a mötet i rådet

Utrikes frågor

Utveckling

Luxemburg den 15 oktober 2012

Ordförande Catherine Ashton
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

De viktigaste resultaten från rådets möte

Rådet slog åter fast att EU står vid det syriska folkets sida i dess tappra kamp för frihet, värdighet och demokrati och framhöll sin djupa oro över den syriska krisens återverkningar på säkerheten och stabiliteten i grannländerna. Med tanke på det tilltagande våldet förstärkte rådet än en gång EU:s sanktioner mot den syriska regimen.

Rådet upprepade att det hyser allvarlig och allt djupare oro över Irans kärntekniska program och att Iran skyndsamt måste uppfylla landets alla internationella skyldigheter. Rådet bekräftade samtidigt åter sin föresats sedan lång tid att verka för en diplomatisk lösning av frågan rörande Irans kärntekniska verksamhet i enlighet med tvåspårsstrategin. Eftersom Iran agerar i uppenbar strid med sina internationella förpliktelser och alltjämt vägrar att till fullo samarbeta med IAEA för att möta farhågorna angående landets kärntekniska program antog rådet ytterligare restriktiva åtgärder.

Rådet sade sig vara fortsatt bekymrat över den allvarliga politiska och säkerhetsmässiga krisen i Mali och sade att EU är fast beslutet att stödja Mali med att återupprätta en rättsstat och en demokratisk och suverän regering för landets hela territorium. Rådet uppmanade den höga representanten att utarbeta ett krishanteringskoncept i fråga om omorganisation och utbildning av Malis försvarsstyrkor med beaktande av de nödvändiga villkoren för ett eventuellt uppdrags effektivitet.

Rådet noterade den vikt det tillmäter Vitryssland och landets medborgare och förblev allvarligt oroat över bristen på respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i detta land. Eftersom inte alla politiska fångar har frigivits och inte någon frigiven fånge har rehabiliterats beslutade rådet mot bakgrund av bristen på förbättring när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratiska principer att förlänga gällande restriktiva åtgärder till den 31 oktober 2013.

Utvecklingsministrarna höll en debatt för att förbereda ramen för millennieutvecklingsmålen för perioden efter 2015 och uppföljningen av Rio +20. De utbytte också synpunkter på EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen och diskuterade därefter EU:s strategi för resiliens.

Utan diskussion antog rådet slutsatser om EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser och lade fast en ny EU-politik till stöd för det civila samhället, med fokus på långvariga partnerskap med det civila samhällets organisationer i partnerländer. Rådet antog också slutsatser om socialt skydd i Europeiska unionens utvecklingssamarbete och om utvecklingsfinansiering.

INNEHÅLL1

DELTAGARE

PUNKTER SOM DISKUTERADES

Mali

Det södra grannskapet

Fredsprocessen i Mellanöstern

Iran

Uppföljning av toppmötet EU–Kina

Östra grannskapet

Förberedande av ramen för millennieutvecklingsmålen för perioden efter 2015 – Uppföljning av Rio +20

EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen

EU:s strategi för resiliens

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

UTRIKES FRÅGOR

 • Avtal om deltagande med Kososvo

 • Bosnien och Hercegovina

 • Utnämningar i Förenta nationernas organ

 • Eritrea – restriktiva åtgärder

 • Somalia – restriktiva åtgärder

 • Förbindelserna med Libanon

UTVECKLINGSSAMARBETE

 • EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser

 • Socialt skydd i Europeiska unionens utvecklingssamarbete

 • Utvecklingsfinansiering

 • Årlig rapport 2012 om EU:s utvecklings- och biståndspolitik under 2011

 • Fredsbevarande resurs för Afrika – godkännanden av begäranden från Afrikanska unionen

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

 • Avtal om förenklade viseringsförfaranden med Kap Verde

SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

 • Allmänhetens tillgång till rådets handlingar

DELTAGARE

Hög representant:

Catherine ASHTON Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Belgien:

Didier REYNDERS Vice premiärminister samt utrikesminister, utrikeshandelsminister och minister för Europafrågor

Dirk WOUTERS Ständig representant

Bulgarien:

Nikolaj MLADENOV Utrikesminister

Tjeckien:

Karel SCHWARZENBERG Förste vicepremiärminister samt utrikesminister

Danmark:

Villy SØVNDAL Utrikesminister

Christian Friis BACH Minister för utvecklingsbistånd

Tyskland:

Guido WESTERWELLE Förbundsutrikesminister

Michael LINK Biträdande minister vid förbundsutrikesministeriet

Gudrun KOPP Statssekreterare åt förbundsministern för ekonomiskt samarbete och utveckling

Estland:

Urmas PAET Utrikesminister

Irland:

Eamon GILMORE Tánaiste (vice premiärminister) och utrikes- och handelsminister

Joe COSTELLO Biträdande minister för handel och utveckling

Grekland:

Dimitrios AVRAMOPOULOS Utrikesminister

Antonios ZAIRIS Generaldirektör, internationellt utvecklingssamarbete (Hellenic Aid)

Spanien:

José Manuel GARCIA-MARGALLO Utrikes- och samarbetsminister

Gonzalo ROBLES OROZCO Generalsekreterare för internationellt utvecklingssamarbete

Frankrike:

Laurent FABIUS Utrikesminister

Pascal CANFIN Biträdande minister åt utrikesministern, med ansvar för utvecklingsfrågor

Italien:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA Utrikesminister

Marta DASSU' Statssekreterare för utrikesfrågor

Cypern:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS Utrikesminister

Lettland:

Edgars RINKĒVIČS Utrikesminister

Litauen:

Evaldas IGNATAVIČIUS Biträdande utrikesminister

Luxemburg:

Jean ASSELBORN Vice premiärminister samt utrikesminister

Marie-Josée JACOBS Minister för familjefrågor och integration samt minister för samarbete och humanitär hjälp

Ungern:

János MARTONYI Utrikesminister

Malta:

Tonio BORG Vice premiärminister samt utrikesminister

Marlene BONNICI Ständig representant

Nederländerna:

Uri ROSENTHAL Utrikesminister

Ben KNAPEN Minister med ansvar för Europafrågor och internationellt samarbete

Österrike:

Reinhold LOPATKA Statssekreterare vid förbundsministeriet för Europafrågor och internationella frågor

Polen:

Radosław SIKORSKI Utrikesminister

Katarzyna PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ Understatssekreterare för utvecklingssamarbete vid utrikesministeriet

Portugal:

Miguel MORAIS LEITĂO Biträdande statssekreterare med ansvar för europeiska frågor

Luís BRITES PEREIRA Statssekreterare för utrikes- och samarbetsfrågor

Rumänien:

Titus CORLĂȚEAN Utrikesminister

Luminita ODOBESCU Statssekreterare, utrikesministeriet

Slovenien:

Karl Viktor ERJAVEC Vice premiärminister samt utrikesminister

Božo CERAR Statssekreterare vid utrikesministeriet

Slovakien:

Miroslav LAJČÁK Utrikesminister

Peter BURIAN Statssekreterare vid utrikesministeriet

Finland:

Erkki TUOMIOJA Utrikesminister

Heidi HAUTALA Utvecklingsminister

Sverige:

Carl BILDT Utrikesminister

Sofia STRAND Statssekreterare hos biståndsministern

Förenade kungariket:

William HAGUE Förste minister, utrikes- och samväldesminister

Justine GREENING Minister för internationell utveckling

Kommissionen:

Štefan FÜLE Ledamot

Andris PIEBALGS Ledamot

Kristalina GEORGIEVA Ledamot

Den anslutande statens regering företräddes av följande person:

Kroatien:

Vesna PUSIĆ Utrikes- och Europaminister

PUNKTER SOM DISKUTERADES

Mali

Rådet diskuterade situationen i Syrien och antog följande slutsatser:

"1. Europeiska unionen (EU) förblir bekymrat över den allvarliga politiska och säkerhetsmässiga krisen i Mali, särskilt situationen i den norra delen av landet som kännetecknas av inrättandet och konsolideringen av en fristad för terroristgrupper, förtryck av befolkningen, kränkning av de mänskliga rättigheterna (särskilt för kvinnor), förstörelse av kulturarvet och utbredning av den organiserade brottsligheten. Denna situation utgör ett omedelbart hot mot Sahelregionen och dess folk som dessutom drabbats av en akut livsmedelskris samt mot Västafrika, Nordafrika och Europa.

2. EU välkomnar antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2071 samt det faktum att Sahel och Mali uppmärksammas alltmer internationellt, vilket bl.a. framgår av det högnivåmöte som hölls i anslutning till FN:s generalförsamling den 26 september 2012 och utarbetandet av FN:s integrerade regionala strategi för Sahel. EU välkomnar utnämningen av ett särskilt sändebud för FN:s generalsekreterare och är fast beslutet att arbeta i nära samråd med Romano Prodi. EU uppmanar till fördjupade samordningsarrangemang med viktiga partner i Mali för att öka effektiviteten i stödet till övergångsprocessen, såväl på det politiska, säkerhetsmässiga som ekonomiska planet. I detta sammanhang välkomnar EU det möte i stöd- och övervakningsgruppen för situationen i Mali som, på initiativ av Afrikanska unionen (AU) och i samråd med FN och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas), planeras äga rum i Bamako den 19 oktober 2012, samt framhåller vikten av detta möte.

3. EU är fast beslutet att stödja Mali med att återupprätta en rättsstat och en demokratisk och suverän regering för landets hela territorium till förmån för dess befolkning i sin helhet. EU välkomnar utnämningen av en ny nationell enhetsregering av Republiken Malis president och de åtgärder som de nya myndigheterna i syfte att mobilisera det internationella samfundet, däribland AU och Ecowas, har genomfört med alla sina partner, särskilt EU.

4. I enlighet med de principer som har godkänts av Ecowas och stöd- och övervakningsgruppen under gemensamt ordförandeskap av AU och FN samt FN:s säkerhetsråds resolutioner 2056 och 2071 uppmanar EU den nationella enhetsregeringen att så snart som möjligt, i samråd med alla politiska grupperingar och det civila samhället, utarbeta en gemensam färdplan för en fullständig återgång till konstitutionell ordning och nationell enighet. Denna bör i synnerhet göra det möjligt att anordna trovärdiga och demokratiska val och snabbt inleda en nationell inkluderande dialog med företrädare för befolkningen i den norra delen av landet för att förbereda en återgång av rättsstatsprincipen där under så fredliga omständigheter som möjligt, liksom en omorganisation av armén under civil kontroll.

5. EU bekräftar på nytt sin fasta föresats att bistå Malis ansträngningar att lösa krisen i samråd med sina regionala och internationella partner och att för detta ändamål till fullo mobilisera alla sina instrument inom ramen för EU:s strategi för utveckling och säkerhet i Sahel. Med anledning av detta

 • kommer EU, så snart som en trovärdig färdplan har godkänts, att gradvis återuppta sitt utvecklingsarbete i förhållande till de konkreta framstegen; under tiden kommer EU att upprätthålla åtgärderna till förmån för folket och den demokratiska övergången,

 • är EU redo att stödja ramen för den nationella dialogen inom Mali för en återgång till en rättsstat i norr och att bidra till de stabiliserings- och återuppbyggnadsåtgärder som kommer att utarbetas i enlighet med de riktlinjer till vilka landet kommer att bidra,

 • åtar sig EU och dess medlemsstater att upprätthålla sina humanitära insatser och kommer att fortsätta att nära övervaka utvecklingen av den humanitära situationen i Mali samt i grannländerna. Europeiska kommissionen är redo att väsentligt öka biståndet för att på bästa sätt möta behoven; EU erinrar om skyldigheten att se till att alla biståndsarbetare får fri och obehindrad tillgång till utsatta befolkningsgrupper i de norra delarna av landet,

 • uppmanar rådet den höga representanten och kommissionen att överväga ytterligare åtgärder som kan bidra till att minska effekterna av krisen i Mali och dess inverkan på grannländerna, och att stärka motståndskraften hos de sårbara befolkningsgrupperna,

 • erinrar EU om möjligheten att i nära samarbete med Ecowas, AU och FN anta riktade sanktioner mot dem som har samröre med de väpnade grupperna i norr och som hindrar återgången till konstitutionell ordning,

 • är EU, som svar på en begäran från Mali och Ecowas, övertygat om att det är nödvändigt att snabbt reagera på säkerhetsproblemen och terroristhotet inom en ram som ska fastställas av FN:s säkerhetsråd; i detta sammanhang välkomnar rådet den höga representantens inledande arbete med villkoren för ett tänkbart stöd till återuppbyggnaden av kapaciteten i Malis armé, i enlighet med de politiska mål och de ramar som fastställts av det internationella samfundet och i enlighet med säkerhetsrådets resolution 2071,

 • uppmanar rådet den höga representanten och kommissionen att överväga stöd till medverkan från partner i regionen, däribland AU och Ecowas, t. ex. genom att ge snabbt stöd till planeringen; under förutsättning att ett koncept fastställt av Ecowas läggs fram uppmanar rådet den höga representanten och Europeiska kommissionen att undersöka möjligheten till kompletterande stöd, inbegripet ekonomiskt stöd, t. ex. mobilisering av den fredsbevarande resursen för Afrika,

 • begär rådet även att planeringen av ett eventuellt militärt GSFP-uppdrag utan dröjsmål fullföljs och fördjupas, särskilt genom att utarbeta ett krishanteringskoncept i fråga om omorganisation och utbildning av Malis försvarsstyrkor med beaktande de nödvändiga villkoren för ett eventuellt uppdrags effektivitet, däribland fullt stöd till de maliska myndigheterna och fastställandet av en exitstrategi; detta arbete bör genomföras i nära samråd med de olika organisationerna, särskilt FN, AU och Ecowas, samt de berörda länderna och parterna för att säkerställa att de respektive insatserna kompletterar varandra, rådet uppmanar den höga representanten att utveckla krishanteringskonceptet inför mötet den 19 november och att lägga fram sina rekommendationer vid detta möte,

 • uppmanar rådet, som ett led i den övergripande strategin, till att de potentiella synergieffekterna med annan EU-verksamhet i regionen, bland annat uppdraget Eucap Sahel Niger med dess regionala inriktning, ska utnyttjas."

Det södra grannskapet

– Syrien

Rådet diskuterade den senaste utvecklingen i Syrien och antog följande slutsatser:

"1. Europeiska unionen står vid det syriska folkets sida i dess tappra kamp för frihet, värdighet och demokrati. Den syriska regimens bruk av maktmedel mot civilbefolkningen, även med tunga vapen och flygbombardemang, har nått aldrig tidigare skådade nivåer och kan endast ytterligare förvärra våldet och utgöra en fara för stabiliteten i hela regionen. EU erinrar om att prioriteringarna bör vara att göra slut på förtrycket, få ett slut på allt våld, lämna humanitärt bistånd till alla som är i behov av det, förebygga ytterligare regional instabilitet och vara redo för tiden efter konflikten.

EU understryker att de vilkas närvaro skulle undergräva den politiska övergången bör uteslutas och att president al-Asad följaktligen inte har någon plats i Syriens framtid.

EU stöder fortfarande helhjärtat Syriens suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

2. EU är alltjämt djupt oroat över den syriska krisens återverkningar på säkerheten och stabiliteten i grannländerna. EU fördömer skarpt syriska styrkors granatbeskjutning av turkiskt territorium, i synnerhet av gränsstaden Akçakale den 3 oktober. EU anmodar alla parter att förhindra en upptrappning. EU uppmanar än en gång de syriska myndigheterna att till fullo respektera samtliga grannländers territoriella integritet och suveränitet.

3. EU erinrar om att det är de syriska myndigheterna som bär huvudansvaret för den nuvarande krisen och varnar för ytterligare militarisering och radikalisering av konflikten samt för sekteristiskt våld som bara kan leda till ytterligare lidande i Syrien och som riskerar att få tragiska följder för regionen. Härvidlag vill EU framföra sina farhågor vad beträffar det bristande skyddet för civila, särskilt för sårbara grupper och religiösa samfund. Det intensifierade våldet och den raden av nyligen förövade terroristattacker visar att det omedelbart behövs en politisk övergång som svarar mot det syriska folkets demokratiska strävan och skapar stabilitet i Syrien. I detta hänseende är EU djupt oroat över att allt större mängder vapen strömmar in i Syrien och uppmanar alla stater att avhålla sig från att leverera vapen till landet.

Den fortsatta krisen i Syrien och upptrappningen av denna utgör ett hot mot stabiliteten i hela regionen.

4. EU framför åter sitt fulla stöd för Lakhdar Brahimis ansträngningar i egenskap av Förenta nationernas och Arabförbundets gemensamma särskilda representant för Syrien och är berett att förstärka sitt samarbete med honom. EU framhäver behovet av att fokusera de internationella och regionala ansträngningarna på att möta den syriska krisen genom en politisk lösning och uppmanar de viktigaste aktörerna i regionen och alla medlemmar i FN:s säkerhetsråd att ta sitt ansvar och stödja Brahimis ansträngningar.

EU ser fram emot att nästa möte i gruppen Syriens vänner, som ska hållas i Marocko, ska bibehålla det internationella trycket på den syriska regimen.

5. Med tanke på den allt värre humanitära situationen och den annalkande vintern erinrar EU om den moraliska skyldigheten att öka biståndet till alla drabbade befolkningsgrupper i hela Syrien samt i grannländerna. Europeiska unionen uttrycker sin solidaritet med de drabbade befolkningsgrupperna och med de grannländer som tagit emot flyktingar. EU kommer att fortsätta att ge bistånd och uppmanar alla givare att öka sina bidrag med anledning av de senaste vädjandena från FN om finansiering av det humanitära biståndet och bistånd till flyktingarna. Europeiska unionen uppmanar enträget givare att rapportera om sitt bistånd och samordna det med Förenta nationerna (Kontoret för samordning av humanitära frågor, OCHA) för att maximera stödinsatsens ändamålsenlighet. Alla parter bör tillåta fullständigt och tryggt tillträde för leveranser av humanitärt bistånd i alla delar av landet samt visa respekt för internationell humanitär rätt. Europeiska unionen uppmanar enträget alla parter i konflikten att fullt ut respektera sina juridiska och moraliska skyldigheter rörande skyddet av civila.

EU är särskilt oroat över de dramatiska och allt större svårigheterna att i Syrien få tillgång till sjukvård och uppmanar alla parter att förplikta sig att till fullo respektera okränkbarheten i fråga om alla medicinska inrättningar, all medicinsk personal och alla sjukvårdfordon enligt tillämplig internationell humanitär rätt.

6. EU ser med bestörtning på den förvärrade situationen i Syrien och i synnerhet på de syriska myndigheternas utbredda och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, internationell humanitär rätt och de grundläggande friheterna. I linje med den resolution om Syrien som FN:s råd för mänskliga rättigheter antog den 28 september uppmanar EU alla parter att upphöra med alla former av våld och att vidta särskilda åtgärder för att skydda sårbara grupper som barn samt kvinnor och flickor som är föremål för könsrelaterat våld.

EU välkomnar utvidgningen av den oberoende internationella undersökningskommissionen om Syrien och dess förstärkning genom utnämningen av två nya ledamöter, Carla del Ponte och Vitit Muntarbhorn. EU framhåller åter sitt stöd till kommissionens undersökningar om påstådda kränkningar av internationell humanitär rätt för att kunna ställa de personer till svars som gjort sig skyldiga till sådana kränkningar, inbegripet sådana som kan utgöra brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. EU understryker vikten av att dokumentera de utbredda, systematiska och grova kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och erinrar om att de ansvariga måste ställas till svars. EU upprepar sin uppmaning till de syriska myndigheterna att till fullo samarbeta med den internationella undersökningskommissionen genom att ge den fullt, omedelbart och obehindrat tillträde till hela det syriska territoriet.

7. EU erinrar om att en samordnad opposition som inbegriper alla parter är väsentlig för att man ska kunna inleda en politisk övergång. EU fortsätter att uppmana alla oppositionsgrupper, i och utanför Syrien, att bortse från sina meningsskiljaktigheter och komma överens om ett antal gemensamma principer och börja arbeta för en ordnad och fredlig övergång i Syrien med deltagande av alla parter samt att bygga på överenskommelsen om den nationella pakten och en gemensam politisk vision om en övergång i Syrien. EU kommer att fortsätta sin nära samverkan med Arabförbundet och verka för ytterligare initiativ till dialog i syfte att komplettera Arabförbundets insatser för att uppmuntra oppositionen att bilda en gemensam plattform med brett deltagande. Alla syrier måste garanteras en plats i det nya Syrien och åtnjuta lika rättigheter oavsett ursprung, grupptillhörighet, religion, tro eller kön.

8. EU åtar sig att förstärka sitt stöd till uppbyggnad av det civila samhällets kapacitet att medverka i ett framtida Syrien, i överensstämmelse med det syriska folkets legitima krav på ett friare, öppnare och mer inkluderande politiskt system där alla syrier deltar. I detta sammanhang erkänner EU också betydelsen av det arbete som utförs av lokala civila organ på många olika håll i Syrien.

9. EU har i dag godkänt ytterligare restriktiva åtgärder mot Syrien. EU är berett att samarbeta med dem som allvarligt engagerat sig för en verklig demokratisk övergång. EU kommer så länge förtrycket fortgår att fortsätta sin politik med att införa ytterligare åtgärder som är riktade mot regimen men inte mot civilbefolkningen. EU kommer också att fortsätta att uppmana det internationella samfundet att ansluta sig till ansträngningarna genom att vidta åtgärder för att tillämpa restriktiva åtgärder mot den syriska regimen och dess anhängare och se till att åtgärderna genomförs. I detta sammanhang välkomnar EU det fjärde mötet inom den internationella arbetsgruppen för sanktioner, vilket hölls i Haag den 20 september. EU uppmanar alla syrier att ta avstånd från regimens repressiva politik i syfte att underlätta en politisk övergång.

10. EU åtar sig att nära och allsidigt samverka med internationella partner inom planeringen för att sörja för att det internationella samfundet står berett att snabbt stödja Syrien när övergången sker. I detta hänseende understryker EU vikten av att upprätta ett övergångsorgan. EU välkomnar det andra mötet i arbetsgruppen för ekonomisk återhämtning och utveckling inom gruppen Syriens vänner, som hölls i Berlin den 4 september 2012.

EU framför sin oro över förstörelsen av Syriens kulturarv.

Så snart en äkta demokratisk övergång inleds är EU berett att utveckla ett nytt och ambitiöst partnerskap med Syrien på alla områden av ömsesidigt intresse, bland annat genom att bidra till en bedömning av behoven efter konflikten, mobilisera bistånd, bidra till institutionsbyggnad, förstärka handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna och stödja övergångsrättvisa och politisk övergång.

11. Frågor rörande det tryck som uppstått på EU:s yttre gränser kommer att tas upp vid nästa möte i rådet (rättsliga och inrikes frågor).

Med tanke på det tilltagande våldet i Syrien förstärkte rådet EU:s sanktioner mot den syriska regimen. Se pressmeddelande 14793/12 för närmare upplysningar.

– Egypten

Rådet gick igenom förberedelserna inför arbetsgruppens möte med Egypten, som enligt planerna ska hållas den 13–14 november i Kairo.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Rådet gjorde en bedömning av fredsprocessen i Mellanöstern, som en uppföljning av händelserna i FN:s generalförsamling i september.

Iran

Rådet diskuterade situationen i Iran och antog följande slutsatser:

"1. Rådet upprepar sin allvarliga och allt djupare oro över Irans kärntekniska program samt att Iran skyndsamt måste uppfylla landets alla internationella skyldigheter, inbegripet ett fullständigt genomförande från Irans sida av resolutionerna från Förenta nationernas säkerhetsråd och IAEA:s styrelse.

2. Rådet fördömer den fortsatta framställningen av anrikat uran och Irans utvidgade anrikningskapacitet, som inbegriper anläggningen i Fordu (Fordow), samt den fortsatta verksamhet med anknytning till tungt vatten som strider mot resolutionerna från Förenta nationernas säkerhetsråd och IAEA:s styrelse, vilken redovisas i den senaste IAEA-rapporten. Rådet noterar med särskild oro att Iran lägger hinder i vägen för IAEA:s arbete med att lösa alla kvarstående frågor, inbegripet den om en eventuell militär dimension i Irans kärntekniska program. Mot denna bakgrund välkomnar rådet att IAEA:s styrelse med överväldigande majoritet antog en resolution den 13 september 2012 där det fastslås att Irans samarbete är avgörande och brådskande om man ska kunna återställa internationellt förtroende för att Irans kärntekniska program enbart är av fredlig art.

3. Iran agerar i uppenbar strid med sina internationella förpliktelser och vägrar alltjämt att till fullo samarbeta med IAEA för att möta farhågorna angående landets kärntekniska program. Rådet har i överensstämmelse med Europeiska rådets och rådets tidigare slutsatser enats om ytterligare restriktiva åtgärder inom finans- handels- energi- och transportsektorerna samt om ytterligare införanden i förteckningen över personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder, i synnerhet av enheter som är aktiva inom olje- och gasindustrin. Framför allt har rådet beslutat att förbjuda alla transaktioner mellan europeiska och iranska banker, såvida inte dessa på strikta villkor i förväg har beviljats som undantag för humanitära behov. Dessutom har rådet beslutat att förstärka de restriktiva åtgärderna mot Irans centralbank. Ytterligare exportrestriktioner har införts, särskilt för grafit, metaller och programvara för industriella processer, liksom åtgärder rörande varvsindustrin.

4. De restriktiva åtgärder man enats om i dag är riktade mot Irans kärntekniska program och de intäkter den iranska regimen använt för att finansiera programmet och är inte mot det iranska folket. Den iranska regimen kan själv agera på ett ansvarfullt sätt och därigenom uppnå ett slut på sanktionerna. Så länge detta inte sker är rådet fortfarande fast beslutet att i nära samarbete med internationella partner öka påtryckningarna mot Iran inom ramen för en tvåspårsstrategi.

5. Rådet framhåller åter Europeiska unionens fasthållande sedan lång tid vid ett arbete för en diplomatisk lösning på frågan om Irans kärntekniska program i enlighet med tvåspårsstrategin.

6. Rådet framhåller åter att EU:s mål fortfarande är att nå fram till en övergripande, förhandlad och långsiktig uppgörelse som kan skapa internationellt tillit till att Irans kärntekniska program är av uteslutande fredlig natur samt att EU respekterar Irans legitima rätt till fredlig användning av kärnenergi i överensstämmelse med icke-spridningsfördraget, samtidigt som man till fullo beaktar resolutionerna från FN:s säkerhetsråd och IAEA:s styrelse. Rådet välkomnar den fasta beslutsamhet för en diplomatisk lösning som E3+3-gruppen utrikesministrar uttryckte den 27 september i New York och ställer sig helt bakom de ansträngningar som den höga representanten härvid leder på E3+3-gruppens vägnar. E3+3-gruppen har utarbetat ett trovärdigt och konkret förslag till förtroendeskapande inför förhandlingar vägledda av de överenskomna principerna om ömsesidighet och en successiv modell. Rådet uppmanar Iran att delta på konstruktivt sätt genom att inrikta sig på att nå en överenskommelse om konkreta förtroendeskapande insatser, föra seriösa förhandlingar och komma till rätta med de farhågor som det internationella samfundet hyser."

Rådet utvidgade dessutom EU:s restriktiva åtgärder avsevärt, med anledning av EU:s allvarliga och växande oro för det iranska kärnteknikprogrammet. Se pressmeddelande 14803/12 för närmare upplysningar.

Uppföljning av toppmötet EU–Kina

Rådet diskuterade resultatet av toppmötet EU–Kina den 20 september, med sikte på Europeiska rådets möte den 18–19 oktober och den diskussion som ledarna kommer att hålla om förbindelserna med strategiska partner.

Östra grannskapet

– Vitryssland

Under lunchen diskuterade ministrarna situationen i Vitryssland i efterdyningarna av parlamentsvalen den 23 september. Rådet antog följande slutsatser:

"1. Med erinran om rådets slutsatser av den 31 januari 2011, 20 juni 2011 och 23 mars 2012, noterar rådet den vikt det tillmäter detta land, som gränsar till EU, och landets medborgare samt förblir allvarligt oroat över bristen på respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i Vitryssland.

2. Med hänvisning till uttalandet från den höga representanten Catherine Ashton och kommissionsledamot Štefan Füle beklagar rådet att parlamentsvalet den 23 september 2012, som genomfördes mot en allmän bakgrund av förtryck, utgjorde ännu ett försummat tillfälle för Vitryssland att hålla val i överensstämmelse med OSSE:s normer och internationella standarder. Rådet uppmanar de vitryska myndigheterna att inleda arbetet med rekommendationerna från OSSE och ODIHR, att för detta ändamål till fullo samarbeta med OSSE och ODIHR och att tillåta att ett OSSE-kontor åter öppnas i Vitryssland.

3. Rådet upprepar sin begäran om omedelbar frigivning och rehabilitering av alla politiska fångar. Det noterar frigivningen av Siarhej Kavalenka som en positiv signal men beklagar att denna var villkorad av en nådeansökan ställd till presidenten. Rådet förblir också djupt oroat över beslut om ytterligare fängelsedomar och fortsatta rapporter om dålig behandling av politiska fångar.

4. Rådet uppmanar åter de vitryska myndigheterna att upphöra med trakasserierna mot det civila samhället, den politiska oppositionen och oberoende medier. Rådet uppmanar de vitryska myndigheterna att följa resolution 20/13 från FN:s råd för mänskliga rättigheter samt att genomföra alla rekommendationerna i rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter från april 2012 och till fullo samarbeta med FN:s särskilda rapportör för Vitryssland.

5. Eftersom inte alla politiska fångar har frigivits och inte någon frigiven fånge har rehabiliterats har rådet mot bakgrund av bristen på förbättring när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratiska principer beslutat att förlänga gällande restriktiva åtgärder till den 31 oktober 2013. I detta sammanhang erinrar rådet om sina slutsatser av den 23 mars 2012 och upprepar att dess politik i fråga om restriktiva åtgärder fortfarande är öppen och under kontinuerlig översyn.

6. I en anda av solidaritet inom EU uppmanar rådet åter Vitryssland att till fullo respektera internationell diplomatisk immunitet och privilegier för EU:s medlemsstaters diplomatiska beskickningar, inbegripet att tillåta dessa att fullt utföra sina uppgifter.

7. Rådet upprepar sitt fasta åtagande att stärka EU:s engagemang för det vitryska folket och civilsamhället. Rådet uttrycker sitt fortsatt fulla stöd för och avsikt att vidareutveckla den "europeiska dialogen om modernisering". Rådet noterar att den europeiska dialogen har gett upphov till en omfattande debatt bland företrädare för det vitryska samhället i syfte att lägga fram konkreta förslag avseende reformbehov och uppmanar myndigheterna i Vitryssland att delta i dessa diskussioner.

8. Rådet upprepar EU:s beredvillighet att inleda förhandlingar om viseringslättnader och återtagandeavtal, vilket kommer att främja direkta personkontakter till förmån för den vitryska befolkningen i stort, och beklagar djupt bristen på respons från de vitryska myndigheterna på kommissionens inbjudan i juni 2011 om att inleda förhandlingar. Samtidigt välkomnar rådet att EU:s medlemsstater fortsätter att optimalt använda de befintliga flexibilitetssystem som erbjuds inom ramen för viseringskodexen, särskilt möjligheten för medlemsstater att medge undantag från eller sänka viseringsavgifterna för vissa kategorier vitryska medborgare eller i enskilda fall och skulle välkomna möjligheter att sondera sätt att ytterligare sänka viseringsavgifterna för vitryska medborgare.

9. Rådet upprepar sin uppslutning kring en politik för kritiskt engagemang, bland annat genom dialog och deltagande i det östliga partnerskapet, och erinrar om att utvecklingen av bilaterala förbindelser inom det östliga partnerskapet är villkorad av Vitrysslands respekt för demokratiska principer, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Rådet upprepar EU:s beredvillighet att hjälpa Vitryssland att uppfylla sina skyldigheter i detta avseende."

Rådet förlängde dessutom EU:s restriktiva åtgärder mot Vitryssland i ytterligare 12 månader. Se faktablad om Europeiska unionen och Vitryssland för närmare upplysningar.

– Georgien

Under lunchen diskuterade ministrarna situationen i Georgien i efterdyningarna av parlamentsvalen den 1 oktober. Rådet antog följande slutsatser:

"1. Rådet välkomnar det parlamentsval som hölls i Georgien den 1 oktober 2012 och gratulerar det georgiska folket till detta avgörande steg mot befästandet av demokrati i landet. Rådet noterar den i allmänhet positiva preliminära bedömningen från OSSE-ODIHR när det gäller genomförandet av detta val och åtar sig att stödja Georgien i genomförandet av OSSE-ODIHR:s rekommendationer.

2. Rådet uppmanar alla georgiska statliga organ och politiska partier att samarbeta konstruktivt under den kommande övergångsperioden i syfte att garantera stabilitet, rättstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och god samhällsstyrning, med full respekt för folkets demokratiskt uttryckta vilja samt parlamentets och presidentens respektive ansvarsområden enligt den georgiska grundlagen. Rådet välkomnar det snabba upprättandet av kontakt mellan parterna och de utfästelser som gjorts av företrädare för både den avgående och den tillträdande regeringen om en effektiv och öppen politisk övergång.

3. Rådet bekräftar EU:s åtaganden att inom ramen för det östliga partnerskapet arbeta för politisk associering och ekonomisk integration med Georgien och bekräftar att EU står fast vid det gemensamma målet att med tiden införa viseringsfritt resande, under förutsättning att villkoren för väladministrerad och säker rörlighet har uppfyllts. Rådet är medvetet om Georgiens europeiska ambitioner och pro-europeiska val och ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Georgien när det gäller våra gemensamma, ambitiösa mål. I detta sammanhang erinrar rådet också om det gemensamma uttalandet av den 23 juli 2012 från mötet mellan utrikesministrarna inom det östliga partnerskapet, i vilket man hänvisade till färdplanen som grund för att vägleda övervakningen och det fortsatta genomförandet av det östliga partnerskapet.

4. EU står redo att ge stöd och råd till den nya regeringen och att fortsätta den tekniska dialogen för att garantera kontinuitet och bibehålla dynamiken i förhandlingarna om ett associeringsavtal, inbegripet ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, samt i de åtgärder som vidtas inom ramen för den pågående viseringsdialogen. Rådet understryker sitt åtagande angående EU-stöd till nödvändiga interna reformer i Georgien på dessa områden. Rådet ser fram emot ett besök från den nya premiärministern så snart som möjligt.

5. Rådet betonar den avgörande betydelsen för utvecklingen av demokratin av både en effektiv parlamentarisk opposition och ett vitalt civilsamhälle och upprepar sin avsikt att fortsätta att stödja kapacitetsuppbyggnaden på dessa områden.

6. Rådet upprepar sitt starka stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom sina internationellt erkända gränser. EU ser fram emot ett fortsatt engagemang från Georgiens sida i de internationella Genèvediskussionerna samt mot Georgiens strävan efter en fungerande politik för kontakterna med utbrytarregionerna. EU bekräftar återigen sitt åtagande att även i fortsättningen engagera sig och delta i insatserna för stabilisering och konfliktlösning i Georgien, bland annat genom att fortsätta sitt engagemang som medordförande i Genèvediskussionerna samt genom insatserna från EU:s särskilda representant och den fortsatta närvaron på plats av Europeiska unionens övervakningsuppdrag (EUMM). Rådet uppmanar Georgien att fortsatt verka för återinförandet av ett OSSE-uppdrag i Georgien."

Förberedande av ramen för millennieutvecklingsmålen för perioden efter 2015 – Uppföljning av Rio +20

Utvecklingsministrarna diskuterade vilka principer som ska ligga till grund för en övergripande EU-strategi för utvecklingsagendan för perioden efter 2015 och uppföljningen av Rio +20. De tog sig an åtskilliga frågor, bl.a. hur arbetet med den framtida utvecklingsagendan ska bedrivas med beaktande av erfarenheterna från ramen för millennieutvecklingsmålen. Flera ministrar underströk särskilt betydelsen av att även i fortsättningen ha fattigdomsutrotningen som huvudfråga på den framtida utvecklingsagendan, samtidigt som man tar itu med möjliga klyftor inom ramen för millennieutvecklingsmålen, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter, styrning, ansvarsskyldighet, hållbar utveckling samt instabilitet och konflikt eller situationer efter en konflikt.

Ministrarna diskuterade också framtida hållbara utvecklingsmål på utvecklingsagendan för perioden efter 2015. Flera ministrar gav också sin syn på hur EU kan främja en integrerad strategi för finansiering och andra genomförandemetoder, inbegripet genom offentlig-privata partnerskap.

Många ministrar yttrade sig också om vikten av att enas om en gemensam EU-ståndpunkt när det gäller utvecklingsagendan för perioden efter 2015 och uppföljningen av Rio +20. Att gå strategiska partnerländer till mötes i relevanta internationella förhandlingar kommer också att vara viktigt.

Debatten kommer att ligga till grund för utformandet av ett meddelande från kommissionen om utvecklingsagendan för perioden efter 2015. Meddelandet väntas i början av januari 2013 och kommer att utgöra grunden för påföljande diskussioner.

EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen

Utvecklingsministrarna diskuterade den bästa formen för att tillhandahålla stöd till hållbar förändring i länder som genomgår betydande politiska, sociala och ekonomiska reformer – de så kallade övergångsländerna, med utgångspunkt i kommissionens meddelande (14662/12).

Ministrarna diskuterade olika sätt att till fullo utnyttja de rika erfarenheter och den expertis som EU:s medlemsstater själva har när det gäller övergångsprocessen, bl.a. genom ett mer omfattande bruk av databasen European transition compendium.

Flera ministrar betonade hur viktigt ett lands egenansvar är för att övergångsprocessen ska bli framgångsrik. EU:s svar bör vara baserat på landsspecifika behov och anpassat till varje situation. EU bör också identifiera incitament för att verkligen stödja reformer, på grundval av principen "mer ger mer" (mer stöd för större och snabbare reformer).

Debatten kommer att lämna avtryck vid utarbetandet av rådets slutsatser där EU:s inställning när det gäller stöd till hållbar förändring i övergångsländer ska fastställas vid ett senare möte i rådet.

EU:s strategi för resiliens

Utvecklingsministrarna diskuterade olika metoder för att åtgärda kronisk sårbarhet och bygga upp återhämtningsförmåga, resiliens, i samband med kriser på grundval av det gemensamma meddelandet EU-strategi för resiliens: lära av livsmedelsförsörjningskriser (14616/12).

Ministrarna diskuterade hur man kan förbättra effektiviteten i EU:s stöd för att minska sårbarheten i länder med osäker livsmedelsförsörjning och hög risk för katastrofer. De underströk betydelsen av att inkludera resiliens som ett centralt mål i EU:s yttre bistånd, i gränssnittet mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.

Debatten kommer att beaktas vid utarbetandet av rådets slutsatser där EU:s strategi för resiliens fastställs.

* * *

Rådet antog ett uttalande om att EU tilldelats Nobels fredspris.

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

UTRIKES FRÅGOR

Avtal om deltagande med Kososvo

Rådet bemyndigade kommissionen att inleda förhandlingar om ett ramavtal med Kosovo* avseende dess deltagande i unionsprogram och antog förhandlingsdirektiv.

Bosnien och Hercegovina

Rådet antog följande slutsatser:

"Rådet upprepar sitt entydiga stöd till EU-perspektivet för Bosnien och Hercegovina som ett suveränt och enat land som åtnjuter full territoriell integritet. Det bekräftar sitt fasthållande vid slutsatserna från mars 2011, oktober 2011, december 2011 och juni 2012. Rådet välkomnar omstruktureringen av operation Althea, som kommer att fullbordas till den 1 september 2012 med ett reducerat antal förband i Bosnien och Hercegovina som framgångsrikt inriktar sig på kapacitetsuppbyggnad och utbildning, samtidigt som man även bibehåller kapacitet att bidra till landets myndigheters avvärjande kapacitet om situationen så kräver. Rådet framför sin oro över det rådande politiska läget i Bosnien och Hercegovina men erkänner att säkerhetsläget har förblivit lugnt och stabilt och noterar att landets myndigheter hittills har visat sig förmögna att hantera hot mot de säkra och trygga förhållandena. Härvid bekräftar rådet att EU som ett led i en övergripande EU-strategi för Bosnien och Hercegovina står redo att i detta skede fortsatt uppbära en verkställande militär roll inom ett förnyat FN-mandat till stöd för landets insatser för att vidmakthålla säkra och trygga förhållanden."

Utnämningar i Förenta nationernas organ

Rådet antog reviderade riktlinjer om kriterierna för urvalsförfaranden i FN-systemets organisationer, EU:s samordning av kandidaturer samt stödet till tredjeländers kandidater.

Eritrea – restriktiva åtgärder

Rådet införde förändringar i FN:s sanktionssystem mot Eritrea i EU:s lagstiftning. Följaktligen infördes undantag för skyddskläder för FN-personal och leveranser av icke dödande militär utrustning avsedd enbart för humanitärt bruk från det befintliga vapenembargot mot Eritrea.

Somalia – restriktiva åtgärder

Sedan FN:s säkerhetsråd beslutat om ändringar ändrade rådet de restriktiva åtgärderna mot bakgrund av situationen i Somalia. Rådet lade till två personer på förteckningen över personer som omfattas av förbud mot att resa in i EU samt frysning av tillgångar och som inte får köpa vapen eller militär utrustning i EU. Samtidigt gjordes ett undantag från det befintliga vapenembargot mot Somalia för vapen som är avsedda för användning av FN:s politiska kontor för Somalia.

Förbindelserna med Libanon

Rådet antog EU:s ståndpunkt inför det sjätte mötet i associeringsrådet med Libanon den 17 oktober i Bryssel.

UTVECKLINGSSAMARBETE

EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser

Rådet antog slutsatser om kommissionens meddelande En grund för demokrati och hållbar utveckling: EU:s samarbete med det civila samhället på området yttre förbindelser (14451/12) och lade fast en ny EU-politik till stöd för det civila samhället, med fokus på långvariga partnerskap med det civila samhällets organisationer i partnerländer. Rådet inser framför allt vilken viktig roll ett civilt samhälle med egenmakt spelar för varje demokrati och hur väsentligt det är för effektivare politik, rättvis utveckling och tillväxt för alla.

Socialt skydd i Europeiska unionens utvecklingssamarbete

Rådet antog slutsatser om socialt skydd i Europeiska unionens utvecklingssamarbete (14444/12). Rådet inser framför allt vilken omdanande roll politiken för socialt skydd kan spela genom att främja rättvisa, social delaktighet och dialog med arbetsmarknadens parter. I rådets slutsatser anges riktlinjer för EU:s framtida utvecklingssamarbete på området för socialt skydd, på grundval av en differentierad strategi, med beaktande av partnerländers behov, prioriteringar och kapacitet, och med målet att stödja utvecklingen av inkluderande politik och program för socialt skydd som länderna själva svarar för.

Utvecklingsfinansiering

Rådet antog slutsatser om utvecklingsfinansiering (14272/12) där EU och dess medlemsstater framför allt bekräftar sitt åtagande på detta område och sin övergripande strategi att stödja utvecklingsländerna med att uppbåda finansiering från alla tillgängliga källor för att senast 2015 kunna uppnå millennieutvecklingsmålen.

Årlig rapport 2012 om EU:s utvecklings- och biståndspolitik under 2011

Rådet antog slutsatser om årsrapporten 2012 om EU:s utvecklings- och biståndspolitik och dess genomförande under 2011 (13107/12).

Fredsbevarande resurs för Afrika – godkännanden av begäranden från Afrikanska unionen

Rådet enades om att EU ska godkänna begäran från Afrikanska unionen om att stärka den fredsbevarande resursen för Afrika genom att anslå 100 miljoner euro från de allmänna reserverna i tionde Europeiska utvecklingsfonden till resursens fredsbevarande insatser. Detta kommer att vara EU:s ståndpunkt i AVS–EU-ambassadörskommittén. Se 13933/1/12 för ytterligare upplysningar.

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Avtal om förenklade viseringsförfaranden med Kap Verde

Rådet antog ett beslut om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelser till medborgare i Kap Verde och i Europeiska unionen (14202/12) på grundval av ömsesidighet och för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod (14203/12).

Avtal om förenklade viseringsförfaranden åtföljs vanligtvis av återtagandeavtal mellan EU och tredjeländer. Återtagandeavtalet med Kap Verde väntas bli undertecknat i början av 2013, och båda dessa avtal kommer att träda i kraft samma dag, sannolikt före sommaren 2013.

Avtalet om förenklade viseringsförfaranden kommer att översändas till Europaparlamentet för godkännande innan det kan slutföras. Avtalet är inte bindande för Storbritannien, Irland och Danmark.

SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

Allmänhetens tillgång till rådets handlingar

Den 9 oktober 2012 antog Europeiska rådet genom skriftligt förfarande svaret på bekräftande ansökan 19/c/01/12 (EUCO 181/12).

* :

Denna beteckning ska inte påverka ståndpunkter om Kosovos status och är i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


Side Bar